keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 13

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἐξελθὼν вышедший Ἰησοῦς Иисус τῆς οἰκίας [из] до́ма ἐκάθητο сидел παρὰ у τὴν θάλασσαν· мо́ря;2 καὶ и συνήχθησαν были собраны πρὸς к αὐτὸν Нему ὄχλοι то́лпы πολλοί, многие, ὥστε так что αὐτὸν Его εἰς в πλοῖον лодку ἐμβάντα вошедшего καθῆσθαι, сидеть, καὶ а πᾶς вся ὄχλος толпа ἐπὶ на τὸν αἰγιαλὸν берегу́ εἱστήκει. стояла.3 καὶ И ἐλάλησεν сказал αὐτοῖς им πολλὰ многое ἐν в παραβολαῖς притчах λέγων, говорящий, Ἰδοὺ Вот ἐξῆλθεν вышел σπείρων сеющий τοῦ σπείρειν. сеять.4 καὶ И ἐν в τῷ σπείρειν сеять αὐτὸν его которые μὲν ведь ἔπεσεν упали παρὰ у τὴν ὁδόν, доро́ги, καὶ и ἐλθόντα пришедшие τὰ πετεινὰ птицы κατέφαγεν съели αὐτά. их.5 ἄλλα Другие δὲ же ἔπεσεν упали ἐπὶ на τὰ πετρώδη каменистые места́ ὅπου где οὐκ не εἶχεν имели γῆν землю πολλήν, многую, καὶ и εὐθέως тотчас ἐξανέτειλεν взошли διὰ из-за τὸ μὴ не ἔχειν иметь βάθος глубину γῆς. земли́.6 ἡλίου Солнцем δὲ же ἀνατείλαντος взошедшим ἐκαυματίσθη были выжжены καὶ и διὰ из-за τὸ μὴ не ἔχειν иметь ῥίζαν корня ἐξηράνθη. были засушены.7 ἄλλα Другие δὲ же ἔπεσεν упали ἐπὶ на τὰς ἀκάνθας, колючие растения, καὶ и ἀνέβησαν взошли αἱ ἄκανθαι колючие растения καὶ и ἔπνιξαν задушили αὐτά. их.8 ἄλλα Другие δὲ же ἔπεσεν упали ἐπὶ на τὴν γῆν землю τὴν καλὴν хорошую καὶ и ἐδίδου давали καρπόν, плод, которое μὲν то ἑκατόν, сто, которое δὲ же ἑξήκοντα, шестьдесят, которое δὲ же τριάκοντα. тридцать.9 ἔχων Имеющий ὦτα уши ἀκουέτω. пусть слышит.10 Καὶ И προσελθόντες подошедшие οἱ μαθηταὶ ученики εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Διὰ Из-за τί чего ἐν в παραβολαῖς притчах λαλεῖς говоришь αὐτοῖς; им?11 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς им ὅτι потому что Ὑμῖν Вам δέδοται дано γνῶναι познать τὰ μυστήρια тайны τῆς βασιλείας Царства τῶν οὐρανῶν, небес, ἐκείνοις тем δὲ же οὐ не δέδοται. дано.12 ὅστις Тот, который γὰρ ведь ἔχει, имеет, δοθήσεται будет дано αὐτῷ ему καὶ и περισσευθήσεται· будет в изобилии; ὅστις тот, который δὲ же οὐκ не ἔχει, имеет, καὶ и которое ἔχει имеет ἀρθήσεται будет взято ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.13 διὰ Из-за τοῦτο этого ἐν в παραβολαῖς притчах αὐτοῖς им λαλῶ, говорю, ὅτι потому что βλέποντες смотрящие οὐ не βλέπουσιν видят καὶ и ἀκούοντες слышащие οὐκ не ἀκούουσιν слышат οὐδὲ и не συνίουσιν· понимают;14 καὶ и ἀναπληροῦται исполняется αὐτοῖς им προφητεία пророчество Ἠσαΐου Исаи λέγουσα, говорящего, Ἀκοῇ Слухом ἀκούσετε будете слушать καὶ и οὐ нет μὴ не συνῆτε, поймёте, καὶ и βλέποντες смотрящие βλέψετε будете смотреть καὶ и οὐ нет μὴ не ἴδητε. увидите.15 ἐπαχύνθη Ожирело γὰρ ведь καρδία сердце τοῦ λαοῦ народа τούτου, этого, καὶ и τοῖς ὠσὶν ушами βαρέως тяжело ἤκουσαν, они услышали, καὶ и τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν их ἐκάμμυσαν· они закрыли; μήποτε чтобы не ἴδωσιν увидели они τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами καὶ и τοῖς ὠσὶν ушами ἀκούσωσιν услышали καὶ и τῇ καρδίᾳ сердцем συνῶσιν поняли καὶ и ἐπιστρέψωσιν, обратились они, καὶ и ἰάσομαι исцелю αὐτούς. их.16 ὑμῶν Ваши δὲ же μακάριοι блаженны οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ὅτι что βλέπουσιν, видят, καὶ и τὰ ὦτα уши ὑμῶν ваши ὅτι что ἀκούουσιν. слышат.17 ἀμὴν Истинно γὰρ ведь λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πολλοὶ многие προφῆται пророки καὶ и δίκαιοι праведные ἐπεθύμησαν пожелали ἰδεῖν увидеть которое βλέπετε видите καὶ и οὐκ не εἶδαν, увидели, καὶ и ἀκοῦσαι услышать которое ἀκούετε слышите καὶ и οὐκ не ἤκουσαν. услышали.18 Ὑμεῖς Вы οὖν итак ἀκούσατε послушайте τὴν παραβολὴν притчу τοῦ σπείραντος. [о] посеявшем.19 παντὸς [Ко] всякому ἀκούοντος слышащему τὸν λόγον слово τῆς βασιλείας Царства καὶ и μὴ не συνιέντος, понимающему, ἔρχεται приходит πονηρὸς злой καὶ и ἁρπάζει похищает τὸ ἐσπαρμένον посеянное ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ· его; οὗτός этот ἐστιν есть παρὰ у τὴν ὁδὸν доро́ги σπαρείς. посеянный.20 Который δὲ же ἐπὶ на τὰ πετρώδη каменистые места́ σπαρείς, посеянный, οὗτός этот ἐστιν есть τὸν λόγον слово ἀκούων слышащий καὶ и εὐθὺς тотчас μετὰ с χαρᾶς радостью λαμβάνων принимающий αὐτόν· его;21 οὐκ не ἔχει имеет δὲ же ῥίζαν корня ἐν в ἑαυτῷ себе самом ἀλλὰ но πρόσκαιρός непостоянен ἐστιν, есть, γενομένης случившегося δὲ же θλίψεως угнетения или διωγμοῦ гонения διὰ через τὸν λόγον слово εὐθὺς тотчас σκανδαλίζεται. разуверяется.22 Который δὲ же εἰς в τὰς ἀκάνθας колючие растения σπαρείς, посеянный, οὗτός этот ἐστιν есть τὸν λόγον слово ἀκούων слышащий καὶ а μέριμνα забота τοῦ αἰῶνος ве́ка καὶ и ἀπάτη обман τοῦ πλούτου богатства συμπνίγει вместе удушают τὸν λόγον, слово, καὶ и ἄκαρπος бесплодный γίνεται. делается.23 Который δὲ же ἐπὶ на τὴν καλὴν хорошую γῆν землю σπαρείς, посеянный, οὗτός этот ἐστιν есть τὸν λόγον слово ἀκούων слышащий καὶ и συνιείς, понимающий, ὃς который δὴ поэтому καρποφορεῖ приносит плод καὶ и ποιεῖ делает которое μὲν то ἑκατόν, сто, которое δὲ же ἑξήκοντα, шестьдесят, которое δὲ же τριάκοντα. тридцать.24 Ἄλλην Другую παραβολὴν притчу παρέθηκεν предложил αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Ὡμοιώθη Уподоблено βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес ἀνθρώπῳ человеку σπείραντι посеявшему καλὸν хорошее σπέρμα семя ἐν в τῷ ἀγρῷ поле αὐτοῦ. его.25 ἐν Когда δὲ же τῷ καθεύδειν уснули τοὺς ἀνθρώπους люди ἦλθεν пришёл αὐτοῦ его ἐχθρὸς враг καὶ и ἐπέσπειρεν насеял ζιζάνια сорняки ἀνὰ в μέσον середину τοῦ σίτου пшеницы καὶ и ἀπῆλθεν. ушёл.26 ὅτε Когда δὲ же ἐβλάστησεν проросла χόρτος зелень καὶ и καρπὸν плод ἐποίησεν, сделался, τότε тогда ἐφάνη были явлены καὶ и τὰ ζιζάνια. сорняки.27 προσελθόντες Подошедшие δὲ же οἱ δοῦλοι рабы τοῦ οἰκοδεσπότου хозяина до́ма εἶπον сказали αὐτῷ, ему, Κύριε, Господин, οὐχὶ [разве] не καλὸν хорошее σπέρμα семя ἔσπειρας сеял ἐν в τῷ σῷ твоём ἀγρῷ; поле? πόθεν Откуда οὖν итак ἔχει имеет [оно] ζιζάνια; сорняки?28 Он δὲ же ἔφη сказал αὐτοῖς, им, Ἐχθρὸς Враг ἄνθρωπος человек τοῦτο это ἐποίησεν. сделал. οἱ δὲ Же δοῦλοι рабы λέγουσιν говорят αὐτῷ, ему, Θέλεις Желаешь οὖν итак ἀπελθόντες ушедшие συλλέξωμεν соберём αὐτά; их?29 Он δέ же φησιν, говорит, Οὔ, Нет, μήποτε чтобы не συλλέγοντες собирающие τὰ ζιζάνια сорняки ἐκριζώσητε искоренили ἅμα с αὐτοῖς ними τὸν σῖτον. пшеницу.30 ἄφετε Оставьте συναυξάνεσθαι вместе расти ἀμφότερα и то и другое ἕως до τοῦ θερισμοῦ· жатвы; καὶ и ἐν во καιρῷ время τοῦ θερισμοῦ жатвы ἐρῶ скажу τοῖς θερισταῖς, жнецам, Συλλέξατε Соберите πρῶτον сначала τὰ ζιζάνια сорняки καὶ и δήσατε свяжите αὐτὰ их εἰς в δέσμας связки πρὸς для того чтобы τὸ κατακαῦσαι сжечь αὐτά, их, τὸν δὲ же σῖτον пшеницу συναγάγετε снесите εἰς в τὴν ἀποθήκην хранилище μου. моё.31 Ἄλλην Другую παραβολὴν притчу παρέθηκεν предложил αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Ὁμοία Подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес κόκκῳ зерну σινάπεως, горчицы, ὃν которое λαβὼν взявши ἄνθρωπος человек ἔσπειρεν посеял ἐν в τῷ ἀγρῷ поле αὐτοῦ· его;32 которое μικρότερον меньшее μέν ведь ἐστιν есть πάντων всех τῶν σπερμάτων, семян, ὅταν когда δὲ же αὐξηθῇ вырастет μεῖζον большее τῶν λαχάνων овощей ἐστὶν оно есть καὶ и γίνεται делается δένδρον, дерево, ὥστε так что ἐλθεῖν прилетают τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и κατασκηνοῦν селятся ἐν в τοῖς κλάδοις ветвях αὐτοῦ. его.33 Ἄλλην Другую παραβολὴν притчу ἐλάλησεν сказал αὐτοῖς· им; Ὁμοία Подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес ζύμῃ, закваске, ἣν которую λαβοῦσα взявшая γυνὴ женщина ἐνέκρυψεν спрятала εἰς в ἀλεύρου муки́ σάτα сата τρία три ἕως пока οὗ не ἐζυμώθη было заквашено ὅλον. всё.34 Ταῦτα Это πάντα всё ἐλάλησεν сказал Ἰησοῦς Иисус ἐν в παραβολαῖς притчах τοῖς ὄχλοις, толпам, καὶ и χωρὶς без παραβολῆς притчи οὐδὲν ничто ἐλάλει говорил αὐτοῖς· им;35 ὅπως чтобы πληρωθῇ было исполнено τὸ ῥηθὲν сказанное διὰ через τοῦ προφήτου пророка λέγοντος, говорящего, Ἀνοίξω Открою ἐν в παραβολαῖς притчах τὸ στόμα уста μου, мои, ἐρεύξομαι извергну κεκρυμμένα скрытое ἀπὸ от καταβολῆς основания [κόσμου]. мира.36 Τότε Тогда ἀφεὶς оставивший τοὺς ὄχλους то́лпы ἦλθεν пришёл εἰς в τὴν οἰκίαν. дом. καὶ И προσῆλθον подошли к αὐτῷ Нему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его λέγοντες, говорящие, Διασάφησον Разъясни ἡμῖν нам τὴν παραβολὴν притчу τῶν ζιζανίων сорняков τοῦ ἀγροῦ. по́ля.37 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, σπείρων Сеющий τὸ καλὸν хорошее σπέρμα семя ἐστὶν есть υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου· человека;38 δὲ же ἀγρός поле ἐστιν есть κόσμος· мир; τὸ δὲ же καλὸν хорошее σπέρμα, семя, οὗτοί это εἰσιν есть οἱ υἱοὶ сыновья́ τῆς βασιλείας· Царства; τὰ δὲ же ζιζάνιά сорняки εἰσιν есть οἱ υἱοὶ сыновья́ τοῦ πονηροῦ, злого,39 δὲ же ἐχθρὸς враг σπείρας посеявший αὐτά их ἐστιν есть διάβολος· дьявол; δὲ же θερισμὸς жатва συντέλεια окончание αἰῶνός ве́ка ἐστιν, есть, οἱ δὲ же θερισταὶ жнецы ἄγγελοί ангелы εἰσιν. есть.40 ὥσπερ Как οὖν итак συλλέγεται собираются τὰ ζιζάνια сорняки καὶ и πυρὶ огнём [κατα]καίεται, сжигаются, οὕτως так ἔσται будет ἐν в τῇ συντελείᾳ окончание τοῦ αἰῶνος· ве́ка;41 ἀποστελεῖ пошлёт υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека τοὺς ἀγγέλους ангелов αὐτοῦ, Его, καὶ и συλλέξουσιν соберут ἐκ из τῆς βασιλείας Царства αὐτοῦ Его πάντα все τὰ σκάνδαλα соблазны καὶ и τοὺς ποιοῦντας делающих τὴν ἀνομίαν, беззаконие,42 καὶ и βαλοῦσιν бросят αὐτοὺς их εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρός· огня; ἐκεῖ там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων. зубов.43 Τότε Тогда οἱ δίκαιοι праведные ἐκλάμψουσιν будут светить ὡς как ἥλιος солнце ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ πατρὸς Отца αὐτῶν. их. ἔχων Имеющий ὦτα уши ἀκουέτω. пусть слышит.44 Ὁμοία Подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес θησαυρῷ сокровищу κεκρυμμένῳ спрятанному ἐν в τῷ ἀγρῷ, поле, ὃν которое εὑρὼν нашедший ἄνθρωπος человек ἔκρυψεν, спрятал, καὶ и ἀπὸ от τῆς χαρᾶς радости αὐτοῦ его ὑπάγει идёт καὶ и πωλεῖ продаёт πάντα всё ὅσα сколькое ἔχει имеет καὶ и ἀγοράζει покупает τὸν ἀγρὸν поле ἐκεῖνον. то.45 Πάλιν Опять ὁμοία подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес ἀνθρώπῳ человеку ἐμπόρῳ торговцу ζητοῦντι ищущему καλοὺς хорошие μαργαρίτας· жемчужины;46 εὑρὼν нашедший δὲ же ἕνα одну πολύτιμον многоценную μαργαρίτην жемчужину ἀπελθὼν ушедший πέπρακεν продал πάντα всё ὅσα сколькое εἶχεν имел καὶ и ἠγόρασεν купил αὐτόν. её.47 Πάλιν Опять ὁμοία подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес σαγήνῃ сети́ βληθείσῃ брошенной εἰς в τὴν θάλασσαν море καὶ и ἐκ из παντὸς всякого γένους рода συναγαγούσῃ· собравшей;48 ἣν которую ὅτε когда ἐπληρώθη наполнилась ἀναβιβάσαντες вытащившие ἐπὶ на τὸν αἰγιαλὸν берег καὶ и καθίσαντες севшие συνέλεξαν собрали τὰ καλὰ хорошее εἰς в ἄγγη, сосуды, τὰ δὲ же σαπρὰ гнилое ἔξω вон ἔβαλον. бросили.49 οὕτως Так ἔσται будет ἐν в τῇ συντελείᾳ окончание τοῦ αἰῶνος· ве́ка; ἐξελεύσονται выйдут οἱ ἄγγελοι ангелы καὶ и ἀφοριοῦσιν отделят τοὺς πονηροὺς злых ἐκ от μέσου среды́ τῶν δικαίων праведных50 καὶ и βαλοῦσιν бросят αὐτοὺς их εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρός· огня; ἐκεῖ там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων. зубов.51 Συνήκατε Поняли ταῦτα это πάντα; всё? λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Ναί. Да.52 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Διὰ Из-за τοῦτο этого πᾶς всякий γραμματεὺς книжник μαθητευθεὶς наученный τῇ βασιλείᾳ Царству τῶν οὐρανῶν небес ὅμοιός подобен ἐστιν есть ἀνθρώπῳ человеку οἰκοδεσπότῃ хозяину до́ма ὅστις который ἐκβάλλει выносит ἐκ из τοῦ θησαυροῦ сокровищницы αὐτοῦ его καινὰ новое καὶ и παλαιά. старое.53 Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν закончил Ἰησοῦς Иисус τὰς παραβολὰς притчи ταύτας, эти, μετῆρεν перешёл ἐκεῖθεν. оттуда.54 καὶ И ἐλθὼν пришедший εἰς в τὴν πατρίδα отечество αὐτοῦ Его ἐδίδασκεν учил αὐτοὺς их ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге αὐτῶν, их, ὥστε так что ἐκπλήσσεσθαι поражались αὐτοὺς они καὶ и λέγειν, говорили, Πόθεν Откуда τούτῳ Этому σοφία мудрость αὕτη эта καὶ и αἱ δυνάμεις; силы?55 οὐχ [Разве] не οὗτός Этот ἐστιν есть τοῦ τέκτονος плотника υἱός; Сын? οὐχ [Разве] не μήτηρ Мать αὐτοῦ Его λέγεται зовётся Μαριὰμ Мариам καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ Его Ἰάκωβος Иаков καὶ и Ἰωσὴφ Иосиф καὶ и Σίμων Симон καὶ и Ἰούδας; Иуда?56 καὶ И αἱ ἀδελφαὶ сёстры αὐτοῦ Его οὐχὶ [разве] не πᾶσαι все πρὸς у ἡμᾶς нас εἰσιν; есть? πόθεν Откуда οὖν итак τούτῳ Этому ταῦτα это πάντα; всё?57 καὶ И ἐσκανδαλίζοντο разуверялись ἐν в αὐτῷ. Нём. δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οὐκ Не ἔστιν есть προφήτης пророк ἄτιμος презренный εἰ если μὴ не ἐν в τῇ πατρίδι отечестве καὶ и ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме αὐτοῦ. его.58 καὶ И οὐκ не ἐποίησεν сделал ἐκεῖ там δυνάμεις силы πολλὰς многие διὰ из-за τὴν ἀπιστίαν неверия αὐτῶν. их.