keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Επιστολή προς Τιμόθεο 2

Подстрочный перевод Библии

1 Σὺ Ты οὖν, итак, τέκνον дитя μου, моё, ἐνδυναμοῦ усиливайся ἐν в τῇ χάριτι благодати τῇ ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ, Иисусе,2 καὶ и которое ἤκουσας ты услышал παρ᾽ от ἐμοῦ меня διὰ через πολλῶν многих μαρτύρων, свидетелей, ταῦτα это παράθου предложи πιστοῖς верным ἀνθρώποις, людям, οἵτινες которые ἱκανοὶ достаточны ἔσονται будут καὶ и ἑτέρους других διδάξαι. научить.3 συγκακοπάθησον Пострадай вместе ὡς как καλὸς хороший στρατιώτης воин Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ. Иисуса.4 οὐδεὶς Никакой στρατευόμενος служащий воин ἐμπλέκεται вплетается ταῖς τοῦ βίου [в] жизни πραγματείαις, дела́, ἵνα чтобы τῷ στρατολογήσαντι собравшему войско ἀρέσῃ· он понравился;5 ἐὰν если δὲ же καὶ и ἀθλῇ будет бороться τις, кто, οὐ не στεφανοῦται увенчивается ἐὰν если μὴ не νομίμως законно ἀθλήσῃ. поборется.6 τὸν κοπιῶντα Трудящемуся γεωργὸν земледельцу δεῖ надлежит πρῶτον первому τῶν καρπῶν плодов μεταλαμβάνειν. получать часть.7 νόει Замечай которое λέγω· говорю; δώσει даст γάρ ведь σοι тебе κύριος Господь σύνεσιν понимание ἐν во πᾶσιν. всём.8 Μνημόνευε Помни Ἰησοῦν Иисуса Χριστὸν Христа ἐγηγερμένον воскресшего ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, ἐκ от σπέρματος семени Δαυίδ, Давида, κατὰ по τὸ εὐαγγέλιόν благовестию μου· моему;9 ἐν в котором κακοπαθῶ претерпеваю зло μέχρι до δεσμῶν уз ὡς как κακοῦργος, злодей, ἀλλὰ но λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога οὐ не δέδεται. связано.10 διὰ Через τοῦτο это πάντα всё ὑπομένω выдерживаю διὰ из-за τοὺς ἐκλεκτούς, выбранных, ἵνα чтобы καὶ и αὐτοὶ они σωτηρίας спасение τύχωσιν встретили τῆς ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе μετὰ со δόξης славой αἰωνίου. вечной.11 πιστὸς Верно λόγος· слово; εἰ если γὰρ ведь συναπεθάνομεν, мы умерли вместе, καὶ и συζήσομεν· будем жить вместе;12 εἰ если ὑπομένομεν, выдерживаем, καὶ и συμβασιλεύσομεν· соцарствовать будем; εἰ если ἀρνησόμεθα, откажемся, κἀκεῖνος и Тот ἀρνήσεται откажется ἡμᾶς· нас;13 εἰ если ἀπιστοῦμεν, не верим, ἐκεῖνος то, Тот πιστὸς верный μένει, остаётся, ἀρνήσασθαι отказаться γὰρ ведь ἑαυτὸν Самого Себя οὐ не δύναται. может.14 Ταῦτα Это ὑπομίμνῃσκε, напоминай, διαμαρτυρόμενος заклинающий ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом μὴ не λογομαχεῖν, устраивать словесных битв, ἐπ᾽ на οὐδὲν ничто χρήσιμον, полезно, ἐπὶ на καταστροφῇ ниспровержение τῶν ἀκουόντων. слушающих.15 σπούδασον Поспеши σεαυτὸν тебя самого δόκιμον пригодного παραστῆσαι [чтобы] представить τῷ θεῷ, Богу, ἐργάτην работника ἀνεπαίσχυντον, непостыдного, ὀρθοτομοῦντα прямо режущего τὸν λόγον слово τῆς ἀληθείας. истины.16 τὰς δὲ Же βεβήλους скверных κενοφωνίας пустословий περιΐστασο· отступай; ἐπὶ по πλεῖον больше γὰρ ведь προκόψουσιν продвинутся ἀσεβείας, [в] нечестии,17 καὶ и λόγος слово αὐτῶν их ὡς как γάγγραινα гангрена νομὴν пастбище ἕξει· будет иметь; ὧν [из] которых ἐστιν есть Ὑμέναιος Именей καὶ и Φίλητος, Филит,18 οἵτινες которые περὶ относительно τὴν ἀλήθειαν истины ἠστόχησαν, промахнулись, λέγοντες говорящие [τὴν] ἀνάστασιν [что] воскресение ἤδη уже́ γεγονέναι, случилось, καὶ и ἀνατρέπουσιν развращают τήν τινων некоторых πίστιν. веру.19 μέντοι Однако στερεὸς крепкое θεμέλιος основание τοῦ θεοῦ Бога ἕστηκεν, стои́т, ἔχων имеющее τὴν σφραγῖδα печать ταύτην· эту; Ἔγνω Узнал κύριος Господь τοὺς ὄντας сущих αὐτοῦ, Его, καί, и, Ἀποστήτω Пусть отступит ἀπὸ от ἀδικίας неправедности πᾶς всякий ὀνομάζων именующий τὸ ὄνομα имя κυρίου. Го́спода.20 Ἐν В μεγάλῃ большом δὲ же οἰκίᾳ доме οὐκ не ἔστιν есть μόνον только σκεύη вещи χρυσᾶ золотые καὶ и ἀργυρᾶ серебряные ἀλλὰ но καὶ и ξύλινα деревянные καὶ и ὀστράκινα, глиняные, καὶ и которые μὲν ведь εἰς в τιμὴν почёт которые δὲ же εἰς в ἀτιμίαν· непочтение;21 ἐὰν если οὖν итак τις кто-нибудь ἐκκαθάρῃ вычистит ἑαυτὸν самого себя ἀπὸ от τούτων, этих, ἔσται будет σκεῦος вещью εἰς в τιμήν, почёт, ἡγιασμένον, освящённой, εὔχρηστον весьма полезной τῷ δεσπότῃ, хозяину, εἰς на πᾶν всякое ἔργον дело ἀγαθὸν доброе ἡτοιμασμένον. приготовленной.22 τὰς δὲ Же νεωτερικὰς юношеских ἐπιθυμίας страстей φεῦγε, беги, δίωκε гонись δὲ же δικαιοσύνην, праведности, πίστιν, веры, ἀγάπην, любви, εἰρήνην мира μετὰ с τῶν ἐπικαλουμένων призывающими τὸν κύριον Го́спода ἐκ от καθαρᾶς чистого καρδίας. се́рдца.23 τὰς δὲ Же μωρὰς глупых καὶ и ἀπαιδεύτους невежественных ζητήσεις поисков παραιτοῦ, отпрашивайся, εἰδὼς знающий ὅτι что γεννῶσιν рождают μάχας· сражения;24 δοῦλον рабу δὲ же κυρίου Го́спода οὐ не δεῖ надлежит μάχεσθαι, сражаться, ἀλλὰ но ἤπιον ласковому εἶναι быть πρὸς ко πάντας, всем, διδακτικόν, способному учить, ἀνεξίκακον, терпеливому,25 ἐν в πραΰτητι кротости παιδεύοντα воспитывающим τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, противящихся, μήποτε не когда-либо δώῃ даст αὐτοῖς им θεὸς Бог μετάνοιαν покаяние εἰς на ἐπίγνωσιν познание ἀληθείας, истины,26 καὶ и ἀνανήψωσιν протрезвеют ἐκ от τῆς τοῦ διαβόλου дьявола παγίδος, западни, ἐζωγρημένοι пойманные ὑπ᾽ αὐτοῦ им εἰς в τὸ ἐκείνου того θέλημα. волю.