keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Α΄ Επιστολή Πέτρου 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀποθέμενοι Отложившие οὖν итак πᾶσαν всякую κακίαν злобу καὶ и πάντα всю δόλον хитрость καὶ и ὑποκρίσεις притворства καὶ и φθόνους зависти καὶ и πάσας все καταλαλιάς, наговоры,2 ὡς как ἀρτιγέννητα новорождённые βρέφη младенцы τὸ λογικὸν словесное ἄδολον бесхитростное γάλα молоко ἐπιποθήσατε, возжаждите, ἵνα чтобы ἐν в αὐτῷ нём αὐξηθῆτε вы были выращены εἰς в σωτηρίαν, спасение,3 εἰ если ἐγεύσασθε вы вкусили ὅτι что χρηστὸς добр κύριος. Господь.4 πρὸς К ὃν Которому προσερχόμενοι, подходящие, λίθον камню ζῶντα, живущему, ὑπὸ ἀνθρώπων людьми μὲν же ἀποδεδοκιμασμένον отверженному παρὰ у δὲ же θεῷ Бога ἐκλεκτὸν выбранному ἔντιμον, драгоценному,5 καὶ и αὐτοὶ сами ὡς как λίθοι камни ζῶντες живущие οἰκοδομεῖσθε будьте строимые οἶκος домом πνευματικὸς духовным εἰς на ἱεράτευμα священство ἅγιον, святое, ἀνενέγκαι [чтобы] вознести πνευματικὰς духовные θυσίας жертвы εὐπροσδέκτους благоприятные [τῷ] θεῷ Богу διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.6 διότι Потому что περιέχει содержится ἐν в γραφῇ, Писании, Ἰδοὺ Вот τίθημι кладу ἐν в Σιὼν Сионе λίθον камень ἀκρογωνιαῖον краеугольный ἐκλεκτὸν выбранный ἔντιμον, драгоценный, καὶ и πιστεύων верящий ἐπ᾽ в αὐτῷ Него οὐ нет μὴ не καταισχυνθῇ. будет пристыжён.7 ὑμῖν Вам οὖν итак τιμὴ честь τοῖς πιστεύουσιν· верящим; ἀπιστοῦσιν неверящим δὲ же λίθος камень ὃν который ἀπεδοκίμασαν отвергли οἱ οἰκοδομοῦντες строящие дом οὗτος этот ἐγενήθη сделался εἰς во κεφαλὴν главе γωνίας угла8 καὶ и λίθος камень προσκόμματος спотыкания καὶ и πέτρα скала σκανδάλου· падения; οἳ которые προσκόπτουσιν спотыкаются τῷ λόγῳ слову ἀπειθοῦντες, не покоряющиеся, εἰς на что καὶ и ἐτέθησαν. они были положены.9 Ὑμεῖς Вы δὲ же γένος род ἐκλεκτόν, выбранный, βασίλειον царское ἱεράτευμα, священство, ἔθνος племя ἅγιον, святое, λαὸς народ εἰς для περιποίησιν, отделения, ὅπως чтобы τὰς ἀρετὰς совершенства ἐξαγγείλητε вы возвестили τοῦ ἐκ от σκότους тьмы ὑμᾶς вас καλέσαντος Призвавшего εἰς в τὸ θαυμαστὸν удивительный αὐτοῦ Его φῶς· свет;10 οἵ которые ποτε когда-то οὐ не λαὸς народ νῦν ныне δὲ же λαὸς народ θεοῦ, Бога, οἱ οὐκ не ἠλεημένοι помилованные νῦν ныне δὲ же ἐλεηθέντες. помилованные.11 Ἀγαπητοί, Любимые, παρακαλῶ прошу ὡς как παροίκους поселенцев καὶ и παρεπιδήμους постояльцев ἀπέχεσθαι удерживаться τῶν σαρκικῶν [от] плотских ἐπιθυμιῶν, желаний, αἵτινες тех, которые στρατεύονται сражаются κατὰ против τῆς ψυχῆς· души́;12 τὴν ἀναστροφὴν поведение ὑμῶν ваше ἐν у τοῖς ἔθνεσιν язычников ἔχοντες имеющие καλήν, хорошее, ἵνα, чтобы, ἐν в котором καταλαλοῦσιν оговаривают ὑμῶν вас ὡς как κακοποιῶν, злодеев, ἐκ из τῶν καλῶν хороших ἔργων дел ἐποπτεύοντες рассматривающие δοξάσωσιν они прославили τὸν θεὸν Бога ἐν в ἡμέρᾳ день ἐπισκοπῆς. посещения.13 Ὑποτάγητε Будьте подчинены πάσῃ всякому ἀνθρωπίνῃ человеческому κτίσει созданию διὰ из-за τὸν κύριον· Го́спода; εἴτε и если βασιλεῖ царю ὡς как ὑπερέχοντι, преобладающему,14 εἴτε и если ἡγεμόσιν вождям ὡς как δι᾽ через αὐτοῦ Него πεμπομένοις посылаемым εἰς для ἐκδίκησιν наказания κακοποιῶν злодеев ἔπαινον хвалящих δὲ же ἀγαθοποιῶν· делающих добро;15 ὅτι потому что οὕτως такая ἐστὶν есть τὸ θέλημα воля τοῦ θεοῦ, Бога, ἀγαθοποιοῦντας делающими добро φιμοῦν заставлять молчать τὴν τῶν ἀφρόνων неразумных ἀνθρώπων людей ἀγνωσίαν· невежество;16 ὡς как ἐλεύθεροι, свободные, καὶ и μὴ не ὡς как ἐπικάλυμμα прикрытием ἔχοντες имеющие τῆς κακίας злобы τὴν ἐλευθερίαν, свободу, ἀλλ᾽ но ὡς как θεοῦ Бога δοῦλοι. рабы.17 πάντας Всех τιμήσατε, почтите, τὴν ἀδελφότητα братство ἀγαπᾶτε, люби́те, τὸν θεὸν Бога φοβεῖσθε, бойтесь, τὸν βασιλέα царя τιμᾶτε. почитайте.18 Οἱ οἰκέται Слу́ги ὑποτασσόμενοι подчиняйтесь ἐν во παντὶ всяком φόβῳ страхе τοῖς δεσπόταις, хозяевам, οὐ не μόνον только τοῖς ἀγαθοῖς добрым καὶ и ἐπιεικέσιν снисходительным ἀλλὰ но καὶ и τοῖς σκολιοῖς. неправым.19 τοῦτο Это γὰρ ведь χάρις благодать εἰ если διὰ из-за συνείδησιν сознания θεοῦ Бога ὑποφέρει переносит τις кто λύπας печали πάσχων претерпевающий страдание ἀδίκως. несправедливо.20 ποῖον Какая γὰρ ведь κλέος слава εἰ если ἁμαρτάνοντες грешащие καὶ и κολαφιζόμενοι избиваемые ὑπομενεῖτε; выстоите? ἀλλ᾽ Но εἰ если ἀγαθοποιοῦντες делающие добро καὶ и πάσχοντες претерпевающие страдание ὑπομενεῖτε, выстоите, τοῦτο это χάρις благодать παρὰ у θεῷ. Бога.21 εἰς На τοῦτο это γὰρ ведь ἐκλήθητε, вы были призваны, ὅτι потому что καὶ и Χριστὸς Христос ἔπαθεν претерпел страдание ὑπὲρ за ὑμῶν, вас, ὑμῖν вам ὑπολιμπάνων оставляющий ὑπογραμμὸν образец ἵνα чтобы ἐπακολουθήσητε вы пошли по τοῖς ἴχνεσιν следам αὐτοῦ· Его;22 ὃς Который ἁμαρτίαν грех οὐκ не ἐποίησεν сделал οὐδὲ и не εὑρέθη найдена δόλος хитрость ἐν в τῷ στόματι устах αὐτοῦ· Его;23 ὃς Который λοιδορούμενος ругаемый οὐκ не ἀντελοιδόρει, ругал в ответ, πάσχων претерпевающий страдание οὐκ не ἠπείλει, угрожал, παρεδίδου передавал δὲ же τῷ κρίνοντι Судящему δικαίως· справедливо;24 ὃς который τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши αὐτὸς сам ἀνήνεγκεν вознёс ἐν в τῷ σώματι теле αὐτοῦ Его ἐπὶ на τὸ ξύλον, древо, ἵνα чтобы ταῖς ἁμαρτίαις к грехам ἀπογενόμενοι непричастные τῇ δικαιοσύνῃ для праведности ζήσωμεν· мы начали жить; οὗ Которого τῷ μώλωπι раной ἰάθητε. вы были исцелены.25 ἦτε Вы были γὰρ ведь ὡς как πρόβατα о́вцы πλανώμενοι, блуждающие, ἀλλὰ но ἐπεστράφητε вы были обращены νῦν ныне ἐπὶ к τὸν ποιμένα Пастуху καὶ и ἐπίσκοπον Блюстителю τῶν ψυχῶν душ ὑμῶν. ваших.