keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Α΄Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 4

Подстрочный перевод Библии

1 Λοιπὸν [В] остальном οὖν, итак, ἀδελφοί, братья, ἐρωτῶμεν просим ὑμᾶς вас καὶ и παρακαλοῦμεν увещаем ἐν в κυρίῳ Господе Ἰησοῦ, Иисусе, ἵνα чтобы καθὼς как παρελάβετε вы переняли παρ᾽ от ἡμῶν нас τὸ πῶς как δεῖ надлежит ὑμᾶς вам περιπατεῖν ходить καὶ и ἀρέσκειν угождать θεῷ, Богу, καθὼς как καὶ и περιπατεῖτε, хо́дите, ἵνα чтобы περισσεύητε вы изобиловали μᾶλλον. более.2 οἴδατε Знаете γὰρ ведь τίνας какие παραγγελίας увещания ἐδώκαμεν мы дали ὑμῖν вам διὰ через τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ. Иисуса.3 τοῦτο Это γάρ ведь ἐστιν есть θέλημα воля τοῦ θεοῦ, Бога, ἁγιασμὸς освящение ὑμῶν, ваше, ἀπέχεσθαι удерживаться ὑμᾶς вам ἀπὸ от τῆς πορνείας, блуда,4 εἰδέναι [чтобы] знал ἕκαστον каждый ὑμῶν [из] вас τὸ ἑαυτοῦ своим σκεῦος сосудом κτᾶσθαι обладать ἐν в ἁγιασμῷ освящении καὶ и τιμῇ, чести,5 μὴ не ἐν в πάθει чувстве ἐπιθυμίας страсти καθάπερ подобно тому как καὶ и τὰ ἔθνη язычники τὰ μὴ не εἰδότα знающие τὸν θεόν, Бога,6 τὸ μὴ не ὑπερβαίνειν преступать καὶ и πλεονεκτεῖν обманывать ἐν в τῷ πράγματι деле τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, διότι потому что ἔκδικος взыскателен κύριος Господь περὶ за πάντων всё τούτων, это, καθὼς как καὶ и προείπαμεν мы прежде сказали ὑμῖν вам καὶ и διεμαρτυράμεθα. засвидетельствовали.7 οὐ Не γὰρ ведь ἐκάλεσεν призвал ἡμᾶς нас θεὸς Бог ἐπὶ к ἀκαθαρσίᾳ нечистоте ἀλλ᾽ но ἐν в ἁγιασμῷ. освящение.8 τοιγαροῦν Следовательно ἀθετῶν отвергающий οὐκ не ἄνθρωπον человека ἀθετεῖ отвергает ἀλλὰ но τὸν θεὸν Бога τὸν [καὶ] и διδόντα Дающего τὸ πνεῦμα Духа αὐτοῦ Его τὸ ἅγιον Святого εἰς в ὑμᾶς. вас.9 Περὶ О δὲ же τῆς φιλαδελφίας братолюбии οὐ не χρείαν нужду ἔχετε имеете γράφειν писать ὑμῖν, вам, αὐτοὶ сами γὰρ ведь ὑμεῖς вы θεοδίδακτοί богоученые ἐστε есть εἰς чтобы τὸ ἀγαπᾶν любить ἀλλήλους· друг друга;10 καὶ и γὰρ ведь ποιεῖτε делаете αὐτὸ это εἰς для πάντας всех τοὺς ἀδελφοὺς братьев [τοὺς] ἐν во ὅλῃ всей τῇ Μακεδονίᾳ. Македонии. παρακαλοῦμεν Просим δὲ же ὑμᾶς, вас, ἀδελφοί, братья, περισσεύειν изобиловать μᾶλλον, более,11 καὶ и φιλοτιμεῖσθαι любить честь ἡσυχάζειν быть спокойными καὶ и πράσσειν делать τὰ ἴδια собственное καὶ и ἐργάζεσθαι работать ταῖς [ἰδίαις] собственными χερσὶν руками ὑμῶν, вашими, καθὼς как ὑμῖν вам παρηγγείλαμεν, мы приказали,12 ἵνα чтобы περιπατῆτε вы ходили εὐσχημόνως благообразно πρὸς у τοὺς которых ἔξω вне καὶ и μηδενὸς ни [в] чём χρείαν нужду ἔχητε. будете иметь.13 Οὐ Не θέλομεν желаем δὲ же ὑμᾶς вас ἀγνοεῖν, не знающими [оставить], ἀδελφοί, братья, περὶ о τῶν κοιμωμένων, спящих, ἵνα чтобы μὴ не λυπῆσθε печалились вы καθὼς как καὶ и οἱ λοιποὶ остальные οἱ μὴ не ἔχοντες имеющие ἐλπίδα. надежду.14 εἰ Если γὰρ ведь πιστεύομεν верим ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἀπέθανεν умер καὶ и ἀνέστη, воскрес, οὕτως так καὶ и θεὸς Бог τοὺς κοιμηθέντας усопших διὰ через τοῦ Ἰησοῦ Иисуса ἄξει приведёт σὺν с αὐτῷ. Ним.15 Τοῦτο Это γὰρ ведь ὑμῖν вам λέγομεν говорим ἐν в λόγῳ слове κυρίου, Го́спода, ὅτι что ἡμεῖς мы οἱ ζῶντες живущие οἱ περιλειπόμενοι остающиеся εἰς в τὴν παρουσίαν пришествие τοῦ κυρίου Го́спода οὐ нет μὴ не φθάσωμεν опередим τοὺς κοιμηθέντας· усопших;16 ὅτι потому что αὐτὸς Сам κύριος Господь ἐν в κελεύσματι, приказании, ἐν в φωνῇ голосе ἀρχαγγέλου архангела καὶ и ἐν в σάλπιγγι трубе θεοῦ, Бога, καταβήσεται сойдёт ἀπ᾽ с οὐρανοῦ, неба, καὶ и οἱ νεκροὶ мёртвые ἐν во Χριστῷ Христе ἀναστήσονται воскреснут πρῶτον, сначала,17 ἔπειτα затем ἡμεῖς мы οἱ ζῶντες живущие οἱ περιλειπόμενοι остающиеся ἅμα вместе σὺν с αὐτοῖς ними ἁρπαγησόμεθα будем схвачены ἐν в νεφέλαις облаках εἰς на ἀπάντησιν встречу τοῦ κυρίου Го́спода εἰς на ἀέρα· воздух; καὶ и οὕτως так πάντοτε всегда σὺν с κυρίῳ Господом ἐσόμεθα. будем.18 Ὥστε Так что παρακαλεῖτε утешайте ἀλλήλους друг друга ἐν в τοῖς λόγοις словах τούτοις. этих.