keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Επιστολή προς Τιμόθεο 3

Подстрочный перевод Библии

1 Τοῦτο Это δὲ же γίνωσκε, знай, ὅτι что ἐν в ἐσχάταις последние ἡμέραις дни ἐνστήσονται настанут καιροὶ времена χαλεποί· жуткие;2 ἔσονται будут γὰρ ведь οἱ ἄνθρωποι люди φίλαυτοι, себялюбивые, φιλάργυροι, сребролюбивые, ἀλαζόνες, хвастуны, ὑπερήφανοι, надменные, βλάσφημοι, богохульные, γονεῦσιν родителям ἀπειθεῖς, непокорные, ἀχάριστοι, неблагодарные, ἀνόσιοι, нечестивые,3 ἄστοργοι, бесчувственные, ἄσπονδοι, непримиримые, διάβολοι, клеветники, ἀκρατεῖς, несдержанные, ἀνήμεροι, грубые, ἀφιλάγαθοι, недобролюбивые,4 προδόται, предатели, προπετεῖς, пробивные, τετυφωμένοι, надувшиеся, φιλήδονοι сластолюбивые μᾶλλον более чем φιλόθεοι, боголюбивые,5 ἔχοντες имеющие μόρφωσιν образ εὐσεβείας благочестия τὴν δὲ же δύναμιν [от] силы αὐτῆς его ἠρνημένοι· отказавшиеся; καὶ и τούτους [от] этих ἀποτρέπου. отворачивайся.6 ἐκ Из τούτων этих γάρ ведь εἰσιν есть οἱ ἐνδύνοντες влезающие εἰς в τὰς οἰκίας дома́ καὶ и αἰχμαλωτίζοντες пленяющие γυναικάρια бабёнок σεσωρευμένα заваленных ἁμαρτίαις, грехами, ἀγόμενα ведомых ἐπιθυμίαις страстями ποικίλαις, различными,7 πάντοτε всегда μανθάνοντα учащихся καὶ и μηδέποτε никогда εἰς в ἐπίγνωσιν познание ἀληθείας истины ἐλθεῖν прийти δυνάμενα. могущих.8 ὃν Которым τρόπον образом δὲ же Ἰάννης Ианнис καὶ и Ἰαμβρῆς Иамврис ἀντέστησαν противостали Μωϋσεῖ, Моисею, οὕτως так καὶ и οὗτοι эти ἀνθίστανται противостоят τῇ ἀληθείᾳ, истине, ἄνθρωποι люди κατεφθαρμένοι испорченные τὸν νοῦν, умом, ἀδόκιμοι непригодные περὶ относительно τὴν πίστιν· веры;9 ἀλλ᾽ но οὐ не προκόψουσιν продвинутся ἐπὶ πλεῖον, более, γὰρ ведь ἄνοια неразумие αὐτῶν их ἔκδηλος ясно ἔσται будет πᾶσιν, всем, ὡς как καὶ и ἐκείνων тех ἐγένετο. сделалось.10 Σὺ Ты δὲ же παρηκολούθησάς последовал за μου моим τῇ διδασκαλίᾳ, учением, τῇ ἀγωγῇ, поведением, τῇ προθέσει, намерением, τῇ πίστει, верой, τῇ μακροθυμίᾳ, долготерпением, τῇ ἀγάπῃ, любовью, τῇ ὑπομονῇ, стойкостью,11 τοῖς διωγμοῖς, преследованиями, τοῖς παθήμασιν, страданиями, οἷά каковые μοι мне ἐγένετο сделались ἐν в Ἀντιοχείᾳ, Антиохии, ἐν в Ἰκονίῳ, Иконии, ἐν в Λύστροις, Листрах, οἵους каковые διωγμοὺς преследования ὑπήνεγκα· я перенёс; καὶ и ἐκ от πάντων всех με меня ἐρρύσατο избавил κύριος. Господь.12 καὶ И πάντες все δὲ же οἱ θέλοντες желая εὐσεβῶς благочестиво ζῆν жить ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе διωχθήσονται· будут преследоваться;13 πονηροὶ злые δὲ же ἄνθρωποι люди καὶ и γόητες шарлатаны προκόψουσιν будут продвигаться ἐπὶ к τὸ χεῖρον, худшему, πλανῶντες вводящие в заблуждение καὶ и πλανώμενοι. вводимые в заблуждение.14 σὺ Ты δὲ же μένε оставайся ἐν в οἷς котором ἔμαθες ты обучился καὶ и ἐπιστώθης, ты был сделан верный, εἰδὼς знающий παρὰ у τίνων каких ἔμαθες, ты обучился,15 καὶ и ὅτι что ἀπὸ от βρέφους [состояния] младенца [τὰ] ἱερὰ священные γράμματα писания οἶδας, знаешь, τὰ δυνάμενά могущие σε тебя σοφίσαι умудрить εἰς в σωτηρίαν спасение διὰ через πίστεως веру τῆς ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ. Иисусе.16 πᾶσα Всё γραφὴ Писание θεόπνευστος боговдохновенно καὶ и ὠφέλιμος полезно πρὸς к διδασκαλίαν, учению, πρὸς к ἐλεγμόν, обличению, πρὸς к ἐπανόρθωσιν, выпрямлению, πρὸς к παιδείαν воспитанию τὴν ἐν в δικαιοσύνῃ, праведности,17 ἵνα чтобы ἄρτιος ладен был τοῦ θεοῦ бога ἄνθρωπος, человек, πρὸς ко πᾶν всякому ἔργον делу ἀγαθὸν доброму ἐξηρτισμένος. налаженный.