keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους 10

Подстрочный перевод Библии

1 Αὐτὸς Сам δὲ же ἐγὼ я Παῦλος Павел παρακαλῶ прошу ὑμᾶς вас διὰ через τῆς πραΰτητος кротость καὶ и ἐπιεικείας снисходительность τοῦ Χριστοῦ, Христа, ὃς который [я] κατὰ по πρόσωπον лицу μὲν ведь ταπεινὸς смиренный ἐν у ὑμῖν, вас, ἀπὼν отсутствующий δὲ же θαρρῶ имею мужество εἰς на ὑμᾶς· вас;2 δέομαι молю δὲ же τὸ μὴ не παρὼν присутствующий θαρρῆσαι [чтобы] обрести мужество τῇ πεποιθήσει убеждённостью которой λογίζομαι считаю τολμῆσαι осмелиться ἐπί на τινας некоторых τοὺς λογιζομένους считающих ἡμᾶς нас ὡς как κατὰ по σάρκα плоти περιπατοῦντας. ходящих.3 ἐν В σαρκὶ плоти γὰρ ведь περιπατοῦντες ходящие οὐ не κατὰ по σάρκα плоти στρατευόμεθα, воюем,4 τὰ γὰρ ведь ὅπλα оружие τῆς στρατείας войны́ ἡμῶν нашей οὐ не σαρκικὰ плотское ἀλλὰ но δυνατὰ сильное τῷ θεῷ Бога πρὸς к καθαίρεσιν разрушению ὀχυρωμάτων, укреплений, λογισμοὺς расчёты καθαιροῦντες разрушающие5 καὶ и πᾶν всякую ὕψωμα высоту ἐπαιρόμενον поднимающуюся κατὰ против τῆς γνώσεως знания τοῦ θεοῦ, Бога, καὶ и αἰχμαλωτίζοντες пленяющие πᾶν всякую νόημα мысль εἰς в τὴν ὑπακοὴν послушание τοῦ Χριστοῦ, Христа,6 καὶ и ἐν в ἑτοίμῳ готовом ἔχοντες имеющие ἐκδικῆσαι наказать πᾶσαν всякое παρακοήν, ослушание, ὅταν когда πληρωθῇ было исполнено ὑμῶν ваше ὑπακοή. послушание.7 Τὰ κατὰ По πρόσωπον лицу βλέπετε. смотри́те. εἴ Если τις кто-нибудь πέποιθεν убеждён ἑαυτῷ [в] себе самом Χριστοῦ Христовым εἶναι, быть, τοῦτο это λογιζέσθω пусть считает πάλιν опять ἐφ᾽ по ἑαυτοῦ себе самому ὅτι что καθὼς как αὐτὸς он Χριστοῦ Христа οὕτως так καὶ и ἡμεῖς. мы.8 ἐάν Если [τε] γὰρ ведь περισσότερόν бо́льшим τι чем-нибудь καυχήσωμαι похвастаюсь περὶ о τῆς ἐξουσίας власти ἡμῶν, нашей, ἧς которую ἔδωκεν дал κύριος Господь εἰς на οἰκοδομὴν построение καὶ и οὐκ не εἰς на καθαίρεσιν разрушение ὑμῶν, ваше, οὐκ не αἰσχυνθήσομαι, буду пристыжён,9 ἵνα чтобы μὴ не δόξω показался я ὡς как ἂν ἐκφοβεῖν устрашающий ὑμᾶς вас διὰ через τῶν ἐπιστολῶν· послания;10 ὅτι, потому что, Αἱ ἐπιστολαὶ послания μέν, ведь, φησίν, говорят, βαρεῖαι тяжелы καὶ и ἰσχυραί, сильны, δὲ же παρουσία присутствие τοῦ σώματος те́ла ἀσθενὴς слабо καὶ и λόγος слово ἐξουθενημένος. уничиженное.11 τοῦτο Так λογιζέσθω пусть считает τοιοῦτος, таковой, ὅτι что οἷοί каковы ἐσμεν мы есть τῷ λόγῳ словом δι᾽ через ἐπιστολῶν послания ἀπόντες, отсутствующие, τοιοῦτοι таковы καὶ и παρόντες присутствующие τῷ ἔργῳ. делом.12 Οὐ Не γὰρ ведь τολμῶμεν осмеливаемся ἐγκρῖναι отличить или συγκρῖναι сличить ἑαυτούς себя самих τισιν [с] некоторыми τῶν ἑαυτοὺς себя самих συνιστανόντων· представляющих; ἀλλὰ но αὐτοὶ они ἐν в ἑαυτοῖς сами себе ἑαυτοὺς себя самих μετροῦντες мерящие καὶ и συγκρίνοντες сличающие ἑαυτοὺς себя самих ἑαυτοῖς с самими собой οὐ не συνιᾶσιν. понимают.13 ἡμεῖς Мы δὲ же οὐκ не εἰς в τὰ ἄμετρα безмерное καυχησόμεθα, будем хвастаться, ἀλλὰ но κατὰ по τὸ μέτρον мере τοῦ κανόνος нормы οὗ которую ἐμέρισεν отмерил ἡμῖν нам θεὸς Бог μέτρου, мерой, ἐφικέσθαι дойти ἄχρι до καὶ и ὑμῶν. вас.14 οὐ Не γὰρ ведь ὡς как μὴ не ἐφικνούμενοι доходящие εἰς в ὑμᾶς вас ὑπερεκτείνομεν растягиваем ἑαυτούς, себя самих, ἄχρι до γὰρ ведь καὶ и ὑμῶν вас ἐφθάσαμεν мы успели ἐν в τῷ εὐαγγελίῳ благовозвещении τοῦ Χριστοῦ· Христа;15 οὐκ не εἰς в τὰ ἄμετρα безмерное καυχώμενοι хвастающиеся ἐν в ἀλλοτρίοις чужих κόποις, трудах, ἐλπίδα надежду δὲ же ἔχοντες имеющие αὐξανομένης растущей τῆς πίστεως веры ὑμῶν вашей ἐν в ὑμῖν вас μεγαλυνθῆναι быть возвеличенными κατὰ по τὸν κανόνα норме ἡμῶν нашей εἰς в περισσείαν, изобилие,16 εἰς в τὰ которое ὑπερέκεινα по ту сторону ὑμῶν вас εὐαγγελίσασθαι, благовозвестить, οὐκ не ἐν в ἀλλοτρίῳ чужой κανόνι норме εἰς в τὰ ἕτοιμα готовом καυχήσασθαι. похвастаться.17 δὲ Же καυχώμενος хвастающийся ἐν в κυρίῳ Господе καυχάσθω· пусть хвастается;18 οὐ не γὰρ ведь ἑαυτὸν самого себя συνιστάνων, представляющий, ἐκεῖνός тот ἐστιν есть δόκιμος, пригодный, ἀλλὰ но ὃν которого κύριος Господь συνίστησιν. представляет.