keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους 7

Подстрочный перевод Библии

1 ταύτας Эти οὖν итак ἔχοντες имеющие τὰς ἐπαγγελίας, обещания, ἀγαπητοί, любимые, καθαρίσωμεν давайте очистим ἑαυτοὺς себя самих ἀπὸ от παντὸς всякого μολυσμοῦ загрязнения σαρκὸς плоти καὶ и πνεύματος, духа, ἐπιτελοῦντες совершающие ἁγιωσύνην святость ἐν в φόβῳ страхе θεοῦ. Бога.2 Χωρήσατε Вмести́те ἡμᾶς· нас; οὐδένα никого ἠδικήσαμεν, мы обидели, οὐδένα никого ἐφθείραμεν, мы испортили, οὐδένα никого ἐπλεονεκτήσαμεν. мы обошли.3 πρὸς К κατάκρισιν осуждению οὐ не λέγω, говорю, προείρηκα я сказал прежде γὰρ ведь ὅτι что ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ἡμῶν наших ἐστε вы есть εἰς для [того чтобы] τὸ συναποθανεῖν соумереть καὶ и συζῆν. жить вместе.4 πολλή Многая μοι [у] меня παρρησία уверенность πρὸς к ὑμᾶς, вам, πολλή многая μοι [у] меня καύχησις гордость ὑπὲρ за ὑμῶν· вас; πεπλήρωμαι я наполнен τῇ παρακλήσει, утешением, ὑπερπερισσεύομαι сверхизобилую τῇ χαρᾷ радостью ἐπὶ при πάσῃ всяком τῇ θλίψει угнетении ἡμῶν. нашем.5 Καὶ И γὰρ ведь ἐλθόντων пришедших ἡμῶν нас εἰς в Μακεδονίαν Македонию οὐδεμίαν никакое ἔσχηκεν получила ἄνεσιν послабление σὰρξ плоть ἡμῶν, наша, ἀλλ᾽ но ἐν во παντὶ всём θλιβόμενοι· угнетаемые; ἔξωθεν извне μάχαι, битвы, ἔσωθεν внутри φόβοι. страхи.6 ἀλλ᾽ Но παρακαλῶν утешающий τοὺς ταπεινοὺς ничтожных παρεκάλεσεν утешил ἡμᾶς нас θεὸς Бог ἐν в τῇ παρουσίᾳ пришествии Τίτου· Тита;7 οὐ не μόνον только δὲ же ἐν в τῇ παρουσίᾳ пришествии αὐτοῦ его ἀλλὰ но καὶ и ἐν в τῇ παρακλήσει утешении которым παρεκλήθη он был утешен ἐφ᾽ относительно ὑμῖν, вас, ἀναγγέλλων возвещающий ἡμῖν нам τὴν ὑμῶν вашу ἐπιπόθησιν, жажду, τὸν ὑμῶν вашу ὀδυρμόν, боль, τὸν ὑμῶν вашу ζῆλον горячность ὑπὲρ за ἐμοῦ, меня, ὥστε так что με мне [случилось] μᾶλλον более χαρῆναι. обрадоваться.8 ὅτι Потому что εἰ если καὶ и ἐλύπησα опечалил ὑμᾶς вас ἐν в τῇ ἐπιστολῇ, послании, οὐ не μεταμέλομαι· раскаиваюсь; εἰ если καὶ и μετεμελόμην раскаивался [βλέπω вижу [γὰρ] ведь ὅτι что ἐπιστολὴ послание ἐκείνη то εἰ если καὶ и πρὸς к ὥραν часу ἐλύπησεν опечалило ὑμᾶς], вас,9 νῦν теперь χαίρω, радуюсь, οὐχ не ὅτι потому что ἐλυπήθητε, вы были опечалены, ἀλλ᾽ но ὅτι потому что ἐλυπήθητε вы были опечалены εἰς в μετάνοιαν· покаяние; ἐλυπήθητε вы были опечалены γὰρ ведь κατὰ по θεόν, Богу, ἵνα чтобы ἐν в μηδενὶ ничём ζημιωθῆτε потерпели убыток ἐξ из ἡμῶν. нас.10 γὰρ Ведь κατὰ по θεὸν Богу λύπη печаль μετάνοιαν покаяние εἰς для σωτηρίαν спасения ἀμεταμέλητον неотменимое ἐργάζεται· производит; δὲ же τοῦ κόσμου мира λύπη печаль θάνατον смерть κατεργάζεται. производит.11 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь αὐτὸ самое τοῦτο это τὸ κατὰ по θεὸν Богу λυπηθῆναι быть опечаленными πόσην сколькое κατειργάσατο произвело ὑμῖν вам σπουδήν, усердие, ἀλλὰ но ἀπολογίαν, оправдание, ἀλλὰ но ἀγανάκτησιν, негодование, ἀλλὰ но φόβον, страх, ἀλλὰ но ἐπιπόθησιν, жажду, ἀλλὰ но ζῆλον, горячность, ἀλλὰ но ἐκδίκησιν· взыскание; ἐν во παντὶ всём συνεστήσατε представили ἑαυτοὺς себя самих ἁγνοὺς чистыми εἶναι быть τῷ πράγματι. делом.12 ἄρα Итак εἰ если καὶ и ἔγραψα написал ὑμῖν, вам, οὐχ не ἕνεκεν ради τοῦ ἀδικήσαντος, обидевшего, οὐδὲ и не ἕνεκεν ради τοῦ ἀδικηθέντος, обиженного, ἀλλ᾽ но ἕνεκεν ради τοῦ φανερωθῆναι [того, чтобы] было явлено τὴν σπουδὴν усердие ὑμῶν ваше τὴν ὑπὲρ за ἡμῶν нас πρὸς к ὑμᾶς вам ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ. Богом.13 διὰ Из-за τοῦτο этого παρακεκλήμεθα. мы утешены. Ἐπὶ При δὲ же τῇ παρακλήσει утешении ἡμῶν нашем περισσοτέρως чрезвычайно μᾶλλον более ἐχάρημεν мы обрадовались ἐπὶ за τῇ χαρᾷ радость Τίτου, Тита, ὅτι потому что ἀναπέπαυται упокоен τὸ πνεῦμα дух αὐτοῦ его ἀπὸ от πάντων всех ὑμῶν· вас;14 ὅτι потому что εἴ если τι [в] чём-нибудь αὐτῷ ему ὑπὲρ за ὑμῶν вас κεκαύχημαι я похвастался οὐ не κατῃσχύνθην, был пристыжён, ἀλλ᾽ но ὡς как πάντα всё ἐν в ἀληθείᾳ истине ἐλαλήσαμεν мы произнесли ὑμῖν, вам, οὕτως так καὶ и καύχησις хвастовство ἡμῶν наше ἐπὶ при Τίτου Тите ἀλήθεια истина ἐγενήθη. сделалось.15 καὶ И τὰ σπλάγχνα внутренности αὐτοῦ его περισσοτέρως чрезвычайно εἰς для ὑμᾶς вас ἐστιν есть ἀναμιμνῃσκομένου вспоминающего τὴν πάντων всех ὑμῶν вас ὑπακοήν, послушание, ὡς как μετὰ со φόβου страхом καὶ и τρόμου дрожью ἐδέξασθε приняли αὐτόν. его.16 χαίρω Радуюсь ὅτι что ἐν во παντὶ всём θαρρῶ имею мужество ἐν в ὑμῖν. вас.