keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Α΄ Επιστολή Πέτρου 4

Подстрочный перевод Библии

1 Χριστοῦ Христа οὖν итак παθόντος претерпевшего страдание σαρκὶ плотью καὶ и ὑμεῖς вы τὴν αὐτὴν той же ἔννοιαν мыслью ὁπλίσασθε, вооружитесь, ὅτι потому что παθὼν претерпевший страдание σαρκὶ плотью πέπαυται прекращает ἁμαρτίας, грешить,2 εἰς чтобы τὸ μηκέτι не ἀνθρώπων людей ἐπιθυμίαις страстями ἀλλὰ но θελήματι волей θεοῦ Бога τὸν ἐπίλοιπον остальное ἐν в σαρκὶ плоти βιῶσαι прожить χρόνον. время.3 ἀρκετὸς Достаточно γὰρ ведь παρεληλυθὼς прошедшее χρόνος время τὸ βούλημα желание τῶν ἐθνῶν язычников κατειργάσθαι, воспроизводили, πεπορευμένους ходившие ἐν в ἀσελγείαις, распущенностях, ἐπιθυμίαις, страстях, οἰνοφλυγίαις, запоях, κώμοις, гулянках, πότοις, попойках, καὶ и ἀθεμίτοις нечестивых εἰδωλολατρίαις. идолослужениях.4 ἐν В котором ξενίζονται дивятся μὴ не συντρεχόντων сбегающихся ὑμῶν вас εἰς на τὴν αὐτὴν тот же τῆς ἀσωτίας беспутства ἀνάχυσιν, разлив, βλασφημοῦντες· хулящие;5 οἳ которые ἀποδώσουσιν дадут λόγον отчёт τῷ [Которому] ἑτοίμως наготове ἔχοντι имеющему κρῖναι подвергнуть суду ζῶντας живущих καὶ и νεκρούς. мёртвых.6 εἰς Для τοῦτο этого γὰρ ведь καὶ и νεκροῖς мёртвым εὐηγγελίσθη было благовозвещено ἵνα чтобы κριθῶσι они сделались судимы μὲν же κατὰ по ἀνθρώπους людям σαρκὶ плотью ζῶσι они жили δὲ же κατὰ по θεὸν Богу πνεύματι. духом.7 Πάντων Всех δὲ же τὸ τέλος конец ἤγγικεν. приблизился. σωφρονήσατε Сделайтесь здравомыслящие οὖν итак καὶ и νήψατε сделайтесь трезвые εἰς на προσευχάς· молитвы;8 πρὸ прежде πάντων всего τὴν εἰς в ἑαυτοὺς себе самих ἀγάπην любовь ἐκτενῆ усердную ἔχοντες, имеющие, ὅτι потому что ἀγάπη любовь καλύπτει покрывает πλῆθος множество ἁμαρτιῶν· грехов;9 φιλόξενοι гостеприимные εἰς для ἀλλήλους друг друга ἄνευ без γογγυσμοῦ· ропота;10 ἕκαστος каждый καθὼς как ἔλαβεν он получил χάρισμα, дарование, εἰς для ἑαυτοὺς себя самих αὐτὸ им διακονοῦντες служащие ὡς как καλοὶ хорошие οἰκονόμοι домоправители ποικίλης различной χάριτος благодати θεοῦ. Бога.11 εἴ Если τις кто λαλεῖ, говорит, ὡς как λόγια слова́ θεοῦ· Бога; εἴ если τις кто διακονεῖ, служит, ὡς как ἐξ из ἰσχύος силы ἧς которую χορηγεῖ доставляет θεός· Бог; ἵνα чтобы ἐν во πᾶσιν всем δοξάζηται прославлялся θεὸς Бог διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, Которому ἐστιν есть δόξα слава καὶ и τὸ κράτος сила εἰς на τοὺς αἰῶνας века́ τῶν αἰώνων· веков; ἀμήν. аминь.12 Ἀγαπητοί, Любимые, μὴ не ξενίζεσθε дивитесь τῇ ἐν в ὑμῖν вас πυρώσει горению πρὸς к πειρασμὸν испытанию ὑμῖν вам γινομένῃ делающемуся ὡς как ξένου дивного ὑμῖν [с] вами συμβαίνοντος, происходящего,13 ἀλλὰ но καθὸ насколько κοινωνεῖτε имеете общее τοῖς [с] которыми τοῦ Χριστοῦ Христа παθήμασιν страданиями χαίρετε, радуйтесь, ἵνα чтобы καὶ и ἐν в τῇ ἀποκαλύψει открытии τῆς δόξης славы αὐτοῦ Его χαρῆτε вы обрадовались ἀγαλλιώμενοι. ликующие.14 εἰ Если ὀνειδίζεσθε подвергаетесь поношениям ἐν из-за ὀνόματι имени Χριστοῦ, Христа, μακάριοι, блаженны, ὅτι потому что τὸ τῆς δόξης славы καὶ и τὸ τοῦ θεοῦ Бога πνεῦμα Дух ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас ἀναπαύεται. покоится.15 μὴ Не γάρ ведь τις кто ὑμῶν ваш πασχέτω пусть претерпевает страдание ὡς как φονεὺς убийца или κλέπτης вор или κακοποιὸς злодей или ὡς как ἀλλοτριεπίσκοπος· присматривающийся к чужому;16 εἰ если δὲ же ὡς как Χριστιανός, Христианин, μὴ не αἰσχυνέσθω, пусть стыдится, δοξαζέτω пусть славит δὲ же τὸν θεὸν Бога ἐν в τῷ ὀνόματι имени τούτῳ. этом.17 ὅτι Потому что [ὁ] καιρὸς время τοῦ ἄρξασθαι начаться τὸ κρίμα суду ἀπὸ с τοῦ οἴκου до́ма τοῦ θεοῦ· Бога; εἰ если δὲ же πρῶτον сначала ἀφ᾽ с ἡμῶν, нас, τί какой τὸ τέλος конец τῶν ἀπειθούντων не покоряющихся τῷ τοῦ θεοῦ Бога εὐαγγελίῳ; благовестию?18 καὶ И εἰ если δίκαιος праведный μόλις едва σῴζεται, спасается, ἀσεβὴς нечестивый καὶ и ἁμαρτωλὸς грешный ποῦ где φανεῖται; окажется?19 ὥστε Так что καὶ и οἱ πάσχοντες претерпевающие страдание κατὰ по τὸ θέλημα воле τοῦ θεοῦ Бога πιστῷ верному κτίστῃ Создателю παρατιθέσθωσαν пусть предлагают τὰς ψυχὰς ду́ши αὐτῶν их ἐν в ἀγαθοποιΐᾳ. делании добра.