keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 11

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И ἐν в τῷ ἐνιαυτῷ год τῷ πρώτῳ первый Κύρου Кира τοῦ βασιλέως царя εἶπέν сказал μοι мне ἐνισχῦσαι укрепиться καὶ и ἀνδρίζεσθαι мужаться.2 καὶ И νῦν теперь ἦλθον пришёл я τὴν ἀλήθειαν истину ὑποδεῖξαί показать σοι тебе. ἰδοὺ Вот τρεῖς три βασιλεῖς царя ἀνθεστήκασιν противостанут ἐν в τῇ Περσίδι Персиде καὶ и τέταρτος четвёртый πλουτήσει разбогатеет πλοῦτον богатством μέγαν больши́м παρὰ сверх πάντας всех καὶ и ἐν в τῷ κατισχῦσαι укреплении αὐτὸν его ἐν в τῷ πλούτῳ богатстве αὐτοῦ его ἐπαναστήσεται восстанет παντὶ всякому βασιλεῖ царю Ἑλλήνων эллинов.3 καὶ И στήσεται станет βασιλεὺς царь δυνατὸς сильный καὶ и κυριεύσει будет господствовать κυριείας обладающий властью πολλῆς многой καὶ и ποιήσει сделает καθὼς как ἂν βούληται пожелает.4 καὶ И ἐν в τῷ ἀναστῆναι подняться αὐτὸν ему συντριβήσεται будет разбито βασιλεία царство αὐτοῦ его καὶ и μερισθήσεται будет разделено εἰς на τοὺς τέσσαρας четыре ἀνέμους ветра τοῦ οὐρανοῦ неба οὐ не κατὰ по τὴν ἀλκὴν силе αὐτοῦ его οὐδὲ и не κατὰ по τὴν κυριείαν власти αὐτοῦ его ἣν которой ἐδυνάστευσε он властвовал ὅτι потому что ἀποσταθήσεται отнимется βασιλεία царство αὐτοῦ его καὶ и ἑτέρους других διδάξει будет учить ταῦτα это.5 καὶ И ἐνισχύσει укрепится βασιλείαν царство Ἀιγύπτου Египта καὶ и εἷς один ἐκ из τῶν δυναστῶν сильных κατισχύσει укрепит αὐτὸν его καὶ и δυναστεύσει будет господствовать δυναστεία силой μεγάλη великой δυναστεία силой αὐτοῦ его.6 καὶ И εἰς в συντέλειαν завершении ἐνιαυτῶν лет ἄξει приведёт αὐτούς их καὶ и εἰσελεύσεται войдёт βασιλεὺς царь Ἀιγύπτου Египта εἰς в τὴν βασιλείαν царство τὴν βορρᾶ севера ποιήσασθαι сделать συνθήκας сочетание καὶ и οὐ нет μὴ не κατισχύσῃ будет сильным ὅτι потому что βραχίων рука αὐτοῦ его οὐ не στήσει поставит ἰσχύν могущество καὶ и βραχίων рука αὐτοῦ его ναρκήσει онемеет καὶ и τῶν συμπορευομένων идущих μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и μενεῖ останется εἰς на ὥρας время.7 καὶ И ἀναστήσεται восстанет φυτὸν отпрыск ἐκ из τῆς ῥίζης корня αὐτοῦ его καθ᾽ по ἑαυτόν самому себе καὶ и ἥξει придёт ἐπὶ в τὴν δύναμιν силе αὐτοῦ его ἐν в ἰσχύι могуществе αὐτοῦ его βασιλεὺς царь βορρᾶ севера καὶ и ποιήσει сделает ταραχὴν волнение καὶ и κατισχύσει укрепится.8 καὶ И τοὺς θεοὺς богов αὐτῶν их καταστρέψει опрокинет μετὰ с τῶν χωνευτῶν литыми [изображениями] αὐτῶν их καὶ и τοὺς ὄχλους то́лпы αὐτῶν их μετὰ с τῶν σκευῶν вещами τῶν ἐπιθυμημάτων ценными αὐτῶν их, τὸ ἀργύριον серебро καὶ и τὸ χρυσίον золото ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плен ἀποίσουσιν уведут εἰς в Ἄιγυπτον Египет καὶ и ἔσται будет ἔτος год βασιλεῖ царём βορρᾶ севера.9 καὶ И εἰσελεύσεται войдёт εἰς в βασιλείαν царство Ἀιγύπτου Египта ἡμέρας [на] дни καὶ и ἐπιστρέψει обратится ἐπὶ на τὴν γῆν землю αὐτοῦ его.10 καὶ И υἱὸς сын αὐτοῦ его καὶ и ἐρεθισθήσεται будет раздражён καὶ и συνάξει соберёт συναγωγὴν собрание ὄχλου толпы́ πολλοῦ многой καὶ и εἰσελεύσεται войдёт κατ᾽ в αὐτὴν ней κατασύρων разоряющий παρελεύσεται пройдёт καὶ и ἐπιστρέψει обратится καὶ и παροξυνθήσεται будет прогневан ἐπὶ на πολύ многое.11 καὶ И ὀργισθήσεται будет разгневан βασιλεὺς царь Ἀιγύπτου Египта καὶ и πολεμήσει будет воевать μετὰ с βασιλέως царём βορρᾶ севера καὶ и παραδοθήσεται будет предано συναγωγὴ сборище εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки αὐτοῦ его.12 καὶ И λήψεται примет τὴν συναγωγήν сборище καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышено καρδία сердце αὐτοῦ его καὶ и ταράξει поколеблет πολλοὺς многих καὶ и οὐ нет μὴ не φοβηθῇ сделается устрашён.13 καὶ И ἐπιστρέψει обратится βασιλεὺς царь βορρᾶ севера καὶ и συνάξει соберёт πόλεως го́рода συναγωγὴν собрание μείζονα большее παρὰ сверх τὴν πρώτην первого κατὰ по συντέλειαν завершении καιροῦ времени ἐνιαυτοῦ года καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в αὐτὴν ней ἐπ᾽ против αὐτὸν него ἐν в ὄχλῳ толпе πολλῷ многой καὶ и ἐν в χρήμασι имуществе πολλοῖς многом.14 καὶ И ἐν в τοῖς καιροῖς времена ἐκείνοις те διάνοιαι замысел ἀναστήσονται возведут ἐπὶ на τὸν βασιλέα царя Ἀιγύπτου Египта καὶ и ἀνοικοδομήσει соорудит τὰ πεπτωκότα упавших τοῦ ἔθνους народа σου твоего καὶ и ἀναστήσεται восстанет εἰς в τὸ ἀναστῆσαι восстановить τὴν προφητείαν пророчество καὶ и προσκόψουσι ударят.15 καὶ И ἐπελεύσεται придёт βασιλεὺς царь βορρᾶ севера καὶ и ἐπιστρέψει обратит τὰ δόρατα ко́пья αὐτοῦ его καὶ и λήψεται возьмёт τὴν πόλιν город τὴν ὀχυράν укреплённый καὶ и οἱ βραχίονες ру́ки βασιλέως царя Ἀιγύπτου Египта στήσονται станут μετὰ с τῶν δυναστῶν сильными αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔσται будет αὐτῷ ему ἰσχὺς силы εἰς чтобы τὸ ἀντιστῆναι противостать αὐτῷ ему.16 καὶ И ποιήσει сделает εἰσπορευόμενος входящий ἐπ᾽ против αὐτὸν него κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔσται будет ἀνθεστηκὼς противостоящего ἐναντίον против αὐτοῦ него καὶ и στήσεται станет ἐν в τῇ χώρᾳ стране καὶ и ἐπιτελεσθήσεται будет исполнено πάντα всё ἐν в ταῖς χερσὶν руках αὐτοῦ его.17 καὶ И δώσει даст τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ἐπελθεῖν приходил βίᾳ с силой πᾶν всякое τὸ ἔργον дело αὐτοῦ его καὶ и συνθήκας сочетание μετ᾽ с αὐτοῦ ним ποιήσεται сделает καὶ и θυγατέρα дочь ἀνθρώπου человека δώσει даст αὐτῷ ему εἰς в τὸ φθεῖραι погубление αὐτήν её καὶ и οὐ не πείσεται будет уничтожена καὶ и οὐκ не ἔσται будет.18 καὶ И δώσει даст τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ἐπὶ на τὴν θάλασσαν море καὶ и λήψεται возьмёт πολλοὺς многих καὶ и ἐπιστρέψει обратит ὀργὴν гнев ὀνειδισμοῦ позора αὐτῶν их ἐν в ὅρκῳ клятве κατὰ на τὸν ὀνειδισμὸν поношение αὐτοῦ его.19 ἐπιστρέψει Обратит τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его εἰς в τὸ κατισχῦσαι укреплении τὴν χώραν страны́ αὐτοῦ его καὶ и προσκόψει споткнётся καὶ и πεσεῖται упадёт καὶ и οὐχ не εὑρεθήσεται будет найден.20 καὶ И ἀναστήσεται восстанет ἐκ от τῆς ῥίζης корня αὐτοῦ его φυτὸν отпрыск βασιλείας царства εἰς в ἀνάστασιν вставание ἀνὴρ человек τύπτων сокрушающий δόξαν славу βασιλέως царя καὶ и ἐν в ἡμέραις дни ἐσχάταις последние συντριβήσεται будет разбит καὶ и οὐκ не ἐν в ὀργῇ гневе οὐδὲ и не ἐν в πολέμῳ войне.21 καὶ И ἀναστήσεται восстанет ἐπὶ на τὸν τόπον место αὐτοῦ его εὐκαταφρόνητος внушающий презрение καὶ и οὐ не δοθήσεται будет дана ἐπ᾽ на αὐτὸν него δόξα слава βασιλέως царя καὶ и ἥξει придёт ἐξάπινα внезапно κατισχύσει укрепится βασιλεὺς царь ἐν по κληροδοσίᾳ жребию αὐτοῦ его.22 καὶ И τοὺς βραχίονας ру́ки τοὺς συντριβέντας сокрушающие συντρίψει сокрушат ἀπὸ от προσώπου лица́ αὐτοῦ его23 καὶ И μετὰ после τῆς διαθήκης завета καὶ и δήμου народ συνταγέντος учредит μετ᾽ с αὐτοῦ ним ποιήσει сделает ψεῦδος ложь καὶ и ἐπὶ на ἔθνος народ ἰσχυρὸν сильный ἐν в ὀλιγοστῷ малом ἔθνει племени.24 ἐξάπινα Внезапно ἐρημώσει опустошит πόλιν город καὶ и ποιήσει сделает ὅσα сколькое οὐκ не ἐποίησαν сделали οἱ πατέρες отцы αὐτοῦ его οὐδὲ и не οἱ πατέρες отцы τῶν πατέρων отцов αὐτοῦ его προνομὴν забранное καὶ и σκῦλα добычу καὶ и χρήματα деньги αὐτοῖς им δώσει даст καὶ и ἐπὶ на τὴν πόλιν город τὴν ἰσχυρὰν сильный διανοηθήσεται будет замышлять καὶ и οἱ λογισμοὶ расчёты αὐτοῦ его εἰς на μάτην тщетное.25 καὶ И ἐγερθήσεται будет поднято ἰσχὺς могущество αὐτοῦ его καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его ἐπὶ на τὸν βασιλέα царя Ἀιγύπτου Египта ἐν в ὄχλῳ войске πολλῷ многом καὶ и βασιλεὺς царь Ἀιγύπτου Египта ἐρεθισθήσεται будет раздражён εἰς на πόλεμον войну ἐν в ὄχλῳ войске ἰσχυρῷ сильном σφόδρα очень λίαν весьма καὶ и οὐ не στήσεται станет ὅτι потому что διανοηθήσεται будет обдумывать ἐπ᾽ на αὐτὸν него διανοίᾳ [с] разумом.26 καὶ И καταναλώσουσιν они употребят αὐτὸν его μέριμναι заботы αὐτοῦ его καὶ и ἀποστρέψουσιν отвратят αὐτόν его καὶ и παρελεύσεται пройдут καὶ и κατασυριεῖ разорят καὶ и πεσοῦνται падут τραυματίαι избитые πολλοί многие.27 καὶ И δύο двое βασιλεῖς царей μόνοι одни δειπνήσουσιν поедят ἐπὶ на τὸ αὐτὸ одном месте καὶ и ἐπὶ за μιᾶς одним τραπέζης столом φάγονται съедят καὶ и ψευδολογήσουσι скажут ложь καὶ и οὐκ не εὐοδωθήσονται благоустроятся ἔτι ещё γὰρ ведь συντέλεια окончание εἰς на καιρόν время.28 καὶ И ἐπιστρέψει вернётся εἰς в τὴν χώραν страну αὐτοῦ его ἐν в χρήμασι имуществе πολλοῖς многом καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его ἐπὶ на τὴν διαθήκην Завет τοῦ ἁγίου Святого ποιήσει сделает καὶ и ἐπιστρέψει обратится ἐπὶ на τὴν χώραν страну αὐτοῦ его29 εἰς во καιρόν время καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в Ἄιγυπτον Египет καὶ и οὐκ не ἔσται будет ὡς как πρώτη первый καὶ и ἐσχάτη последний30 καὶ и ἥξουσι придут Ῥωμαῖοι римляне καὶ и ἐξώσουσιν опрокидывающие αὐτὸν его καὶ и ἐμβριμήσονται разгневают αὐτῷ его καὶ и ἐπιστρέψει вернётся καὶ и ὀργισθήσεται будет разгневан ἐπὶ на τὴν διαθήκην Завет τοῦ ἁγίου Святого καὶ и ποιήσει сделает καὶ и ἐπιστρέψει обратится καὶ и διανοηθήσεται будет обдумывать ἐπ᾽ против αὐτούς них ἀνθ᾽ из-за ὧν которых ἐγκατέλιπον оставили τὴν διαθήκην Завет τοῦ ἁγίου Святого.31 καὶ И βραχίονες ру́ки παρ᾽ у αὐτοῦ него στήσονται станут καὶ и μιανοῦσι запятнают τὸ ἅγιον святое τοῦ φόβου страхом καὶ и ἀποστήσουσι остановят τὴν θυσίαν жертву καὶ и δώσουσι дадут βδέλυγμα мерзость ἐρημώσεως опустошения.32 καὶ И ἐν в ἁμαρτίαις грехах διαθήκης Завета μιανοῦσιν запятнаются ἐν в σκληρῷ тяжёлом λαῷ народе καὶ и δῆμος народ γινώσκων знающий ταῦτα это κατισχύσουσι укрепятся καὶ и ποιήσουσι сделают33 καὶ и ἐννοούμενοι поднявшиеся τοῦ ἔθνους народа συνήσουσιν поймут εἰς во πολλούς многом καὶ и προσκόψουσι ударят ῥομφαίᾳ мечём καὶ и παλαιωθήσονται будут сделаны ветхие ἐν в αὐτῇ ней καὶ и ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плене καὶ и ἐν в προνομῇ набеге ἡμερῶν дней κηλιδωθήσονται опустошениях.34 καὶ И ὅταν когда συντρίβωνται сокрушённые συνάξουσιν соберут ἰσχὺν могущество βραχεῖαν незначительное καὶ и ἐπισυναχθήσονται будут собраны ἐπ᾽ против αὐτοὺς них πολλοὶ многие ἐπὶ на πόλεως го́рода καὶ и πολλοὶ многие ὡς как ἐν по κληροδοσίᾳ жребию.35 καὶ И ἐκ из τῶν συνιέντων понимающих διανοηθήσονται будут помышлять εἰς чтобы τὸ καθαρίσαι очистить ἑαυτοὺς себя самих καὶ и εἰς в τὸ ἐκλεγῆναι быть избранными καὶ и εἰς в τὸ καθαρισθῆναι быть очищенными ἕως до καιροῦ срока συντελείας окончания, ἔτι ещё γὰρ ведь καιρὸς время εἰς на ὥρας час.36 καὶ И ποιήσει сделает κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его βασιλεὺς царь καὶ и παροργισθήσεται будет разгневан καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышен ἐπὶ на πάντα всякого θεὸν бога καὶ и ἐπὶ на τὸν θεὸν Бога τῶν θεῶν богов ἔξαλλα плохое λαλήσει скажет καὶ и εὐοδωθήσεται преуспеет ἕως пока [не] ἂν συντελεσθῇ совершится ὀργή гнев εἰς на αὐτὸν него, γὰρ ведь συντέλεια окончание γίνεται делается.37 καὶ И ἐπὶ на τοὺς θεοὺς богов τῶν πατέρων отцов αὐτοῦ его οὐ нет μὴ не προνοηθῇ обдумает καὶ и ἐν в ἐπιθυμίᾳ желание γυναικὸς женщины οὐ нет μὴ не προνοηθῇ будет заботиться ὅτι потому что ἐν во παντὶ всяком ὑψωθήσεται будет возвышен καὶ и ὑποταγήσεται будет подчинены αὐτῷ ему ἔθνη народы ἰσχυρά сильные.38 ἐπὶ На τὸν τόπον место αὐτοῦ его κινήσει воздвигнет καὶ и θεόν бога ὃν которого οὐκ не ἔγνωσαν познали οἱ πατέρες отцы αὐτοῦ его τιμήσει почтит ἐν в χρυσίῳ золоте καὶ и ἀργυρίῳ серебре καὶ и λίθῳ [в] камне πολυτελεῖ многоценном καὶ и ἐν в ἐπιθυμήμασι украшениях.39 ποιήσει Сделает πόλεων города́ καὶ и εἰς в ὀχύρωμα крепость ἰσχυρὸν сильную ἥξει придёт μετὰ с θεοῦ богом ἀλλοτρίου чужим οὗ которого ἐὰν если ἐπιγνῷ он узнал πληθυνεῖ умножит δόξαν славу καὶ и κατακυριεύσει осилит αὐτοῦ его ἐπὶ на πολὺ многое καὶ и χώραν страну ἀπομεριεῖ отделит εἰς δωρεάν даром.40 καὶ И καθ᾽ по ὥραν времени συντελείας окончания συγκερατισθήσεται сразится αὐτῷ [с] ним βασιλεὺς царь Ἀιγύπτου Египта καὶ и ἐποργισθήσεται будет раздражён αὐτῷ [на] него βασιλεὺς царь βορρᾶ севера ἐν в ἅρμασι колесницах καὶ и ἐν в ἵπποις конях πολλοῖς многих καὶ и ἐν в πλοίοις кораблях πολλοῖς многих καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в χώραν страну Ἀιγύπτου Египта,41 καὶ и ἐπελεύσεται придёт εἰς в τὴν χώραν страну μου мою,42 καὶ и ἐν в χώρᾳ стране Ἀιγύπτου Египта οὐκ не ἔσται будет ἐν в αὐτῇ ней διασῳζόμενος спасающийся.43 καὶ и κρατήσει захватит τοῦ τόπου место τοῦ χρυσίου золота καὶ и τοῦ τόπου место τοῦ ἀργυρίου серебра καὶ и πάσης всякого τῆς ἐπιθυμίας желанного. Ἀιγύπτου египтяне καὶ и Λίβυες ливийцы καὶ и Ἀιθίοπες эфиопляне ἔσονται будут ἐν в τῷ ὄχλῳ войске αὐτοῦ его.44 καὶ И ἀκοὴ слух ταράξει поколеблет αὐτὸν [о] нём ἀπὸ от ἀνατολῶν востока καὶ и βορρᾶ севера καὶ и ἐξελεύσεται выйдет ἐν в θυμῷ ярости ἰσχυρῷ сильной καὶ и ῥομφαίᾳ мече ἀφανίσαι истребить καὶ и ἀποκτεῖναι убить πολλούς многих.45 καὶ И στήσει поставит αὐτοῦ его τὴν σκηνὴν шатёр τότε тогда ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν θαλασσῶν морем καὶ и τοῦ ὄρους горой τῆς θελήσεως желанной τοῦ ἁγίου Святого καὶ и ἥξει придёт ὥρα время τῆς συντελείας окончания αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔσται будет βοηθῶν помогающего αὐτῷ ему.