keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 3

Подстрочный перевод Библии

1 ἔτους Года ὀκτωκαιδεκάτου восемнадцатого Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь διοικῶν населяющих πόλεις города́ καὶ и χώρας страны́ καὶ и πάντας всех τοὺς κατοικοῦντας обитающих ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἀπὸ от Ινδικῆς Индии ἕως до Ἀιθιοπίας Эфиопии ἐποίησεν сделал εἰκόνα образ χρυσῆν золотой τὸ ὕψος высота αὐτῆς его πηχῶν локтей ἑξήκοντα шестьдесят καὶ и τὸ πλάτος ширина αὐτῆς его πηχῶν локтей ἕξ шесть καὶ и ἔστησεν поставил αὐτὴν его ἐν в πεδίῳ долине τοῦ περιβόλου окаймляющей χώρας пространство Βαβυλωνίας Вавилонии.2 καὶ И Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь βασιλέων царей καὶ и κυριεύων господствующий [над] τῆς οἰκουμένης обитаемой [землёй] ὅλης всей ἀπέστειλεν послал ἐπισυναγαγεῖν собрать πάντα все τὰ ἔθνη народы καὶ и φυλὰς племена καὶ и γλώσσας языки σατράπας наместников, στρατηγούς полководцев, τοπάρχας местных начальников καὶ и ὑπάτους владык διοικητὰς управляющих καὶ и τοὺς которых ἐπ᾽ при ἐξουσιῶν власти κατὰ по χώραν стране καὶ и πάντας всех τοὺς κατὰ по τὴν οἰκουμένην обитаемой [земле] ἐλθεῖν прийти εἰς для τὸν ἐγκαινισμὸν обновления τῆς εἰκόνος образа τῆς χρυσῆς золотого ἣν который ἔστησε поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς царь.3 καὶ И ἔστησαν стали οἱ προγεγραμμένοι вышеуказанные κατέναντι напротив τῆς εἰκόνος образа.4 καὶ И κῆρυξ глашатай ἐκήρυξε возвестил τοῖς ὄχλοις толпам: ὑμῖν Вам παραγγέλλεται возвещается, ἔθνη племена καὶ и χῶραι области λαοὶ народы καὶ и γλῶσσαι языки,5 ὅταν когда ἀκούσητε услышите τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́, σύριγγος свирели καὶ и κιθάρας кифары, σαμβύκης самбуки καὶ и ψαλτηρίου псалтерия συμφωνίας музыку καὶ и παντὸς всякого γένους рода μουσικῶν музыкантов, πεσόντες пав προσκυνήσατε поклони́тесь τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому ἣν который ἔστησε поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς царь,6 καὶ а πᾶς всякий, ὃς который ἂν если μὴ не πεσὼν павший προσκυνήσῃ поклонится, ἐμβαλοῦσιν бросят αὐτὸν его εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящего7 καὶ и ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то, ὅτε когда ἤκουσαν услышали πάντα все τὰ ἔθνη народы τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́ καὶ и παντὸς всякий ἤχου отголосок μουσικῶν музыкантов πίπτοντα павшие πάντα все τὰ ἔθνη народы, φυλαὶ племена καὶ и γλῶσσαι языки προσεκύνησαν поклонились τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому ἣν который ἔστησε поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор κατέναντι перед τούτου этим.8 ἐν В ἐκείνῳ то τῷ καιρῷ время προσελθόντες подошедшие ἄνδρες мужчины Χαλδαῖοι халдеи διέβαλον обвинили τοὺς Ιουδαίους иудеев9 καὶ и ὑπολαβόντες указывающие εἶπον сказали: κύριε Господин βασιλεῦ царь, εἰς во τὸν αἰῶνα век ζῆθι живи.10 σύ Ты, βασιλεῦ царь, προσέταξας приказал καὶ и ἔκρινας ты рассудил ἵνα чтобы πᾶς всякий ἄνθρωπος человек ὃς который ἂν если ἀκούσῃ услышит τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́ καὶ и παντὸς всякий ἤχου отголосок μουσικῶν музыкантов πεσὼν павший προσκυνήσῃ поклонится τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому,11 καὶ а ὃς который ἂν если μὴ не πεσὼν павший προσκυνήσῃ поклонится ἐμβληθήσεται брошен будет εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую.12 εἰσὶ Есть δέ же τινες некоторые ἄνδρες мужчины, Ιουδαῖοι иудеи οὓς которых κατέστησας поставил ἐπὶ относительно τῆς χώρας страны́ τῆς Βαβυλωνίας Вавилонии: Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго οἱ которые ἄνθρωποι люди ἐκεῖνοι те οὐκ не ἐφοβήθησάν устрашились σου твоего τὴν ἐντολὴν приказания καὶ и τῷ εἰδώλῳ идолу σου твоему οὐκ не ἐλάτρευσαν послужили καὶ и τῇ εἰκόνι образу σου твоему τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησας ты поставил οὐ не προσεκύνησαν поклонились.13 τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор θυμωθεὶς разгневавшийся ὀργῇ гневом προσέταξεν приказал ἀγαγεῖν привести τὸν Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго. τότε Тогда οἱ ἄνθρωποι люди ἤχθησαν приведены были πρὸς к τὸν βασιλέα царю.14 οὓς Которым καὶ и συνιδὼν сделавшийся осмотрительный Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь εἶπεν сказал αὐτοῖς им: διὰ Из-за τί чего Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго τοῖς θεοῖς богам μου моим οὐ не λατρεύετε слу́жите καὶ и τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому ἣν который ἔστησα поставил οὐ не προσκυνεῖτε поклоняетесь?15 καὶ И νῦν теперь εἰ если μὲν ведь ἔχετε имеете ἑτοίμως наготове ἅμα одновременно τῷ ἀκοῦσαι услышать τῆς σάλπιγγος трубы́ καὶ и παντὸς всякий ἤχου отголосок μουσικῶν музыкантов πεσόντες пав προσκυνῆσαι поклониться τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησα поставил, εἰ если δὲ же μή нет, γε вот γινώσκετε знайте ὅτι что μὴ не προσκυνησάντων поклонившихся ὑμῶν вас αὐθωρὶ своенравно ἐμβληθήσεσθε брошены будете εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую καὶ и ποῖος какой θεὸς бог ἐξελεῖται избавит ὑμᾶς вас ἐκ из τῶν χειρῶν рук μου моих?16 ἀποκριθέντες Ответившие δὲ же Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго εἶπαν сказали τῷ βασιλεῖ царю Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору: βασιλεῦ Царь, οὐ не χρείαν нужду ἔχομεν имеем ἡμεῖς мы ἐπὶ относительно τῇ ἐπιταγῇ предписания ταύτῃ этого ἀποκριθῆναί ответить σοι тебе.17 ἔστι Есть γὰρ ведь θεὸς Бог ἐν на οὐρανοῖς небесах εἷς один κύριος Господь ἡμῶν наш ὃν Которого φοβούμεθα боимся, ὅς Который ἐστι есть δυνατὸς сильный ἐξελέσθαι изъять ἡμᾶς нас ἐκ из τῆς καμίνου печи́ τοῦ πυρός огня καὶ и ἐκ из τῶν χειρῶν рук σου твоих, βασιλεῦ царь, ἐξελεῖται избавит ἡμᾶς нас.18 καὶ И τότε тогда φανερόν явное σοι тебе ἔσται будет ὅτι что οὔτε и не τῷ εἰδώλῳ идолу σου твоему λατρεύομεν служим οὔτε и не τῇ εἰκόνι образу σου твоему τῇ χρυσῇ золотому, ἣν который ἔστησας ты поставил, προσκυνοῦμεν поклоняемся.19 τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор ἐπλήσθη наполнился θυμοῦ ярости καὶ и μορφὴ внешность τοῦ προσώπου лица́ αὐτοῦ его ἠλλοιώθη изменилась καὶ и ἐπέταξε приказал καῆναι разжечь τὴν κάμινον печь ἑπταπλασίως в семь раз παρ᾽ сверх которого ἔδει надлежало αὐτὴν её καῆναι разжечь,20 καὶ и ἄνδρας мужчинам ἰσχυροτάτους сильным τῶν ἐν в τῇ δυνάμει силе ἐπέταξε приказал συμποδίσαντας связавших τὸν Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго ἐμβαλεῖν ввергнуть εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящего.21 τότε Тогда οἱ ἄνδρες мужчины ἐκεῖνοι те συνεποδίσθησαν связанные ἔχοντες имеющие τὰ ὑποδήματα сандалии αὐτῶν их καὶ и τὰς τιάρας тиары αὐτῶν их ἐπὶ на τῶν κεφαλῶν головах αὐτῶν их σὺν с τῷ ἱματισμῷ одеяниями αὐτῶν их καὶ и ἐβλήθησαν были брошены εἰς в τὴν κάμινον печь.22 ἐπειδὴ Так как τὸ πρόσταγμα повеление τοῦ βασιλέως царя ἤπειγεν довлело καὶ и κάμινος печь ἐξεκαύθη была разожжена ὑπὲρ более τὸ которого πρότερον прежде ἑπταπλασίως в семь раз καὶ и οἱ ἄνδρες мужчины οἱ προχειρισθέντες прежде συμποδίσαντες связавшие αὐτοὺς их καὶ и προσαγαγόντες подведшие [к] τῇ καμίνῳ печи́ ἐνεβάλοσαν бросили εἰς в αὐτήν неё23 τοὺς μὲν ведь οὖν итак ἄνδρας мужчин τοὺς συμποδίσαντας связавших τοὺς περὶ относительно τὸν Αζαριαν Азарии ἐξελθοῦσα вышедшее φλὸξ пламя ἐκ из τῆς καμίνου печи́ ἐνεπύρισε сожгло καὶ и ἀπέκτεινεν умерли, αὐτοὶ они δὲ же συνετηρήθησαν сохранились.24 οὕτως Так οὖν итак προσηύξατο помолился Ανανιας Анания καὶ и Αζαριας Азария καὶ и Μισαηλ Мисаил καὶ и ὕμνησαν прославили τῷ κυρίῳ Го́спода ὅτε когда αὐτοὺς их βασιλεὺς царь προσέταξεν приказал ἐμβληθῆναι бросить εἰς в τὴν κάμινον печь,25 στὰς остановившийся δὲ же Αζαριας Азария προσηύξατο помолился οὕτως так καὶ и ἀνοίξας открывший τὸ στόμα рот αὐτοῦ его ἐξωμολογεῖτο признавался в любви τῷ κυρίῳ Господу ἅμα с τοῖς συνεταίροις сотоварищами αὐτοῦ его ἐν в μέσῳ середине τῷ πυρὶ огня ὑποκαιομένης разжигаемой τῆς καμίνου печи́ ὑπὸ через τῶν Χαλδαίων халдеев σφόδρα очень καὶ и εἶπαν они сказали:26 εὐλογητὸς Благословен εἶ есть κύριε Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших καὶ и αἰνετὸν достойное похвалы καὶ и δεδοξασμένον прославленное τὸ ὄνομά имя σου Твоё εἰς в τοὺς αἰῶνας века́27 ὅτι потому что δίκαιος праведный εἶ Ты есть ἐπὶ относительно πᾶσιν всех [дел] οἷς которые ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам καὶ и πάντα все τὰ ἔργα дела́ σου Твои ἀληθινά истинные καὶ и αἱ ὁδοί пути σου Твои εὐθεῖαι прямые καὶ и πᾶσαι все αἱ κρίσεις суды σου Твои ἀληθιναί истинны,28 καὶ и κρίματα суды ἀληθείας истины ἐποίησας Ты сделал κατὰ согласно πάντα всем [делам] которые ἐπήγαγες Ты навёл ἡμῖν [на] нас καὶ и ἐπὶ на τὴν πόλιν город σου Твой τὴν ἁγίαν святой τὴν τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших Ιερουσαλημ Иерусалим διότι потому что ἐν в ἀληθείᾳ истине καὶ и κρίσει суде ἐποίησας Ты сделал πάντα всё ταῦτα это διὰ через τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши,29 ὅτι потому что ἡμάρτομεν согрешили мы ἐν во πᾶσι всём καὶ и ἠνομήσαμεν поступили беззаконно ἀποστῆναι отступившие ἀπὸ от σοῦ Тебя καὶ и ἐξημάρτομεν прегрешение сделали ἐν во πᾶσι всём καὶ и τῶν ἐντολῶν заповедей τοῦ νόμου Закона σου Твоего οὐχ не ὑπηκούσαμεν мы послушали,30 οὐδὲ и не συνετηρήσαμεν соблюли οὐδὲ и не ἐποιήσαμεν мы сделали καθὼς как ἐνετείλω повелел ἡμῖν нам ἵνα чтобы εὖ хорошо ἡμῖν нам γένηται сделалось,31 καὶ и νῦν теперь πάντα всё ὅσα сколькое ἡμῖν нам ἐπήγαγες Ты навёл καὶ и πάντα всё ὅσα сколькое ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам ἐν в ἀληθινῇ истинном κρίσει суде ἐποίησας Ты сделал.32 καὶ И παρέδωκας передал ἡμᾶς нас εἰς в χεῖρας ру́ки ἐχθρῶν врагов ἡμῶν наших ἀνόμων беззаконных καὶ и ἐχθίστων ненавистных ἀποστατῶν отступников καὶ и βασιλεῖ царю ἀδίκῳ неправедному καὶ и πονηροτάτῳ злому παρὰ сверх πᾶσαν всякого τὴν γῆν земли́33 καὶ и νῦν теперь οὐκ не ἔστιν есть ἡμῖν нам ἀνοῖξαι открыть τὸ στόμα рот, αἰσχύνη позор καὶ и ὄνειδος поношение ἐγενήθη сделалось τοῖς δούλοις рабам σου Твоим καὶ и τοῖς σεβομένοις почитающим σε Тебя.34 μὴ Не παραδῷς передай ἡμᾶς нас εἰς в τέλος конец διὰ через τὸ ὄνομά имя σου Твоё καὶ и μὴ не διασκεδάσῃς уничтожь σου Твой τὴν διαθήκην Завет,35 καὶ и μὴ не ἀποστήσῃς отними τὸ ἔλεός милость σου Твою ἀφ᾽ от ἡμῶν нас διὰ из-за Αβρααμ Авраама τὸν ἠγαπημένον возлюбленного ὑπὸ у σοῦ Тебя καὶ и διὰ через Ισαακ Исаака τὸν δοῦλόν раба σου Твоего καὶ и Ισραηλ Израиля τὸν ἅγιόν святого σου Твоего36 ὡς как ἐλάλησας Ты сказал πρὸς к αὐτοὺς ним λέγων говорящий πληθῦναι умножить τὸ σπέρμα семя αὐτῶν их ὡς как τὰ ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ὡς как τὴν ἄμμον песок τὴν παρὰ у τὸ χεῖλος бе́рега τῆς θαλάσσης мо́ря37 ὅτι потому что, δέσποτα Владыка, ἐσμικρύνθημεν умалились παρὰ сверх πάντα всех τὰ ἔθνη народов καί и ἐσμεν мы есть ταπεινοὶ смиренные ἐν на πάσῃ всей τῇ γῇ земле σήμερον сегодня διὰ через τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши,38 καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἐν во τῷ καιρῷ время τούτῳ это ἄρχων начальник καὶ и προφήτης пророк οὐδὲ и не ἡγούμενος водительствующий οὐδὲ и не ὁλοκαύτωσις всесожжение οὐδὲ и не θυσία жертва οὐδὲ и не προσφορὰ приношение οὐδὲ и не θυμίαμα фимиам οὐδὲ и не τόπος место τοῦ [чтобы] καρπῶσαι использовать ἐνώπιόν перед σου Тобой καὶ и εὑρεῖν найти ἔλεος милость.39 ἀλλ᾽ Но ἐν в ψυχῇ душе́ συντετριμμένῃ сокрушённой καὶ и πνεύματι духе τεταπεινωμένῳ униженном προσδεχθείημεν будем приняты ὡς как ἐν во ὁλοκαυτώμασι всесожжении κριῶν баранов καὶ и ταύρων быков καὶ и ὡς как ἐν в μυριάσιν десятках тысяч ἀρνῶν овец πιόνων крепких.40 οὕτω Так γενέσθω пусть сделается ἡμῶν наша θυσία жертва ἐνώπιόν перед σου Тобой σήμερον сегодня καὶ и ἐξιλάσαι умилостивись ὄπισθέν за σου Твоих ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть αἰσχύνη позор τοῖς πεποιθόσιν полагающимся ἐπὶ на σοί Тебя καὶ и τελειώσαι сделаешь совершенными ὄπισθέν позади σου твоих41 καὶ и νῦν теперь ἐξακολουθοῦμεν следуем ἐν во ὅλῃ всём καρδίᾳ сердце καὶ и φοβούμεθά боимся σε Тебя καὶ и ζητοῦμεν ищем τὸ πρόσωπόν лицо σου Твоё, μὴ не καταισχύνῃς посрами ἡμᾶς нас,42 ἀλλὰ но ποίησον сделай μεθ᾽ с ἡμῶν нами κατὰ по τὴν ἐπιείκειάν снисходительности σου Твоей καὶ и κατὰ по τὸ πλῆθος множеству τοῦ ἐλέους милости σου Твоей43 καὶ и ἐξελοῦ избавь ἡμᾶς нас κατὰ согласно τὰ θαυμάσιά чудесам σου Твоим καὶ и δὸς дай δόξαν славу τῷ ὀνόματί имени σου Твоего, κύριε Господи,44 καὶ и ἐντραπείησαν посрамятся πάντες все οἱ ἐνδεικνύμενοι выказывающие τοῖς δούλοις рабам σου твоим κακὰ зло καὶ и καταισχυνθείησαν постыдятся ἀπὸ от πάσης всякой δυναστείας силы καὶ и ἰσχὺς могущество αὐτῶν их συντριβείη сокрушится.45 γνώτωσαν [Да] познают ὅτι что σὺ Ты εἶ есть μόνος один κύριος Господь θεὸς Бог καὶ и ἔνδοξος славный ἐφ᾽ на ὅλην всей τὴν οἰκουμένην обитаемой [земле].46 καὶ И οὐ не διέλιπον переставали οἱ ἐμβάλλοντες бросившие αὐτοὺς их ὑπηρέται служители τοῦ βασιλέως царя καίοντες жечь τὴν κάμινον печь καὶ и ἡνίκα когда ἐνεβάλοσαν бросили τοὺς τρεῖς трёх εἰς в ἅπαξ один раз εἰς в τὴν κάμινον печь καὶ и κάμινος печь ἦν была διάπυρος пылающая κατὰ τὴν θερμασίαν жаром αὐτῆς её ἑπταπλασίως в семь раз καὶ и ὅτε когда αὐτοὺς они ἐνεβάλοσαν бросили οἱ μὲν ведь ἐμβάλλοντες бросившие αὐτοὺς их ἦσαν были ὑπεράνω наверху αὐτῶν их, οἱ которые δὲ же ὑπέκαιον разжигающие ὑποκάτωθεν под αὐτῶν ними νάφθαν нефтью καὶ и στιππύον углём καὶ и πίσσαν смолой καὶ и κληματίδα хворостом47 καὶ и διεχεῖτο распространялось φλὸξ пламя ἐπάνω наверху τῆς καμίνου печи́ ἐπὶ на πήχεις локтей τεσσαράκοντα сорок ἐννέα девять,48 καὶ и διεξώδευσε прошло καὶ и ἐνεπύρισεν пожгло οὓς которых εὗρε нашло περὶ вокруг τὴν κάμινον печи́ τῶν Χαλδαίων халдеев.49 ἄγγελος Ангел δὲ же κυρίου Го́спода συγκατέβη сошёл ἅμα вместе τοῖς [с] которыми περὶ вокруг τὸν Αζαριαν Азарии εἰς в τὴν κάμινον печь καὶ и ἐξετίναξε выбил τὴν φλόγα пламя τοῦ πυρὸς огня ἐκ из τῆς καμίνου печи́50 καὶ и ἐποίησε сделал τὸ μέσον середину τῆς καμίνου печи́ ὡσεὶ будто πνεῦμα дыхание δρόσου διασυρίζον шумящее καὶ и οὐχ не ἥψατο коснулся αὐτῶν их καθόλου совсем τὸ πῦρ огонь καὶ и οὐκ не ἐλύπησε обеспокоил καὶ и οὐ не παρηνώχλησεν отяготил αὐτούς их.51 ἀναλαβόντες Воспринявшие δὲ же οἱ τρεῖς трое ὡς как ἐξ из ἑνὸς одного στόματος рта ὕμνουν воспевали καὶ и ἐδόξαζον славили καὶ и εὐλόγουν благословляли καὶ и ἐξύψουν превозносили τὸν θεὸν Бога ἐν в τῇ καμίνῳ печи́ λέγοντες говорящие:52 εὐλογητὸς Благословен εἶ есть κύριε Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших καὶ и αἰνετὸς похвальный καὶ и ὑπερυψούμενος превознесённый εἰς в τοὺς αἰῶνας века́ καὶ и εὐλογημένον благословенно τὸ ὄνομα имя τῆς δόξης славы σου Твоей τὸ ἅγιον святое καὶ и ὑπεραινετὸν многохвальное καὶ и ὑπερυψωμένον превознесённое εἰς во πάντας все τοὺς αἰῶνας века́.53 εὐλογημένος Благословен εἶ Ты есть ἐν в τῷ ναῷ Святилище τῆς ἁγίας святом δόξης славы σου Твоей καὶ и ὑπερυμνητὸς превоспетый καὶ и ὑπερένδοξος преславный εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.54 εὐλογητὸς Благословен εἶ Ты есть ἐπὶ на θρόνου престоле τῆς βασιλείας царства σου Твоего καὶ и ὑμνητὸς достойный прославления καὶ и ὑπερυψωμένος превознесённый εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.55 εὐλογητὸς Благословен εἶ есть βλέπων смотрящий ἀβύσσους [на] бездну, καθήμενος сидящий ἐπὶ на χερουβιμ херувимах καὶ и αἰνετὸς похвальный καὶ и δεδοξασμένος прославленный εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.56 εὐλογητὸς Благословен εἶ Ты есть ἐν в τῷ στερεώματι твёрдости καὶ и ὑμνητὸς достойный прославления καὶ и δεδοξασμένος прославлен εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.57 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ ἔργα дела́ τοῦ κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.58 εὐλογεῖτε Благословляйте ἄγγελοι ангелы κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.59 εὐλογεῖτε Благословляйте οὐρανοί небеса τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.60 εὐλογεῖτε Благословляйте ὕδατα во́ды πάντα все τὰ которые ἐπάνω наверху τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.61 εὐλογεῖτε Благословляйте πᾶσαι все αἱ δυνάμεις воинства κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.62 εὐλογεῖτε Благословляйте ἥλιος солнце καὶ и σελήνη луна τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.63 εὐλογεῖτε Благословляйте ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.64 εὐλογεῖτε Благословляйте πᾶς всякий ὄμβρος дождь καὶ и δρόσος роса τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.65 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ πνεύματα ветры τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.66 εὐλογεῖτε Благословляйте πῦρ огонь καὶ и καῦμα зной τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.67 εὐλογεῖτε Благословляйте ῥῖγος стужа καὶ и ψῦχος холод τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.68 εὐλογεῖτε Благословляйте δρόσοι ро́сы καὶ и νιφετοί снег τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.69 εὐλογεῖτε Благословляйте πάγοι лёд καὶ и ψῦχος холод τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.70 εὐλογεῖτε Благословляйте πάχναι иней καὶ и χιόνες снег τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.71 εὐλογεῖτε Благословляйте νύκτες но́чи καὶ и ἡμέραι дни τὸν κύριον Го́спода ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.72 εὐλογεῖτε Благословляйте φῶς свет καὶ и σκότος тьма τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.73 εὐλογεῖτε Благословляйте ἀστραπαὶ молнии καὶ и νεφέλαι облака́ τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.74 εὐλογείτω [Да] благословит γῆ земля τὸν κύριον Го́спода, ὑμνείτω [да] воспоёт καὶ и ὑπερυψούτω [да] превознесёт αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.75 εὐλογεῖτε Благословляйте ὄρη го́ры καὶ и βουνοί холмы τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.76 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ φυόμενα рождённые ἐπὶ на τῆς γῆς земле τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.77 εὐλογεῖτε Благословляйте αἱ πηγαί источники τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.78 εὐλογεῖτε Благословляйте θάλασσαι моря́ καὶ и ποταμοί ре́ки τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.79 εὐλογεῖτε Благословляйте κήτη киты καὶ и πάντα все τὰ κινούμενα движущиеся ἐν в τοῖς ὕδασι водах τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.80 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.81 εὐλογεῖτε Благословляйте τετράποδα четвероногие καὶ и θηρία звери τῆς γῆς земли́ τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.82 εὐλογεῖτε Благословляйте οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν ἀνθρώπων людей τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.83 εὐλογεῖτε Благословляйте Ισραηλ Израиль τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.84 εὐλογεῖτε Благословляйте ἱερεῖς священники τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.85 εὐλογεῖτε Благословляйте δοῦλοι рабы τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.86 εὐλογεῖτε Благословляйте πνεύματα ду́хи καὶ и ψυχαὶ ду́ши δικαίων праведных τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.87 εὐλογεῖτε Благословляйте ὅσιοι святые καὶ и ταπεινοὶ смиренные καρδίᾳ сердцем τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́.88 εὐλογεῖτε Благословляйте Ανανια Анания, Αζαρια Азария, Μισαηλ Мисаил τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς в τοὺς αἰῶνας века́, ὅτι потому что ἐξείλετο избавил ἡμᾶς нас ἐξ из ᾅδου ада καὶ и ἔσωσεν спас ἡμᾶς нас ἐκ из χειρὸς руки́ θανάτου смерти καὶ и ἐρρύσατο избавил ἡμᾶς нас ἐκ из μέσου среды́ καιομένης горящего φλογὸς пламени καὶ и ἐκ из τοῦ πυρὸς огня ἐλυτρώσατο освободил ἡμᾶς нас.89 ἐξομολογεῖσθε Исповедуйтесь τῷ κυρίῳ Господу, ὅτι потому что χρηστός добрый, ὅτι потому что εἰς во τὸν αἰῶνα век τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его.90 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντες все οἱ σεβόμενοι чтящие τὸν θεὸν Бога τῶν θεῶν богов, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ἐξομολογεῖσθε исповедуйте ὅτι потому что εἰς во τὸν αἰῶνα век τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его καὶ и εἰς во τὸν αἰῶνα век τῶν αἰώνων веков.91 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν τῷ ἀκοῦσαι услышать τὸν βασιλέα царю ὑμνούντων поющих αὐτῶν их καὶ и ἑστὼς стоящий ἐθεώρει наблюдал αὐτοὺς их ζῶντας живущих. τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь ἐθαύμασε удивился καὶ и ἀνέστη встал σπεύσας поспешивший καὶ и εἶπεν сказал τοῖς φίλοις друзьям αὐτοῦ его:92 ἰδοὺ Вот ἐγὼ я ὁρῶ вижу ἄνδρας мужчин τέσσαρας четырёх λελυμένους развязанных περιπατοῦντας ходящих ἐν в τῷ πυρί огне καὶ и φθορὰ тление οὐδεμία никакое ἐγενήθη сделалось ἐν на αὐτοῖς них καὶ и ὅρασις ви́дение τοῦ τετάρτου четвёртого ὁμοίωμα подобие ἀγγέλου ангела θεοῦ Бога.93 καὶ И προσελθὼν подошедший βασιλεὺς царь πρὸς к τὴν θύραν двери́ τῆς καμίνου печи́ τῆς καιομένης горящей τῷ πυρὶ огнём ἐκάλεσεν призвал αὐτοὺς их ἐξ по ὀνόματος имени: Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго, οἱ παῖδες рабы τοῦ θεοῦ Бога τῶν θεῶν богов τοῦ ὑψίστου Высочайшего, ἐξέλθετε выйдите ἐκ из τοῦ πυρός огня. οὕτως Так οὖν итак ἐξῆλθον вышли οἱ ἄνδρες мужчины ἐκ из μέσου среды́ τοῦ πυρός огня94 καὶ и συνήχθησαν были собраны οἱ ὕπατοι владыки, τοπάρχαι местные начальники καὶ и ἀρχιπατριῶται предводители καὶ и οἱ φίλοι друзья τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐθεώρουν видели τοὺς ἀνθρώπους людей ἐκείνους тех ὅτι что οὐχ не ἥψατο коснулся τὸ πῦρ огонь τοῦ σώματος те́ла αὐτῶν их καὶ и αἱ τρίχες волосы αὐτῶν их οὐ не κατεκάησαν были сожжены καὶ и τὰ σαράβαρα одежды αὐτῶν их οὐκ не ἠλλοιώθησαν изменились οὐδὲ и не ὀσμὴ запах τοῦ πυρὸς огня ἦν был ἐν на αὐτοῖς них.95 ὑπολαβὼν Воспринявший δὲ же Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь εἶπεν сказал: εὐλογητὸς Благословен κύριος Господь θεὸς Бог τοῦ Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго, ὃς Который ἀπέστειλε послал τὸν ἄγγελον ангела αὐτοῦ Его καὶ и ἔσωσε спас τοὺς παῖδας рабов αὐτοῦ Его τοὺς ἐλπίσαντας надеющихся ἐπ᾽ на αὐτόν Него, τὴν γὰρ ведь προσταγὴν повеление τοῦ βασιλέως царя ἠθέτησαν отвергли καὶ и παρέδωκαν предали τὰ σώματα тела́ αὐτῶν их εἰς для ἐμπυρισμόν разжигания ἵνα чтобы μὴ не λατρεύσωσι послужить μηδὲ и не προσκυνήσωσι поклониться θεῷ богу ἑτέρῳ другому ἀλλ᾽ кроме чем τῷ θεῷ Богу αὐτῶν их.96 καὶ И νῦν теперь ἐγὼ Я κρίνω сужу ἵνα чтобы πᾶν всякий ἔθνος народ καὶ и πᾶσαι все φυλαὶ племена καὶ и πᾶσαι все γλῶσσαι языки ὃς который [в них] ἂν если βλασφημήσῃ произнесёт хулу εἰς на τὸν κύριον Го́спода τὸν θεὸν Бога Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго διαμελισθήσεται был разорван καὶ и οἰκία дом αὐτοῦ его δημευθήσεται конфискован διότι потому что οὐκ не ἔστιν есть θεὸς бог ἕτερος другой ὃς который δυνήσεται сможет ἐξελέσθαι изъять οὕτως так.97 οὕτως Так οὖν итак βασιλεὺς царь τῷ Σεδραχ Седраху, Μισαχ Мисаху, Αβδεναγω Авденаго ἐξουσίαν власть δοὺς давший ἐφ᾽ относительно ὅλης всей τῆς χώρας страны́ κατέστησεν поставил αὐτοὺς их ἄρχοντας начальниками.