keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 9

Подстрочный перевод Библии

1 ἔτους Года πρώτου первого ἐπὶ при Δαρείου Дарии τοῦ Ξέρξου ἀπὸ из τῆς γενεᾶς поколения τῆς Μηδικῆς Мидии οἳ которые ἐβασίλευσαν воцарились ἐπὶ на τὴν βασιλείαν царство τῶν Χαλδαίων халдеев2 τῷ πρώτῳ [к] первому ἔτει году τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ его ἐγὼ я Δανιηλ Даниил διενοήθην был размышляющий ἐν в ταῖς βίβλοις книгах τὸν ἀριθμὸν число τῶν ἐτῶν лет ὅτε когда ἐγένετο случилось πρόσταγμα повеление τῇ γῇ земле ἐπὶ при Ιερεμιαν Иеремии τὸν προφήτην пророке ἐγεῖραι воздвигнуть εἰς в ἀναπλήρωσιν восполнение ὀνειδισμοῦ позора Ιερουσαλημ Иерусалим ἑβδομήκοντα семьдесят ἔτη лет.3 καὶ И ἔδωκα я преда́л τὸ πρόσωπόν лицо μου моё ἐπὶ κύριον Господу τὸν θεὸν Богу εὑρεῖν найти προσευχὴν молитву καὶ и ἔλεος милость ἐν в νηστείαις постах καὶ и σάκκῳ мешковине καὶ и σποδῷ пепле.4 καὶ И προσηυξάμην молился πρὸς к κύριον Господу τὸν θεὸν Богу καὶ и ἐξωμολογησάμην исповедовался καὶ и εἶπα [я] сказал: ἰδού Вот, κύριε Господи, σὺ Ты εἶ есть θεὸς Бог μέγας великий καὶ и ἰσχυρὸς сильный καὶ и φοβερὸς устрашающий, τηρῶν соблюдающий τὴν διαθήκην Завет καὶ и τὸ ἔλεος милость τοῖς ἀγαπῶσί любящим σε Тебя καὶ и τοῖς φυλάσσουσι сохраняющим τὰ προστάγματά повеления σου Твои.5 ἡμάρτομεν Согрешили мы, ἠδικήσαμεν поступили неправедно, ἠσεβήσαμεν кощунствовали καὶ и ἀπέστημεν отступили καὶ и παρέβημεν преступили τὰς ἐντολάς заповеди σου Твои καὶ и τὰ κρίματά суды σου Твои,6 καὶ и οὐκ не ἠκούσαμεν мы услышали τῶν παίδων слуг σου Твоих τῶν προφητῶν пророков которые ἐλάλησαν говорили ἐπὶ в τῷ ὀνόματί имени σου Твоём ἐπὶ относительно τοὺς βασιλεῖς царей ἡμῶν наших καὶ и δυνάστας правителей ἡμῶν наших καὶ и πατέρας отцов ἡμῶν наших καὶ и παντὶ всего ἔθνει народа ἐπὶ на τῆς γῆς земле.7 σοί Тебе, κύριε Господи, δικαιοσύνη праведность, καὶ а ἡμῖν нам αἰσχύνη позор τοῦ προσώπου лица́ κατὰ по τὴν ἡμέραν день ταύτην этот ἀνθρώποις людям Ιουδα Иуды καὶ и καθημένοις сидящим ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и παντὶ всему τῷ λαῷ народу Ισραηλ Израиля τῷ ἔγγιστα ближнему καὶ и τῷ ἀπωτέρω далёкому ἐν во πάσαις всех ταῖς χώραις землях εἰς в ἃς которые διεσκόρπισας рассыпал αὐτοὺς их ἐκεῖ там ἐν в τῇ πλημμελείᾳ которым ἐπλημμέλησαν согрешили ἐναντίον перед σου Тобой.8 δέσποτα Владыка, ἡμῖν нам αἰσχύνη позор τοῦ προσώπου лица́ καὶ и τοῖς βασιλεῦσιν царям ἡμῶν нашим καὶ и δυνάσταις правителям καὶ и τοῖς πατράσιν отцам ἡμῶν нашим ὅτι потому что ἡμάρτομέν согрешили σοι Тебе.9 τῷ κυρίῳ Господу δικαιοσύνη праведность καὶ и τὸ ἔλεος милость ὅτι потому что ἀπέστημεν отступили мы ἀπὸ от σοῦ Тебя,10 καὶ и οὐκ не ἠκούσαμεν мы услышали τῆς φωνῆς голос κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν нашего κατακολουθῆσαι последовать τῷ νόμῳ Закону σου Твоему который ἔδωκας Ты дал ἐνώπιον в присутствии Μωσῆ Моисея καὶ и ἡμῶν нас διὰ через τῶν παίδων рабов σου твоих, τῶν προφητῶν пророков.11 καὶ И πᾶς весь Ισραηλ Израиль ἐγκατέλιπε оставил τὸν νόμον Закон σου Твой καὶ и ἀπέστησαν отступили τοῦ [чтобы] μὴ не ἀκοῦσαι услышать τῆς φωνῆς голос σου Твой καὶ и ἐπῆλθεν пришло ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас κατάρα проклятие καὶ и ὅρκος клятва γεγραμμένος записанная ἐν в τῷ νόμῳ Законе Μωσῆ Моисея, παιδὸς слуги́ τοῦ θεοῦ Бога, ὅτι потому что ἡμάρτομεν согрешили мы αὐτῷ ему.12 καὶ И ἔστησεν он поставил ἡμῖν нам τὰ προστάγματα повеления αὐτοῦ его ὅσα сколькие ἐλάλησεν он сказал ἐφ᾽ относительно ἡμᾶς нас καὶ и ἐπὶ относительно τοὺς κριτὰς судей ἡμῶν наших ὅσα сколькое ἔκρινας Ты рассудил ἡμῖν нам ἐπαγαγεῖν навести ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас κακὰ зло μεγάλα великое οἷα какое οὐκ не ἐγενήθη сделалось ὑπὸ под τὸν οὐρανὸν небом καθότι так, как ἐγενήθη сделалось ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме.13 κατὰ согласно τὰ γεγραμμένα написанному ἐν в διαθήκῃ Завете Μωσῆ Моисея πάντα всё τὰ κακὰ зло ἐπῆλθεν пришло ἡμῖν нам καὶ и οὐκ не ἐξεζητήσαμεν взыскали мы τὸ πρόσωπον лицо κυρίου Го́спода θεοῦ Бога ἡμῶν нашего ἀποστῆναι отступившие ἀπὸ от τῶν ἁμαρτιῶν грехов ἡμῶν наших καὶ и διανοηθῆναι размышляющие τὴν δικαιοσύνην [о] праведности σου Твоей, κύριε Господи.14 καὶ И ἠγρύπνησε бодрствовал κύριος Господь θεὸς Бог ἐπὶ на τὰ κακὰ злые [дела́] καὶ и ἐπήγαγεν навёл ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас ὅτι потому что δίκαιος праведный κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἐπὶ при πάντα всём ὅσα сколькое ἂν если ποιήσῃ сделает καὶ и οὐκ не ἠκούσαμεν мы услышали τῆς φωνῆς голос αὐτοῦ Его.15 καὶ И νῦν теперь, δέσποτα Владыка κύριε Господи, θεὸς Бог ἡμῶν наш ἐξαγαγὼν выведший τὸν λαόν народ σου Твой ἐξ из Ἀιγύπτου Египта τῷ βραχίονί [в] мышце σου Твоей τῷ ὑψηλῷ высокой καὶ и ἐποίησας Ты сделал σεαυτῷ Себе ὄνομα имя κατὰ по τὴν ἡμέραν день ταύτην этот, ἡμάρτομεν согрешили мы, ἠγνοήκαμεν впали в заблуждение.16 δέσποτα Владыка, κατὰ согласно τὴν δικαιοσύνην праведности σου Твоей ἀποστραφήτω [да] отвратится θυμός ярость σου Твоя καὶ и ὀργή гнев σου Твой ἀπὸ от τῆς πόλεώς го́рода σου Твоего Ιερουσαλημ Иерусалима, ὄρους горы́ τοῦ ἁγίου святыни σου Твоей, ὅτι потому что ἐν в ταῖς ἁμαρτίαις грехах ἡμῶν наших καὶ и ἐν в ταῖς ἀγνοίαις незнании τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших Ιερουσαλημ Иерусалим καὶ и δῆμός народ σου Твой, κύριε Господи, εἰς в ὀνειδισμὸν поношение ἐν среди πᾶσι всех τοῖς περικύκλῳ вокруг ἡμῶν нас.17 καὶ И νῦν теперь ἐπάκουσον услышал δέσποτα Владыка τῆς προσευχῆς молитву τοῦ παιδός раба σου Твоего καὶ и ἐπὶ на τὰς δεήσεις прошения μου мои καὶ и ἐπιβλεψάτω обрати τὸ πρόσωπόν лицо σου Твоё ἐπὶ на τὸ ὄρος гору τὸ ἅγιόν святую σου Твою τὸ ἔρημον пустынную ἕνεκεν из-за τῶν δούλων рабов σου Твоих, δέσποτα Владыка.18 πρόσχες Приложи, κύριε Господи, τὸ οὖς ухо σου Твоё καὶ и ἐπάκουσόν услышь μου меня, ἄνοιξον открой τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ σου Твои καὶ и ἰδὲ посмотри τὴν ἐρήμωσιν опустошение ἡμῶν наше καὶ и τῆς πόλεώς го́рода σου Твоего ἐφ᾽ относительно ἧς которого ἐπεκλήθη было названо τὸ ὄνομά имя σου Твоё ἐπ᾽ на αὐτῆς нём. οὐ Не γὰρ ведь ἐπὶ от ταῖς δικαιοσύναις правд ἡμῶν наших ἡμεῖς мы δεόμεθα молим ἐν в ταῖς προσευχαῖς молитвах ἡμῶν наших ἐνώπιόν перед [лицом] σου Твоим, ἀλλὰ но διὰ через τὸ σὸν Твою ἔλεος милость.19 κύριε Господи, σὺ Ты ἱλάτευσον умилостивься, κύριε Господи ἐπάκουσον услышь καὶ и ποίησον сделай καὶ и μὴ не χρονίσῃς замедли ἕνεκα из-за σεαυτοῦ Тебя Самого, δέσποτα Владыка, ὅτι потому что τὸ ὄνομά имя σου Твоё ἐπεκλήθη было названо ἐπὶ на τὴν πόλιν город σου Твой, Σιων Сион, καὶ и ἐπὶ на τὸν λαόν народ σου твой Ισραηλ Израиль.20 καὶ И ἕως до [тех пор как] ἐγὼ я ἐλάλουν говорил προσευχόμενος молящийся καὶ и ἐξομολογούμενος исповедующий τὰς ἁμαρτίας грехи μου мои καὶ и τὰς ἁμαρτίας грехи τοῦ λαοῦ народа μου моего Ισραηλ Израиля καὶ и δεόμενος просящий ἐν в ταῖς προσευχαῖς молитвах ἐναντίον перед κυρίου Господом θεοῦ Богом μου моим καὶ и ὑπὲρ ради τοῦ ὄρους горы́ τοῦ ἁγίου святой τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν нашего21 καὶ и ἔτι ещё λαλοῦντός говорящего μου меня ἐν в τῇ προσευχῇ молитве μου моей καὶ и ἰδοὺ вот ἀνήρ муж ὃν которого εἶδον я увидел ἐν во τῷ ὕπνῳ сне μου моём τὴν ἀρχήν в начале, Γαβριηλ Гавриил, τάχει быстро φερόμενος явившийся προσήγγισέ подошёл [ко] μοι мне ἐν в ὥρᾳ час θυσίας жертвы ἑσπερινῆς вечерней.22 καὶ И προσῆλθε подошёл καὶ и ἐλάλησε заговорил μετ᾽ со ἐμοῦ мной καὶ и εἶπεν сказал: Δανιηλ Даниил, ἄρτι ныне ἐξῆλθον я вышел ὑποδεῖξαί показать σοι тебе διάνοιαν разумение.23 ἐν В ἀρχῇ начале τῆς δεήσεώς моления σου твоего ἐξῆλθε вышло πρόσταγμα повеление παρὰ от κυρίου Го́спода καὶ и ἐγὼ я ἦλθον пришёл ὑποδεῖξαί показать σοι тебе ὅτι что ἐλεεινὸς жалкий εἶ ты есть καὶ и διανοήθητι размышляй τὸ πρόσταγμα повеление24 ἑβδομήκοντα семьдесят ἑβδομάδες седмиц ἐκρίθησαν сделались судимы ἐπὶ относительно τὸν λαόν народа σου твоего καὶ и ἐπὶ относительно τὴν πόλιν го́рода Σιων Сиона συντελεσθῆναι закончить τὴν ἁμαρτίαν грех καὶ и τὰς ἀδικίας неправедности σπανίσαι утратить καὶ и ἀπαλεῖψαι загладить τὰς ἀδικίας неправедности καὶ и διανοηθῆναι размышлять τὸ ὅραμα виде́ние καὶ и δοθῆναι [да] дастся δικαιοσύνην праведность αἰώνιον вечная καὶ и συντελεσθῆναι завершится τὸ ὅραμα виде́ние καὶ и εὐφρᾶναι возвеселится ἅγιον святое ἁγίων святых.25 καὶ И γνώσῃ узнаешь καὶ и διανοηθήσῃ размыслишь καὶ и εὐφρανθήσῃ будешь радоваться καὶ и εὑρήσεις найдёшь προστάγματα повеления ἀποκριθῆναι ответить καὶ и οἰκοδομήσεις устроишь Ιερουσαλημ Иерусалим πόλιν город κυρίῳ Господу.26 καὶ И μετὰ после ἑπτὰ семи καὶ и ἑβδομήκοντα семидесяти καὶ и ἑξήκοντα шестидесяти δύο двух ἀποσταθήσεται отнимется χρῖσμα помазание καὶ и οὐκ не ἔσται будет καὶ и βασιλεία царство ἐθνῶν язычников φθερεῖ повредит τὴν πόλιν город καὶ и τὸ ἅγιον святилище μετὰ после τοῦ χριστοῦ помазания καὶ и ἥξει придёт συντέλεια окончание αὐτοῦ его μετ᾽ с ὀργῆς гневом καὶ и ἕως до καιροῦ времени συντελείας окончания ἀπὸ от πολέμου войны́ πολεμηθήσεται воюющей.27 καὶ И δυναστεύσει будет господствовать διαθήκη Завет εἰς в πολλούς многих καὶ и πάλιν опять ἐπιστρέψει обратится καὶ и ἀνοικοδομηθήσεται соорудится εἰς в πλάτος ширину καὶ и μῆκος длину καὶ и κατὰ по συντέλειαν завершении καιρῶν времён καὶ и μετὰ после ἑπτὰ семи καὶ и ἑβδομήκοντα семидесяти καιροὺς мер καὶ и ἑξήκοντα шестидесяти δύο двух ἔτη лет ἕως до καιροῦ времени συντελείας окончания πολέμου войны́ καὶ и ἀφαιρεθήσεται будет отнято ἐρήμωσις опустошение ἐν при τῷ κατισχῦσαι укреплении τὴν διαθήκην Завета ἐπὶ на πολλὰς многие ἑβδομάδας седмицы καὶ и ἐν в τῷ τέλει завершении τῆς ἑβδομάδος седмицы ἀρθήσεται отнимется θυσία жертва καὶ и σπονδή возлияние καὶ и ἐπὶ на τὸ ἱερὸν храм βδέλυγμα мерзость τῶν ἐρημώσεων опустошения ἔσται будет ἕως до συντελείας окончания καὶ и συντέλεια окончание δοθήσεται будет дано ἐπὶ на τὴν ἐρήμωσιν опустошение.