keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 8

Подстрочный перевод Библии

1 ἔτους Года τρίτου третьего βασιλεύοντος царствующего Βαλτασαρ Валтасара ὅρασις виде́ние ἣν которое εἶδον увидел ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил μετὰ после τὸ ἰδεῖν увидеть με мне τὴν πρώτην первое:2 καὶ И εἶδον я увидел ἐν в τῷ ὁράματι виде́нии τοῦ ἐνυπνίου сна μου моего ἐμοῦ меня ὄντος находящегося ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει городе ἥτις который ἐστὶν есть ἐν в Ἐλυμαΐδι Элимской χώρᾳ стране ἔτι ещё ὄντος находящегося μου меня πρὸς у τῇ πύλῃ воро́т Αιλαμ Элама.3 ἀναβλέψας Воззревший εἶδον я увидел κριὸν барана ἕνα одного μέγαν большого ἑστῶτα стоящего ἀπέναντι напротив τῆς πύλης воро́т καὶ и εἶχε он имел κέρατα рога́ καὶ и τὸ ἓν один ὑψηλότερον выше τοῦ ἑτέρου другого καὶ и τὸ ὑψηλότερον выше ἀνέβαινε поднимался.4 μετὰ После δὲ же ταῦτα этих εἶδον я увидел τὸν κριὸν барана κερατίζοντα бодающегося πρὸς к ἀνατολὰς востоку καὶ и πρὸς к βορρᾶν северу καὶ и πρὸς к δυσμὰς западу καὶ и μεσημβρίαν югу καὶ и πάντα все τὰ θηρία звери οὐκ не ἔστησαν стали ἐνώπιον перед αὐτοῦ ним καὶ и οὐκ не ἦν был ῥυόμενος избавляющий ἐκ из τῶν χειρῶν рук αὐτοῦ его καὶ и ἐποίει он делал ὡς как ἤθελε пожелал καὶ и ὑψώθη был возвышен.5 καὶ И ἐγὼ я διενοούμην размышляющий καὶ и ἰδοὺ вот τράγος козёл αἰγῶν [от] коз ἤρχετο приходит ἀπὸ с δυσμῶν запада ἐπὶ на προσώπου лицо τῆς γῆς земли́ καὶ и οὐχ не ἥπτετο касается τῆς γῆς земли́ καὶ и ἦν был τοῦ τράγου козла κέρας рог ἓν один ἀνὰ по μέσον середине τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его.6 καὶ И ἦλθεν пришёл ἐπὶ на τὸν κριὸν барана τὸν τὰ κέρατα рога́ ἔχοντα имеющего ὃν которого εἶδον я увидел ἑστῶτα стоящего πρὸς у τῇ πύλῃ воро́т καὶ и ἔδραμε побежал πρὸς к αὐτὸν нему ἐν в θυμῷ ярости ὀργῆς гнева.7 καὶ И εἶδον я увидел αὐτὸν его προσάγοντα приблизившегося πρὸς к τὸν κριόν барану καὶ и ἐθυμώθη разъярился ἐπ᾽ на αὐτὸν него καὶ и ἐπάταξε ударил καὶ и συνέτριψε сокрушил τὰ δύο два κέρατα рога́ αὐτοῦ его καὶ и οὐκέτι не ἦν была ἰσχὺς сила ἐν в τῷ κριῷ баране στῆναι устоять κατέναντι перед τοῦ τράγου козлом καὶ и ἐσπάραξεν бросил αὐτὸν его ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и συνέτριψεν сокрушил αὐτόν его καὶ и οὐκ не ἦν был ῥυόμενος избавляющий τὸν κριὸν барана ἀπὸ от τοῦ τράγου козла.8 καὶ И τράγος козёл τῶν [из] αἰγῶν коз κατίσχυσε укрепился σφόδρα очень καὶ и ὅτε когда κατίσχυσε укрепился συνετρίβη был сокрушён αὐτοῦ его τὸ κέρας рог τὸ μέγα великий καὶ и ἀνέβη взошли ἕτερα других τέσσαρα четыре κέρατα рога́ κατόπισθεν после αὐτοῦ него εἰς на τοὺς τέσσαρας четыре ἀνέμους ветра τοῦ οὐρανοῦ неба9 καὶ и ἐξ из ἑνὸς одного αὐτῶν [из] них ἀνεφύη вырос κέρας рог ἰσχυρὸν сильный ἓν один καὶ и κατίσχυσε укрепился καὶ и ἐπάταξεν ударил ἐπὶ к μεσημβρίαν югу καὶ и ἐπ᾽ на ἀνατολὰς восток καὶ и ἐπὶ на βορρᾶν север10 καὶ и ὑψώθη был возвышен ἕως до τῶν ἀστέρων звёзд τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ἐρράχθη низвергнул ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἀπὸ от [части] τῶν ἀστέρων звёзд καὶ и ἀπὸ от αὐτῶν них κατεπατήθη растоптал11 ἕως до [тех пор как] ἀρχιστράτηγος Воевода ῥύσεται избавит τὴν αἰχμαλωσίαν плен καὶ и δι᾽ через αὐτὸν него τὰ ὄρη го́ры τὰ ἀπ᾽ от αἰῶνος ве́ка ἐρράχθη будут низвержены καὶ и ἐξήρθη поднялось τόπος место αὐτῶν их καὶ и θυσία жертва καὶ и ἔθηκεν положил αὐτὴν её ἕως χαμαὶ на землю ἐπὶ на τὴν γῆν земле καὶ и εὐωδώθη преуспевали καὶ и ἐγενήθη рождались καὶ и τὸ ἅγιον святилище ἐρημωθήσεται будет опустошено.12 καὶ И ἐγενήθησαν были сделаны ἐπὶ на τῇ θυσίᾳ жертве αἱ ἁμαρτίαι изъяны καὶ и ἐρρίφη была брошена χαμαὶ на землю δικαιοσύνη праведность καὶ и ἐποίησε сделал καὶ и εὐωδώθη преуспевали.13 καὶ И ἤκουον слышали ἑτέρου другого ἁγίου святого λαλοῦντος говорящего καὶ и εἶπεν сказал ἕτερος другой τῷ φελμουνι другому τῷ λαλοῦντι произносящему: ἕως до τίνος которого [времени] τὸ ὅραμα виде́ние στήσεται станет καὶ и θυσία жертва ἀρθεῖσα взятая καὶ и ἁμαρτία грех ἐρημώσεως опустошения δοθεῖσα данный καὶ и τὰ ἅγια святое ἐρημωθήσεται будет опустошено εἰς в καταπάτημα попирании?14 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему: ἕως До ἑσπέρας ве́чера καὶ и πρωὶ раннего утра́ ἡμέραι дней δισχίλιαι две тысячи τριακόσιαι триста καὶ и καθαρισθήσεται будет очищено τὸ ἅγιον Святилище.15 καὶ и ἐγένετο сделалось ἐν когда τῷ θεωρεῖν видеть με мне, ἐγὼ я Δανιηλ Даниил, τὸ ὅραμα виде́ние ἐζήτουν искал διανοηθῆναι размышлял καὶ и ἰδοὺ вот ἔστη стал κατεναντίον напротив μου меня ὡς как ὅρασις виде́ние ἀνθρώπου человека16 καὶ и ἤκουσα я услышал φωνὴν голос ἀνθρώπου человека ἀνὰ по μέσον середине [между] τοῦ Ουλαι Улаем καὶ и ἐκάλεσε он призвал καὶ и εἶπεν сказал: Γαβριηλ Гавриил, συνέτισον скажи ἐκεῖνον то τὴν ὅρασιν виде́ние καὶ и ἀναβοήσας воскликнувший εἶπεν сказал ἄνθρωπος человек ἐπὶ на τὸ πρόσταγμα повеление ἐκεῖνο то ὅρασις виде́ние.17 καὶ И ἦλθε пришёл καὶ и ἔστη стал ἐχόμενός находящийся [рядом со] μου мной τῆς στάσεως [в] неподвижности καὶ и ἐν в τῷ ἔρχεσθαι приходящего αὐτὸν его ἐθορυβήθην я был смущён καὶ и ἔπεσα я пал ἐπὶ на πρόσωπόν лицо μου моё καὶ и εἶπέν он сказал μοι мне: διανοήθητι Размышляй, υἱὲ сын ἀνθρώπου человека, ἔτι ещё γὰρ ведь εἰς для ὥραν часа καιροῦ времени τοῦτο это τὸ ὅραμα виде́ние.18 καὶ И λαλοῦντος говорящего αὐτοῦ его μετ᾽ со ἐμοῦ мной ἐκοιμήθην лежащем ἐπὶ на πρόσωπον лице χαμαί на земле καὶ и ἁψάμενός коснувшийся μου меня ἤγειρέ поднял με меня ἐπὶ на τοῦ τόπου месте.19 καὶ И εἶπέ сказал μοι мне: ἰδοὺ Вот ἐγὼ я ἀπαγγέλλω сообщаю σοι тебе которые [дела́] ἔσται будут ἐπ᾽ в ἐσχάτου последние [дни] τῆς ὀργῆς гнева τοῖς υἱοῖς сыновьям τοῦ λαοῦ народа σου твоего, ἔτι ещё γὰρ ведь εἰς для ὥρας часа καιροῦ времени συντελείας окончания μενεῖ останется.20 τὸν κριὸν Барана ὃν которого εἶδες ты увидел τὸν ἔχοντα имеющего τὰ κέρατα рога́ βασιλεὺς царь Μήδων мидян καὶ и Περσῶν персов ἐστι есть.21 καὶ И τράγος козёл τῶν αἰγῶν [от] коз βασιλεὺς царь τῶν Ἑλλήνων эллинов ἐστί есть καὶ и τὸ κέρας рог τὸ μέγα великий τὸ ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его αὐτὸς он βασιλεὺς царь πρῶτος первый.22 καὶ И τὰ συντριβέντα сокрушившего καὶ и ἀναβάντα взошедшего ὀπίσω за αὐτοῦ ним τέσσαρα четыре κέρατα рога́ τέσσαρες четыре βασιλεῖς царя τοῦ ἔθνους народа αὐτοῦ его ἀναστήσονται восстанут οὐ не κατὰ в τὴν ἰσχὺν могуществе αὐτοῦ его.23 καὶ И ἐπ᾽ в ἐσχάτου последние [дни] τῆς βασιλείας царства αὐτῶν их πληρουμένων наполнятся τῶν ἁμαρτιῶν грехов αὐτῶν их ἀναστήσεται восстанет βασιλεὺς царь ἀναιδὴς безжалостный προσώπῳ лицом διανοούμενος размышляющий αἰνίγματα загадки.24 καὶ И στερεωθήσεται укрепится ἰσχὺς могущество αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἐν в τῇ ἰσχύι могуществе αὐτοῦ его καὶ и θαυμαστῶς удивительно φθερεῖ повредит καὶ и εὐοδωθήσεται преуспеет καὶ и ποιήσει сделает καὶ и φθερεῖ повредит δυνάστας сильных καὶ и δῆμον народ ἁγίων святых.25 καὶ И ἐπὶ на τοὺς ἁγίους святых τὸ διανόημα размышление αὐτοῦ его καὶ и εὐοδωθήσεται благоустроится τὸ ψεῦδος ложь ἐν в ταῖς χερσὶν руках αὐτοῦ его καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его ὑψωθήσεται возвысится καὶ и δόλῳ хитростью ἀφανιεῖ истребит πολλοὺς многих καὶ и ἐπὶ на ἀπωλείας гибель ἀνδρῶν мужчин στήσεται станет καὶ и ποιήσει сделает συναγωγὴν сжатие χειρὸς руки́ καὶ и ἀποδώσεται прибавит.26 τὸ ὅραμα Виде́ние τὸ ἑσπέρας ве́чера καὶ и πρωὶ раннего у́тра ηὑρέθη получил ἐπ᾽ в ἀληθείας истине καὶ и νῦν теперь πεφραγμένον сохрани τὸ ὅραμα виде́ние ἔτι ещё, γὰρ ведь εἰς на ἡμέρας дни πολλάς многие.27 ἐγὼ Я, Δανιηλ Даниил, ἀσθενήσας [был] ослабевший ἡμέρας дни πολλὰς многие καὶ и ἀναστὰς вставший ἐπραγματευόμην делал дела́ πάλιν опять βασιλικά придворные καὶ и ἐξελυόμην открыл ἐπὶ о τῷ ὁράματι виде́нии καὶ и οὐδεὶς никто ἦν был διανοούμενος размышляющий.