keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 2

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И ἐν в τῷ ἔτει год τῷ δευτέρῳ второй τῆς βασιλείας царства Ναβουχοδονοσορ Навуходоносора συνέβη случилось εἰς в ὁράματα виде́ния καὶ и ἐνύπνια сны ἐμπεσεῖν впасть τὸν βασιλέα царю καὶ и ταραχθῆναι встревожился ἐν во τῷ ἐνυπνίῳ сне αὐτοῦ его καὶ и ὕπνος сон αὐτοῦ его ἐγένετο прошёл ἀπ᾽ от αὐτοῦ него.2 καὶ И ἐπέταξεν приказал βασιλεὺς царь εἰσενεχθῆναι ввести τοὺς ἐπαοιδοὺς волхвов καὶ и τοὺς μάγους магов καὶ и τοὺς φαρμακοὺς чародеев τῶν [из] Χαλδαίων халдеев ἀναγγεῖλαι [чтобы] возвестить τῷ βασιλεῖ царю τὰ ἐνύπνια сны αὐτοῦ его, καὶ и παραγενόμενοι прибывшие ἔστησαν они стали παρὰ у τῷ βασιλεῖ царя.3 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им βασιλεύς царь: ἐνύπνιον Сон ἑώρακα я увидел καὶ и ἐκινήθη был приведён в движение μου мой τὸ πνεῦμα дух, ἐπιγνῶναι узнать οὖν итак θέλω хочу τὸ ἐνύπνιον сон.4 καὶ И ἐλάλησαν произнесли οἱ Χαλδαῖοι халдеи πρὸς к τὸν βασιλέα царю Συριστί по-сирийски: κύριε Господин βασιλεῦ царь, τὸν αἰῶνα [во] век ζῆθι живи, ἀνάγγειλον скажи τὸ ἐνύπνιόν сон σου твой τοῖς παισί рабам σου твоим καὶ и ἡμεῖς мы σοι тебе φράσομεν сообщим τὴν σύγκρισιν разъяснение αὐτοῦ его.5 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же βασιλεὺς царь εἶπε сказал τοῖς Χαλδαίοις халдеям ὅτι что ἐὰν если μὴ не ἀπαγγείλητέ поведаете μοι мне ἐπ᾽ в ἀληθείας истине τὸ ἐνύπνιον сон καὶ и τὴν τούτου этого σύγκρισιν разъяснение δηλώσητέ явите μοι мне παραδειγματισθήσεσθε будете опозорены καὶ и ἀναληφθήσεται будут забраны ὑμῶν ваши τὰ ὑπάρχοντα имущества εἰς в τὸ βασιλικόν царское.6 ἐὰν Если δὲ же τὸ ἐνύπνιον сон διασαφήσητέ объя́вите μοι мне καὶ и τὴν τούτου этого σύγκρισιν разъяснение ἀναγγείλητε сообщите λήψεσθε при́мите δόματα дары παντοῖα καὶ и δοξασθήσεσθε будете прославлены ὑπ᾽ от ἐμοῦ меня, δηλώσατέ явите μοι мне τὸ ἐνύπνιον сон καὶ и κρίνατε рассуди́те.7 ἀπεκρίθησαν Они ответили δὲ же ἐκ во δευτέρου второй [раз] λέγοντες говорящие: βασιλεῦ Царь, τὸ ὅραμα виде́ние εἰπόν скажи καὶ и οἱ παῖδές рабы σου твои κρινοῦσι разберут πρὸς ταῦτα это.8 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им βασιλεύς царь: ἐπ᾽ По ἀληθείας истине οἶδα знаю ὅτι что καιρὸν время ὑμεῖς вы ἐξαγοράζετε выкупаете καθάπερ как ἑωράκατε вы увидели ὅτι что ἀπέστη отступило ἀπ᾽ от ἐμοῦ меня τὸ πρᾶγμα дело, καθάπερ как οὖν итак προστέταχα приказал, οὕτως так ἔσται будет.9 ἐὰν Если μὴ не τὸ ἐνύπνιον сон ἀπαγγείλητέ поведаете μοι мне ἐπ᾽ в ἀληθείας истине καὶ и τὴν τούτου этого σύγκρισιν разъяснение δηλώσητε явите, θανάτῳ смерти περιπεσεῖσθε [будете] преданы συνείπασθε γὰρ ведь λόγους слова́ ψευδεῖς ложные ποιήσασθαι сделать ἐπ᾽ на ἐμοῦ меня, ἕως пока [не] ἂν καιρὸς время ἀλλοιωθῇ изменилось νῦν теперь οὖν итак ἐὰν если τὸ ῥῆμα слово εἴπητέ скажете μοι мне которое τὴν νύκτα ночью ἑώρακα я увидел γνώσομαι узна́ю ὅτι что καὶ и τὴν τούτου этого κρίσιν решение δηλώσετε явите.10 καὶ И ἀπεκρίθησαν ответили οἱ Χαλδαῖοι халдеи ἐπὶ у τοῦ βασιλέως царя ὅτι что οὐδεὶς никто τῶν ἐπὶ на τῆς γῆς земле δυνήσεται сможет εἰπεῖν сказать τῷ βασιλεῖ царю которое ἑώρακε он увидел καθάπερ как σὺ ты ἐρωτᾷς спрашиваешь, καὶ и πᾶς всякий βασιλεὺς царь καὶ и πᾶς всякий δυνάστης правитель τοιοῦτο такое πρᾶγμα дело οὐκ не ἐπερωτᾷ спрашивает πάντα всё σοφὸν мудреца καὶ и μάγον мага καὶ и Χαλδαῖον халдея.11 καὶ И λόγος слово ὃν которое ζητεῖς ищешь, βασιλεῦ царь, βαρύς тяжёлое ἐστι есть καὶ и ἐπίδοξος славное καὶ и οὐδείς никто ἐστιν есть ὃς который δηλώσει сделает явным ταῦτα это τῷ βασιλεῖ царю εἰ если μήτι ведь не ἄγγελος ангел οὗ которого οὐκ не ἔστι есть κατοικητήριον жилище μετὰ со πάσης всякой σαρκός плотью ὅθεν откуда οὐκ не ἐνδέχεται допускается γενέσθαι сделаться καθάπερ как οἴει так.12 τότε Тогда βασιλεὺς царь στυγνὸς мрачный γενόμενος сделавшийся καὶ и περίλυπος очень печальный προσέταξεν приказал ἐξαγαγεῖν вывести πάντας всех τοὺς σοφοὺς мудрых τῆς Βαβυλωνίας Вавилона13 καὶ и ἐδογματίσθη утвердили πάντας всех ἀποκτεῖναι убить, ἐζητήθη искали δὲ же Δανιηλ Даниила καὶ и πάντες всех οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ ним χάριν ради τοῦ συναπολέσθαι погубить.14 τότε Тогда Δανιηλ Даниил εἶπε сказал βουλὴν решение καὶ и γνώμην намерение ἣν которое εἶχεν имел ,Αριωχῃ Ариоху, τῷ ἀρχιμαγείρῳ главному повару τοῦ βασιλέως царя которому προσέταξεν приказал [царь] ἐξαγαγεῖν вывести τοὺς σοφιστὰς мудрецов τῆς Βαβυλωνίας Вавилона.15 καὶ И ἐπυνθάνετο спрашивал αὐτοῦ его λέγων говорящий: περὶ Относительно τίνος чего δογματίζεται постановляется πικρῶς сурово παρὰ от τοῦ βασιλέως царя? τότε Тогда τὸ πρόσταγμα повеление ἐσήμανεν указал ,Αριωχης τῷ Δανιηλ Даниилу.16 δὲ Же Δανιηλ Даниил εἰσῆλθε вошёл ταχέως быстро πρὸς к τὸν βασιλέα царю καὶ и ἠξίωσεν попросил ἵνα чтобы δοθῇ было дано αὐτῷ ему χρόνος время παρὰ от τοῦ βασιλέως царя καὶ и δηλώσῃ явить πάντα всё ἐπὶ относительно τοῦ βασιλέως царя.17 τότε Тогда ἀπελθὼν ушедший Δανιηλ Даниил εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ его τῷ Ανανια Анании καὶ и Μισαηλ Мисаилу καὶ и Αζαρια Азарии τοῖς συνεταίροις сотоварищам ὑπέδειξε показал πάντα всё.18 καὶ И παρήγγειλε объявили νηστείαν пост καὶ и δέησιν моление καὶ и τιμωρίαν помощь ζητῆσαι искали παρὰ у τοῦ κυρίου Го́спода τοῦ ὑψίστου Высочайшего περὶ относительно τοῦ μυστηρίου тайны τούτου этой ὅπως чтобы μὴ не ἐκδοθῶσι были преданы Δανιηλ Даниил καὶ и οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ ним εἰς в ἀπώλειαν погубление ἅμα с τοῖς σοφισταῖς Βαβυλῶνος Вавилона.19 τότε Тогда τῷ Δανιηλ Даниилу ἐν в ὁράματι виде́нии ἐν в αὐτῇ эту τῇ νυκτὶ ночь τὸ μυστήριον тайна τοῦ βασιλέως царя ἐξεφάνθη εὐσήμως отчётливо. τότε Тогда Δανιηλ Даниил εὐλόγησε благословил τὸν κύριον Го́спода τὸν ὕψιστον Высочайшего20 καὶ и ἐκφωνήσας воскликнув εἶπεν сказал: ἔσται [Да] будет τὸ ὄνομα имя τοῦ κυρίου Го́спода τοῦ μεγάλου великого εὐλογημένον благословенно εἰς во τὸν αἰῶνα век ὅτι потому что σοφία мудрость καὶ и μεγαλωσύνη величие αὐτοῦ Его ἐστι есть21 καὶ и αὐτὸς Он ἀλλοιοῖ изменяет καιροὺς сроки καὶ и χρόνους времена, μεθιστῶν βασιλεῖς царей καὶ и καθιστῶν поставляющий, διδοὺς дающий σοφοῖς мудрым σοφίαν мудрость καὶ и σύνεσιν понимание τοῖς ἐν на ἐπιστήμῃ умение οὖσιν сущим,22 ἀνακαλύπτων открывающий τὰ βαθέα глубинное καὶ и σκοτεινὰ неясное καὶ и γινώσκων знающий τὰ которые [вещи] ἐν во τῷ σκότει тьме καὶ и τὰ ἐν в τῷ φωτί свете καὶ и παρ᾽ от αὐτῷ Него κατάλυσις ниспровержение.23 σοί Тебе κύριε Господь τῶν πατέρων отцов μου моих ἐξομολογοῦμαι признаю́сь в любви καὶ и αἰνῶ восхваляю ὅτι потому что σοφίαν мудрость καὶ и φρόνησιν рассудительность ἔδωκάς Ты дал μοι мне καὶ и νῦν теперь ἐσήμανάς показал μοι мне ὅσα сколькие [вещи] ἠξίωσα счёл достойным τοῦ δηλῶσαι объявить τῷ βασιλεῖ царю πρὸς ταῦτα эти.24 εἰσελθὼν Вошедший δὲ же Δανιηλ Даниил πρὸς к τὸν Αριωχ Ариоху τὸν κατασταθέντα поставленного ὑπὸ от τοῦ βασιλέως царя ἀποκτεῖναι убить πάντας всех τοὺς σοφιστὰς мудрецов τῆς Βαβυλωνίας Вавилона εἶπεν сказал αὐτῷ ему: τοὺς μὲν Ведь σοφιστὰς мудрецов τῆς Βαβυλωνίας Вавилона μὴ не ἀπολέσῃς уничтожай. εἰσάγαγε Введи δέ же με меня πρὸς к τὸν βασιλέα царю καὶ и ἕκαστα каждые [вещи] τῷ βασιλεῖ царю δηλώσω явлю.25 τότε Тогда Αριωχ Ариох κατὰ с σπουδὴν усердием εἰσήγαγεν ввёл τὸν Δανιηλ Даниила πρὸς к τὸν βασιλέα царю καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему ὅτι что: εὕρηκα Я нашёл ἄνθρωπον человека σοφὸν мудреца ἐκ из τῆς αἰχμαλωσίας плена τῶν υἱῶν сыновей τῆς Ιουδαίας Иудеи ὃς который τῷ βασιλεῖ царю δηλώσει сделает явным ἕκαστα каждые [вещи].26 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же βασιλεὺς царь εἶπε сказал τῷ Δανιηλ Даниилу ἐπικαλουμένῳ δὲ же Χαλδαϊστὶ Βαλτασαρ Валтасаром: δυνήσῃ Сможешь δηλῶσαί объявить μοι мне τὸ ὅραμα виде́ние которое εἶδον я увидел καὶ и τὴν τούτου этого σύγκρισιν разъяснение?27 ἐκφωνήσας Воскликнув δὲ же Δανιηλ Даниил ἐπὶ относительно τοῦ βασιλέως царя εἶπεν сказал: τὸ μυστήριον Тайна которую ἑώρακεν увидел βασιλεύς царь οὐκ не ἔστι есть σοφῶν мудрых καὶ и φαρμακῶν чародеев καὶ и ἐπαοιδῶν волхвов καὶ и γαζαρηνῶν звездочётов δήλωσις раскрытие.28 ἀλλ᾽ Но ἔστι есть θεὸς Бог ἐν на οὐρανῷ небе ἀνακαλύπτων открывающий μυστήρια тайны ὃς Который ἐδήλωσε явил τῷ βασιλεῖ царю Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору которым [событиям] δεῖ надлежит γενέσθαι сделаться ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν [из] ἡμερῶν дней. βασιλεῦ Царь, εἰς во τὸν αἰῶνα век ζῆθι живи, τὸ ἐνύπνιον сон καὶ и τὸ ὅραμα виде́ние τῆς κεφαλῆς головы́ σου твоей ἐπὶ на τῆς κοίτης постели σου твоей τοῦτό это ἐστι есть:29 σύ Ты βασιλεῦ царь, κατακλιθεὶς возлегая ἐπὶ на τῆς κοίτης постели σου твоей ἑώρακας ты увидел πάντα все [события] ὅσα скольким δεῖ надлежит γενέσθαι сделаться ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν [из] ἡμερῶν дней καὶ и ἀνακαλύπτων Открывающий μυστήρια тайны ἐδήλωσέ явил σοι тебе которым [событиям] δεῖ надлежит γενέσθαι сделаться,30 κἀμοὶ и мне δὲ же οὐ не παρὰ от τὴν σοφίαν мудрости τὴν οὖσαν сущей ἐν во ἐμοὶ мне ὑπὲρ более πάντας всех τοὺς ἀνθρώπους людей τὸ μυστήριον тайна τοῦτο эта ἐξεφάνθη была открыта, ἀλλ᾽ но ἕνεκεν из-за τοῦ δηλωθῆναι явившись τῷ βασιλεῖ царю ἐσημάνθη показать μοι мне которые ὑπέλαβες восприняло τῇ καρδίᾳ сердце σου твоё ἐν в γνώσει знании,31 καὶ и σύ ты, βασιλεῦ царь, ἑώρακας ты увидел καὶ и ἰδοὺ вот εἰκὼν образ μία один καὶ и ἦν был εἰκὼν образ ἐκείνη тот μεγάλη великий σφόδρα очень καὶ и πρόσοψις внешность αὐτῆς его ὑπερφερὴς высоко ἑστήκει стала ἐναντίον перед σου тобой καὶ и πρόσοψις внешность τῆς εἰκόνος образа φοβερά страшная,32 καὶ и ἦν была κεφαλὴ голова αὐτῆς его ἀπὸ из χρυσίου золота χρηστοῦ хорошего, τὸ στῆθος грудь καὶ и οἱ βραχίονες плечи ἀργυροῖ серебряные, κοιλία живот καὶ и οἱ μηροὶ бёдра χαλκοῖ медные,33 τὰ δὲ же σκέλη голени σιδηρᾶ железные, οἱ πόδες но́ги μέρος часть μέν ведь τι какая-то σιδήρου железа, μέρος часть δέ же τι какая-то ὀστράκινον глиняная.34 ἑώρακας Ты увидел ἕως до ὅτου которого [времени] ἐτμήθη был извлечён λίθος камень ἐξ из ὄρους горы́ ἄνευ без [помощи] χειρῶν рук καὶ и ἐπάταξε ударил τὴν εἰκόνα образ ἐπὶ в τοὺς πόδας но́ги τοὺς σιδηροῦς железные καὶ и ὀστρακίνους глиняные καὶ и κατήλεσεν стёр αὐτά их.35 τότε Тогда λεπτὰ хрупким ἐγένετο сделались ἅμα одновременно σίδηρος железо καὶ и τὸ ὄστρακον глина καὶ и χαλκὸς медь καὶ и ἄργυρος серебро καὶ и τὸ χρυσίον золото καὶ и ἐγένετο сделались ὡσεὶ будто λεπτότερον тонкая ἀχύρου солома ἐν среди ἅλωνι гумна́ καὶ и ἐρρίπισεν раздул αὐτὰ их ἄνεμος ветер ὥστε так что μηδὲν ничто καταλειφθῆναι осталось ἐξ из αὐτῶν них καὶ и λίθος камень πατάξας ударивший τὴν εἰκόνα образ ἐγένετο сделался ὄρος гора μέγα великая καὶ и ἐπάταξε ударил πᾶσαν всю τὴν γῆν землю.36 τοῦτο Это τὸ ὅραμα виде́ние καὶ и τὴν κρίσιν толкование δὲ же ἐροῦμεν скажем ἐπὶ для τοῦ βασιλέως царя:37 σύ Ты, βασιλεῦ царь, βασιλεὺς царь βασιλέων царей καὶ и σοὶ тебе κύριος Господь τοῦ οὐρανοῦ неба τὴν ἀρχὴν начальствование καὶ и τὴν βασιλείαν царство καὶ и τὴν ἰσχὺν могущество καὶ и τὴν τιμὴν честь καὶ и τὴν δόξαν славу ἔδωκεν дал.38 ἐν Во πάσῃ всей τῇ οἰκουμένῃ обитаемой [земле] ἀπὸ от ἀνθρώπων людей καὶ и θηρίων зверей ἀγρίων диких καὶ и πετεινῶν птиц οὐρανοῦ неба καὶ и τῶν ἰχθύων рыб τῆς θαλάσσης мо́ря παρέδωκεν передал ὑπὸ под τὰς χεῖράς ру́ки σου твои κυριεύειν владеть πάντων всеми, σὺ ты εἶ есть κεφαλὴ голова χρυσῆ золотая,39 καὶ и μετὰ после σὲ тебя ἀναστήσεται восстанет βασιλεία царство ἐλάττων слабее σου твоего καὶ и τρίτη третье βασιλεία царство ἄλλη другое, χαλκῆ медное, которое κυριεύσει будет господствовать πάσης [над] всякой τῆς γῆς землёй,40 καὶ и βασιλεία царство τετάρτη четвёртое ἰσχυρὰ сильное ὥσπερ как σίδηρος железо δαμάζων укрощающее πάντα всех καὶ и πᾶν всякое δένδρον дерево ἐκκόπτων будет срублено καὶ и σεισθήσεται поколеблется πᾶσα вся γῆ земля,41 καὶ и ὡς как ἑώρακας ты увидел τοὺς πόδας но́ги αὐτῆς его μέρος часть μέν ведь τι какая-то ὀστράκου глины κεραμικοῦ гончарной, μέρος часть δέ же τι какая-то σιδήρου железа, βασιλεία царство ἄλλη другое διμερὴς ἔσται будет ἐν в αὐτῇ нём καθάπερ как εἶδες ты увидел τὸν σίδηρον железо ἀναμεμειγμένον смешанное ἅμα с τῷ πηλίνῳ ὀστράκῳ черепком,42 καὶ и οἱ δάκτυλοι пальцы τῶν ποδῶν ног μέρος часть μέν ведь τι какая-то σιδηροῦν железная, μέρος часть δέ же τι какая-то ὀστράκινον глиняная, μέρος часть τι какая-то τῆς βασιλείας царства ἔσται будет ἰσχυρὸν сильной, καὶ а μέρος часть τι какая-то ἔσται будет συντετριμμένον надломленной,43 καὶ и ὡς как εἶδες ты увидел τὸν σίδηρον железо ἀναμεμειγμένον смешанное ἅμα с τῷ πηλίνῳ ὀστράκῳ черепком, συμμειγεῖς смешанные ἔσονται будут εἰς в γένεσιν поколениях ἀνθρώπων людей οὐκ не ἔσονται будут δὲ же ὁμονοοῦντες οὔτε и не εὐνοοῦντες благосклонными ἀλλήλοις друг к другу ὥσπερ как οὐδὲ и не σίδηρος железо δύναται может συγκραθῆναι τῷ ὀστράκῳ глиной,44 καὶ и ἐν в τοῖς χρόνοις времена τῶν βασιλέων царей τούτων этих στήσει поставит θεὸς Бог τοῦ οὐρανοῦ неба βασιλείαν царство ἄλλην другое, ἥτις то, которое ἔσται будет εἰς на τοὺς αἰῶνας века́ καὶ и οὐ не φθαρήσεται истребится καὶ и αὕτη это βασιλεία царство ἄλλο другое ἔθνος народ οὐ нет μὴ не ἐάσῃ оставит, πατάξει поразит δὲ же καὶ и ἀφανίσει истребит τὰς βασιλείας царства ταύτας эти καὶ и αὐτὴ само στήσεται станет εἰς во τὸν αἰῶνα век45 καθάπερ как ἑώρακας ты увидел ἐξ из ὄρους горы́ τμηθῆναι λίθον камень ἄνευ без [помощи] χειρῶν рук καὶ и συνηλόησε τὸ ὄστρακον глину, τὸν σίδηρον железо καὶ и τὸν χαλκὸν медь, καὶ и τὸν ἄργυρον серебро, καὶ и τὸν χρυσόν золото θεὸς Бог μέγας великий ἐσήμανε показал τῷ βασιλεῖ царю τὰ которые [события] ἐσόμενα будут ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν [из] ἡμερῶν дней καὶ и ἀκριβὲς точное τὸ ὅραμα виде́ние καὶ и πιστὴ верное τούτου этого κρίσις толкование.46 τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь πεσὼν павший ἐπὶ на πρόσωπον лицо χαμαὶ на землю προσεκύνησε поклонился τῷ Δανιηλ Даниилу καὶ и ἐπέταξε приказал θυσίας жертвы καὶ и σπονδὰς возлияния ποιῆσαι сделать αὐτῷ ему47 καὶ и ἐκφωνήσας воскликнув βασιλεὺς царь πρὸς к τὸν Δανιηλ Даниилу εἶπεν сказал: ἐπ᾽ По ἀληθείας истине ἐστὶν есть θεὸς Бог ὑμῶν ваш θεὸς Бог τῶν θεῶν богов καὶ и κύριος Господь τῶν βασιλέων царей, ἐκφαίνων показывающий μυστήρια тайны κρυπτὰ тайных, μόνος один, ὅτι потому что ἐδυνάσθης смог δηλῶσαι объявить τὸ μυστήριον тайну τοῦτο эту.48 τότε Тогда βασιλεὺς царь Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор Δανιηλ Даниила μεγαλύνας возвеличил καὶ и δοὺς давший δωρεὰς подношение μεγάλας большое καὶ и πολλὰς многое κατέστησεν поставил ἐπὶ относительно τῶν πραγμάτων дел τῆς Βαβυλωνίας Вавилона καὶ и ἀπέδειξεν указал αὐτὸν его ἄρχοντα [как] начальника καὶ и ἡγούμενον ведущего πάντων всех τῶν σοφιστῶν мудрецов Βαβυλωνίας Вавилона,49 καὶ и Δανιηλ Даниил ἠξίωσε просил τὸν βασιλέα царя ἵνα чтобы κατασταθῶσιν были поставлены ἐπὶ относительно τῶν πραγμάτων дел τῆς Βαβυλωνίας Вавилона Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго καὶ и Δανιηλ Даниил ἦν был ἐν в τῇ βασιλικῇ царском αὐλῇ дворе.