keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 7

Подстрочный перевод Библии

1 ἔτους Года πρώτου первого βασιλεύοντος царствующего Βαλτασαρ Валтасара χώρας страны́ Βαβυλωνίας Вавилона, Δανιηλ Даниил ὅραμα виде́ние εἶδε увидел παρὰ из κεφαλὴν головы́ ἐπὶ на τῆς κοίτης постели αὐτοῦ его. τότε Тогда Δανιηλ Даниил τὸ ὅραμα виде́ние которое εἶδεν он увидел ἔγραψεν написал εἰς в κεφάλαια главу λόγων слов.2 ἐπὶ На τῆς κοίτης постели μου моей ἐθεώρουν видел καθ᾽ во ὕπνους сне νυκτὸς ночью καὶ и ἰδοὺ вот τέσσαρες четыре ἄνεμοι ветра τοῦ οὐρανοῦ неба ἐνέπεσον напали εἰς на τὴν θάλασσαν море τὴν μεγάλην большое3 καὶ и τέσσαρα четыре θηρία зверя ἀνέβαινον восходили ἐκ из τῆς θαλάσσης мо́ря διαφέροντα отличающиеся ἓν один παρὰ от τὸ ἕν одного.4 τὸ πρῶτον Первый ὡσεὶ будто λέαινα львица ἔχουσα имеющая πτερὰ крылья ὡσεὶ будто ἀετοῦ орла ἐθεώρουν видел ἕως до ὅτου которого [времени] ἐτίλη выщипали τὰ πτερὰ крылья αὐτῆς её καὶ и ἤρθη была взята ἀπὸ от τῆς γῆς земли́ καὶ и ἐπὶ на ποδῶν но́ги ἀνθρωπίνων человеческие ἐστάθη была поставлена καὶ и ἀνθρωπίνη человеческое καρδία сердце ἐδόθη было дано αὐτῇ ей.5 καὶ И ἰδοὺ вот μετ᾽ после αὐτὴν неё ἄλλο другой θηρίον зверь ὁμοίωσιν подобие ἔχον имеющий ἄρκου медведя καὶ и ἐπὶ на τοῦ ἑνὸς первого πλευροῦ сторону ἐστάθη он был поставлен καὶ и τρία три πλευρὰ ребра ἦν было ἐν во τῷ στόματι рту αὐτῆς его καὶ и οὕτως так εἶπεν он сказал: ἀνάστα Встань, κατάφαγε съешь σάρκας тела́ πολλάς многие6 καὶ и μετὰ после ταῦτα этих ἐθεώρουν видел θηρίον зверь ἄλλο другой ὡσεὶ будто πάρδαλιν пантера καὶ и πτερὰ крылья τέσσαρα четыре ἐπέτεινον распростёрлись ἐπάνω над αὐτοῦ ним καὶ и τέσσαρες четыре κεφαλαὶ головы́ τῷ θηρίῳ зверю καὶ и γλῶσσα язык ἐδόθη дан αὐτῷ ему.7 μετὰ После δὲ же ταῦτα этих ἐθεώρουν видел ἐν в ὁράματι виде́нии τῆς νυκτὸς но́чи θηρίον зверь τέταρτον четвёртый φοβερόν страшный καὶ и φόβος страх αὐτοῦ его ὑπερφέρων превосходил ἰσχύι силой. ἔχον Имеющий ὀδόντας зубы σιδηροῦς железные, μεγάλους больши́е, ἐσθίον едящий καὶ и κοπανίζον молотящий κύκλῳ вокруг τοῖς ποσὶ ногами καταπατοῦν попирающий διαφόρως враждебно, χρώμενον потребляющий παρὰ сверх πάντα всех τὰ которые πρὸ прежде αὐτού него θηρία зверей. εἶχε Имел δὲ же κέρατα рогов δέκα десять.8 καὶ И βουλαὶ замыслы πολλαὶ многие ἐν среди τοῖς κέρασιν рогов αὐτοῦ его καὶ и ἰδοὺ вот ἄλλο другой ἓν один κέρας рог ἀνεφύη вырос ἀνὰ по μέσον середине [между] αὐτῶν ними μικρὸν малый ἐν среди τοῖς κέρασιν рогов αὐτοῦ его καὶ и τρία три τῶν κεράτων рога́ τῶν πρώτων первых ἐξηράνθησαν ослабели δι᾽ через αὐτοῦ него καὶ и ἰδοὺ вот ὀφθαλμοὶ глаза́ ὥσπερ как ὀφθαλμοὶ глаза́ ἀνθρώπινοι человеческие ἐν на τῷ κέρατι роге τούτῳ этом καὶ и στόμα рот λαλοῦν говорящий μεγάλα великое καὶ и ἐποίει он делал πόλεμον войну πρὸς против τοὺς ἁγίους святых.9 ἐθεώρουν Видел ἕως до [тех пор] ὅτε когда θρόνοι престолы ἐτέθησαν были поставлены καὶ и παλαιὸς Старый ἡμερῶν днями ἐκάθητο сидел ἔχων имеющий περιβολὴν одеяние ὡσεὶ будто χιόνα сне́га καὶ и τὸ τρίχωμα волосы τῆς κεφαλῆς головы́ αὐτοῦ Его ὡσεὶ будто ἔριον шерсть λευκὸν белая, καθαρόν чистая, θρόνος престол ὡσεὶ будто φλὸξ пламя πυρός огня.10 καὶ И ἐξεπορεύετο выходила κατὰ перед πρόσωπον лицом αὐτοῦ Его ποταμὸς река πυρός огня χίλιαι тысяча χιλιάδες тысяч ἐθεράπευον служили αὐτὸν Ему καὶ и μύριαι десять тысяч μυριάδες десятков тысяч παρειστήκεισαν стояли около αὐτῷ Него καὶ и κριτήριον суд ἐκάθισε сел καὶ и βίβλοι книги ἠνεῴχθησαν открылись.11 ἐθεώρουν Видел τότε тогда τὴν φωνὴν голос τῶν λόγων слов τῶν μεγάλων великих ὧν которые τὸ κέρας рог ἐλάλει говорил καὶ и ἀπετυμπανίσθη избивается τὸ θηρίον зверь καὶ и ἀπώλετο погибло τὸ σῶμα тело αὐτοῦ его καὶ и ἐδόθη было дано εἰς на καῦσιν сожжение πυρός огнём.12 καὶ И τοὺς которых κύκλῳ вокруг αὐτοῦ него ἀπέστησε отнята τῆς ἐξουσίας власть αὐτῶν их καὶ и χρόνος время ζωῆς жизни ἐδόθη дано αὐτοῖς им ἕως до χρόνου времени καὶ и καιροῦ срока.13 ἐθεώρουν Видел ἐν в ὁράματι виде́нии τῆς νυκτὸς но́чи καὶ и ἰδοὺ вот ἐπὶ на τῶν νεφελῶν облаках τοῦ οὐρανοῦ неба ὡς как υἱὸς Сын ἀνθρώπου человека ἤρχετο приходил καὶ и ὡς как παλαιὸς Старый ἡμερῶν днями παρῆν подошёл καὶ и οἱ παρεστηκότες предстоящие παρῆσαν подошли αὐτῷ [к] Нему.14 καὶ И ἐδόθη была дана αὐτῷ Ему ἐξουσία власть καὶ и πάντα все τὰ ἔθνη народы τῆς γῆς земли́ κατὰ по γένη рода́м καὶ и πᾶσα всякая δόξα слава αὐτῷ Ему λατρεύουσα служащая καὶ и ἐξουσία власть αὐτοῦ Его ἐξουσία власть αἰώνιος вечная ἥτις та, которая οὐ нет μὴ не ἀρθῇ будет взята καὶ и βασιλεία Царство αὐτοῦ его ἥτις то, которое οὐ нет μὴ не φθαρῇ будет уничтожено.15 καὶ И ἀκηδιάσας вострепетавший ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил, ἐν в τούτοις этих ἐν в τῷ ὁράματι виде́нии τῆς νυκτὸς но́чи16 προσῆλθον подошёл πρὸς к ἕνα одному τῶν [из] ἑστώτων стоящих καὶ и τὴν ἀκρίβειαν точный смысл ἐζήτουν искал παρ᾽ у αὐτοῦ него ὑπὲρ относительно πάντων всех τούτων этих. ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же λέγει говорит μοι мне καὶ и τὴν κρίσιν толкование τῶν λόγων слов ἐδήλωσέ явил μοι мне:17 ταῦτα Эти τὰ θηρία звери τὰ μεγάλα великие εἰσὶ есть τέσσαρες четыре βασιλεῖαι царства αἳ которые ἀπολοῦνται погибнут ἀπὸ от τῆς γῆς земли́.18 καὶ И παραλήψονται возьмут τὴν βασιλείαν царство ἅγιοι святые ὑψίστου Высочайшего καὶ и καθέξουσι удержат τὴν βασιλείαν царство ἕως до τοῦ αἰῶνος ве́ка καὶ и ἕως до τοῦ αἰῶνος ве́ка τῶν αἰώνων веков.19 τότε Тогда ἤθελον я хотел ἐξακριβάσασθαι уточнить περὶ относительно τοῦ θηρίου зверя τοῦ τετάρτου четвёртого τοῦ διαφθείροντος уничтожающего πάντα всё καὶ и ὑπερφόβου ужасного καὶ и ἰδοὺ вот οἱ ὀδόντες зубы αὐτοῦ его σιδηροῖ железные καὶ и οἱ ὄνυχες ногти αὐτοῦ его χαλκοῖ медные κατεσθίοντες поедающие πάντας всех κυκλόθεν вокруг καὶ и καταπατοῦντες попирающие τοῖς ποσί ногами20 καὶ и περὶ относительно τῶν δέκα десяти κεράτων рогов αὐτοῦ его τῶν ἐπὶ на τῆς κεφαλῆς голове καὶ и τοῦ ἑνὸς одном τοῦ ἄλλου друго́м τοῦ προσφυέντος растущем καὶ и ἐξέπεσαν выпали δι᾽ из-за αὐτοῦ него τρία три καὶ и τὸ κέρας рог ἐκεῖνο тот εἶχεν имел ὀφθαλμοὺς глаза́ καὶ и στόμα рот λαλοῦν говорящий μεγάλα великое καὶ и πρόσοψις внешность αὐτοῦ его ὑπερέφερε превзошла τὰ ἄλλα другие.21 καὶ И κατενόουν я заметил τὸ κέρας рог ἐκεῖνο тот πόλεμον войну συνιστάμενον поднялся πρὸς против τοὺς ἁγίους святых καὶ и τροπούμενον превозмогал αὐτοὺς их22 ἕως до τοῦ ἐλθεῖν прихода τὸν παλαιὸν Старого ἡμερῶν днями καὶ и τὴν κρίσιν суд ἔδωκε Он дал τοῖς ἁγίοις святым τοῦ ὑψίστου Высочайшего καὶ и καιρὸς время ἐδόθη дано καὶ и τὸ βασίλειον царское κατέσχον приняли οἱ ἅγιοι святые.23 καὶ И ἐρρέθη было сказано μοι мне περὶ относительно τοῦ θηρίου зверя τοῦ τετάρτου четвёртого ὅτι что βασιλεία царство τετάρτη четвёртое ἔσται будет ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἥτις которое διοίσει распространит [себя] παρὰ по πᾶσαν всей τὴν γῆν земле καὶ и ἀναστατώσει взбунтуют αὐτὴν его καὶ и καταλεανεῖ уничтожат αὐτήν его.24 καὶ И τὰ δέκα десять κέρατα рогов τῆς βασιλείας царства δέκα десять βασιλεῖς царей στήσονται станут καὶ и ἄλλος другой βασιλεὺς царь μετὰ после τούτους этих στήσεται станет καὶ и αὐτὸς он διοίσει распространит κακοῖς бе́ды ὑπὲρ более τοὺς πρώτους первых καὶ и τρεῖς трёх βασιλεῖς царей ταπεινώσει принизит.25 καὶ И ῥήματα слова́ εἰς на τὸν ὕψιστον Высочайшего λαλήσει скажет καὶ и τοὺς ἁγίους святых τοῦ ὑψίστου Высочайшего κατατρίψει будет мучить καὶ и προσδέξεται примет ἀλλοιῶσαι изменить καιροὺς сроки καὶ и νόμον Закон καὶ и παραδοθήσεται будут преданы πάντα все εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки αὐτοῦ его ἕως до καιροῦ времени καὶ и καιρῶν времён καὶ и ἕως до ἡμίσους половины καιροῦ времени.26 καὶ И κρίσις суд καθίσεται сядет καὶ и τὴν ἐξουσίαν власть ἀπολοῦσι погубляющим καὶ и βουλεύσονται замыслят μιᾶναι осквернить καὶ и ἀπολέσαι уничтожить ἕως до τέλους конца.27 καὶ И τὴν βασιλείαν царство καὶ и τὴν ἐξουσίαν власть καὶ и τὴν μεγαλειότητα величие αὐτῶν их καὶ и τὴν ἀρχὴν начальствование πασῶν всех τῶν ὑπὸ под τὸν οὐρανὸν небом βασιλειῶν царств ἔδωκε дал λαῷ народу ἁγίῳ святому ὑψίστου Высочайшего βασιλεῦσαι воцариться. βασιλείαν Царство αἰώνιον вечное καὶ и πᾶσαι все αἱ ἐξουσίαι власти αὐτῷ ему ὑποταγήσονται подчинены καὶ и πειθαρχήσουσιν покорены αὐτῷ ему28 ἕως до καταστροφῆς истребления τοῦ λόγου сло́ва ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил σφόδρα очень ἐκστάσει исступлением περιειχόμην объят καὶ и ἕξις обладание μου моё διήνεγκεν волновало ἐμοί меня καὶ и τὸ ῥῆμα слово ἐν в καρδίᾳ сердце μου моём ἐστήριξα задержал.