keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Δανιὴλ 12

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И κατὰ по τὴν ὥραν времени ἐκείνην том παρελεύσεται пройдёт Μιχαηλ Михаил ἄγγελος ангел μέγας великий ἑστηκὼς стоящий ἐπὶ над τοὺς υἱοὺς сыновьями τοῦ λαοῦ народа σου твоего ἐκείνη тот ἡμέρα день θλίψεως угнетения οἵα каковой οὐκ не ἐγενήθη сделался ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] ἐγενήθησαν были сделаны ἕως до τῆς ἡμέρας дня ἐκείνης того καὶ и ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день ὑψωθήσεται будет возвышен πᾶς всякий λαός народ ὃς который ἂν εὑρεθῇ будет найден ἐγγεγραμμένος записанным ἐν в τῷ βιβλίῳ книге.2 καὶ И πολλοὶ многие τῶν [из] καθευδόντων спящих ἐν на τῷ πλάτει равнинах τῆς γῆς земли́ ἀναστήσονται воскреснут οἱ μὲν ведь εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον вечную, οἱ которые δὲ же εἰς в ὀνειδισμόν поношение, οἱ которые δὲ же εἰς в διασπορὰν рассеяние καὶ и αἰσχύνην стыд αἰώνιον вечный.3 καὶ И οἱ συνιέντες понимающие φανοῦσιν [да] светят ὡς как φωστῆρες светила τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и οἱ κατισχύοντες укрепляющие τοὺς λόγους слова́ μου Мои ὡσεὶ будто τὰ ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба εἰς во τὸν αἰῶνα век τοῦ αἰῶνος ве́ка.4 καὶ И σύ ты Δανιηλ Даниил κάλυψον сокрой τὰ προστάγματα повеления καὶ и σφράγισαι запечатай τὸ βιβλίον книгу ἕως до καιροῦ времени συντελείας окончания, ἕως до ἂν ἀπομανῶσιν отступления οἱ πολλοὶ многих καὶ и πλησθῇ наполнения γῆ земли́ ἀδικίας неправедностями.5 καὶ И εἶδον увидел ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил, καὶ и ἰδοὺ вот δύο два ἕτεροι другие εἱστήκεισαν стояли εἷς один ἔνθεν отсюда τοῦ ποταμοῦ реки́ καὶ и εἷς один ἔνθεν отсюда.6 καὶ И εἶπα [я] сказал τῷ ἑνὶ одному τῷ περιβεβλημένῳ одетому [в] τὰ βύσσινα виссонновое τῷ ἐπάνω наверху: πότε Когда οὖν итак συντέλεια окончание ὧν которых εἴρηκάς ты сказал μοι мне τῶν θαυμαστῶν удивительных καὶ и καθαρισμὸς очищение τούτων этих?7 καὶ И ἤκουσα я услышал τοῦ περιβεβλημένου одетого [в] τὰ βύσσινα виссонновое ὃς который ἦν был ἐπάνω наверху τοῦ ὕδατος воды́ τοῦ ποταμοῦ реки́ ἕως до καιροῦ времени συντελείας окончания καὶ и ὕψωσε он возвысил τὴν δεξιὰν правую [руку] καὶ и τὴν ἀριστερὰν левую [руку] εἰς в τὸν οὐρανὸν небо καὶ и ὤμοσε поклялся τὸν ζῶντα живущим εἰς во τὸν αἰῶνα век θεὸν Богом ὅτι потому что εἰς на καιρὸν время καὶ и καιροὺς сроки καὶ и ἥμισυ половину καιροῦ срока συντέλεια окончание χειρῶν рук ἀφέσεως прощения λαοῦ народа ἁγίου святого καὶ и συντελεσθήσεται совершатся πάντα все ταῦτα эти.8 καὶ И ἐγὼ я ἤκουσα услышал καὶ и οὐ не διενοήθην было определено παρ᾽ от αὐτὸν него τὸν καιρὸν время καὶ и εἶπα [я] сказал: κύριε Господин, τίς кто λύσις развяжет τοῦ λόγου слово τούτου это καὶ и τίνος которого [времени] αἱ παραβολαὶ притчи αὗται эти?9 καὶ И εἶπέν он сказал μοι мне: ἀπότρεχε Уходи, Δανιηλ Даниил, ὅτι потому что κατακεκαλυμμένα скрыты καὶ и ἐσφραγισμένα запечатаны τὰ προστάγματα повеления ἕως до ἂν 10 πειρασθῶσι будут испытаны καὶ и ἁγιασθῶσι освятятся πολλοί многие καὶ и ἁμάρτωσιν согрешат οἱ ἁμαρτωλοί грешные καὶ и οὐ нет μὴ не διανοηθῶσι обдумают πάντες все οἱ ἁμαρτωλοί грешные καὶ и οἱ διανοούμενοι обдумывающие προσέξουσιν обратят внимание.11 ἀφ᾽ От οὗ которого [времени] ἂν ἀποσταθῇ будет установлена θυσία жертва διὰ во παντὸς всякое [время] καὶ и ἑτοιμασθῇ была приготовлена δοθῆναι быть данной τὸ βδέλυγμα мерзость τῆς ἐρημώσεως опустошения ἡμέρας [на] дней χιλίας тысячу διακοσίας двести ἐνενήκοντα девяносто.12 μακάριος Блажен ἐμμένων оставшийся καὶ и συνάξει соберёт εἰς в ἡμέρας дни χιλίας тысячу τριακοσίας триста τριάκοντα тридцать πέντε пять.13 καὶ И σὺ ты βάδισον пойди ἀναπαύου отдыхай, ἔτι ещё γάρ ведь εἰσιν есть ἡμέραι дни καὶ и ὧραι часы εἰς в ἀναπλήρωσιν восполнение συντελείας окончания καὶ и ἀναπαύσῃ отдохнёшь καὶ и ἀναστήσῃ встанешь ἐπὶ во τὴν δόξαν славе σου твоей εἰς в συντέλειαν завершении ἡμερῶν дней.