keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 10

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, μὴ не εἰσερχόμενος входящий διὰ через τῆς θύρας дверь εἰς во τὴν αὐλὴν двор τῶν προβάτων овец ἀλλὰ но ἀναβαίνων восходящий ἀλλαχόθεν ещё откуда ἐκεῖνος тот κλέπτης вор ἐστὶν есть καὶ и λῃστής· разбойник;2 δὲ же εἰσερχόμενος входящий διὰ через τῆς θύρας дверь ποιμήν пастух ἐστιν есть τῶν προβάτων. овец.3 τούτῳ Этому θυρωρὸς привратник ἀνοίγει, открывает, καὶ и τὰ πρόβατα о́вцы τῆς φωνῆς голос αὐτοῦ его ἀκούει, слышат, καὶ и τὰ ἴδια собственных πρόβατα овец φωνεῖ зовёт κατ᾽ по ὄνομα имени καὶ и ἐξάγει выводит αὐτά. их.4 ὅταν Когда τὰ ἴδια собственных πάντα всех ἐκβάλῃ, выведет, ἔμπροσθεν перед αὐτῶν ними πορεύεται, идёт, καὶ и τὰ πρόβατα о́вцы αὐτῷ ему ἀκολουθεῖ, следуют, ὅτι потому что οἴδασιν знают τὴν φωνὴν голос αὐτοῦ· его;5 ἀλλοτρίῳ [за] чужим δὲ же οὐ нет μὴ не ἀκολουθήσουσιν последуют ἀλλὰ но φεύξονται убегут ἀπ᾽ от αὐτοῦ, него, ὅτι потому что οὐκ не οἴδασιν знают τῶν ἀλλοτρίων чужаков τὴν φωνήν. голос.6 Ταύτην Эту τὴν παροιμίαν притчу εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς· Иисус; ἐκεῖνοι те δὲ же οὐκ не ἔγνωσαν осознали τίνα что ἦν было которое ἐλάλει Он говорил αὐτοῖς. им.7 Εἶπεν Сказал οὖν итак πάλιν опять Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть θύρα дверь τῶν προβάτων. овец.8 πάντες Все ὅσοι сколькие ἦλθον пришли [πρὸ передо ἐμοῦ] Мной κλέπται воры εἰσὶν есть καὶ и λῃσταί· разбойники; ἀλλ᾽ но οὐκ не ἤκουσαν услышали αὐτῶν их τὰ πρόβατα. о́вцы.9 ἐγώ Я εἰμι есть θύρα· дверь; δι᾽ через ἐμοῦ Меня ἐάν если τις кто-либо εἰσέλθῃ войдёт σωθήσεται будет спасён καὶ и εἰσελεύσεται будет входить καὶ и ἐξελεύσεται выходить καὶ и νομὴν пастбище εὑρήσει. найдёт.10 κλέπτης Вор οὐκ не ἔρχεται приходит εἰ если μὴ не ἵνα чтобы κλέψῃ он украл καὶ и θύσῃ заколол καὶ и ἀπολέσῃ· погубил; ἐγὼ Я ἦλθον пришёл ἵνα чтобы ζωὴν жизнь ἔχωσιν они имели καὶ и περισσὸν чрезмерное ἔχωσιν. они имели.11 Ἐγώ Я εἰμι есть ποιμὴν пастух καλός· хороший; ποιμὴν пастух καλὸς хороший τὴν ψυχὴν душу αὐτοῦ его τίθησιν кладёт ὑπὲρ ради τῶν προβάτων· овец;12 μισθωτὸς наёмник καὶ и οὐκ не ὢν сущий ποιμήν, пастух, οὗ которого οὐκ не ἔστιν есть τὰ πρόβατα о́вцы ἴδια, собственные, θεωρεῖ видит τὸν λύκον волка ἐρχόμενον приходящего καὶ и ἀφίησιν пускает τὰ πρόβατα овец καὶ и φεύγει-- бежит-- καὶ и λύκος волк ἁρπάζει похищает αὐτὰ их καὶ и σκορπίζει-- разгоняет--13 ὅτι потому что μισθωτός наёмник ἐστιν он есть καὶ и οὐ не μέλει заботит αὐτῷ его περὶ относительно τῶν προβάτων. овец.14 Ἐγώ Я εἰμι есть ποιμὴν пастух καλός, хороший, καὶ и γινώσκω знаю τὰ ἐμὰ моих καὶ и γινώσκουσί знают με Меня τὰ ἐμά, мои,15 καθὼς как γινώσκει знает με Меня πατὴρ Отец κἀγὼ и Я γινώσκω знаю τὸν πατέρα· Отца; καὶ и τὴν ψυχήν душу μου Мою τίθημι кладу ὑπὲρ ради τῶν προβάτων. овец.16 καὶ И ἄλλα других πρόβατα овец ἔχω имею которые οὐκ не ἔστιν есть ἐκ из τῆς αὐλῆς двора ταύτης· этого; κἀκεῖνα и тех δεῖ надлежит με Мне ἀγαγεῖν, привести, καὶ и τῆς φωνῆς голос μου Мой ἀκούσουσιν, будут слышать, καὶ и γενήσονται сделаются μία одно ποίμνη, стадо, εἷς один ποιμήν. пастух.17 διὰ Из-за τοῦτό этого με Меня πατὴρ Отец ἀγαπᾷ любит ὅτι потому что ἐγὼ Я τίθημι кладу τὴν ψυχήν душу μου, Мою, ἵνα чтобы πάλιν опять λάβω Я получил αὐτήν. её.18 οὐδεὶς Никто αἴρει берёт αὐτὴν её ἀπ᾽ от ἐμοῦ, Меня, ἀλλ᾽ но ἐγὼ Я τίθημι кладу αὐτὴν её ἀπ᾽ от ἐμαυτοῦ. Меня Самого. ἐξουσίαν Власть ἔχω имею θεῖναι положить αὐτήν, её, καὶ и ἐξουσίαν власть ἔχω имею πάλιν опять λαβεῖν принять αὐτήν· её; ταύτην эту τὴν ἐντολὴν заповедь ἔλαβον получил παρὰ у τοῦ πατρός Отца μου. Моего.19 Σχίσμα Раздор πάλιν опять ἐγένετο сделался ἐν в τοῖς Ἰουδαίοις Иудеях διὰ из-за τοὺς λόγους слов τούτους. этих.20 ἔλεγον Говорили δὲ же πολλοὶ многие ἐξ из αὐτῶν, них, Δαιμόνιον Демона ἔχει имеет καὶ и μαίνεται· бесится; τί что αὐτοῦ Его ἀκούετε; слушаете?21 ἄλλοι Другие ἔλεγον, говорили, Ταῦτα Эти τὰ ῥήματα слова́ οὐκ не ἔστιν есть δαιμονιζομένου· одержимого демоном; μὴ не δαιμόνιον демон δύναται может τυφλῶν слепых ὀφθαλμοὺς глаза́ ἀνοῖξαι; открыть?22 Ἐγένετο Случился τότε тогда τὰ ἐγκαίνια праздник Обновления ἐν в τοῖς Ἱεροσολύμοις· Иерусалиме; χειμὼν ненастье ἦν, было,23 καὶ и περιεπάτει ходил Ἰησοῦς Иисус ἐν в τῷ ἱερῷ Храме ἐν в τῇ στοᾷ галерее τοῦ Σολομῶνος. Соломона.24 ἐκύκλωσαν Окружили οὖν итак αὐτὸν Его οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи καὶ и ἔλεγον говорили αὐτῷ, Ему, Ἕως До πότε когда τὴν ψυχὴν душу ἡμῶν нашу αἴρεις; берёшь? εἰ Если σὺ Ты εἶ есть Χριστός, Христос, εἰπὲ скажи ἡμῖν нам παρρησίᾳ. открыто.25 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Εἶπον Я сказал ὑμῖν вам καὶ и οὐ не πιστεύετε· верите; τὰ ἔργα дела́ которые ἐγὼ Я ποιῶ делаю ἐν в τῷ ὀνόματι имени τοῦ πατρός Отца μου Моего ταῦτα эти μαρτυρεῖ свидетельствуют περὶ обо ἐμοῦ· Мне;26 ἀλλὰ но ὑμεῖς вы οὐ не πιστεύετε, верите, ὅτι потому что οὐκ не ἐστὲ вы есть ἐκ из τῶν προβάτων овец τῶν ἐμῶν. Моих.27 τὰ πρόβατα О́вцы τὰ ἐμὰ Мои τῆς φωνῆς голос μου Мой ἀκούουσιν, слышат, κἀγὼ и Я γινώσκω знаю αὐτά, их, καὶ и ἀκολουθοῦσίν следуют μοι, Мне,28 κἀγὼ и Я δίδωμι даю αὐτοῖς им ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, καὶ и οὐ нет μὴ не ἀπόλωνται погибнут εἰς во τὸν αἰῶνα, век, καὶ и οὐχ не ἁρπάσει схватит τις кто-либо αὐτὰ их ἐκ из τῆς χειρός руки́ μου. Моей.29 πατήρ Отец μου Мой которое δέδωκέν дал μοι Мне πάντων всех μεῖζόν больше ἐστιν, есть, καὶ и οὐδεὶς никто δύναται может ἁρπάζειν хватать ἐκ из τῆς χειρὸς руки́ τοῦ πατρός. Отца.30 ἐγὼ Я καὶ и πατὴρ Отец ἕν одно ἐσμεν. Мы есть.31 Ἐβάστασαν Принесли πάλιν опять λίθους камни οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἵνα чтобы λιθάσωσιν они побили камнями αὐτόν. Его.32 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Πολλὰ Многие ἔργα дела́ καλὰ хорошие ἔδειξα Я показал ὑμῖν вам ἐκ от τοῦ πατρός· Отца; διὰ из-за ποῖον какого αὐτῶν [из] них ἔργον де́ла ἐμὲ Меня λιθάζετε; побиваете камнями?33 ἀπεκρίθησαν Ответили αὐτῷ Ему οἱ Ἰουδαῖοι, Иудеи, Περὶ За καλοῦ хорошее ἔργου дело οὐ не λιθάζομέν побиваем камнями σε Тебя ἀλλὰ но περὶ за βλασφημίας, хулу, καὶ и ὅτι потому что σὺ Ты ἄνθρωπος человек ὢν сущий ποιεῖς делаешь σεαυτὸν Тебя Самого θεόν. Богом.34 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им [ὁ] Ἰησοῦς, Иисус, Οὐκ [Разве] не ἔστιν есть γεγραμμένον написано ἐν в τῷ νόμῳ Законе ὑμῶν вашем ὅτι что Ἐγὼ Я εἶπα, сказал, Θεοί Боги ἐστε; вы есть?35 εἰ Если ἐκείνους тех εἶπεν Он сказал θεοὺς богами πρὸς к οὓς которым λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога ἐγένετο, сделалось, καὶ и οὐ не δύναται может λυθῆναι быть уничтоженным γραφή, Писание,36 ὃν Которого πατὴρ Отец ἡγίασεν освятил καὶ и ἀπέστειλεν послал εἰς в τὸν κόσμον мир ὑμεῖς вы λέγετε говорите ὅτι что Βλασφημεῖς, Богохульствуешь, ὅτι потому что εἶπον, Я сказал, Υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ Бога εἰμι; Я есть?37 εἰ Если οὐ не ποιῶ делаю τὰ ἔργα дела́ τοῦ πατρός Отца μου, Моего, μὴ не πιστεύετέ верьте μοι· Мне;38 εἰ если δὲ же ποιῶ, делаю, κἂν и если ἐμοὶ Мне μὴ не πιστεύητε, будете верить вы, τοῖς ἔργοις делам πιστεύετε, верьте, ἵνα чтобы γνῶτε вы узнали καὶ и γινώσκητε осознавали ὅτι что ἐν во ἐμοὶ Мне πατὴρ Отец κἀγὼ и Я ἐν в τῷ πατρί. Отце.39 Ἐζήτουν Они искали [οὖν] итак αὐτὸν Его πάλιν опять πιάσαι· схватить; καὶ и ἐξῆλθεν Он вышел ἐκ из τῆς χειρὸς руки́ αὐτῶν. их.40 Καὶ И ἀπῆλθεν ушёл πάλιν опять πέραν за τοῦ Ἰορδάνου Иордан εἰς в τὸν τόπον место ὅπου где ἦν был Ἰωάννης Иоанн τὸ πρῶτον сначала βαπτίζων, крестящий, καὶ и ἔμεινεν Он остался ἐκεῖ. там.41 καὶ И πολλοὶ многие ἦλθον пришли πρὸς к αὐτὸν Нему καὶ и ἔλεγον говорили ὅτι что Ἰωάννης Иоанн μὲν ведь σημεῖον знамение ἐποίησεν сделал οὐδέν, никакое, πάντα всё δὲ же ὅσα сколькое εἶπεν сказал Ἰωάννης Иоанн περὶ об τούτου Этом ἀληθῆ истинное ἦν. было.42 καὶ И πολλοὶ многие ἐπίστευσαν поверили εἰς в αὐτὸν Него ἐκεῖ. там.