keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 6

Подстрочный перевод Библии

1 Μετὰ После ταῦτα этого ἀπῆλθεν ушёл Ἰησοῦς Иисус πέραν за τῆς θαλάσσης море τῆς Γαλιλαίας Галилеи τῆς Τιβεριάδος. Тивериады.2 ἠκολούθει Следовала δὲ же αὐτῷ [за] Ним ὄχλος толпа πολύς, многая, ὅτι потому что ἐθεώρουν видели τὰ σημεῖα знамения которые ἐποίει Он делал ἐπὶ над τῶν ἀσθενούντων. болеющими.3 ἀνῆλθεν Взошёл δὲ же εἰς на τὸ ὄρος гору Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и ἐκεῖ там ἐκάθητο сидел μετὰ с τῶν μαθητῶν учениками αὐτοῦ. Его.4 ἦν Была δὲ же ἐγγὺς близко τὸ πάσχα, Пасха, ἑορτὴ праздник τῶν Ἰουδαίων. Иудеев.5 ἐπάρας Поднявший οὖν итак τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ Ἰησοῦς Иисус καὶ и θεασάμενος увидевший ὅτι что πολὺς многая ὄχλος толпа ἔρχεται приходит πρὸς к αὐτὸν Нему λέγει говорит πρὸς к Φίλιππον, Филиппу, Πόθεν Откуда ἀγοράσωμεν мы купили бы ἄρτους хлебы ἵνα чтобы φάγωσιν поели οὗτοι; эти?6 τοῦτο Это δὲ же ἔλεγεν Он говорил πειράζων испытывающий αὐτόν, его, αὐτὸς Сам γὰρ ведь ᾔδει знал τί что ἔμελλεν Он готовился ποιεῖν. творить.7 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ Ему [ὁ] Φίλιππος, Филипп, Διακοσίων [На] двести δηναρίων динариев ἄρτοι хлебов οὐκ не ἀρκοῦσιν достанет αὐτοῖς им ἵνα чтобы ἕκαστος каждый βραχύ малое [τι] что λάβῃ. получил.8 λέγει Говорит αὐτῷ Ему εἷς один ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ, Его, Ἀνδρέας Андрей ἀδελφὸς брат Σίμωνος Симона Πέτρου, Петра,9 Ἔστιν Есть παιδάριον парнишка ὧδε здесь ὃς который ἔχει имеет πέντε пять ἄρτους хлебов κριθίνους ячменных καὶ и δύο две ὀψάρια· рыбки; ἀλλὰ но ταῦτα это τί что ἐστιν есть εἰς для τοσούτους; стольких?10 εἶπεν Сказал Ἰησοῦς, Иисус, Ποιήσατε Сделайте τοὺς ἀνθρώπους [чтобы] людям ἀναπεσεῖν. возлечь. ἦν Была δὲ же χόρτος трава πολὺς многая ἐν в τῷ этом τόπῳ. месте. ἀνέπεσαν Возлегли οὖν итак οἱ ἄνδρες мужчины τὸν ἀριθμὸν числом ὡς приблизительно πεντακισχίλιοι. пять тысяч.11 ἔλαβεν Взял οὖν итак τοὺς ἄρτους хлебы Ἰησοῦς Иисус καὶ и εὐχαριστήσας поблагодаривший διέδωκεν раздал τοῖς ἀνακειμένοις, возлежащим, ὁμοίως подобно καὶ и ἐκ от τῶν ὀψαρίων рыбок ὅσον сколькое ἤθελον. желали.12 ὡς Когда δὲ же ἐνεπλήσθησαν они были наполнены λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Συναγάγετε Соберите τὰ περισσεύσαντα оставшиеся κλάσματα, куски, ἵνα чтобы μή не τι что ἀπόληται. пропало.13 συνήγαγον Они собрали οὖν, итак, καὶ и ἐγέμισαν наполнили δώδεκα двенадцать κοφίνους корзин κλασμάτων кусков ἐκ от τῶν πέντε пяти ἄρτων хлебов τῶν κριθίνων ячменных которые ἐπερίσσευσαν остались τοῖς βεβρωκόσιν. [у] поевших.14 Οἱ οὖν Итак ἄνθρωποι люди ἰδόντες увидевшие которое ἐποίησεν сделал σημεῖον знамение ἔλεγον говорили ὅτι что Οὗτός Этот ἐστιν есть ἀληθῶς истинно προφήτης пророк ἐρχόμενος приходящий εἰς в τὸν κόσμον. мир.15 Ἰησοῦς Иисус οὖν итак γνοὺς узнавший ὅτι что μέλλουσιν готовятся ἔρχεσθαι прийти καὶ и ἁρπάζειν хватать αὐτὸν Его ἵνα чтобы ποιήσωσιν они сделали βασιλέα царя ἀνεχώρησεν удалился πάλιν опять εἰς на τὸ ὄρος гору αὐτὸς Он μόνος. один.16 Ὡς Когда δὲ же ὀψία вечер ἐγένετο сделался κατέβησαν сошли οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἐπὶ к τὴν θάλασσαν, морю,17 καὶ и ἐμβάντες вошедшие εἰς в πλοῖον лодку ἤρχοντο приходили πέραν за τῆς θαλάσσης море εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум. καὶ И σκοτία темнота ἤδη уже́ ἐγεγόνει сделалась καὶ и οὔπω ещё не ἐληλύθει пришёл πρὸς к αὐτοὺς ним Ἰησοῦς, Иисус,18 τε и θάλασσα море ἀνέμου [от] ветра μεγάλου сильно πνέοντος дующего διεγείρετο. пробуждалось.19 ἐληλακότες Прогрёбшие οὖν итак ὡς приблизительно σταδίους стадий εἴκοσι двадцать πέντε пять или τριάκοντα тридцать θεωροῦσιν видят τὸν Ἰησοῦν Иисуса περιπατοῦντα идущего ἐπὶ по τῆς θαλάσσης морю καὶ и ἐγγὺς вблизи τοῦ πλοίου лодки γινόμενον, делающегося, καὶ и ἐφοβήθησαν. устрашились.20 Он δὲ же λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἐγώ Я εἰμι, есть, μὴ не φοβεῖσθε. бойтесь.21 ἤθελον Они желали οὖν итак λαβεῖν принять αὐτὸν Его εἰς в τὸ πλοῖον, лодку, καὶ и εὐθέως тотчас ἐγένετο сделалась τὸ πλοῖον лодка ἐπὶ у τῆς γῆς земли́ εἰς в ἣν которую ὑπῆγον. они шли.22 Τῇ ἐπαύριον [На] следующий день ὄχλος толпа ἑστηκὼς стоящая πέραν за τῆς θαλάσσης морем εἶδον увидела ὅτι что πλοιάριον лодки ἄλλο другой οὐκ не ἦν было ἐκεῖ там εἰ если μὴ не ἕν, одна, καὶ и ὅτι что οὐ не συνεισῆλθεν вошёл с τοῖς μαθηταῖς учениками αὐτοῦ Его Ἰησοῦς Иисус εἰς в τὸ πλοῖον лодку ἀλλὰ но μόνοι одни οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἀπῆλθον· ушли;23 ἄλλα другие ἦλθεν пришли πλοι[άρι]α лодки ἐκ из Τιβεριάδος Тивериады ἐγγὺς вблизи τοῦ τόπου ме́ста ὅπου где ἔφαγον они съели τὸν ἄρτον хлеб εὐχαριστήσαντος поблагодарившего τοῦ κυρίου. Го́спода.24 ὅτε Когда οὖν итак εἶδεν увидела ὄχλος толпа ὅτι что Ἰησοῦς Иисус οὐκ не ἔστιν есть ἐκεῖ там οὐδὲ и не οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, ἐνέβησαν вошли αὐτοὶ они εἰς в τὰ πλοιάρια лодки καὶ и ἦλθον пришли εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум ζητοῦντες ищущие τὸν Ἰησοῦν. Иисуса.25 καὶ И εὑρόντες нашедшие αὐτὸν Его πέραν за τῆς θαλάσσης морем εἶπον сказали αὐτῷ, Ему, Ῥαββί, Равви, πότε когда ὧδε здесь γέγονας; Ты сделался?26 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ζητεῖτέ ищите με Меня οὐχ не ὅτι потому что εἴδετε вы увидели σημεῖα знамения ἀλλ᾽ но ὅτι потому что ἐφάγετε вы съели ἐκ из τῶν ἄρτων хлебов καὶ и ἐχορτάσθητε. сделались сыты.27 ἐργάζεσθε Делайте μὴ не τὴν βρῶσιν пищу τὴν ἀπολλυμένην гибнущую ἀλλὰ но τὴν βρῶσιν пищу τὴν μένουσαν остающуюся εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, ἣν которую υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ὑμῖν вам δώσει· даст; τοῦτον Этого γὰρ ведь πατὴρ отец ἐσφράγισεν печатью отметил θεός. Бог.28 εἶπον Они сказали οὖν итак πρὸς к αὐτόν, Нему, Τί Что ποιῶμεν мы творили бы ἵνα чтобы ἐργαζώμεθα мы делали τὰ ἔργα дела́ τοῦ θεοῦ; Бога?29 ἀπεκρίθη Ответил [ὁ] Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτό Это ἐστιν есть τὸ ἔργον дело τοῦ θεοῦ, Бога, ἵνα чтобы πιστεύητε вы верили εἰς в ὃν Которого ἀπέστειλεν послал ἐκεῖνος. Тот.30 εἶπον Они сказали οὖν итак αὐτῷ, Ему, Τί Какое οὖν итак ποιεῖς делаешь σὺ Ты σημεῖον, знамение, ἵνα чтобы ἴδωμεν мы увидели καὶ и πιστεύσωμέν поверили σοι; Тебе? τί Что ἐργάζῃ; делаешь?31 οἱ πατέρες Отцы ἡμῶν наши τὸ μάννα манну ἔφαγον съели ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, καθώς как ἐστιν есть γεγραμμένον, написано, Ἄρτον Хлеб ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἔδωκεν Он дал αὐτοῖς им φαγεῖν. съесть.32 εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ не Μωϋσῆς Моисей δέδωκεν дал ὑμῖν вам τὸν ἄρτον хлеб ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ, неба, ἀλλ᾽ но πατήρ Отец μου Мой δίδωσιν даёт ὑμῖν вам τὸν ἄρτον хлеб ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν ἀληθινόν· истинный;33 γὰρ ведь ἄρτος хлеб τοῦ θεοῦ Бога ἐστιν есть καταβαίνων сходящий ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ζωὴν жизнь διδοὺς дающий τῷ κόσμῳ. миру.34 Εἶπον Они сказали οὖν итак πρὸς к αὐτόν, Нему, Κύριε, Господи, πάντοτε всегда δὸς дай ἡμῖν нам τὸν ἄρτον хлеб τοῦτον. этот.35 εἶπεν Сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Ἐγώ Я εἰμι есть ἄρτος хлеб τῆς ζωῆς· жизни; ἐρχόμενος приходящий πρός ко ἐμὲ Мне οὐ нет μὴ не πεινάσῃ, испытает голод, καὶ и πιστεύων верящий εἰς в ἐμὲ Меня οὐ нет μὴ не διψήσει будет испытывать жажду πώποτε. когда-либо.36 ἀλλ᾽ Но εἶπον Я сказал ὑμῖν вам ὅτι что καὶ и ἑωράκατέ вы увидели [με] Меня καὶ и οὐ не πιστεύετε. верите.37 Πᾶν Всё которое δίδωσίν даёт μοι Мне πατὴρ Отец πρὸς ко ἐμὲ Мне ἥξει, придёт, καὶ и τὸν ἐρχόμενον приходящего πρὸς ко ἐμὲ мне οὐ нет μὴ не ἐκβάλω изгоню ἔξω, вон,38 ὅτι потому что καταβέβηκα Я сошёл ἀπὸ с τοῦ οὐρανοῦ неба οὐχ не ἵνα чтобы ποιῶ Я делал τὸ θέλημα волю τὸ ἐμὸν Мою ἀλλὰ но τὸ θέλημα волю τοῦ πέμψαντός Пославшего με· Меня;39 τοῦτο это δέ же ἐστιν есть τὸ θέλημα воля τοῦ πέμψαντός Пославшего με, Меня, ἵνα чтобы πᾶν всё которое δέδωκέν Он дал μοι Мне μὴ не ἀπολέσω потерял Я ἐξ из αὐτοῦ него ἀλλὰ но ἀναστήσω я восстановил αὐτὸ его [ἐν] в τῇ ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.40 τοῦτο Это γάρ ведь ἐστιν есть τὸ θέλημα воля τοῦ πατρός Отца μου, Моего, ἵνα чтобы πᾶς всякий θεωρῶν видящий τὸν υἱὸν Сына καὶ и πιστεύων верящий εἰς в αὐτὸν Него ἔχῃ имел ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, καὶ и ἀναστήσω восстановил αὐτὸν его ἐγὼ Я [ἐν] в τῇ ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.41 Ἐγόγγυζον Роптали οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи περὶ о αὐτοῦ Нём ὅτι что εἶπεν, сказал, Ἐγώ Я εἰμι есть ἄρτος хлеб καταβὰς сошедший ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ, неба,42 καὶ и ἔλεγον, говорили, Οὐχ [разве] не οὗτός этот ἐστιν есть Ἰησοῦς Иисус υἱὸς сын Ἰωσήφ, Иосифа, οὗ которого ἡμεῖς мы οἴδαμεν знаем τὸν πατέρα отца καὶ и τὴν μητέρα; мать? πῶς Как νῦν теперь λέγει говорит ὅτι что Ἐκ С τοῦ οὐρανοῦ неба καταβέβηκα; Я сошёл?43 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Μὴ Не γογγύζετε ропщите μετ᾽ с ἀλλήλων. друг дру́гом.44 οὐδεὶς Никто δύναται может ἐλθεῖν прийти πρός ко με Мне ἐὰν если μὴ не πατὴρ Отец πέμψας пославший με Меня ἑλκύσῃ привлечёт αὐτόν, его, κἀγὼ и Я ἀναστήσω воскрешу αὐτὸν его ἐν в τῇ ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.45 ἔστιν Есть γεγραμμένον написано ἐν в τοῖς προφήταις, пророках, Καὶ И ἔσονται будут πάντες все διδακτοὶ учёные θεοῦ· Бога; πᾶς всякий ἀκούσας услышавший παρὰ от τοῦ πατρὸς Отца καὶ и μαθὼν научившийся ἔρχεται приходит πρὸς ко ἐμέ. Мне.46 οὐχ Не ὅτι потому что τὸν πατέρα Отца ἑώρακέν увидел τις кто-либо εἰ если μὴ не ὢν Сущий παρὰ от τοῦ θεοῦ, Бога, οὗτος Этот ἑώρακεν увидел τὸν πατέρα. Отца.47 ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, πιστεύων верящий ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.48 ἐγώ Я εἰμι есть ἄρτος хлеб τῆς ζωῆς. жизни.49 οἱ πατέρες Отцы ὑμῶν ваши ἔφαγον съели ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне τὸ μάννα манны καὶ и ἀπέθανον· умерли;50 οὗτός этот ἐστιν есть ἄρτος хлеб ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба καταβαίνων сходящий ἵνα чтобы τις кто ἐξ из αὐτοῦ него φάγῃ съел καὶ и μὴ не ἀποθάνῃ. умер.51 ἐγώ Я εἰμι есть ἄρτος хлеб ζῶν живущий ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба καταβάς· сошедший; ἐάν если τις кто-либо φάγῃ съест ἐκ из τούτου этого τοῦ ἄρτου хлеба ζήσει будет жить εἰς во τὸν αἰῶνα· век; καὶ и ἄρτος хлеб δὲ же ὃν который ἐγὼ Я δώσω дам σάρξ плоть μού Моя ἐστιν есть ὑπὲρ за τῆς τοῦ κόσμου мира ζωῆς. жизнь.52 Ἐμάχοντο Спорили οὖν итак πρὸς к ἀλλήλους друг другу οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи λέγοντες, говорящие, Πῶς Как δύναται может οὗτος Этот ἡμῖν нам δοῦναι дать τὴν σάρκα плоть [αὐτοῦ] Его φαγεῖν; съесть?53 εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐὰν если μὴ не φάγητε съедите τὴν σάρκα плоть τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου человека καὶ и πίητε выпьете αὐτοῦ Его τὸ αἷμα, кровь, οὐκ не ἔχετε имеете ζωὴν жизнь ἐν в ἑαυτοῖς. самих себе.54 τρώγων Поедающий μου Мою τὴν σάρκα плоть καὶ и πίνων пьющий μου Мою τὸ αἷμα кровь ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, κἀγὼ и Я ἀναστήσω воскрешу αὐτὸν его τῇ ἐσχάτῃ [в] последний ἡμέρᾳ· день;55 γὰρ ведь σάρξ плоть μου Моя ἀληθής истинная ἐστιν есть βρῶσις, пища, καὶ и τὸ αἷμά кровь μου Моя ἀληθής истинное ἐστιν есть πόσις. питьё.56 τρώγων Поедающий μου Мою τὴν σάρκα плоть καὶ и πίνων пьющий μου Мою τὸ αἷμα кровь ἐν во ἐμοὶ Мне μένει остаётся κἀγὼ и Я ἐν в αὐτῷ. нём.57 καθὼς Как ἀπέστειλέν послал με Меня ζῶν живущий πατὴρ Отец κἀγὼ и Я ζῶ живу διὰ через τὸν πατέρα, Отца, καὶ и τρώγων поедающий με Меня κἀκεῖνος и тот ζήσει будет жить δι᾽ через ἐμέ. Меня.58 οὗτός Этот ἐστιν есть ἄρτος хлеб ἐξ с οὐρανοῦ неба καταβάς, сошедший, οὐ не καθὼς как ἔφαγον съели οἱ πατέρες отцы καὶ и ἀπέθανον· умерли; τρώγων поедающий τοῦτον этот τὸν ἄρτον хлеб ζήσει будет жить εἰς во τὸν αἰῶνα. век.59 Ταῦτα Это εἶπεν Он сказал ἐν в συναγωγῇ синагоге διδάσκων уча ἐν в Καφαρναούμ. Капернауме.60 Πολλοὶ Многие οὖν итак ἀκούσαντες услышавшие ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его εἶπαν, сказали, Σκληρός Жёсткое ἐστιν есть λόγος слово οὗτος· это; τίς кто δύναται может αὐτοῦ его ἀκούειν; слушать?61 εἰδὼς Знающий δὲ же Ἰησοῦς Иисус ἐν в ἑαυτῷ Себе Самом ὅτι что γογγύζουσιν ропщут περὶ об τούτου этом οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτο Это ὑμᾶς вас σκανδαλίζει; совращает?62 ἐὰν Если οὖν итак θεωρῆτε увидите τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἀναβαίνοντα восходящего ὅπου где ἦν Он был τὸ πρότερον; прежде?63 τὸ πνεῦμά Дух ἐστιν есть τὸ ζῳοποιοῦν, оживляющий, σὰρξ плоть οὐκ не ὠφελεῖ приносит пользу οὐδέν· ни [в] чём; τὰ ῥήματα слова́ которые ἐγὼ Я λελάληκα произнёс ὑμῖν вам πνεῦμά дух ἐστιν есть καὶ и ζωή жизнь ἐστιν. есть.64 ἀλλ᾽ Но εἰσὶν есть ἐξ из ὑμῶν вас τινες некоторые οἳ которые οὐ не πιστεύουσιν. верят. ᾔδει Знал γὰρ ведь ἐξ от ἀρχῆς нача́ла Ἰησοῦς Иисус τίνες [что] некоторые εἰσὶν есть οἱ μὴ не πιστεύοντες верящие καὶ и τίς кто ἐστιν есть παραδώσων намеревающийся предать αὐτόν. Его.65 καὶ И ἔλεγεν, Он говорил, Διὰ Из-за τοῦτο этого εἴρηκα Я сказал ὑμῖν вам ὅτι что οὐδεὶς никто δύναται может ἐλθεῖν прийти πρός ко με Мне ἐὰν если μὴ не будет δεδομένον дано αὐτῷ Ему ἐκ от τοῦ πατρός. Отца.66 Ἐκ От τούτου этого πολλοὶ многие [ἐκ] из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его ἀπῆλθον ушли εἰς τὰ ὀπίσω назад καὶ и οὐκέτι не μετ᾽ с αὐτοῦ Ним περιεπάτουν. ходили.67 εἶπεν Сказал οὖν итак Ἰησοῦς Иисус τοῖς δώδεκα, двенадцати, Μὴ Не καὶ и ὑμεῖς вы θέλετε желаете ὑπάγειν; уходить?68 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ Ему Σίμων Симон Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, πρὸς к τίνα кому ἀπελευσόμεθα; уйдём? ῥήματα Слова́ ζωῆς жизни αἰωνίου вечной ἔχεις, имеешь,69 καὶ и ἡμεῖς мы πεπιστεύκαμεν поверили καὶ и ἐγνώκαμεν мы узнали ὅτι что σὺ Ты εἶ есть ἅγιος Святой τοῦ θεοῦ. Бога.70 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Οὐκ Не ἐγὼ Я [ли] ὑμᾶς вас τοὺς δώδεκα двенадцать ἐξελεξάμην, избрал, καὶ и ἐξ из ὑμῶν вас εἷς один διάβολός дьявол ἐστιν; есть?71 ἔλεγεν Говорил δὲ же τὸν Ἰούδαν [об] Иуде Σίμωνος [сыне] Симона Ἰσκαριώτου· Искариота; οὗτος этот γὰρ ведь ἔμελλεν готовился παραδιδόναι предавать αὐτόν, Его, εἷς один ἐκ из τῶν δώδεκα. двенадцати.