keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 7

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И μετὰ после ταῦτα этого περιεπάτει ходил Ἰησοῦς Иисус ἐν в τῇ Γαλιλαίᾳ· Галилее; οὐ не γὰρ ведь ἤθελεν желал ἐν в τῇ Ἰουδαίᾳ Иудее περιπατεῖν, ходить, ὅτι потому что ἐζήτουν искали αὐτὸν Его οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἀποκτεῖναι. убить.2 ἦν Был δὲ же ἐγγὺς близок ἑορτὴ праздник τῶν Ἰουδαίων Иудеев σκηνοπηγία. шалашевязание.3 εἶπον Сказали οὖν итак πρὸς к αὐτὸν Нему οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ, Его, Μετάβηθι Перейди ἐντεῦθεν отсюда καὶ и ὕπαγε иди εἰς в τὴν Ἰουδαίαν, Иудею, ἵνα чтобы καὶ и οἱ μαθηταί ученики σου Твои θεωρήσουσιν увидели σοῦ Твои τὰ ἔργα дела́ которые ποιεῖς· делаешь;4 οὐδεὶς никто γάρ ведь τι что ἐν в κρυπτῷ тайном ποιεῖ делает καὶ и ζητεῖ ищет αὐτὸς сам ἐν в παρρησίᾳ открытости εἶναι. быть. εἰ Если ταῦτα это ποιεῖς, делаешь, φανέρωσον яви σεαυτὸν Тебя Самого τῷ κόσμῳ. миру.5 οὐδὲ И не γὰρ ведь οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ Его ἐπίστευον верили εἰς в αὐτόν. Него.6 λέγει Говорит οὖν итак αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, καιρὸς Время ἐμὸς Моё οὔπω ещё не πάρεστιν, присутствует, δὲ же καιρὸς время ὑμέτερος ваше πάντοτέ всегда ἐστιν есть ἕτοιμος. готовое.7 οὐ Не δύναται может κόσμος мир μισεῖν ненавидеть ὑμᾶς, вас, ἐμὲ меня δὲ же μισεῖ, ненавидит, ὅτι потому что ἐγὼ Я μαρτυρῶ свидетельствую περὶ о αὐτοῦ нём ὅτι что τὰ ἔργα дела́ αὐτοῦ его πονηρά злые ἐστιν. есть.8 ὑμεῖς Вы ἀνάβητε взойдите εἰς на τὴν ἑορτήν· праздник; ἐγὼ я οὐκ не ἀναβαίνω восхожу εἰς на τὴν ἑορτὴν праздник ταύτην, этот, ὅτι потому что ἐμὸς Моё καιρὸς время οὔπω ещё не πεπλήρωται. исполнилось.9 ταῦτα Это δὲ же εἰπὼν сказавший αὐτὸς Он ἔμεινεν остался ἐν в τῇ Γαλιλαίᾳ. Галилее.10 Ὡς Когда δὲ же ἀνέβησαν взошли οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ Его εἰς на τὴν ἑορτήν, праздник, τότε тогда καὶ и αὐτὸς Он ἀνέβη, взошёл, οὐ не φανερῶς явно ἀλλὰ но [ὡς] как ἐν в κρυπτῷ. тайном.11 οἱ οὖν Итак Ἰουδαῖοι Иудеи ἐζήτουν искали αὐτὸν Его ἐν на τῇ ἑορτῇ празднике καὶ и ἔλεγον, говорили, Ποῦ Где ἐστιν есть ἐκεῖνος; Тот?12 καὶ И γογγυσμὸς ропот περὶ о αὐτοῦ Нём ἦν был πολὺς многий ἐν в τοῖς ὄχλοις· толпах; οἱ одни μὲν ведь ἔλεγον говорили ὅτι что Ἀγαθός Добрый ἐστιν, есть, ἄλλοι другие [δὲ] же ἔλεγον, говорили, Οὔ, Нет, ἀλλὰ но πλανᾷ обманывает τὸν ὄχλον. толпу.13 οὐδεὶς Никто μέντοι однако παρρησίᾳ открыто ἐλάλει говорил περὶ о αὐτοῦ Нём διὰ из-за τὸν φόβον боязни τῶν Ἰουδαίων. Иудеев.14 Ἤδη Уже́ δὲ же τῆς ἑορτῆς праздник μεσούσης достиг середины ἀνέβη взошёл Ἰησοῦς Иисус εἰς в τὸ ἱερὸν Храм καὶ и ἐδίδασκεν. учил.15 ἐθαύμαζον Удивлялись οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи λέγοντες, говорящие, Πῶς Как οὗτος Этот γράμματα Писания οἶδεν знает μὴ не μεμαθηκώς; выучившийся?16 ἀπεκρίθη Ответил οὖν итак αὐτοῖς им [ὁ] Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν, сказал, ἐμὴ Моё διδαχὴ учение οὐκ не ἔστιν есть ἐμὴ Моё ἀλλὰ но τοῦ πέμψαντός Пославшего με· Меня;17 ἐάν если τις кто-либо θέλῃ будет желать τὸ θέλημα волю αὐτοῦ Его ποιεῖν, творить, γνώσεται узнает περὶ об τῆς διδαχῆς учении πότερον ли ἐκ от τοῦ θεοῦ Бога ἐστιν оно есть или ἐγὼ Я ἀπ᾽ от ἐμαυτοῦ Меня Самого λαλῶ. говорю.18 ἀφ᾽ От ἑαυτοῦ себя λαλῶν говорящий τὴν δόξαν славу τὴν ἰδίαν собственную ζητεῖ· ищет; δὲ же ζητῶν ищущий τὴν δόξαν славу τοῦ πέμψαντος Пославшего αὐτόν, Его, οὗτος Этот ἀληθής истинен ἐστιν есть καὶ и ἀδικία неправедность ἐν в αὐτῷ Нём οὐκ не ἔστιν. есть.19 οὐ Не Μωϋσῆς Моисей [ли] δέδωκεν дал ὑμῖν вам τὸν νόμον; Закон? καὶ И οὐδεὶς никто ἐξ из ὑμῶν вас ποιεῖ делает τὸν νόμον. Закон. τί Что με Меня ζητεῖτε ищите ἀποκτεῖναι; убить?20 ἀπεκρίθη Ответила ὄχλος, толпа, Δαιμόνιον Демона ἔχεις· имеешь; τίς кто σε Тебя ζητεῖ ищет ἀποκτεῖναι; убить?21 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἓν Одно ἔργον дело ἐποίησα Я сделал καὶ и πάντες все θαυμάζετε. удивляетесь.22 διὰ Из-за τοῦτο этого Μωϋσῆς Моисей δέδωκεν дал ὑμῖν вам τὴν περιτομήν-- обрезание-- οὐχ не ὅτι потому что ἐκ от τοῦ Μωϋσέως Моисея ἐστὶν оно есть ἀλλ᾽ но ἐκ от τῶν πατέρων-- отцов-- καὶ и ἐν в σαββάτῳ субботу περιτέμνετε обрезаете ἄνθρωπον. человека.23 εἰ Если περιτομὴν обрезание λαμβάνει получает ἄνθρωπος человек ἐν в σαββάτῳ субботу ἵνα чтобы μὴ не λυθῇ был нарушен νόμος Закон Μωϋσέως, Моисея, ἐμοὶ [на] Меня [ли] χολᾶτε негодуете ὅτι потому что ὅλον всего ἄνθρωπον человека ὑγιῆ здоровым ἐποίησα Я сделал ἐν в σαββάτῳ; субботу?24 μὴ Не κρίνετε суди́те κατ᾽ по ὄψιν, виду, ἀλλὰ но τὴν δικαίαν праведный κρίσιν суд κρίνετε. суди́те.25 Ἔλεγον Говорили οὖν итак τινες некоторые ἐκ из τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Иерусалимлян, Οὐχ [разве] не οὗτός Этот ἐστιν есть ὃν Которого ζητοῦσιν ищут ἀποκτεῖναι; убить?26 καὶ И ἴδε посмотри παρρησίᾳ открыто λαλεῖ произносит καὶ и οὐδὲν ничто αὐτῷ Ему λέγουσιν. говорят. μήποτε Неужели ἀληθῶς истинно ἔγνωσαν узнали οἱ ἄρχοντες начальники ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть Χριστός; Христос?27 ἀλλὰ Но τοῦτον Этого οἴδαμεν знаем πόθεν откуда ἐστίν· Он есть; δὲ же Χριστὸς Христос ὅταν когда ἔρχηται будет приходить οὐδεὶς никто γινώσκει будет знать πόθεν откуда ἐστίν. Он есть.28 ἔκραξεν Закричал οὖν итак ἐν в τῷ ἱερῷ Храме διδάσκων уча Ἰησοῦς Иисус καὶ и λέγων, говоря, Κἀμὲ И Меня οἴδατε знаете καὶ и οἴδατε знаете πόθεν откуда εἰμί· Я есть; καὶ и ἀπ᾽ от ἐμαυτοῦ Меня Самого οὐκ не ἐλήλυθα, пришёл, ἀλλ᾽ но ἔστιν есть ἀληθινὸς Истинный πέμψας Пославший με, Меня, ὃν Которого ὑμεῖς вы οὐκ не οἴδατε· знаете;29 ἐγὼ Я οἶδα знаю αὐτόν, Его, ὅτι потому что παρ᾽ от αὐτοῦ Него εἰμι Я есть κἀκεῖνός и Тот με Меня ἀπέστειλεν. послал.30 Ἐζήτουν Искали οὖν итак αὐτὸν Его πιάσαι, схватить, καὶ а οὐδεὶς никто ἐπέβαλεν наложил ἐπ᾽ на αὐτὸν Него τὴν χεῖρα, руку, ὅτι потому что οὔπω ещё не ἐληλύθει пришёл ὥρα час αὐτοῦ. Его.31 Ἐκ Из τοῦ ὄχλου толпы́ δὲ же πολλοὶ многие ἐπίστευσαν поверили εἰς в αὐτόν, Него, καὶ и ἔλεγον, говорили, Χριστὸς Христос ὅταν когда ἔλθῃ придёт μὴ не πλείονα бо́льшие σημεῖα знамения ποιήσει сделает ὧν которые οὗτος Этот ἐποίησεν; сделал?32 Ἤκουσαν Услышали οἱ Φαρισαῖοι фарисеи τοῦ ὄχλου толпу γογγύζοντος ропщущую περὶ о αὐτοῦ Нём ταῦτα, это, καὶ и ἀπέστειλαν послали οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи ὑπηρέτας служителей ἵνα чтобы πιάσωσιν они схватили αὐτόν. Его.33 εἶπεν Сказал οὖν итак Ἰησοῦς, Иисус, Ἔτι Ещё χρόνον время μικρὸν малое μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰμι Я есть καὶ и ὑπάγω иду πρὸς к τὸν πέμψαντά Пославшему με. Меня.34 ζητήσετέ Будете искать με Меня καὶ и οὐχ не εὑρήσετέ найдёте [με], Меня, καὶ и ὅπου где εἰμὶ есть ἐγὼ Я ὑμεῖς вы οὐ не δύνασθε можете ἐλθεῖν. прийти.35 εἶπον Сказали οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи πρὸς к ἑαυτούς, себе самим, Ποῦ Куда οὗτος Этот μέλλει готовится πορεύεσθαι идти ὅτι что ἡμεῖς мы οὐχ не εὑρήσομεν найдём αὐτόν; Его? μὴ Не εἰς в τὴν διασπορὰν рассеяние [ли] τῶν Ἑλλήνων Эллинов μέλλει готовится πορεύεσθαι идти καὶ и διδάσκειν учить τοὺς Ἕλληνας; Эллинов?36 τίς Какое ἐστιν есть λόγος слово οὗτος это ὃν которое εἶπεν, сказал, Ζητήσετέ Будете искать με Меня καὶ и οὐχ не εὑρήσετέ найдёте [με], Меня, καὶ и ὅπου где εἰμὶ есть ἐγὼ Я ὑμεῖς вы οὐ не δύνασθε можете ἐλθεῖν; прийти?37 Ἐν В δὲ же τῇ ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ день τῇ μεγάλῃ великий τῆς ἑορτῆς праздника εἱστήκει стоял Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἔκραξεν закричал λέγων, говорящий, Ἐάν Если τις кто-либо διψᾷ будет испытывать жажду ἐρχέσθω пусть приходит πρός ко με Мне καὶ и πινέτω. пусть пьёт.38 πιστεύων Верящий εἰς в ἐμέ, Меня, καθὼς как εἶπεν сказало γραφή, Писание, ποταμοὶ ре́ки ἐκ из τῆς κοιλίας утробы αὐτοῦ его ῥεύσουσιν потекут ὕδατος во́ды ζῶντος. живой.39 τοῦτο Это δὲ же εἶπεν сказал περὶ о τοῦ πνεύματος Духе который ἔμελλον готовились λαμβάνειν принять οἱ πιστεύσαντες поверившие εἰς в αὐτόν· Него; οὔπω ещё не γὰρ ведь ἦν был πνεῦμα, Дух, ὅτι потому что Ἰησοῦς Иисус οὐδέπω ещё не ἐδοξάσθη. был прославлен.40 Ἐκ Из τοῦ ὄχλου толпы́ οὖν итак ἀκούσαντες услышавшие τῶν λόγων слова́ τούτων эти ἔλεγον, говорили, Οὗτός Этот ἐστιν есть ἀληθῶς истинно προφήτης· пророк;41 ἄλλοι другие ἔλεγον, говорили, Οὗτός Этот ἐστιν есть Χριστός· Христос; οἱ другие δὲ же ἔλεγον, говорили, Μὴ Не γὰρ ведь ἐκ из τῆς Γαλιλαίας Галилеи Χριστὸς Христос ἔρχεται; приходит?42 οὐχ [Разве] не γραφὴ Писание εἶπεν сказало ὅτι что ἐκ от τοῦ σπέρματος семени Δαυίδ, Давида, καὶ и ἀπὸ из Βηθλέεμ Вифлеема τῆς κώμης села́ ὅπου где ἦν был Δαυίδ, Давид, ἔρχεται приходит Χριστὸς; Христос?43 σχίσμα Раздор οὖν итак ἐγένετο сделался ἐν в τῷ ὄχλῳ толпе δι᾽ через αὐτόν. Него.44 τινὲς Некоторые δὲ же ἤθελον желали ἐξ из αὐτῶν них πιάσαι схватить αὐτόν, Его, ἀλλ᾽ но οὐδεὶς никто ἐπέβαλεν наложил ἐπ᾽ на αὐτὸν Него τὰς χεῖρας. ру́ки.45 Ἦλθον Пришли οὖν итак οἱ ὑπηρέται служители πρὸς к τοὺς ἀρχιερεῖς первосвященникам καὶ и Φαρισαίους, фарисеям, καὶ и εἶπον сказали αὐτοῖς им ἐκεῖνοι, те, Διὰ Из-за τί чего οὐκ не ἠγάγετε привели вы αὐτόν; Его?46 ἀπεκρίθησαν Ответили οἱ ὑπηρέται, служители, Οὐδέποτε Никогда ἐλάλησεν произнёс οὕτως так ἄνθρωπος. человек.47 ἀπεκρίθησαν Ответили οὖν итак αὐτοῖς им οἱ Φαρισαῖοι, фарисеи, Μὴ Не καὶ и ὑμεῖς вы [ли] πεπλάνησθε; обмануты?48 μή Не τις кто-либо ἐκ из τῶν ἀρχόντων начальников ἐπίστευσεν поверил εἰς в αὐτὸν Него или ἐκ из τῶν Φαρισαίων; фарисеев?49 ἀλλὰ Но ὄχλος толпа οὗτος эта μὴ не γινώσκων знающая τὸν νόμον Закон ἐπάρατοί прокляты εἰσιν. они есть.50 λέγει Говорит Νικόδημος Никодим πρὸς к αὐτούς, ним, ἐλθὼν пришедший πρὸς к αὐτὸν Нему [τὸ] πρότερον, прежде, εἷς один ὢν сущий ἐξ из αὐτῶν, них,51 Μὴ Не [ведь] νόμος Закон ἡμῶν наш κρίνει судит τὸν ἄνθρωπον человека ἐὰν если μὴ не ἀκούσῃ услышит πρῶτον сначала παρ᾽ от αὐτοῦ него καὶ и γνῷ узнает τί что ποιεῖ; делает?52 ἀπεκρίθησαν Они ответили καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, ему, Μὴ Не καὶ и σὺ ты ἐκ из τῆς Γαλιλαίας Галилеи εἶ; есть? ἐραύνησον Изучи καὶ и ἴδε посмотри ὅτι что ἐκ из τῆς Γαλιλαίας Галилеи προφήτης пророк οὐκ не ἐγείρεται. поднимается.53 ⟦Καὶ И ἐπορεύθησαν пошли ἕκαστος каждый εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ, свой,