keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 4

Подстрочный перевод Библии

1 Ὡς Как οὖν итак ἔγνω узнал Ἰησοῦς Иисус ὅτι что ἤκουσαν услышали οἱ φαρισαῖοι фарисеи ὅτι что Ἰησοῦς Иисус πλείονας более многочисленных μαθητὰς учеников ποιεῖ делает καὶ и βαπτίζει крестит чем Ἰωάννης Иоанн2 καίτοιγε хотя Ἰησοῦς Иисус αὐτὸς Сам οὐκ не ἐβάπτιζεν крестил ἀλλ᾽ но οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его3 ἀφῆκεν Он оставил τὴν Ἰουδαίαν Иудею καὶ и ἀπῆλθεν ушёл πάλιν опять εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею.4 ἔδει Надлежало δὲ же αὐτὸν Ему διέρχεσθαι проходить διὰ через τῆς Σαμαρείας. Самарию.5 ἔρχεται Приходит οὖν итак εἰς в πόλιν город τῆς Σαμαρείας Самарии λεγομένην называемый Συχὰρ Сихар πλησίον вблизи τοῦ χωρίου ме́ста которое ἔδωκεν дал Ἰακὼβ Иаков [τῷ] Ἰωσὴφ Иосифу τῷ υἱῷ сыну αὐτοῦ· его;6 ἦν был δὲ же ἐκεῖ там πηγὴ источник τοῦ Ἰακώβ. Иакова. οὖν Итак Ἰησοῦς Иисус κεκοπιακὼς утруждённый ἐκ от τῆς ὁδοιπορίας путешествия ἐκαθέζετο сидел οὕτως так ἐπὶ над τῇ πηγῇ· источником; ὥρα час ἦν был ὡς приблизительно ἕκτη. шестой.7 Ἔρχεται Приходит γυνὴ женщина ἐκ из τῆς Σαμαρείας Самарии ἀντλῆσαι зачерпнуть ὕδωρ. воду. λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Δός Дай μοι Мне πεῖν· попить;8 οἱ γὰρ ведь μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἀπεληλύθεισαν ушли εἰς в τὴν πόλιν, город, ἵνα чтобы τροφὰς пищу ἀγοράσωσιν. они купили.9 λέγει Говорит οὖν итак αὐτῷ Ему γυνὴ женщина Σαμαρῖτις, Самарянка, Πῶς Как σὺ Ты Ἰουδαῖος Иудей ὢν сущий παρ᾽ у ἐμοῦ меня πεῖν попить αἰτεῖς просишь γυναικὸς женщины Σαμαρίτιδος Самаритянки οὔσης; сущей? [οὐ Не γὰρ ведь συγχρῶνται имеют общения Ἰουδαῖοι Иудеи Σαμαρίταις.] [с] самаритянами.10 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Εἰ Если ᾔδεις ты знала [бы] τὴν δωρεὰν дар τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τίς Кто ἐστιν есть λέγων Говорящий σοι, тебе, Δός Дай μοι Мне πεῖν, попить, σὺ ты ἂν ᾔτησας попросила [бы] αὐτὸν Его καὶ и ἔδωκεν Он дал [бы] ἄν σοι тебе ὕδωρ воду ζῶν. живую.11 λέγει Говорит αὐτῷ Ему [ἡ γυνή], женщина, Κύριε, Господин, οὔτε и не ἄντλημα черпак ἔχεις имеешь καὶ а τὸ φρέαρ колодец ἐστὶν есть βαθύ· глубокий; πόθεν откуда οὖν итак ἔχεις имеешь τὸ ὕδωρ воду τὸ ζῶν; живую?12 μὴ Не σὺ Ты μείζων больший εἶ есть τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν нашего Ἰακώβ, Иакова, ὃς который ἔδωκεν дал ἡμῖν нам τὸ φρέαρ колодец καὶ и αὐτὸς сам ἐξ из αὐτοῦ него ἔπιεν попил καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его καὶ и τὰ θρέμματα скот αὐτοῦ; его?13 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Πᾶς Всякий πίνων пьющий ἐκ из τοῦ ὕδατος воды́ τούτου этой διψήσει будет испытывать жажду πάλιν· опять;14 ὃς который δ᾽ же ἂν πίῃ попьёт ἐκ из τοῦ ὕδατος воды́ οὗ которой ἐγὼ я δώσω дам αὐτῷ, ему, οὐ нет μὴ не διψήσει будет испытывать жажду εἰς во τὸν αἰῶνα, век, ἀλλὰ но τὸ ὕδωρ вода которую δώσω дам αὐτῷ ему γενήσεται сделается ἐν в αὐτῷ нём πηγὴ источником ὕδατος воды́ ἁλλομένου струящейся εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.15 λέγει Говорит πρὸς к αὐτὸν Нему γυνή, женщина, Κύριε, Господин, δός дай μοι мне τοῦτο этой τὸ ὕδωρ, воды́, ἵνα чтобы μὴ не διψῶ испытывала жажду μηδὲ и не διέρχωμαι проходила я ἐνθάδε сюда ἀντλεῖν. черпать.16 Λέγει Говорит αὐτῇ, ей, Ὕπαγε Иди φώνησον позови τὸν ἄνδρα мужа σου твоего καὶ и ἐλθὲ приди ἐνθάδε. сюда.17 ἀπεκρίθη Ответила γυνὴ женщина καὶ и εἶπεν сказала αὐτῷ, Ему, Οὐκ Не ἔχω имею ἄνδρα. мужа. λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Καλῶς Хорошо εἶπας сказала ὅτι что: Ἄνδρα Мужа οὐκ не ἔχω· имею;18 πέντε пять γὰρ ведь ἄνδρας мужей ἔσχες, ты возымела, καὶ и νῦν ныне ὃν которого ἔχεις имеешь οὐκ не ἔστιν есть σου твой ἀνήρ· муж; τοῦτο это ἀληθὲς истинное εἴρηκας. ты сказала.19 λέγει Говорит αὐτῷ Ему γυνή, женщина, Κύριε, Господин, θεωρῶ вижу ὅτι что προφήτης пророк εἶ есть σύ. Ты.20 οἱ πατέρες Отцы ἡμῶν наши ἐν на τῷ ὄρει горе́ τούτῳ этой προσεκύνησαν· поклонялись; καὶ а ὑμεῖς вы λέγετε говорите ὅτι что ἐν в Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἐστὶν есть τόπος место ὅπου где προσκυνεῖν поклоняться δεῖ. надлежит.21 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Πίστευέ Верь μοι, Мне, γύναι, женщина, ὅτι потому что ἔρχεται приходит ὥρα час ὅτε когда οὔτε и не ἐν на τῷ ὄρει горе́ τούτῳ этой οὔτε и не ἐν в Ἱεροσολύμοις Иерусалиме προσκυνήσετε будете поклоняться τῷ πατρί. Отцу.22 ὑμεῖς Вы προσκυνεῖτε поклоняетесь которому οὐκ не οἴδατε· знаете; ἡμεῖς мы προσκυνοῦμεν поклоняемся которому οἴδαμεν, знаем, ὅτι потому что σωτηρία спасение ἐκ от τῶν Ἰουδαίων Иудеев ἐστίν. есть.23 ἀλλὰ Но ἔρχεται приходит ὥρα, час, καὶ и νῦν теперь ἐστιν, есть, ὅτε когда οἱ ἀληθινοὶ истинные προσκυνηταὶ поклонники προσκυνήσουσιν будут поклоняться τῷ πατρὶ Отцу ἐν в πνεύματι Духе καὶ и ἀληθείᾳ· истине; καὶ а γὰρ ведь πατὴρ Отец τοιούτους таковых ζητεῖ ищет τοὺς προσκυνοῦντας поклоняющихся αὐτόν. Ему.24 πνεῦμα Дух θεός, Бог, καὶ и τοὺς προσκυνοῦντας поклоняющимся αὐτὸν Ему ἐν в πνεύματι Духе καὶ и ἀληθείᾳ истине δεῖ надлежит προσκυνεῖν. поклоняться.25 λέγει Говорит αὐτῷ Ему γυνή, женщина, Οἶδα Знаю ὅτι что Μεσσίας Мессия ἔρχεται, приходит, λεγόμενος называемый Χριστός· Христос; ὅταν когда ἔλθῃ придёт ἐκεῖνος, Тот, ἀναγγελεῖ возвестит ἡμῖν нам ἅπαντα. всё.26 λέγει Говорит αὐτῇ Ей Ἰησοῦς, Иисус, Ἐγώ Я εἰμι, есть, λαλῶν Говорящий σοι. тебе.27 Καὶ И ἐπὶ при τούτῳ этом ἦλθαν пришли οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись ὅτι что μετὰ с γυναικὸς женщиной ἐλάλει· Он говорил; οὐδεὶς никто μέντοι однако εἶπεν, сказал, Τί Что ζητεῖς; ищешь? ἤ, Или, Τί Что λαλεῖς говоришь μετ᾽ с αὐτῆς; ней?28 ἀφῆκεν Оставила οὖν итак τὴν ὑδρίαν гидрию αὐτῆς её γυνὴ женщина καὶ и ἀπῆλθεν ушла εἰς в τὴν πόλιν город καὶ и λέγει говорит τοῖς ἀνθρώποις, людям,29 Δεῦτε Идите ἴδετε увидьте ἄνθρωπον Человека ὃς Который εἶπέν сказал μοι мне πάντα всё ὅσα сколькое ἐποίησα· я сделала; μήτι ведь не οὗτός Этот [ли] ἐστιν есть Χριστός; Христос?30 ἐξῆλθον Они вышли ἐκ из τῆς πόλεως го́рода καὶ и ἤρχοντο приходили πρὸς к αὐτόν. Нему.31 Ἐν τῷ μεταξὺ Между [тем] ἠρώτων просили αὐτὸν Его οἱ μαθηταὶ ученики λέγοντες, говорящие, Ῥαββί, Равви, φάγε. поешь.32 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἐγὼ Я βρῶσιν пищу ἔχω имею φαγεῖν поесть ἣν которой ὑμεῖς вы οὐκ не οἴδατε. знаете.33 ἔλεγον Говорили οὖν итак οἱ μαθηταὶ ученики πρὸς к ἀλλήλους, друг другу, Μή Не τις кто-то ἤνεγκεν принёс αὐτῷ Ему φαγεῖν; поесть?34 λέγει Говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Ἐμὸν Моя βρῶμά пища ἐστιν есть ἵνα чтобы ποιήσω Я сделал τὸ θέλημα волю τοῦ πέμψαντός Пославшего με Меня καὶ и τελειώσω Я закончил αὐτοῦ Его τὸ ἔργον. дело.35 οὐχ [Разве] не ὑμεῖς вы λέγετε говорите ὅτι что Ἔτι Ещё τετράμηνός четырёхмесячный [срок] ἐστιν есть καὶ и θερισμὸς жатва ἔρχεται; приходит? ἰδοὺ Вот λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐπάρατε поднимите τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ ὑμῶν ваши καὶ и θεάσασθε посмотри́те τὰς χώρας [на] зе́мли ὅτι потому что λευκαί белы εἰσιν они есть πρὸς к θερισμόν. жатве. ἤδη Уже́36 θερίζων пожинающий μισθὸν плату λαμβάνει получает καὶ и συνάγει собирает καρπὸν плод εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, ἵνα чтобы σπείρων сеющий ὁμοῦ вместе χαίρῃ радовался καὶ и θερίζων. пожинающий.37 ἐν В γὰρ ведь τούτῳ этом λόγος слово ἐστὶν есть ἀληθινὸς истинное ὅτι что Ἄλλος Другой ἐστὶν есть σπείρων сеющий καὶ и ἄλλος другой θερίζων. пожинающий.38 ἐγὼ Я ἀπέστειλα послал ὑμᾶς вас θερίζειν жать которое οὐχ не ὑμεῖς вы κεκοπιάκατε· потрудились; ἄλλοι другие κεκοπιάκασιν, потрудились, καὶ а ὑμεῖς вы εἰς в τὸν κόπον труд αὐτῶν их εἰσεληλύθατε. вошли.39 Ἐκ Из δὲ же τῆς πόλεως го́рода ἐκείνης того πολλοὶ многие ἐπίστευσαν поверили εἰς в αὐτὸν Него τῶν Σαμαριτῶν [из] Самаритян διὰ через τὸν λόγον слово τῆς γυναικὸς женщины μαρτυρούσης свидетельствующей ὅτι что Εἶπέν Он сказал μοι мне πάντα всё которое ἐποίησα. я сделала.40 ὡς Когда οὖν итак ἦλθον пришли πρὸς к αὐτὸν Нему οἱ Σαμαρῖται, Самаритяне, ἠρώτων просили αὐτὸν Его μεῖναι остаться παρ᾽ у αὐτοῖς· них; καὶ и ἔμεινεν Он остался ἐκεῖ там δύο два ἡμέρας. дня.41 καὶ И πολλῷ многим πλείους более многочисленные ἐπίστευσαν поверили διὰ через τὸν λόγον слово αὐτοῦ, Его,42 τῇ τε и γυναικὶ женщине ἔλεγον говорили ὅτι что Οὐκέτι не διὰ из-за τὴν σὴν твоей λαλιὰν речи πιστεύομεν· верим; αὐτοὶ сами γὰρ ведь ἀκηκόαμεν, мы услышали, καὶ и οἴδαμεν знаем ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть ἀληθῶς истинно σωτὴρ Спаситель τοῦ κόσμου. мира.43 Μετὰ После δὲ же τὰς δύο двух ἡμέρας дней ἐξῆλθεν Он вышел ἐκεῖθεν оттуда εἰς в τὴν Γαλιλαίαν· Галилею;44 αὐτὸς сам γὰρ ведь Ἰησοῦς Иисус ἐμαρτύρησεν засвидетельствовал ὅτι что προφήτης пророк ἐν в τῇ ἰδίᾳ собственном πατρίδι отечестве τιμὴν чести οὐκ не ἔχει. имеет.45 ὅτε Когда οὖν итак ἦλθεν Он пришёл εἰς в τὴν Γαλιλαίαν, Галилею, ἐδέξαντο приняли αὐτὸν Его οἱ Γαλιλαῖοι, Галилеяне, πάντα всё ἑωρακότες увидевшие ὅσα сколькое ἐποίησεν Он сделал ἐν в Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἐν в τῇ ἑορτῇ, праздник, καὶ и αὐτοὶ они γὰρ ведь ἦλθον пришли εἰς на τὴν ἑορτήν. праздник.46 Ἦλθεν Он пришёл οὖν итак πάλιν опять εἰς в τὴν Κανὰ Кану τῆς Γαλιλαίας, Галилеи, ὅπου где ἐποίησεν сделал τὸ ὕδωρ воду οἶνον. вином. καὶ И ἦν был τις какой-то βασιλικὸς царский [чиновник] οὗ которого υἱὸς сын ἠσθένει болел ἐν в Καφαρναούμ· Капернауме;47 οὗτος этот ἀκούσας услышавший ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἥκει пришёл ἐκ из τῆς Ἰουδαίας Иудеи εἰς в τὴν Γαλιλαίαν Галилею ἀπῆλθεν ушёл πρὸς к αὐτὸν Нему καὶ и ἠρώτα просил ἵνα чтобы καταβῇ Он сошёл καὶ и ἰάσηται исцелил αὐτοῦ Его τὸν υἱόν, сына, ἤμελλεν готовился γὰρ ведь ἀποθνῄσκειν. умирать.48 εἶπεν Сказал οὖν итак Ἰησοῦς Иисус πρὸς к αὐτόν, нему, Ἐὰν Если μὴ не σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса ἴδητε, увидите, οὐ нет μὴ не πιστεύσητε. поверьте.49 λέγει Говорит πρὸς к αὐτὸν Нему βασιλικός, царский [чиновник], Κύριε, Господин, κατάβηθι сойди πρὶν прежде ἀποθανεῖν умереть τὸ παιδίον ребёнку μου. моему.50 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Πορεύου· Иди; υἱός сын σου твой ζῇ. живёт. ἐπίστευσεν Поверил ἄνθρωπος человек τῷ λόγῳ слову ὃν которое εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἐπορεύετο. шёл.51 ἤδη Уже́ δὲ же αὐτοῦ его καταβαίνοντος сходящего οἱ δοῦλοι рабы αὐτοῦ его ὑπήντησαν встретились αὐτῷ ему λέγοντες говорящие ὅτι что παῖς ребёнок αὐτοῦ его ζῇ. живёт.52 ἐπύθετο Он спросил οὖν итак τὴν ὥραν час παρ᾽ у αὐτῶν них ἐν в которой κομψότερον облегчение ἔσχεν· он возымел; εἶπαν сказали οὖν итак αὐτῷ ему ὅτι что Ἐχθὲς Вчера ὥραν часа ἑβδόμην седьмого ἀφῆκεν отпустила αὐτὸν его πυρετός. горячка.53 ἔγνω Узнал οὖν итак πατὴρ отец ὅτι что [ἐν] в ἐκείνῃ тот τῇ ὥρᾳ час ἐν в которой εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, υἱός Сын σου твой ζῇ, живёт, καὶ и ἐπίστευσεν поверил αὐτὸς он καὶ и οἰκία дом αὐτοῦ его ὅλη. весь.54 Τοῦτο Это [δὲ] же πάλιν опять δεύτερον вторично σημεῖον знамение ἐποίησεν сделал Ἰησοῦς Иисус ἐλθὼν пришедший ἐκ из τῆς Ἰουδαίας Иудеи εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею.