keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 11

Подстрочный перевод Библии

1 Ἦν Был δέ же τις некий ἀσθενῶν, болеющий, Λάζαρος Лазарь ἀπὸ от Βηθανίας, Вифании, ἐκ из τῆς κώμης села́ Μαρίας Марии καὶ и Μάρθας Марфы τῆς ἀδελφῆς сестры αὐτῆς. её.2 ἦν Была δὲ же Μαριὰμ Мариам ἀλείψασα помазавшая τὸν κύριον Го́спода μύρῳ миром καὶ и ἐκμάξασα вытершая τοὺς πόδας но́ги αὐτοῦ Его ταῖς θριξὶν волосами αὐτῆς, её, ἧς которой ἀδελφὸς брат Λάζαρος Лазарь ἠσθένει. болел.3 ἀπέστειλαν Послали οὖν итак αἱ ἀδελφαὶ сёстры πρὸς к αὐτὸν Нему λέγουσαι, говорящие, Κύριε, Господи, ἴδε посмотри ὃν которого φιλεῖς любишь ἀσθενεῖ. болеет.4 ἀκούσας Услышавший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Αὕτη Это ἀσθένεια болезнь οὐκ не ἔστιν есть πρὸς к θάνατον смерти ἀλλ᾽ но ὑπὲρ ради τῆς δόξης славы τοῦ θεοῦ, Бога, ἵνα чтобы δοξασθῇ был прославлен υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ Бога δι᾽ через αὐτῆς. неё.5 ἠγάπα Любил δὲ же Ἰησοῦς Иисус τὴν Μάρθαν Марфу καὶ и τὴν ἀδελφὴν сестру αὐτῆς её καὶ и τὸν Λάζαρον. Лазаря.6 ὡς Как οὖν итак ἤκουσεν Он услышал ὅτι что ἀσθενεῖ, болеет, τότε тогда μὲν ведь ἔμεινεν Он остался ἐν в котором ἦν Он был τόπῳ месте δύο два ἡμέρας· дня;7 ἔπειτα затем μετὰ после τοῦτο этого λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς, ученикам, Ἄγωμεν Идёмте εἰς в τὴν Ἰουδαίαν Иудею πάλιν. опять.8 λέγουσιν Говорят αὐτῷ Ему οἱ μαθηταί, ученики, Ῥαββί, Равви, νῦν ныне ἐζήτουν искали σε Тебя λιθάσαι побить камнями οἱ Ἰουδαῖοι, Иудеи, καὶ и πάλιν опять ὑπάγεις идёшь ἐκεῖ; туда?9 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Οὐχὶ [разве] не δώδεκα двенадцать ὧραί часов εἰσιν есть τῆς ἡμέρας; [в] дне? ἐάν Если τις кто-либо περιπατῇ будет ходить ἐν в τῇ ἡμέρᾳ, дне, οὐ не προσκόπτει, спотыкается, ὅτι потому что τὸ φῶς свет τοῦ κόσμου мира τούτου этого βλέπει· видит;10 ἐὰν если δέ же τις кто-либо περιπατῇ будет ходить ἐν в τῇ νυκτί, ночи́, προσκόπτει, спотыкается, ὅτι потому что τὸ φῶς свет οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐτῷ. нём.11 ταῦτα Это εἶπεν, Он сказал, καὶ и μετὰ после τοῦτο этого λέγει говорит αὐτοῖς, им, Λάζαρος Лазарь φίλος друг ἡμῶν наш κεκοίμηται, почил, ἀλλὰ но πορεύομαι иду ἵνα чтобы ἐξυπνίσω Я разбудил αὐτόν. его.12 εἶπαν Сказали οὖν итак οἱ μαθηταὶ ученики αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, εἰ если κεκοίμηται он почил σωθήσεται. будет спасён.13 εἰρήκει Сказал δὲ же Ἰησοῦς Иисус περὶ о τοῦ θανάτου смерти αὐτοῦ. его. ἐκεῖνοι Те δὲ же ἔδοξαν подумали ὅτι что περὶ о τῆς κοιμήσεως почивании τοῦ ὕπνου сна λέγει. говорит.14 τότε Тогда οὖν итак εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус παρρησίᾳ, открыто, Λάζαρος Лазарь ἀπέθανεν, умер,15 καὶ и χαίρω радуюсь δι᾽ из-за ὑμᾶς, вас, ἵνα чтобы πιστεύσητε, вы поверили, ὅτι потому что οὐκ не ἤμην был Я ἐκεῖ· там; ἀλλὰ но ἄγωμεν идёмте πρὸς к αὐτόν. нему.16 εἶπεν Сказал οὖν итак Θωμᾶς Фома λεγόμενος называемый Δίδυμος Близнец τοῖς συμμαθηταῖς, соученикам, Ἄγωμεν Идёмте καὶ и ἡμεῖς мы ἵνα чтобы ἀποθάνωμεν мы умерли μετ᾽ с αὐτοῦ. Ним.17 Ἐλθὼν Пришедший οὖν итак Ἰησοῦς Иисус εὗρεν нашёл αὐτὸν его τέσσαρας четыре ἤδη уже́ ἡμέρας дня ἔχοντα имеющегося ἐν в τῷ μνημείῳ. гробнице.18 ἦν Была δὲ же Βηθανία Вифания ἐγγὺς вблизи τῶν Ἱεροσολύμων Иерусалима ὡς приблизительно ἀπὸ на σταδίων стадиев δεκαπέντε. пятнадцать.19 πολλοὶ Многие δὲ же ἐκ из τῶν Ἰουδαίων Иудеев ἐληλύθεισαν пришли πρὸς к τὴν Μάρθαν Марфе καὶ и Μαριὰμ Мариам ἵνα чтобы παραμυθήσωνται они утешили αὐτὰς их περὶ о τοῦ ἀδελφοῦ. брате.20 οὖν Итак Μάρθα Марфа ὡς как ἤκουσεν услышала ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἔρχεται приходит ὑπήντησεν встретила αὐτῷ· Его; Μαριὰμ Мариам δὲ же ἐν в τῷ οἴκῳ доме ἐκαθέζετο. сидела.21 εἶπεν Сказала οὖν итак Μάρθα Марфа πρὸς к τὸν Ἰησοῦν, Иисусу, Κύριε, Господи, εἰ если ἦς Ты был [бы] ὧδε здесь οὐκ не ἂν ἀπέθανεν умер [бы] ἀδελφός брат μου· мой;22 [ἀλλὰ] но καὶ и νῦν теперь οἶδα знаю ὅτι что ὅσα сколькое ἂν αἰτήσῃ попросишь τὸν θεὸν Бога δώσει даст σοι Тебе θεός. Бог.23 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Ἀναστήσεται Воскреснет ἀδελφός брат σου. твой.24 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Μάρθα, Марфа, Οἶδα Знаю ὅτι что ἀναστήσεται воскреснет ἐν в τῇ ἀναστάσει воскресении ἐν в τῇ ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.25 εἶπεν Сказал αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Ἐγώ Я εἰμι есть ἀνάστασις воскресение καὶ и ζωή· жизнь; πιστεύων верящий εἰς в ἐμὲ Меня κἂν и если ἀποθάνῃ умрёт ζήσεται, будет жить,26 καὶ и πᾶς всякий ζῶν живущий καὶ и πιστεύων верящий εἰς в ἐμὲ Меня οὐ нет μὴ не ἀποθάνῃ умрёт εἰς во τὸν αἰῶνα· век; πιστεύεις веришь τοῦτο; этому?27 λέγει Говорит αὐτῷ, Ему, Ναί, Да, κύριε· Господи; ἐγὼ я πεπίστευκα поверила ὅτι что σὺ Ты εἶ есть Χριστὸς Христос υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ Бога εἰς в τὸν κόσμον мир ἐρχόμενος. Приходящий.28 Καὶ И τοῦτο это εἰποῦσα сказавшая ἀπῆλθεν она ушла καὶ и ἐφώνησεν позвала Μαριὰμ Мариам τὴν ἀδελφὴν сестру αὐτῆς её λάθρᾳ тайно εἰποῦσα, сказавшая, διδάσκαλος Учитель πάρεστιν присутствует καὶ и φωνεῖ зовёт σε. тебя.29 ἐκείνη Та δὲ же ὡς как ἤκουσεν услышала ἠγέρθη поднялась ταχὺ быстро καὶ и ἤρχετο приходила πρὸς к αὐτόν· Нему;30 οὔπω ещё не δὲ же ἐληλύθει пришёл Ἰησοῦς Иисус εἰς в τὴν κώμην, село́, ἀλλ᾽ но ἦν был ἔτι ещё ἐν в τῷ τόπῳ месте ὅπου где ὑπήντησεν встретила αὐτῷ Его Μάρθα. Марфа.31 οἱ οὖν Итак Ἰουδαῖοι Иудеи οἱ ὄντες сущие μετ᾽ с αὐτῆς ней ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме καὶ и παραμυθούμενοι ободряющие αὐτήν, её, ἰδόντες увидевшие τὴν Μαριὰμ Мариам ὅτι что ταχέως быстро ἀνέστη она встала καὶ и ἐξῆλθεν, вышла, ἠκολούθησαν последовали αὐτῇ, ей, δόξαντες подумавшие ὅτι что ὑπάγει идёт εἰς в τὸ μνημεῖον гробницу ἵνα чтобы κλαύσῃ она поплакала ἐκεῖ. там.32 οὖν Итак Μαριὰμ Мариам ὡς когда ἦλθεν пришла ὅπου где ἦν был Ἰησοῦς Иисус ἰδοῦσα увидевшая αὐτὸν Его ἔπεσεν пала αὐτοῦ Ему πρὸς к τοὺς πόδας, ногам, λέγουσα говорящая αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, εἰ если ἦς Ты был [бы] ὧδε здесь οὐκ не ἄν μου мой ἀπέθανεν умер ἀδελφός. брат.33 Ἰησοῦς Иисус οὖν итак ὡς как εἶδεν увидел αὐτὴν её κλαίουσαν плачущую καὶ и τοὺς συνελθόντας пришедших с αὐτῇ ней Ἰουδαίους Иудеев κλαίοντας, плачущих, ἐνεβριμήσατο возмутился τῷ πνεύματι духом καὶ и ἐτάραξεν взволновал ἑαυτόν, Самого Себя,34 καὶ и εἶπεν, сказал, Ποῦ Где τεθείκατε вы положили αὐτόν; его? λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, ἔρχου приходи καὶ и ἴδε. посмотри.35 ἐδάκρυσεν Прослезился Ἰησοῦς. Иисус.36 ἔλεγον говорили οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι, Иудеи, Ἴδε Посмотри πῶς как ἐφίλει Он любил αὐτόν. его.37 τινὲς Некоторые δὲ же ἐξ из αὐτῶν них εἶπαν, сказали, Οὐκ [Разве] не ἐδύνατο мог οὗτος Этот ἀνοίξας открывший τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ τοῦ τυφλοῦ слепого ποιῆσαι сделать ἵνα чтобы καὶ и οὗτος этот μὴ не ἀποθάνῃ; умер?38 Ἰησοῦς Иисус οὖν итак πάλιν опять ἐμβριμώμενος скорбящий ἐν в ἑαυτῷ Себе Самом ἔρχεται приходит εἰς в τὸ μνημεῖον· гробницу; ἦν она была δὲ же σπήλαιον, пещера, καὶ и λίθος камень ἐπέκειτο лежал ἐπ᾽ на αὐτῷ. ней.39 λέγει Говорит Ἰησοῦς, Иисус, Ἄρατε Возьмите τὸν λίθον. камень. λέγει Говорит αὐτῷ Ему ἀδελφὴ сестра τοῦ τετελευτηκότος скончавшегося Μάρθα, Марфа, Κύριε, Господи, ἤδη уже́ ὄζει, смердит, τεταρταῖος четырёхдневный γάρ ведь ἐστιν. есть.40 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Οὐκ [Разве] не εἶπόν сказал σοι Я тебе ὅτι что ἐὰν если πιστεύσῃς поверишь ὄψῃ увидишь τὴν δόξαν славу τοῦ θεοῦ; Бога?41 ἦραν Они взяли οὖν итак τὸν λίθον. камень. δὲ Же Ἰησοῦς Иисус ἦρεν поднял τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ ἄνω вверх καὶ и εἶπεν, сказал, Πάτερ, Отец, εὐχαριστῶ благодарю σοι Тебя ὅτι что ἤκουσάς Ты услышал μου. Меня.42 ἐγὼ Я δὲ же ᾔδειν знал ὅτι что πάντοτέ всегда μου Меня ἀκούεις· слышишь; ἀλλὰ но διὰ из-за τὸν ὄχλον толпы́ τὸν περιεστῶτα стоящей вокруг εἶπον, Я сказал, ἵνα чтобы πιστεύσωσιν они поверили ὅτι что σύ Ты με Меня ἀπέστειλας. послал.43 καὶ И ταῦτα это εἰπὼν сказавший φωνῇ голосом μεγάλῃ громким ἐκραύγασεν, Он закричал, Λάζαρε, Лазарь, δεῦρο сюда ἔξω. вон.44 ἐξῆλθεν Вышел τεθνηκὼς умерший δεδεμένος связанный τοὺς πόδας [по] ногам καὶ и τὰς χεῖρας [по] рукам κειρίαις, повязками, καὶ и ὄψις лицо αὐτοῦ его σουδαρίῳ платком περιεδέδετο. было обвязано. λέγει Говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Λύσατε Развяжите αὐτὸν его καὶ и ἄφετε пусти́те αὐτὸν его ὑπάγειν. идти.45 Πολλοὶ Многие οὖν итак ἐκ из τῶν Ἰουδαίων, Иудеев, οἱ ἐλθόντες пришедшие πρὸς к τὴν Μαριὰμ Мариам καὶ и θεασάμενοι увидевшие которое ἐποίησεν, Он сделал, ἐπίστευσαν поверили εἰς в αὐτόν· Него;46 τινὲς некоторые δὲ же ἐξ из αὐτῶν них ἀπῆλθον ушли πρὸς к τοὺς Φαρισαίους фарисеям καὶ и εἶπαν сказали αὐτοῖς им которое ἐποίησεν сделал Ἰησοῦς. Иисус.47 συνήγαγον Собрали οὖν итак οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи συνέδριον, синедрион, καὶ и ἔλεγον, говорили, Τί Что ποιοῦμεν, делаем, ὅτι потому что οὗτος Этот ἄνθρωπος Человек πολλὰ многие ποιεῖ делает σημεῖα; знамения?48 ἐὰν Если ἀφῶμεν оставим αὐτὸν Его οὕτως, так, πάντες все πιστεύσουσιν будут верить εἰς в αὐτόν, Него, καὶ и ἐλεύσονται придут οἱ Ῥωμαῖοι Римляне καὶ и ἀροῦσιν возьмут ἡμῶν наше καὶ и τὸν τόπον место καὶ и τὸ ἔθνος. народ.49 εἷς Один δέ же τις некий ἐξ из αὐτῶν них Καϊάφας, Каиафа, ἀρχιερεὺς первосвященник ὢν сущий τοῦ ἐνιαυτοῦ года ἐκείνου, того, εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ὑμεῖς Вы οὐκ не οἴδατε знаете οὐδέν, ничто,50 οὐδὲ и не λογίζεσθε размышляйте ὅτι что συμφέρει приносит пользу ὑμῖν вам ἵνα чтобы εἷς один ἄνθρωπος человек ἀποθάνῃ умер ὑπὲρ за τοῦ λαοῦ народ καὶ и μὴ не ὅλον весь τὸ ἔθνος народ ἀπόληται. погиб.51 τοῦτο Это δὲ же ἀφ᾽ от ἑαυτοῦ себя οὐκ не εἶπεν, сказал он, ἀλλὰ но ἀρχιερεὺς первосвященник ὢν сущий τοῦ ἐνιαυτοῦ года ἐκείνου того ἐπροφήτευσεν он произнёс пророчество ὅτι что ἔμελλεν готовился Ἰησοῦς Иисус ἀποθνῄσκειν умирать ὑπὲρ за τοῦ ἔθνους, народ,52 καὶ и οὐχ не ὑπὲρ за τοῦ ἔθνους народ μόνον только ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы καὶ и τὰ τέκνα детей τοῦ θεοῦ Бога τὰ διεσκορπισμένα рассеянных συναγάγῃ Он собрал εἰς в ἕν. одно.53 ἀπ᾽ От ἐκείνης того οὖν итак τῆς ἡμέρας дня ἐβουλεύσαντο они решили ἵνα чтобы ἀποκτείνωσιν они убили αὐτόν. Его.54 οὖν Итак Ἰησοῦς Иисус οὐκέτι не παρρησίᾳ открыто περιεπάτει ходил ἐν у τοῖς Ἰουδαίοις, Иудеев, ἀλλὰ но ἀπῆλθεν ушёл ἐκεῖθεν оттуда εἰς в τὴν χώραν страну ἐγγὺς вблизи τῆς ἐρήμου, пустыни, εἰς в Ἐφραὶμ Эфраим λεγομένην называемый πόλιν, город, κἀκεῖ и там ἔμεινεν Он остался μετὰ с τῶν μαθητῶν. учениками.55 Ἦν Была δὲ же ἐγγὺς близко τὸ πάσχα Пасха τῶν Ἰουδαίων, Иудеев, καὶ и ἀνέβησαν взошли πολλοὶ многие εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалим ἐκ из τῆς χώρας страны́ πρὸ перед τοῦ πάσχα Пасхой ἵνα чтобы ἁγνίσωσιν они очистили ἑαυτούς. себя.56 ἐζήτουν Они искали οὖν итак τὸν Ἰησοῦν Иисуса καὶ и ἔλεγον говорили μετ᾽ с ἀλλήλων друг дру́гом ἐν в τῷ ἱερῷ Храме ἑστηκότες, стоящие, Τί Что δοκεῖ кажется ὑμῖν; вам? ὅτι Что οὐ нет μὴ не ἔλθῃ придёт εἰς на τὴν ἑορτήν; праздник?57 δεδώκεισαν Да́ли δὲ же οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи ἐντολὰς распоряжения ἵνα чтобы ἐάν если τις кто-либо γνῷ узнает ποῦ где ἐστιν Он есть μηνύσῃ, он донёс, ὅπως чтобы πιάσωσιν они схватили αὐτόν. Его.