keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ἦν Был δὲ же ἄνθρωπος человек ἐκ из τῶν Φαρισαίων, фарисеев, Νικόδημος Никодим ὄνομα имя αὐτῷ, ему, ἄρχων начальник τῶν Ἰουδαίων· Иудеев;2 οὗτος этот ἦλθεν пришёл πρὸς к αὐτὸν Нему νυκτὸς ночью καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Ῥαββί, Равви, οἴδαμεν знаем ὅτι что ἀπὸ от θεοῦ Бога ἐλήλυθας Ты пришёл διδάσκαλος· [как] учитель; οὐδεὶς никто γὰρ ведь δύναται может ταῦτα эти τὰ σημεῖα знамения ποιεῖν творить которые σὺ Ты ποιεῖς, делаешь, ἐὰν если μὴ не будет θεὸς Бог μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.3 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю σοι, тебе, ἐὰν если μή не τις кто-либо γεννηθῇ будет рождён ἄνωθεν, свыше, οὐ не δύναται может ἰδεῖν увидеть τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ. Бога.4 λέγει Говорит πρὸς к αὐτὸν Нему [ὁ] Νικόδημος, Никодим, Πῶς Как δύναται может ἄνθρωπος человек γεννηθῆναι быть рождённым γέρων старец ὤν; сущий? μὴ Не δύναται может [же] εἰς в τὴν κοιλίαν утробу τῆς μητρὸς матери αὐτοῦ его δεύτερον вторично εἰσελθεῖν войти καὶ и γεννηθῆναι; быть рождённым?5 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю σοι, тебе, ἐὰν если μή не τις кто-либо γεννηθῇ будет рождён ἐξ из ὕδατος воды́ καὶ и πνεύματος, Духа, οὐ не δύναται может εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ. Бога.6 τὸ γεγεννημένον Рождённое ἐκ из τῆς σαρκὸς плоти σάρξ плоть ἐστιν, есть, καὶ и τὸ γεγεννημένον рождённое ἐκ из τοῦ πνεύματος Духа πνεῦμά дух ἐστιν. есть.7 μὴ Не θαυμάσῃς удивись ὅτι что εἶπόν Я сказал σοι, тебе, Δεῖ Надлежит ὑμᾶς вам γεννηθῆναι быть рождёнными ἄνωθεν. свыше.8 τὸ πνεῦμα Дух ὅπου где θέλει желает πνεῖ, дует, καὶ и τὴν φωνὴν голос αὐτοῦ его ἀκούεις, слышишь, ἀλλ᾽ но οὐκ не οἶδας знаешь πόθεν откуда ἔρχεται приходит καὶ и ποῦ куда ὑπάγει· идёт; οὕτως так ἐστὶν есть πᾶς всякий γεγεννημένος рождённый ἐκ из τοῦ πνεύματος. Духа.9 ἀπεκρίθη Ответил Νικόδημος Никодим καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Πῶς Как δύναται может ταῦτα это γενέσθαι; случиться?10 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Σὺ Ты εἶ есть διδάσκαλος учитель τοῦ Ἰσραὴλ Израиля καὶ и ταῦτα это οὐ не γινώσκεις; знаешь?11 ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю σοι тебе ὅτι что которое οἴδαμεν знаем λαλοῦμεν произносим καὶ и которое ἑωράκαμεν мы увидели μαρτυροῦμεν, свидетельствуем, καὶ и τὴν μαρτυρίαν свидетельство ἡμῶν наше οὐ не λαμβάνετε. принимаете.12 εἰ Если τὰ ἐπίγεια [о] земном εἶπον сказали ὑμῖν вам καὶ и οὐ не πιστεύετε, верите, πῶς как ἐὰν если εἴπω скажу ὑμῖν вам τὰ ἐπουράνια небесное πιστεύσετε; будете верить?13 καὶ И οὐδεὶς никто ἀναβέβηκεν взошёл εἰς в τὸν οὐρανὸν небо εἰ если μὴ не ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба καταβάς, сошедший, υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου. человека.14 καὶ И καθὼς как Μωϋσῆς Моисей ὕψωσεν возвысил τὸν ὄφιν зме́я ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, οὕτως так ὑψωθῆναι быть возвышенным δεῖ надлежит τὸν υἱὸν Сыну τοῦ ἀνθρώπου, человека,15 ἵνα чтобы πᾶς всякий πιστεύων верящий ἐν в αὐτῷ Него ἔχῃ имел ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.16 Οὕτως Так γὰρ ведь ἠγάπησεν полюбил θεὸς Бог τὸν κόσμον, мир, ὥστε так что τὸν υἱὸν Сына τὸν μονογενῆ единственного ἔδωκεν, дал, ἵνα чтобы πᾶς всякий πιστεύων верящий εἰς в αὐτὸν Него μὴ не ἀπόληται погиб ἀλλ᾽ но ἔχῃ имел ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.17 οὐ Не γὰρ ведь ἀπέστειλεν послал θεὸς Бог τὸν υἱὸν Сына εἰς в τὸν κόσμον мир ἵνα чтобы κρίνῃ Он осудил τὸν κόσμον, мир, ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы σωθῇ был спасён κόσμος мир δι᾽ через αὐτοῦ. Него.18 πιστεύων Верящий εἰς в αὐτὸν Него οὐ не κρίνεται· судится; δὲ же μὴ не πιστεύων верящий ἤδη уже́ κέκριται, осуждён, ὅτι потому что μὴ не πεπίστευκεν поверил εἰς в τὸ ὄνομα имя τοῦ μονογενοῦς единственного υἱοῦ Сына τοῦ θεοῦ. Бога.19 αὕτη Это δέ же ἐστιν есть κρίσις, суд, ὅτι что τὸ φῶς свет ἐλήλυθεν пришёл εἰς в τὸν κόσμον мир καὶ и ἠγάπησαν полюбили οἱ ἄνθρωποι люди μᾶλλον более τὸ σκότος тьму чем τὸ φῶς, свет, ἦν были γὰρ ведь αὐτῶν их πονηρὰ злые τὰ ἔργα. дела́.20 πᾶς Всякий γὰρ ведь φαῦλα дурное πράσσων делающий μισεῖ ненавидит τὸ φῶς свет καὶ и οὐκ не ἔρχεται приходит πρὸς к τὸ φῶς, свету, ἵνα чтобы μὴ не ἐλεγχθῇ были изобличены τὰ ἔργα дела́ αὐτοῦ· его;21 δὲ же ποιῶν творящий τὴν ἀλήθειαν истину ἔρχεται приходит πρὸς к τὸ φῶς, свету, ἵνα чтобы φανερωθῇ были сделаны явны αὐτοῦ его τὰ ἔργα дела́ ὅτι потому что ἐν в θεῷ Боге ἐστιν есть εἰργασμένα. сделаны.22 Μετὰ После ταῦτα этого ἦλθεν пришёл Ἰησοῦς Иисус καὶ и οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его εἰς в τὴν Ἰουδαίαν Иудеи γῆν, землю, καὶ и ἐκεῖ там διέτριβεν Он пребывал μετ᾽ с αὐτῶν ними καὶ и ἐβάπτιζεν. крестил.23 ἦν Был δὲ же καὶ и Ἰωάννης Иоанн βαπτίζων крестящий ἐν в Αἰνὼν Эноне ἐγγὺς вблизи τοῦ Σαλείμ, Салима, ὅτι потому что ὕδατα воды́ πολλὰ много ἦν было ἐκεῖ, там, καὶ и παρεγίνοντο они прибывали καὶ и ἐβαπτίζοντο· они были крещаемы;24 οὔπω ещё не γὰρ ведь ἦν был βεβλημένος брошен εἰς в τὴν φυλακὴν тюрьму Ἰωάννης. Иоанн.25 Ἐγένετο Сделался οὖν итак ζήτησις спор ἐκ со стороны́ τῶν μαθητῶν учеников Ἰωάννου Иоанна μετὰ с Ἰουδαίου Иудеем περὶ о καθαρισμοῦ. очищении.26 καὶ И ἦλθον они пришли πρὸς к τὸν Ἰωάννην Иоанну καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, ему, Ῥαββί, Равви, ὃς Который ἦν был μετὰ с σοῦ тобой πέραν за τοῦ Ἰορδάνου, Иорданом, [о] Котором σὺ ты μεμαρτύρηκας, засвидетельствовал, ἴδε посмотри οὗτος Этот βαπτίζει крестит καὶ и πάντες все ἔρχονται приходят πρὸς к αὐτόν. Нему.27 ἀπεκρίθη Ответил Ἰωάννης Иоанн καὶ и εἶπεν, сказал, Οὐ Не δύναται может ἄνθρωπος человек λαμβάνειν брать οὐδὲ и не ἓν одно ἐὰν если μὴ не было δεδομένον дано αὐτῷ ему ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ. неба.28 αὐτοὶ Сами ὑμεῖς вы μοι мне μαρτυρεῖτε свидетельствуете ὅτι что εἶπον я сказал [ὅτι] что Οὐκ Не εἰμὶ есть ἐγὼ я Χριστός, Христос, ἀλλ᾽ но ὅτι что Ἀπεσταλμένος Посланный εἰμὶ я есть ἔμπροσθεν перед ἐκείνου. Тем.29 ἔχων Имеющий τὴν νύμφην невесту νυμφίος жених ἐστίν· есть; δὲ же φίλος друг τοῦ νυμφίου, жениха, ἑστηκὼς стоящий καὶ и ἀκούων слышащий αὐτοῦ, его, χαρᾷ радостью χαίρει радуется διὰ из-за τὴν φωνὴν го́лоса τοῦ νυμφίου. жениха. αὕτη Эта οὖν итак χαρὰ радость ἐμὴ моя πεπλήρωται. исполнилась.30 ἐκεῖνον Тому δεῖ надлежит αὐξάνειν, расти, ἐμὲ мне δὲ же ἐλαττοῦσθαι. умаляться.31 ἄνωθεν Свыше ἐρχόμενος Приходящий ἐπάνω над πάντων всеми ἐστίν· есть; ὢν сущий ἐκ от τῆς γῆς земли́ ἐκ от τῆς γῆς земли́ ἐστιν есть καὶ и ἐκ от τῆς γῆς земли́ λαλεῖ. говорит. ἐκ С τοῦ οὐρανοῦ неба ἐρχόμενος Приходящий [ἐπάνω над πάντων всеми ἐστίν·] есть;32 которое ἑώρακεν Он увидел καὶ и ἤκουσεν услышал τοῦτο это μαρτυρεῖ, свидетельствует, καὶ и τὴν μαρτυρίαν свидетельство αὐτοῦ Его οὐδεὶς никто λαμβάνει. принимает.33 λαβὼν Принявший αὐτοῦ Его τὴν μαρτυρίαν свидетельство ἐσφράγισεν печатью подтвердил ὅτι что θεὸς Бог ἀληθής истинен ἐστιν. есть.34 ὃν Которого γὰρ ведь ἀπέστειλεν послал θεὸς Бог τὰ ῥήματα слова́ τοῦ θεοῦ Бога λαλεῖ, говорит, οὐ не γὰρ ведь ἐκ из μέτρου меры δίδωσιν даёт τὸ πνεῦμα. Духа.35 πατὴρ Отец ἀγαπᾷ любит τὸν υἱόν, Сына, καὶ и πάντα всё δέδωκεν Он дал ἐν в τῇ χειρὶ руку αὐτοῦ. Его.36 πιστεύων Верящий εἰς в τὸν υἱὸν Сына ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον· вечную; δὲ же ἀπειθῶν не покоряющийся τῷ υἱῷ Сыну οὐκ не ὄψεται увидит ζωήν, жизнь, ἀλλ᾽ но ὀργὴ гнев τοῦ θεοῦ Бога μένει остаётся ἐπ᾽ на αὐτόν. нём.