keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 2

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ τρίτῃ третий γάμος свадебное торжество ἐγένετο сделалось ἐν в Κανὰ Кане τῆς Γαλιλαίας, Галилеи, καὶ и ἦν была μήτηρ мать τοῦ Ἰησοῦ Иисуса ἐκεῖ· там;2 ἐκλήθη был зван δὲ же καὶ и Ἰησοῦς Иисус καὶ и οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его εἰς на τὸν γάμον. свадебное торжество.3 καὶ И ὑστερήσαντος недостававшего οἴνου вина́ λέγει говорит μήτηρ Мать τοῦ Ἰησοῦ Иисуса πρὸς к αὐτόν, Нему, Οἶνον Вино οὐκ не ἔχουσιν. имеют.4 [καὶ] И λέγει говорит αὐτῇ Ей Ἰησοῦς, Иисус, Τί Что ἐμοὶ Мне καὶ и σοί, Тебе, γύναι; женщина? οὔπω Ещё не ἥκει пришёл ὥρα час μου. Мой.5 λέγει Говорит μήτηρ Мать αὐτοῦ Его τοῖς διακόνοις, слугам, Которое τι что ἂν λέγῃ будет говорить ὑμῖν вам ποιήσατε. сотвори́те.6 ἦσαν Были δὲ же ἐκεῖ там λίθιναι каменные ὑδρίαι гидрии ἓξ шесть κατὰ согласно τὸν καθαρισμὸν очищению τῶν Ἰουδαίων Иудеев κείμεναι, лежащие, χωροῦσαι вмещающие ἀνὰ по μετρητὰς метрета δύο два или τρεῖς. три.7 λέγει Говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Γεμίσατε Наполните τὰς ὑδρίας гидрии ὕδατος. водой. καὶ И ἐγέμισαν они наполнили αὐτὰς их ἕως до ἄνω. верха.8 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἀντλήσατε Зачерпните νῦν теперь καὶ и φέρετε несите τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· архитриклину; οἱ они δὲ же ἤνεγκαν. понесли.9 ὡς Как δὲ же ἐγεύσατο попробовал ἀρχιτρίκλινος архитриклин τὸ ὕδωρ воду οἶνον вином γεγενημένον, сделавшуюся, καὶ а οὐκ не ᾔδει знал πόθεν откуда ἐστίν, есть, οἱ δὲ же διάκονοι служители ᾔδεισαν знали οἱ ἠντληκότες зачерпнувшие τὸ ὕδωρ, воду, φωνεῖ зовёт τὸν νυμφίον жениха ἀρχιτρίκλινος архитриклин10 καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Πᾶς Всякий ἄνθρωπος человек πρῶτον сначала τὸν καλὸν хорошее οἶνον вино τίθησιν, ставит, καὶ а ὅταν когда μεθυσθῶσιν опьянеют τὸν ἐλάσσω· худшее; σὺ ты τετήρηκας сохранил τὸν καλὸν хорошее οἶνον вино ἕως до ἄρτι. ныне.11 Ταύτην Это ἐποίησεν сделал ἀρχὴν нача́ло τῶν σημείων знамений Ἰησοῦς Иисус ἐν в Κανὰ Кане τῆς Γαλιλαίας Галилеи καὶ и ἐφανέρωσεν явил τὴν δόξαν славу αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐπίστευσαν поверили εἰς в αὐτὸν Него οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.12 Μετὰ После τοῦτο этого κατέβη сошёл εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум αὐτὸς Он καὶ и μήτηρ Мать αὐτοῦ Его καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья [αὐτοῦ] Его καὶ и οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐκεῖ там ἔμειναν они остались οὐ не πολλὰς многие ἡμέρας. дни.13 Καὶ И ἐγγὺς близко ἦν была τὸ πάσχα Пасха τῶν Ἰουδαίων, Иудеев, καὶ и ἀνέβη взошёл εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалим Ἰησοῦς. Иисус.14 καὶ И εὗρεν Он нашёл ἐν в τῷ ἱερῷ Храме τοὺς πωλοῦντας продающих βόας быков καὶ и πρόβατα овец καὶ и περιστερὰς голубей καὶ и τοὺς κερματιστὰς менял καθημένους, сидящих,15 καὶ и ποιήσας сделавший φραγέλλιον бич ἐκ из σχοινίων верёвок πάντας всех ἐξέβαλεν Он изгнал ἐκ из τοῦ ἱεροῦ, Храма, τά τε πρόβατα овец καὶ и τοὺς βόας, быков, καὶ и τῶν κολλυβιστῶν менял ἐξέχεεν высыпал τὸ κέρμα мелкие деньги καὶ и τὰς τραπέζας столы ἀνέτρεψεν, перевернул,16 καὶ и τοῖς τὰς περιστερὰς голубей πωλοῦσιν продающим εἶπεν, Он сказал, Ἄρατε Возьмите ταῦτα это ἐντεῦθεν, отсюда, μὴ не ποιεῖτε делайте τὸν οἶκον дом τοῦ πατρός Отца μου Моего οἶκον домом ἐμπορίου. торговли.17 Ἐμνήσθησαν Вспомнили οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ὅτι что γεγραμμένον написано ἐστίν, есть, ζῆλος Ревность τοῦ οἴκου [относительно] до́ма σου Твоего καταφάγεταί пожирает με. Меня.18 ἀπεκρίθησαν Ответили οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Τί Какое σημεῖον знамение δεικνύεις показываешь ἡμῖν, нам, ὅτι что ταῦτα это ποιεῖς; делаешь?19 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Λύσατε Разрушьте τὸν ναὸν святилище τοῦτον это καὶ и ἐν в τρισὶν три ἡμέραις дня ἐγερῶ воздвигну αὐτόν. его.20 εἶπαν Сказали οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι, Иудеи, Τεσσεράκοντα [За] сорок καὶ и ἓξ шесть ἔτεσιν лет οἰκοδομήθη было построено ναὸς святилище οὗτος, это, καὶ и σὺ Ты ἐν в τρισὶν три ἡμέραις дня ἐγερεῖς воздвигнешь αὐτόν; его?21 ἐκεῖνος Тот δὲ же ἔλεγεν говорил περὶ о τοῦ ναοῦ святилище τοῦ σώματος те́ла αὐτοῦ. Его.22 ὅτε Когда οὖν итак ἠγέρθη Он был воскрешён ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, ἐμνήσθησαν вспомнили οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ὅτι что τοῦτο это ἔλεγεν, Он говорил, καὶ и ἐπίστευσαν поверили τῇ γραφῇ Писанию καὶ и τῷ λόγῳ слову ὃν которое εἶπεν сказал Ἰησοῦς. Иисус.23 Ὡς Как δὲ же ἦν Он был ἐν в τοῖς Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἐν на τῷ πάσχα Пасхе ἐν в τῇ ἑορτῇ, праздник, πολλοὶ многие ἐπίστευσαν поверили εἰς в τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ, Его, θεωροῦντες видящие αὐτοῦ Его τὰ σημεῖα знамения которые ἐποίει· Он делал;24 αὐτὸς сам δὲ же Ἰησοῦς Иисус οὐκ не ἐπίστευεν доверял αὐτὸν Его αὐτοῖς им διὰ из-за τὸ αὐτὸν [того, что] Сам γινώσκειν знал πάντας, всех,25 καὶ и ὅτι потому что οὐ не χρείαν нужду εἶχεν Он имел ἵνα чтобы τις кто-либо μαρτυρήσῃ засвидетельствовал περὶ о τοῦ ἀνθρώπου· человеке; αὐτὸς Сам γὰρ ведь ἐγίνωσκεν Он знал τί что ἦν было ἐν в τῷ ἀνθρώπῳ. человеке.