keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 18

Подстрочный перевод Библии

1 Ταῦτα Это εἰπὼν сказавший Ἰησοῦς Иисус ἐξῆλθεν вышел σὺν с τοῖς μαθηταῖς учениками αὐτοῦ Его πέραν за τοῦ χειμάρρου поток τοῦ Κεδρὼν Кедрон ὅπου где ἦν был κῆπος, сад, εἰς в ὃν который εἰσῆλθεν вошёл αὐτὸς Он καὶ и οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.2 ᾔδει Знал δὲ же καὶ и Ἰούδας Иуда παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его τὸν это τόπον, место, ὅτι потому что πολλάκις часто συνήχθη был собран Ἰησοῦς Иисус ἐκεῖ там μετὰ с τῶν μαθητῶν учениками αὐτοῦ. Его.3 οὖν Итак Ἰούδας Иуда λαβὼν взявший τὴν σπεῖραν когорту καὶ и ἐκ от τῶν ἀρχιερέων первосвященников καὶ и ἐκ от τῶν Φαρισαίων фарисеев ὑπηρέτας служителей ἔρχεται приходит ἐκεῖ туда μετὰ с φανῶν факелами καὶ и λαμπάδων светильниками καὶ и ὅπλων. оружием.4 Ἰησοῦς Иисус οὖν итак εἰδὼς знающий πάντα всё τὰ ἐρχόμενα приходящее ἐπ᾽ на αὐτὸν Него ἐξῆλθεν вышел καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τίνα Кого ζητεῖτε; ищете?5 ἀπεκρίθησαν Они ответили αὐτῷ, Ему, Ἰησοῦν Иисуса τὸν Ναζωραῖον. Назорея. λέγει Говорит αὐτοῖς, им, Ἐγώ Я εἰμι. есть. εἱστήκει Стоял δὲ же καὶ и Ἰούδας Иуда παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его μετ᾽ с αὐτῶν. ними.6 ὡς Когда οὖν итак εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Ἐγώ Я εἰμι, есть, ἀπῆλθον они отошли εἰς τὰ ὀπίσω назад καὶ и ἔπεσαν пали χαμαί. на землю.7 πάλιν Опять οὖν итак ἐπηρώτησεν Он спросил αὐτούς, их, Τίνα Кого ζητεῖτε; ищете? οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Ἰησοῦν Иисуса τὸν Ναζωραῖον. Назорея.8 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Εἶπον Я сказал ὑμῖν вам ὅτι что ἐγώ Я εἰμι· есть; εἰ если οὖν итак ἐμὲ Меня ζητεῖτε, ищете, ἄφετε пусти́те τούτους этих ὑπάγειν· уйти;9 ἵνα чтобы πληρωθῇ было исполнено λόγος слово ὃν которое εἶπεν Он сказал ὅτι что Οὓς Которых δέδωκάς Ты дал μοι Мне οὐκ не ἀπώλεσα погубил Я ἐξ из αὐτῶν них οὐδένα. никого.10 Σίμων Симон οὖν итак Πέτρος Пётр ἔχων имеющий μάχαιραν меч εἵλκυσεν извлёк αὐτὴν его καὶ и ἔπαισεν ударил τὸν τοῦ ἀρχιερέως первосвященника δοῦλον раба καὶ и ἀπέκοψεν отрубил αὐτοῦ его τὸ ὠτάριον ухо τὸ δεξιόν. правое. ἦν Было δὲ же ὄνομα имя τῷ δούλῳ рабу Μάλχος. Малх.11 εἶπεν Сказал οὖν итак Ἰησοῦς Иисус τῷ Πέτρῳ, Петру, Βάλε Положи τὴν μάχαιραν меч εἰς в τὴν θήκην· ножны; τὸ ποτήριον чашу которую δέδωκέν дал μοι Мне πατὴρ Отец οὐ [разве] нет μὴ не πίω выпью αὐτό; её?12 οὖν Итак σπεῖρα когорта καὶ и χιλίαρχος тысячник καὶ и οἱ ὑπηρέται служители τῶν Ἰουδαίων Иудеев συνέλαβον взяли τὸν Ἰησοῦν Иисуса καὶ и ἔδησαν связали αὐτὸν Его13 καὶ и ἤγαγον повели πρὸς к Ἅνναν Анне πρῶτον· сначала; ἦν он был γὰρ ведь πενθερὸς тесть τοῦ Καϊάφα, Каиафы, ὃς который ἦν был ἀρχιερεὺς первосвященник τοῦ ἐνιαυτοῦ года ἐκείνου· того;14 ἦν был δὲ же Καϊάφας Каиафа συμβουλεύσας посоветовавший τοῖς Ἰουδαίοις Иудеям ὅτι что συμφέρει приносит пользу ἕνα одному ἄνθρωπον человеку ἀποθανεῖν умереть ὑπὲρ за τοῦ λαοῦ. народ.15 Ἠκολούθει Следовал δὲ же τῷ Ἰησοῦ Иисусу Σίμων Симон Πέτρος Пётр καὶ и ἄλλος другой μαθητής. ученик. δὲ Же μαθητὴς ученик ἐκεῖνος тот ἦν был γνωστὸς знакомый τῷ ἀρχιερεῖ, первосвященнику, καὶ и συνεισῆλθεν он вошёл с τῷ Ἰησοῦ Иисусом εἰς во τὴν αὐλὴν двор τοῦ ἀρχιερέως, первосвященника,16 δὲ же Πέτρος Пётр εἱστήκει стоял πρὸς у τῇ θύρᾳ двери́ ἔξω. вне. ἐξῆλθεν Вышел οὖν итак μαθητὴς ученик ἄλλος другой γνωστὸς знакомый τοῦ ἀρχιερέως первосвященника καὶ и εἶπεν сказал τῇ θυρωρῷ привратнице καὶ и εἰσήγαγεν ввёл τὸν Πέτρον. Петра.17 λέγει Говорит οὖν итак τῷ Πέτρῳ Петру παιδίσκη служанка θυρωρός, привратница, Μὴ Не καὶ и σὺ ты ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников εἶ есть τοῦ ἀνθρώπου Человека τούτου; Этого? λέγει Говорит ἐκεῖνος, тот, Οὐκ Не εἰμί. есть я.18 εἱστήκεισαν Стояли δὲ же οἱ δοῦλοι рабы καὶ и οἱ ὑπηρέται служители ἀνθρακιὰν костёр πεποιηκότες, сделавшие, ὅτι потому что ψῦχος холод ἦν, был, καὶ и ἐθερμαίνοντο· они грелись; ἦν был δὲ же καὶ и Πέτρος Пётр μετ᾽ с αὐτῶν ними ἑστὼς стоящий καὶ и θερμαινόμενος. греющийся.19 οὖν Итак ἀρχιερεὺς первосвященник ἠρώτησεν спросил τὸν Ἰησοῦν Иисуса περὶ относительно τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его καὶ и περὶ об τῆς διδαχῆς учении αὐτοῦ. Его.20 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἐγὼ Я παρρησίᾳ открыто λελάληκα произнёс τῷ κόσμῳ· миру; ἐγὼ Я πάντοτε всегда ἐδίδαξα научил ἐν в συναγωγῇ синагоге καὶ и ἐν в τῷ ἱερῷ, Храме, ὅπου где πάντες все οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи συνέρχονται, сходятся, καὶ и ἐν в κρυπτῷ тайном ἐλάλησα Я произнёс οὐδέν. ничто.21 τί Что με Меня ἐρωτᾷς; спрашиваешь? ἐρώτησον Спроси τοὺς ἀκηκοότας услышавших τί что ἐλάλησα Я произнёс αὐτοῖς· им; ἴδε посмотри οὗτοι эти οἴδασιν знают которое εἶπον сказал ἐγώ. Я.22 ταῦτα Это δὲ же αὐτοῦ Его εἰπόντος сказавшего εἷς один παρεστηκὼς стоящий около τῶν ὑπηρετῶν служителей ἔδωκεν дал ῥάπισμα удар τῷ Ἰησοῦ Иисусу εἰπών, сказавший, Οὕτως Так ἀποκρίνῃ отвечаешь τῷ ἀρχιερεῖ; первосвященнику?23 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Εἰ Если κακῶς плохо ἐλάλησα, Я произнёс, μαρτύρησον засвидетельствуй περὶ о τοῦ κακοῦ· плохом; εἰ если δὲ же καλῶς, хорошо, τί что με Меня δέρεις; бьёшь?24 ἀπέστειλεν Послал οὖν итак αὐτὸν Его Ἅννας Анна δεδεμένον связанного πρὸς к Καϊάφαν Каиафе τὸν ἀρχιερέα. первосвященнику.25 Ἦν Был δὲ же Σίμων Симон Πέτρος Пётр ἑστὼς стоящий καὶ и θερμαινόμενος. греющийся. εἶπον Сказали οὖν итак αὐτῷ, ему, Μὴ Не καὶ и σὺ ты ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его εἶ; есть? ἠρνήσατο Отказался ἐκεῖνος тот καὶ и εἶπεν, сказал, Οὐκ Не εἰμί. есть я.26 λέγει Говорит εἷς один ἐκ из τῶν δούλων рабов τοῦ ἀρχιερέως, первосвященника, συγγενὴς родственник ὢν сущий οὗ которого ἀπέκοψεν отрубил Πέτρος Пётр τὸ ὠτίον, ушко, Οὐκ [Разве] не ἐγώ я σε тебя εἶδον увидел ἐν в τῷ κήπῳ саду μετ᾽ с αὐτοῦ; Ним?27 πάλιν Опять οὖν итак ἠρνήσατο отказался Πέτρος· Пётр; καὶ и εὐθέως тотчас ἀλέκτωρ петух ἐφώνησεν. прокричал.28 Ἄγουσιν Ведут οὖν итак τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἀπὸ от τοῦ Καϊάφα Каиафы εἰς в τὸ πραιτώριον· преторий; ἦν было δὲ же πρωΐ· рано утром; καὶ и αὐτοὶ они οὐκ не εἰσῆλθον вошли εἰς в τὸ πραιτώριον, преторий, ἵνα чтобы μὴ не μιανθῶσιν были осквернены они ἀλλὰ но φάγωσιν они съели τὸ πάσχα. пасху.29 ἐξῆλθεν Вышел οὖν итак Πιλᾶτος Пилат ἔξω вон πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и φησίν, говорит, Τίνα Какое κατηγορίαν обвинение φέρετε несёте [κατὰ] против τοῦ ἀνθρώπου Человека τούτου; Этого?30 ἀπεκρίθησαν Они ответили καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, ему, Εἰ Если μὴ не ἦν был [бы] οὗτος Этот κακὸν зло ποιῶν, творящий, οὐκ не ἄν σοι тебе παρεδώκαμεν мы передали [бы] αὐτόν. Его.31 εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им Πιλᾶτος, Пилат, Λάβετε Возьмите αὐτὸν Его ὑμεῖς, вы, καὶ и κατὰ по τὸν νόμον Закону ὑμῶν вашему κρίνατε осуди́те αὐτόν. Его. εἶπον Сказали αὐτῷ ему οἱ Ἰουδαῖοι, Иудеи, Ἡμῖν Нам οὐκ не ἔξεστιν позволяется ἀποκτεῖναι убить οὐδένα· никого;32 ἵνα чтобы λόγος слово τοῦ Ἰησοῦ Иисуса πληρωθῇ было исполнено ὃν которое εἶπεν Он сказал σημαίνων указывающий ποίῳ какой θανάτῳ смертью ἤμελλεν Он готовился ἀποθνῄσκειν. умирать.33 Εἰσῆλθεν Вошёл οὖν итак πάλιν опять εἰς в τὸ πραιτώριον преторий Πιλᾶτος Пилат καὶ и ἐφώνησεν позвал τὸν Ἰησοῦν Иисуса καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Σὺ Ты εἶ есть βασιλεὺς Царь τῶν Ἰουδαίων; Иудеев?34 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Ἀπὸ От σεαυτοῦ тебя самого σὺ ты τοῦτο это λέγεις говоришь или ἄλλοι другие εἶπόν сказали σοι тебе περὶ о ἐμοῦ; Мне?35 ἀπεκρίθη Ответил Πιλᾶτος, Пилат, Μήτι Ведь не ἐγὼ я Ἰουδαῖός Иудей εἰμι; есть? τὸ ἔθνος Народ τὸ σὸν Твой καὶ и οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники παρέδωκάν передали σε Тебя ἐμοί· мне; τί что ἐποίησας; Ты сделал?36 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, βασιλεία Царство ἐμὴ Моё οὐκ не ἔστιν есть ἐκ от τοῦ κόσμου мира τούτου· этого; εἰ если ἐκ от τοῦ κόσμου мира τούτου этого ἦν было [бы] βασιλεία Царство ἐμή, Моё, οἱ ὑπηρέται служители οἱ ἐμοὶ Мои ἠγωνίζοντο боролись [бы] , ἵνα чтобы μὴ не παραδοθῶ был передан Я τοῖς Ἰουδαίοις· Иудеям; νῦν теперь δὲ же βασιλεία Царство ἐμὴ Моё οὐκ не ἔστιν есть ἐντεῦθεν. отсюда.37 εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτῷ Ему Πιλᾶτος, Пилат, Οὐκοῦν Так [разве] не βασιλεὺς Царь εἶ есть σύ; Ты? ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Σὺ Ты λέγεις говоришь ὅτι что βασιλεύς Царь εἰμι. Я есть. ἐγὼ Я εἰς для τοῦτο этого γεγέννημαι рождён καὶ и εἰς для τοῦτο этого ἐλήλυθα пришёл εἰς в τὸν κόσμον, мир, ἵνα чтобы μαρτυρήσω Я засвидетельствовал τῇ ἀληθείᾳ· истину; πᾶς всякий ὢν сущий ἐκ от τῆς ἀληθείας истины ἀκούει слушает μου Мой τῆς φωνῆς. голос.38 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Πιλᾶτος, Пилат, Τί Что ἐστιν есть ἀλήθεια; истина? Καὶ И τοῦτο это εἰπὼν сказавший πάλιν опять ἐξῆλθεν он вышел πρὸς к τοὺς Ἰουδαίους, Иудеям, καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἐγὼ Я οὐδεμίαν никакую εὑρίσκω нахожу ἐν в αὐτῷ Нём αἰτίαν. вину.39 ἔστιν Есть δὲ же συνήθεια обычай ὑμῖν [у] вас ἵνα чтобы ἕνα одного ἀπολύσω я освободил ὑμῖν вам ἐν в τῷ πάσχα· Пасху; βούλεσθε хотите οὖν итак ἀπολύσω освобожу ὑμῖν вам τὸν βασιλέα Царя τῶν Ἰουδαίων; Иудеев?40 ἐκραύγασαν Они закричали οὖν итак πάλιν опять λέγοντες, говорящие, Μὴ Не τοῦτον Этого ἀλλὰ но τὸν Βαραββᾶν. Варавву. ἦν Был δὲ же Βαραββᾶς Варавва λῃστής. разбойник.