keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 5

Подстрочный перевод Библии

1 Μετὰ После ταῦτα этого ἦν был ἑορτὴ праздник τῶν Ἰουδαίων, Иудеев, καὶ и ἀνέβη взошёл Ἰησοῦς Иисус εἰς в Ἱεροσόλυμα. Иерусалим.2 ἔστιν Есть δὲ же ἐν в τοῖς Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἐπὶ у τῇ προβατικῇ овечьих [воро́т] κολυμβήθρα купальня ἐπιλεγομένη называемая Ἑβραϊστὶ По-еврейски Βηθζαθά, Вифзафа, πέντε пять στοὰς галерей ἔχουσα. имеющая.3 ἐν В ταύταις этих κατέκειτο лежало πλῆθος множество τῶν ἀσθενούντων, болеющих, τυφλῶν, слепых, χωλῶν, хромых, ξηρῶν. иссохших.4 5 ἦν Был δέ же τις какой-то ἄνθρωπος человек ἐκεῖ там τριάκοντα тридцать [καὶ] и ὀκτὼ восемь ἔτη лет ἔχων имеющий ἐν в τῇ ἀσθενείᾳ болезни αὐτοῦ· его;6 τοῦτον этого ἰδὼν увидевший Ἰησοῦς Иисус κατακείμενον, лежащего, καὶ и γνοὺς узнавший ὅτι что πολὺν многое ἤδη уже́ χρόνον время ἔχει, имеет, λέγει говорит αὐτῷ, ему, Θέλεις Желаешь ὑγιὴς здоровым γενέσθαι; сделаться?7 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ Ему ἀσθενῶν, болеющий, Κύριε, Господин, ἄνθρωπον человека οὐκ не ἔχω имею ἵνα чтобы ὅταν когда ταραχθῇ будет приведена в волнение τὸ ὕδωρ вода βάλῃ он бросил με меня εἰς в τὴν κολυμβήθραν· купальню; ἐν в которое [время] δὲ же ἔρχομαι прихожу ἐγὼ я ἄλλος другой πρὸ прежде ἐμοῦ меня καταβαίνει. сходит.8 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἔγειρε Вставай ἆρον возьми τὸν κράβαττόν кровать σου твою καὶ и περιπάτει. ходи.9 καὶ И εὐθέως тотчас ἐγένετο сделался ὑγιὴς здоровым ἄνθρωπος, человек, καὶ и ἦρεν взял τὸν κράβαττον кровать αὐτοῦ его καὶ и περιεπάτει. ходил. Ἦν Была δὲ же σάββατον суббота ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ. день.10 ἔλεγον Говорили οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи τῷ τεθεραπευμένῳ, излеченному, Σάββατόν Суббота ἐστιν, есть, καὶ и οὐκ не ἔξεστίν позволяется σοι тебе ἆραι взять τὸν κράβαττόν кровать σου. твою.11 Он δὲ же ἀπεκρίθη ответил αὐτοῖς, им, ποιήσας Сделавший με меня ὑγιῆ здоровым ἐκεῖνός Тот μοι мне εἶπεν, сказал, Ἆρον Возьми τὸν κράβαττόν кровать σου твою καὶ и περιπάτει. ходи.12 ἠρώτησαν Они спросили αὐτόν, его, Τίς Кто ἐστιν есть ἄνθρωπος человек εἰπών сказавший σοι, тебе, Ἆρον Возьми καὶ и περιπάτει; ходи?13 δὲ Же ἰαθεὶς исцелённый οὐκ не ᾔδει знал τίς кто ἐστιν, Он есть, γὰρ ведь Ἰησοῦς Иисус ἐξένευσεν уклонился ὄχλου толпы́ ὄντος сущей ἐν в τῷ этом τόπῳ. месте.14 μετὰ После ταῦτα этого εὑρίσκει находит αὐτὸν его Ἰησοῦς Иисус ἐν в τῷ ἱερῷ Храме καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἴδε Посмотри ὑγιὴς здоровым γέγονας· ты сделался; μηκέτι не ἁμάρτανε, греши, ἵνα чтобы μὴ не χεῖρόν худшее σοί тебе τι что γένηται. случилось.15 ἀπῆλθεν Ушёл этот ἄνθρωπος человек καὶ и ἀνήγγειλεν сообщил τοῖς Ἰουδαίοις Иудеям ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἐστιν есть ποιήσας сделавший αὐτὸν его ὑγιῆ. здоровым.16 καὶ И διὰ из-за τοῦτο этого ἐδίωκον преследовали οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи τὸν Ἰησοῦν, Иисуса, ὅτι потому что ταῦτα это ἐποίει Он делал ἐν в σαββάτῳ. субботу.17 δὲ Же [Ἰησοῦς] Иисус ἀπεκρίνατο ответил αὐτοῖς, им, πατήρ Отец μου Мой ἕως до ἄρτι ныне ἐργάζεται, делает, κἀγὼ и Я ἐργάζομαι. делаю.18 διὰ Из-за τοῦτο этого οὖν итак μᾶλλον более ἐζήτουν искали αὐτὸν Его οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἀποκτεῖναι, убить, ὅτι потому что οὐ не μόνον только ἔλυεν нарушал Он τὸ σάββατον субботу ἀλλὰ но καὶ и πατέρα отцом ἴδιον собственным ἔλεγεν Он называл τὸν θεόν, Бога, ἴσον равного ἑαυτὸν Самого Себя ποιῶν делающий τῷ θεῷ. Богу.19 Ἀπεκρίνατο Ответил οὖν итак Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ не δύναται может υἱὸς Сын ποιεῖν делать ἀφ᾽ от ἑαυτοῦ Самого Себя οὐδὲν ничто ἐὰν если μή не τι что βλέπῃ будет видеть τὸν πατέρα Отца ποιοῦντα· делающего; которое γὰρ ведь ἂν ἐκεῖνος Тот ποιῇ, будет делать, ταῦτα это καὶ и υἱὸς Сын ὁμοίως подобно ποιεῖ. делает.20 γὰρ Ведь πατὴρ Отец φιλεῖ любит τὸν υἱὸν Сына καὶ и πάντα всё δείκνυσιν показывает αὐτῷ Ему которое αὐτὸς Сам ποιεῖ, делает, καὶ и μείζονα бо́льшие τούτων этих δείξει покажет αὐτῷ Ему ἔργα, дела́, ἵνα чтобы ὑμεῖς вы θαυμάζητε. удивлялись.21 ὥσπερ Как γὰρ ведь πατὴρ Отец ἐγείρει поднимает τοὺς νεκροὺς мёртвых καὶ и ζῳοποιεῖ, оживляет, οὕτως так καὶ и υἱὸς Сын οὓς которых θέλει желает ζῳοποιεῖ. оживляет.22 οὐδὲ И не γὰρ ведь πατὴρ Отец κρίνει судит οὐδένα, никого, ἀλλὰ но τὴν κρίσιν суд πᾶσαν весь δέδωκεν Он дал τῷ υἱῷ, Сыну,23 ἵνα чтобы πάντες все τιμῶσι чтили τὸν υἱὸν Сына καθὼς как τιμῶσι чтили τὸν πατέρα. Отца. μὴ Не τιμῶν чтящий τὸν υἱὸν Сына οὐ не τιμᾷ чтит τὸν πατέρα Отца τὸν πέμψαντα Пославшего αὐτόν. Его.24 Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что τὸν λόγον слово μου Моё ἀκούων слышащий καὶ и πιστεύων верящий τῷ πέμψαντί Пославшему με Меня ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, καὶ и εἰς на κρίσιν суд οὐκ не ἔρχεται приходит ἀλλὰ но μεταβέβηκεν он перешёл ἐκ из τοῦ θανάτου смерти εἰς в τὴν ζωήν. жизнь.25 ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ἔρχεται приходит ὥρα час καὶ и νῦν теперь ἐστιν есть ὅτε когда οἱ νεκροὶ мёртвые ἀκούσουσιν будут слышать τῆς φωνῆς голос τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ θεοῦ Бога καὶ и οἱ ἀκούσαντες услышавшие ζήσουσιν. будут жить.26 ὥσπερ Как γὰρ ведь πατὴρ Отец ἔχει имеет ζωὴν жизнь ἐν в ἑαυτῷ, Себе Самом, οὕτως так καὶ и τῷ υἱῷ Сыну ἔδωκεν дал ζωὴν жизнь ἔχειν иметь ἐν в ἑαυτῷ· Себе Самом;27 καὶ и ἐξουσίαν власть ἔδωκεν дал αὐτῷ Ему κρίσιν суд ποιεῖν, творить, ὅτι потому что υἱὸς Сын ἀνθρώπου человека ἐστίν. есть.28 μὴ Не θαυμάζετε удивляйтесь τοῦτο, этому, ὅτι что ἔρχεται приходит ὥρα час ἐν в который πάντες все οἱ которые ἐν в τοῖς μνημείοις гробницах ἀκούσουσιν будут слышать τῆς φωνῆς голос αὐτοῦ Его29 καὶ и ἐκπορεύσονται, выйдут, οἱ τὰ ἀγαθὰ доброе ποιήσαντες сделавшие εἰς в ἀνάστασιν воскресение ζωῆς, жизни, οἱ δὲ же τὰ φαῦλα дурное πράξαντες сделавшие εἰς в ἀνάστασιν воскресение κρίσεως. суда.30 Οὐ Не δύναμαι могу ἐγὼ Я ποιεῖν творить ἀπ᾽ от ἐμαυτοῦ Меня Самого οὐδέν· ничто; καθὼς как ἀκούω Я услышал κρίνω, сужу, καὶ и κρίσις суд ἐμὴ Мой δικαία праведен ἐστίν, есть, ὅτι потому что οὐ не ζητῶ ищу τὸ θέλημα воли τὸ ἐμὸν Моей ἀλλὰ но τὸ θέλημα воли τοῦ πέμψαντός Пославшего με. Меня.31 ἐὰν Если ἐγὼ Я μαρτυρῶ свидетельствую περὶ о ἐμαυτοῦ, Мне Самом, μαρτυρία свидетельство μου Моё οὐκ не ἔστιν есть ἀληθής· истинное;32 ἄλλος другой ἐστὶν есть μαρτυρῶν свидетельствующий περὶ обо ἐμοῦ, Мне, καὶ и οἶδα знаю ὅτι что ἀληθής истинное ἐστιν есть μαρτυρία свидетельство ἣν которым μαρτυρεῖ свидетельствует περὶ обо ἐμοῦ. Мне.33 ὑμεῖς Вы ἀπεστάλκατε послали πρὸς к Ἰωάννην, Иоанну, καὶ и μεμαρτύρηκεν он засвидетельствовал τῇ ἀληθείᾳ· [для] истины;34 ἐγὼ Я δὲ же οὐ не παρὰ у ἀνθρώπου человека τὴν μαρτυρίαν свидетельство λαμβάνω, принимаю, ἀλλὰ но ταῦτα это λέγω говорю ἵνα чтобы ὑμεῖς вы σωθῆτε. были спасены.35 ἐκεῖνος Тот ἦν был λύχνος светильник καιόμενος горящий καὶ и φαίνων, светящий, ὑμεῖς вы δὲ же ἠθελήσατε пожелали ἀγαλλιαθῆναι возликовать πρὸς на ὥραν час ἐν в τῷ φωτὶ свете αὐτοῦ. его.36 ἐγὼ Я δὲ же ἔχω имею τὴν μαρτυρίαν свидетельство μείζω большее τοῦ Ἰωάννου· Иоанна; τὰ γὰρ ведь ἔργα дела́ которые δέδωκέν дал μοι мне πατὴρ Отец ἵνα чтобы τελειώσω Я закончил αὐτά, их, αὐτὰ эти τὰ ἔργα дела́ которое ποιῶ, делаю, μαρτυρεῖ свидетельствуют περὶ за ἐμοῦ Меня ὅτι что πατήρ Отец με Меня ἀπέσταλκεν· послал;37 καὶ и πέμψας пославший με Меня πατὴρ Отец ἐκεῖνος Тот μεμαρτύρηκεν засвидетельствовал περὶ обо ἐμοῦ. Мне. οὔτε И не φωνὴν голос αὐτοῦ Его πώποτε когда-либо ἀκηκόατε вы услышали οὔτε и не εἶδος образ αὐτοῦ Его ἑωράκατε, вы увидели,38 καὶ и τὸν λόγον слово αὐτοῦ Его οὐκ не ἔχετε имеете ἐν в ὑμῖν вас μένοντα, остающееся, ὅτι потому что ὃν Которого ἀπέστειλεν послал ἐκεῖνος Тот τούτῳ Этому ὑμεῖς вы οὐ не πιστεύετε. верите.39 ἐραυνᾶτε Изучаете τὰς γραφάς, Писания, ὅτι потому что ὑμεῖς вы δοκεῖτε полагаете ἐν в αὐταῖς них ζωὴν жизнь αἰώνιον вечную ἔχειν· иметь; καὶ и ἐκεῖναί те εἰσιν есть αἱ μαρτυροῦσαι свидетельствующие περὶ обо ἐμοῦ· Мне;40 καὶ и οὐ не θέλετε желаете ἐλθεῖν прийти πρός ко με Мне ἵνα чтобы ζωὴν жизнь ἔχητε. вы имели.41 Δόξαν Славу παρὰ у ἀνθρώπων людей οὐ не λαμβάνω, принимаю,42 ἀλλὰ но ἔγνωκα Я узнал ὑμᾶς вас ὅτι что τὴν ἀγάπην любовь τοῦ θεοῦ [к] Богу οὐκ не ἔχετε имеете ἐν в ἑαυτοῖς. себе.43 ἐγὼ Я ἐλήλυθα пришёл ἐν в τῷ ὀνόματι имени τοῦ πατρός Отца μου Моего καὶ и οὐ не λαμβάνετέ принимайте με· Меня; ἐὰν если ἄλλος другой ἔλθῃ придёт ἐν в τῷ ὀνόματι имени τῷ ἰδίῳ, собственном, ἐκεῖνον того λήμψεσθε. при́мете.44 πῶς Как δύνασθε можете ὑμεῖς вы πιστεῦσαι, поверить, δόξαν славу παρὰ от ἀλλήλων друг друга λαμβάνοντες принимающие καὶ а τὴν δόξαν славу τὴν παρὰ от τοῦ μόνου единого θεοῦ Бога οὐ не ζητεῖτε; ищите?45 μὴ Не δοκεῖτε полагаете ὅτι что ἐγὼ Я κατηγορήσω буду обвинять ὑμῶν вас πρὸς у τὸν πατέρα· Отца; ἔστιν есть κατηγορῶν обвиняющий ὑμῶν вас Μωϋσῆς, Моисей, εἰς на ὃν которого ὑμεῖς вы ἠλπίκατε. понадеялись.46 εἰ Если γὰρ ведь ἐπιστεύετε вы поверили [бы] Μωϋσεῖ, Моисею, ἐπιστεύετε вы поверили [бы] ἂν ἐμοί, Мне, περὶ о γὰρ ведь ἐμοῦ Мне ἐκεῖνος тот ἔγραψεν. написал.47 εἰ Если δὲ же τοῖς ἐκείνου того γράμμασιν буквам οὐ не πιστεύετε, верите, πῶς как τοῖς ἐμοῖς Моим ῥήμασιν словам πιστεύσετε; будете верить?