keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 9

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И παράγων проходящий εἶδεν Он увидел ἄνθρωπον человека τυφλὸν слепого ἐκ от γενετῆς. рождения.2 καὶ И ἠρώτησαν спросили αὐτὸν Его οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его λέγοντες, говорящие, Ῥαββί, Равви, τίς кто ἥμαρτεν, согрешил, οὗτος этот или οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ, его, ἵνα чтобы τυφλὸς слепой γεννηθῇ; он был рождён?3 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς, Иисус, Οὔτε И не οὗτος этот ἥμαρτεν согрешил οὔτε и не οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ, его, ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы φανερωθῇ были явлены τὰ ἔργα дела́ τοῦ θεοῦ Бога ἐν в αὐτῷ. нём.4 ἡμᾶς Нам δεῖ надлежит ἐργάζεσθαι делать τὰ ἔργα дела́ τοῦ πέμψαντός Пославшего με Меня ἕως пока ἡμέρα день ἐστίν· есть; ἔρχεται приходит νὺξ ночь ὅτε когда οὐδεὶς никто δύναται может ἐργάζεσθαι. делать.5 ὅταν Когда ἐν в τῷ κόσμῳ мире ὦ, буду, φῶς свет εἰμι Я есть τοῦ κόσμου. мира.6 ταῦτα Это εἰπὼν сказавший ἔπτυσεν Он плюнул χαμαὶ на землю καὶ и ἐποίησεν сделал πηλὸν грязь ἐκ из τοῦ πτύσματος, слюны, καὶ и ἐπέχρισεν намазал αὐτοῦ ему τὸν πηλὸν грязь ἐπὶ на τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́7 καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ὕπαγε Иди νίψαι умойся εἰς в τὴν κολυμβήθραν купальню τοῦ Σιλωάμ Силоама [ὃ которое ἑρμηνεύεται переводится Ἀπεσταλμένος]. Посланный. ἀπῆλθεν Он ушёл οὖν итак καὶ и ἐνίψατο, умылся, καὶ и ἦλθεν пришёл βλέπων. видящий.8 Οἱ οὖν Итак γείτονες соседи καὶ и οἱ θεωροῦντες видящие αὐτὸν его τὸ πρότερον прежде ὅτι что προσαίτης попрошайка ἦν он был ἔλεγον, говорили, Οὐχ [разве] не οὗτός этот ἐστιν есть καθήμενος сидящий καὶ и προσαιτῶν; просящий?9 ἄλλοι Другие ἔλεγον говорили ὅτι что Οὗτός Этот ἐστιν· есть; ἄλλοι другие ἔλεγον, говорили, Οὐχί, Нет, ἀλλὰ но ὅμοιος подобен αὐτῷ ему ἐστιν. он есть. ἐκεῖνος Тот ἔλεγεν говорил ὅτι что Ἐγώ Я εἰμι. есть.10 ἔλεγον Говорили οὖν итак αὐτῷ, ему, Πῶς Как [οὖν] итак ἠνεῴχθησάν открылись σου твои οἱ ὀφθαλμοί; глаза́?11 ἀπεκρίθη Ответил ἐκεῖνος, тот, ἄνθρωπος Человек λεγόμενος называемый Ἰησοῦς Иисус πηλὸν грязь ἐποίησεν сделал καὶ и ἐπέχρισέν намазал μου мои τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ καὶ и εἶπέν сказал μοι мне ὅτι что Ὕπαγε Иди εἰς в τὸν Σιλωὰμ Силоам καὶ и νίψαι· умойся; ἀπελθὼν ушедший οὖν итак καὶ и νιψάμενος умывшийся ἀνέβλεψα. я прозрел.12 καὶ И εἶπαν они сказали αὐτῷ, ему, Ποῦ Где ἐστιν есть ἐκεῖνος; Тот? λέγει, Говорит, Οὐκ Не οἶδα. знаю.13 Ἄγουσιν Ведут αὐτὸν его πρὸς к τοὺς Φαρισαίους фарисеям τόν ποτε когда-то τυφλόν. слепого.14 ἦν Была δὲ же σάββατον суббота ἐν в который ἡμέρᾳ день τὸν πηλὸν грязь ἐποίησεν сделал Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἀνέῳξεν открыл αὐτοῦ его τοὺς ὀφθαλμούς. глаза́.15 πάλιν Опять οὖν итак ἠρώτων спрашивали αὐτὸν его καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи πῶς как ἀνέβλεψεν. он прозрел. Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πηλὸν Грязь ἐπέθηκέν наложил Он μου мне ἐπὶ на τοὺς ὀφθαλμούς, глаза́, καὶ и ἐνιψάμην, я умылся, καὶ и βλέπω. вижу.16 ἔλεγον Говорили οὖν итак ἐκ из τῶν Φαρισαίων фарисеев τινές, некоторые, Οὐκ Не ἔστιν есть οὗτος Этот παρὰ от θεοῦ Бога ἄνθρωπος, Человек, ὅτι потому что τὸ σάββατον субботу οὐ не τηρεῖ. соблюдает. ἄλλοι Другие [δὲ] же ἔλεγον, говорили, Πῶς Как δύναται может ἄνθρωπος человек ἁμαρτωλὸς грешный τοιαῦτα таковые σημεῖα знамения ποιεῖν; творить? καὶ И σχίσμα раздор ἦν был ἐν в αὐτοῖς. них.17 λέγουσιν Говорят οὖν итак τῷ τυφλῷ слепому πάλιν, опять, Τί Что σὺ ты λέγεις говоришь περὶ о αὐτοῦ, Нём, ὅτι потому что ἠνέῳξέν Он открыл σου твои τοὺς ὀφθαλμούς; глаза́? Он δὲ же εἶπεν сказал ὅτι что Προφήτης Пророк ἐστίν. Он есть.18 Οὐκ Не ἐπίστευσαν поверили οὖν итак οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи περὶ о αὐτοῦ нём ὅτι что ἦν он был τυφλὸς слепой καὶ и ἀνέβλεψεν, прозрел, ἕως до ὅτου которого [времени] ἐφώνησαν они позвали τοὺς γονεῖς родителей αὐτοῦ самого τοῦ ἀναβλέψαντος прозревшего19 καὶ и ἠρώτησαν они спросили αὐτοὺς их λέγοντες, говорящие, Οὗτός Этот ἐστιν есть υἱὸς сын ὑμῶν, ваш, ὃν [о] котором ὑμεῖς вы λέγετε говорите ὅτι что τυφλὸς слепой ἐγεννήθη; он был рождён? πῶς Как οὖν итак βλέπει видит ἄρτι; ныне?20 ἀπεκρίθησαν Ответили οὖν итак οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ его καὶ и εἶπαν, сказали, Οἴδαμεν Знаем ὅτι что οὗτός этот ἐστιν есть υἱὸς сын ἡμῶν наш καὶ и ὅτι что τυφλὸς слепой ἐγεννήθη· он был рождён;21 πῶς как δὲ же νῦν теперь βλέπει видит οὐκ не οἴδαμεν, знаем, или τίς кто ἤνοιξεν открыл αὐτοῦ его τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ ἡμεῖς мы οὐκ не οἴδαμεν· знаем; αὐτὸν его ἐρωτήσατε, спроси́те, ἡλικίαν возраст ἔχει, имеет, αὐτὸς сам περὶ о ἑαυτοῦ себе λαλήσει. скажет.22 ταῦτα Это εἶπαν сказали οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ его ὅτι потому что ἐφοβοῦντο они боялись τοὺς Ἰουδαίους, Иудеев, ἤδη уже́ γὰρ ведь συνετέθειντο сговорились οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἵνα чтобы ἐάν если τις кто-либо αὐτὸν Его ὁμολογήσῃ признает Χριστόν, Христа, ἀποσυνάγωγος отлучённый от синагоги γένηται. он сделался.23 διὰ Из-за τοῦτο этого οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ его εἶπαν сказали ὅτι что Ἡλικίαν Возраст ἔχει, имеет, αὐτὸν его ἐπερωτήσατε. спроси́те.24 Ἐφώνησαν Они позвали οὖν итак τὸν ἄνθρωπον человека ἐκ во δευτέρου второй [раз] ὃς который ἦν был τυφλὸς слепой καὶ и εἶπαν они сказали αὐτῷ, ему, Δὸς Воздай δόξαν славу τῷ θεῷ· Богу; ἡμεῖς мы οἴδαμεν знаем ὅτι что οὗτος Этот ἄνθρωπος Человек ἁμαρτωλός грешный ἐστιν. есть.25 ἀπεκρίθη Ответил οὖν итак ἐκεῖνος, тот, Εἰ ἁμαρτωλός грешный ἐστιν Он есть οὐκ не οἶδα· знаю; ἓν одно οἶδα, знаю, ὅτι что τυφλὸς слепой ὢν сущий ἄρτι сейчас βλέπω. вижу.26 εἶπον Они сказали οὖν итак αὐτῷ, ему, Τί Что ἐποίησέν Он сделал σοι; тебе? πῶς Как ἤνοιξέν Он открыл σου твои τοὺς ὀφθαλμούς; глаза́?27 ἀπεκρίθη Он ответил αὐτοῖς, им, Εἶπον Я сказал ὑμῖν вам ἤδη уже́ καὶ и οὐκ не ἠκούσατε· услышали вы; τί что πάλιν опять θέλετε желаете ἀκούειν; слышать? μὴ Не καὶ и ὑμεῖς вы [ли] θέλετε желаете αὐτοῦ Его μαθηταὶ учениками γενέσθαι; сделаться?28 καὶ И ἐλοιδόρησαν они обругали αὐτὸν его καὶ и εἶπον, сказали, Σὺ Ты μαθητὴς ученик εἶ есть ἐκείνου, Того, ἡμεῖς мы δὲ же τοῦ Μωϋσέως Моисея ἐσμὲν есть μαθηταί· ученики;29 ἡμεῖς мы οἴδαμεν знаем ὅτι что Μωϋσεῖ Моисею λελάληκεν сказал θεός, Бог, τοῦτον Этого δὲ же οὐκ не οἴδαμεν знаем πόθεν откуда ἐστίν. Он есть.30 ἀπεκρίθη Ответил этот ἄνθρωπος человек καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἐν В τούτῳ этом γὰρ ведь τὸ θαυμαστόν удивительное ἐστιν есть ὅτι что ὑμεῖς вы οὐκ не οἴδατε знаете πόθεν откуда ἐστίν, Он есть, καὶ и ἤνοιξέν Он открыл μου мои τοὺς ὀφθαλμούς. глаза́.31 οἴδαμεν Знаем ὅτι что ἁμαρτωλῶν грешных θεὸς Бог οὐκ не ἀκούει, слушает, ἀλλ᾽ но ἐάν если τις кто-либо θεοσεβὴς богобоязненный будет καὶ и τὸ θέλημα волю αὐτοῦ Его ποιῇ он будет делать τούτου этого ἀκούει. слушает.32 ἐκ От τοῦ αἰῶνος ве́ка οὐκ не ἠκούσθη было услышано ὅτι что ἠνέῳξέν открыл τις кто-либо ὀφθαλμοὺς глаза́ τυφλοῦ слепого γεγεννημένου· рождённого;33 εἰ если μὴ не ἦν был οὗτος Этот παρὰ от θεοῦ, Бога, οὐκ не ἠδύνατο мог ποιεῖν Он творить οὐδέν. ничто.34 ἀπεκρίθησαν Они ответили καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, ему, Ἐν В ἁμαρτίαις грехах σὺ ты ἐγεννήθης был рождён ὅλος, весь, καὶ и σὺ ты διδάσκεις учишь ἡμᾶς; нас? καὶ И ἐξέβαλον они выгнали αὐτὸν его ἔξω. вон.35 Ἤκουσεν Услышал Ἰησοῦς Иисус ὅτι что ἐξέβαλον они выгнали αὐτὸν его ἔξω, вон, καὶ и εὑρὼν нашедший αὐτὸν его εἶπεν, сказал, Σὺ Ты πιστεύεις веришь εἰς в τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου; человека?36 ἀπεκρίθη Ответил ἐκεῖνος тот καὶ и εἶπεν, сказал, Καὶ И τίς кто ἐστιν, Он есть, κύριε, Господин, ἵνα чтобы πιστεύσω я поверил εἰς в αὐτόν; Него?37 εἶπεν Сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Καὶ И ἑώρακας ты увидел αὐτὸν Его καὶ и λαλῶν Говорящий μετὰ с σοῦ тобой ἐκεῖνός Тот ἐστιν. есть.38 Он δὲ же ἔφη, сказал, Πιστεύω, Верю, κύριε· Господи; καὶ и προσεκύνησεν пал ниц αὐτῷ. [перед] Ним.39 καὶ И εἶπεν сказал Ἰησοῦς, Иисус, Εἰς Для κρίμα суда ἐγὼ Я εἰς в τὸν κόσμον мир τοῦτον этот ἦλθον, пришёл, ἵνα чтобы οἱ μὴ не βλέποντες видящие βλέπωσιν видели καὶ и οἱ βλέποντες видящие τυφλοὶ слепые γένωνται. сделались.40 Ἤκουσαν Услышали ἐκ из τῶν Φαρισαίων фарисеев ταῦτα это οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ Ним ὄντες, сущие, καὶ и εἶπον сказали αὐτῷ, Ему, Μὴ Не καὶ и ἡμεῖς мы τυφλοί слепые ἐσμεν; есть?41 εἶπεν Сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Εἰ Если τυφλοὶ слепые ἦτε, вы были [бы], οὐκ не ἂν εἴχετε имели [бы] вы ἁμαρτίαν· грех; νῦν теперь δὲ же λέγετε говорите ὅτι что Βλέπομεν· Видим; ἁμαρτία грех ὑμῶν ваш μένει. остаётся.