keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 13

Подстрочный перевод Библии

1 Πρὸ Перед δὲ же τῆς ἑορτῆς праздником τοῦ πάσχα Пасхи εἰδὼς знающий Ἰησοῦς Иисус ὅτι что ἦλθεν пришёл αὐτοῦ Его ὥρα час ἵνα чтобы μεταβῇ Он перешёл ἐκ из τοῦ κόσμου мира τούτου этого πρὸς к τὸν πατέρα, Отцу, ἀγαπήσας полюбивший τοὺς ἰδίους собственных τοὺς ἐν в τῷ κόσμῳ, мире, εἰς до τέλος конца ἠγάπησεν полюбил αὐτούς. их.2 καὶ И δείπνου ужина γινομένου, случившегося, τοῦ διαβόλου дьявола ἤδη уже́ βεβληκότος вложившего εἰς в τὴν καρδίαν сердце ἵνα чтобы παραδοῖ предал αὐτὸν Его Ἰούδας Иуда Σίμωνος [сын] Симона Ἰσκαριώτου, Искариота,3 εἰδὼς знающий ὅτι что πάντα всё ἔδωκεν дал αὐτῷ Ему πατὴρ Отец εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и ὅτι что ἀπὸ от θεοῦ Бога ἐξῆλθεν вышел καὶ и πρὸς к τὸν θεὸν Богу ὑπάγει, идёт,4 ἐγείρεται поднимается ἐκ от τοῦ δείπνου ужина καὶ и τίθησιν кладёт τὰ ἱμάτια, одежды, καὶ и λαβὼν взявший λέντιον полотенце διέζωσεν Он опоясал ἑαυτόν. Себя.5 εἶτα Затем βάλλει помещает ὕδωρ воду εἰς в τὸν νιπτῆρα сосуд для мытья καὶ и ἤρξατο на́чал νίπτειν мыть τοὺς πόδας но́ги τῶν μαθητῶν учеников καὶ и ἐκμάσσειν вытирать τῷ λεντίῳ полотенцем которым ἦν Он был διεζωσμένος. опоясан.6 ἔρχεται Приходит οὖν итак πρὸς к Σίμωνα Симону Πέτρον. Петру. λέγει Говорит αὐτῷ, ему, Κύριε, Господи, σύ Ты μου мои νίπτεις моешь τοὺς πόδας; но́ги?7 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Которое ἐγὼ Я ποιῶ делаю σὺ ты οὐκ не οἶδας знаешь ἄρτι, сейчас, γνώσῃ узнаешь δὲ же μετὰ после ταῦτα. этого.8 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Πέτρος, Пётр, Οὐ Нет μὴ не νίψῃς помой μου мои τοὺς πόδας но́ги εἰς во τὸν αἰῶνα. век. ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус αὐτῷ, ему, Ἐὰν Если μὴ не νίψω помою σε, тебя, οὐκ не ἔχεις имеешь μέρος часть μετ᾽ со ἐμοῦ. Мной.9 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Σίμων Симон Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, μὴ не τοὺς πόδας но́ги μου мои μόνον только ἀλλὰ но καὶ и τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и τὴν κεφαλήν. голову.10 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, λελουμένος омытый οὐκ не ἔχει имеет χρείαν нужду εἰ если μὴ не τοὺς πόδας [только] ногам νίψασθαι, быть помытыми, ἀλλ᾽ но ἔστιν он есть καθαρὸς чистый ὅλος· весь; καὶ и ὑμεῖς вы καθαροί чистые ἐστε, есть, ἀλλ᾽ но οὐχὶ не πάντες. все.11 ᾔδει Он знал γὰρ ведь τὸν παραδιδόντα предающего αὐτόν· Его; διὰ из-за τοῦτο этого εἶπεν Он сказал ὅτι что Οὐχὶ не πάντες все καθαροί чистые ἐστε. вы есть.12 Ὅτε Когда οὖν итак ἔνιψεν Он омыл τοὺς πόδας но́ги αὐτῶν их [καὶ] и ἔλαβεν взял τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ Его καὶ и ἀνέπεσεν возлёг πάλιν, опять, εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Γινώσκετε Знаете τί что πεποίηκα Я сделал ὑμῖν; вам?13 ὑμεῖς Вы φωνεῖτέ зовёте με Меня διδάσκαλος Учитель καὶ и κύριος, Господь, καὶ и καλῶς хорошо λέγετε, говорите, εἰμὶ Я есть γάρ. ведь.14 εἰ Если οὖν итак ἐγὼ Я ἔνιψα помыл ὑμῶν ваши τοὺς πόδας но́ги κύριος Господь καὶ и διδάσκαλος, Учитель, καὶ и ὑμεῖς вы ὀφείλετε долженствуете ἀλλήλων друг другу νίπτειν мыть τοὺς πόδας· но́ги;15 ὑπόδειγμα пример γὰρ ведь ἔδωκα Я дал ὑμῖν вам ἵνα чтобы καθὼς как ἐγὼ Я ἐποίησα сделал ὑμῖν вам καὶ и ὑμεῖς вы ποιῆτε. делали.16 ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐκ не ἔστιν есть δοῦλος раб μείζων больший τοῦ κυρίου господина αὐτοῦ его οὐδὲ и не ἀπόστολος посол μείζων больший τοῦ πέμψαντος пославшего αὐτόν. его.17 εἰ Если ταῦτα это οἴδατε, знаете, μακάριοί блаженны ἐστε вы есть ἐὰν если ποιῆτε будете делать αὐτά. это.18 οὐ Не περὶ о πάντων всех ὑμῶν вас λέγω· говорю; ἐγὼ Я οἶδα знаю τίνας каких ἐξελεξάμην· Я избрал; ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы γραφὴ Писание πληρωθῇ, было исполнено, τρώγων Едящий μου Мой τὸν ἄρτον хлеб ἐπῆρεν поднял ἐπ᾽ на ἐμὲ Меня τὴν πτέρναν пяту αὐτοῦ. его.19 ἀπ᾽ От ἄρτι ныне λέγω говорю ὑμῖν вам πρὸ прежде τοῦ γενέσθαι, случилось, ἵνα чтобы πιστεύσητε вы поверили ὅταν когда γένηται сбудется ὅτι что ἐγώ Я εἰμι. есть.20 ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, λαμβάνων принимающий ἄν если τινα кого-то πέμψω пошлю ἐμὲ Меня λαμβάνει, принимает, δὲ же ἐμὲ Меня λαμβάνων принимающий λαμβάνει принимает τὸν πέμψαντά Пославшего με. Меня.21 Ταῦτα Это εἰπὼν сказавший [ὁ] Ἰησοῦς Иисус ἐταράχθη встревожился τῷ πνεύματι духом καὶ и ἐμαρτύρησεν засвидетельствовал καὶ и εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что εἷς один ἐξ из ὑμῶν вас παραδώσει предаст με. Меня.22 ἔβλεπον Смотрели εἰς на ἀλλήλους друг друга οἱ μαθηταὶ ученики ἀπορούμενοι недоумевающие περὶ о τίνος ком λέγει. говорит.23 ἦν Был ἀνακείμενος возлежащий εἷς один ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его ἐν на τῷ κόλπῳ лоне τοῦ Ἰησοῦ, Иисуса, ὃν которого ἠγάπα любил Ἰησοῦς· Иисус;24 νεύει кивает οὖν итак τούτῳ этому Σίμων Симон Πέτρος Пётр πυθέσθαι спросить τίς кто ἂν εἴη был бы περὶ о οὗ котором λέγει. говорит.25 ἀναπεσὼν Возлёгший οὖν итак ἐκεῖνος тот οὕτως так ἐπὶ на τὸ στῆθος грудь τοῦ Ἰησοῦ Иисуса λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, τίς кто ἐστιν; он есть?26 ἀποκρίνεται Отвечает [ὁ] Ἰησοῦς, Иисус, Ἐκεῖνός Тот ἐστιν он есть которому ἐγὼ Я βάψω обмакну τὸ ψωμίον кусочек καὶ и δώσω дам αὐτῷ. ему. βάψας Обмакнувший οὖν итак τὸ ψωμίον кусочек [λαμβάνει берёт καὶ] и δίδωσιν даёт Ἰούδᾳ Иуде Σίμωνος [сыну] Симона Ἰσκαριώτου. Искариота.27 καὶ И μετὰ с τὸ ψωμίον кусочком τότε тогда εἰσῆλθεν вошёл εἰς в ἐκεῖνον того Σατανᾶς. Сатана. λέγει Говорит οὖν итак αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Которое ποιεῖς делаешь ποίησον сделай τάχιον. быстрее.28 τοῦτο Это [δὲ] же οὐδεὶς никто ἔγνω осознал τῶν ἀνακειμένων [из] возлежащих πρὸς к τί чему εἶπεν Он сказал αὐτῷ· ему;29 τινὲς некоторые γὰρ ведь ἐδόκουν, думали, ἐπεὶ поскольку τὸ γλωσσόκομον ящик для денег εἶχεν имел Ἰούδας, Иуда, ὅτι что λέγει говорит αὐτῷ ему [ὁ] Ἰησοῦς, Иисус, Ἀγόρασον Купи ὧν [в] котором χρείαν нужду ἔχομεν имеем εἰς на τὴν ἑορτήν, праздник, или τοῖς πτωχοῖς нищим ἵνα чтобы τι что δῷ. он дал.30 λαβὼν Взявший οὖν итак τὸ ψωμίον кусочек ἐκεῖνος тот ἐξῆλθεν вышел εὐθύς· тотчас; ἦν была δὲ же νύξ. ночь.31 Ὅτε Когда οὖν итак ἐξῆλθεν вышел λέγει говорит Ἰησοῦς, Иисус, Νῦν Теперь ἐδοξάσθη был прославлен υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου, человека, καὶ и θεὸς Бог ἐδοξάσθη был прославлен ἐν в αὐτῷ· Нём;32 [εἰ если θεὸς Бог ἐδοξάσθη был прославлен ἐν в αὐτῷ] Нём καὶ и θεὸς Бог δοξάσει прославит αὐτὸν Его ἐν в αὐτῷ, Нём, καὶ и εὐθὺς тотчас δοξάσει прославит αὐτόν. Его.33 τεκνία, Детки, ἔτι ещё μικρὸν малое [время] μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰμι· Я есть; ζητήσετέ будете искать με, Меня, καὶ и καθὼς как εἶπον Я сказал τοῖς Ἰουδαίοις Иудеям ὅτι что Ὅπου Куда ἐγὼ Я ὑπάγω иду ὑμεῖς вы οὐ не δύνασθε можете ἐλθεῖν, прийти, καὶ и ὑμῖν вам λέγω говорю ἄρτι. ныне.34 ἐντολὴν Заповедь καινὴν новую δίδωμι даю ὑμῖν, вам, ἵνα чтобы ἀγαπᾶτε вы любили ἀλλήλους· друг друга; καθὼς как ἠγάπησα Я полюбил ὑμᾶς вас ἵνα чтобы καὶ и ὑμεῖς вы ἀγαπᾶτε любили ἀλλήλους. друг друга.35 ἐν В τούτῳ этом γνώσονται узна́ют πάντες все ὅτι что ἐμοὶ Мне μαθηταί ученики ἐστε, вы есть, ἐὰν если ἀγάπην любовь ἔχητε будете иметь ἐν в ἀλλήλοις. друг друге.36 Λέγει Говорит αὐτῷ Ему Σίμων Симон Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, ποῦ куда ὑπάγεις; идёшь? ἀπεκρίθη Ответил [αὐτῷ] ему Ἰησοῦς, Иисус, Ὅπου Куда ὑπάγω иду οὐ не δύνασαί можешь μοι Мне νῦν теперь ἀκολουθῆσαι, последовать, ἀκολουθήσεις последуешь δὲ же ὕστερον. позднее.37 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, διὰ из-за τί чего οὐ не δύναμαί могу σοι Тебе ἀκολουθῆσαι последовать ἄρτι; сейчас? τὴν ψυχήν Жизнь μου мою ὑπὲρ за σοῦ Тебя θήσω. положу.38 ἀποκρίνεται Отвечает Ἰησοῦς, Иисус, Τὴν ψυχήν жизнь σου твою ὑπὲρ за ἐμοῦ Меня θήσεις; положишь? ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю σοι, тебе, οὐ нет μὴ не ἀλέκτωρ петух φωνήσῃ прокричит ἕως до οὗ которого [времени] ἀρνήσῃ откажешься με [от] Меня τρίς. трижды.