keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 20

Подстрочный перевод Библии

1 Τῇ [В день] δὲ же μιᾷ один τῶν σαββάτων суббот Μαρία Мария Μαγδαληνὴ Магдалина ἔρχεται приходит πρωῒ рано утром σκοτίας тьмы ἔτι ещё οὔσης сущей εἰς к τὸ μνημεῖον, гробнице, καὶ и βλέπει видит τὸν λίθον камень ἠρμένον взятый ἐκ от τοῦ μνημείου. гробницы.2 τρέχει Бежит οὖν итак καὶ и ἔρχεται приходит πρὸς к Σίμωνα Симону Πέτρον Петру καὶ и πρὸς к τὸν ἄλλον другому μαθητὴν ученику ὃν которого ἐφίλει любил Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἦραν Взяли τὸν κύριον Го́спода ἐκ из τοῦ μνημείου, гробницы, καὶ и οὐκ не οἴδαμεν знаем ποῦ где ἔθηκαν положили αὐτόν. Его.3 Ἐξῆλθεν Вышел οὖν итак Πέτρος Пётр καὶ и ἄλλος другой μαθητής, ученик, καὶ и ἤρχοντο они приходили εἰς к τὸ μνημεῖον. гробнице.4 ἔτρεχον Они бежали δὲ же οἱ δύο двое ὁμοῦ· вместе; καὶ и ἄλλος другой μαθητὴς ученик προέδραμεν пробежал τάχιον быстрее τοῦ Πέτρου Петра καὶ и ἦλθεν пришёл πρῶτος первый εἰς к τὸ μνημεῖον, гробнице,5 καὶ и παρακύψας склонившийся βλέπει видит κείμενα лежащие τὰ ὀθόνια, пелены, οὐ не μέντοι однако εἰσῆλθεν. вошёл он.6 ἔρχεται Приходит οὖν итак καὶ и Σίμων Симон Πέτρος Пётр ἀκολουθῶν следующий αὐτῷ, ему, καὶ и εἰσῆλθεν вошёл εἰς в τὸ μνημεῖον· гробницу; καὶ и θεωρεῖ видит τὰ ὀθόνια пелены κείμενα, лежащие,7 καὶ и τὸ σουδάριον, платок, который ἦν был ἐπὶ на τῆς κεφαλῆς голове αὐτοῦ, Его, οὐ не μετὰ с τῶν ὀθονίων пеленами κείμενον лежащий ἀλλὰ но χωρὶς отдельно ἐντετυλιγμένον свёрнутый εἰς в ἕνα одно τόπον. место.8 τότε Тогда οὖν итак εἰσῆλθεν вошёл καὶ и ἄλλος другой μαθητὴς ученик ἐλθὼν пришедший πρῶτος первый εἰς к τὸ μνημεῖον, гробнице, καὶ и εἶδεν увидел καὶ и ἐπίστευσεν· поверил;9 οὐδέπω ещё не γὰρ ведь ᾔδεισαν они знали τὴν γραφὴν Писание ὅτι что δεῖ надлежит αὐτὸν Ему ἐκ из νεκρῶν мёртвых ἀναστῆναι. воскреснуть.10 ἀπῆλθον Ушли οὖν итак πάλιν опять πρὸς к αὐτοὺς ним οἱ μαθηταί. ученики.11 Μαρία Мария δὲ же εἱστήκει стояла πρὸς у τῷ μνημείῳ гробницы ἔξω вне κλαίουσα. плачущая. ὡς Когда οὖν итак ἔκλαιεν она плакала παρέκυψεν она нагнулась εἰς в τὸ μνημεῖον, гробницу,12 καὶ и θεωρεῖ видит δύο двух ἀγγέλους ангелов ἐν в λευκοῖς белом καθεζομένους, сидящих, ἕνα одного πρὸς у τῇ κεφαλῇ головы́ καὶ и ἕνα одного πρὸς у τοῖς ποσίν, ног, ὅπου где ἔκειτο лежало τὸ σῶμα тело τοῦ Ἰησοῦ. Иисуса.13 καὶ И λέγουσιν говорят αὐτῇ ей ἐκεῖνοι, те, Γύναι, Женщина, τί что κλαίεις; плачешь? λέγει Говорит αὐτοῖς им ὅτι потому что Ἦραν Взяли τὸν κύριόν Го́спода μου, моего, καὶ и οὐκ не οἶδα знаю ποῦ где ἔθηκαν положили αὐτόν. Его.14 ταῦτα Это εἰποῦσα сказавшая ἐστράφη она повернулась εἰς τὰ ὀπίσω, назад, καὶ и θεωρεῖ видит τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἑστῶτα, стоящего, καὶ а οὐκ не ᾔδει знала ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἐστιν. есть.15 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Γύναι, Женщина, τί что κλαίεις; плачешь? τίνα Кого ζητεῖς; ищешь? ἐκείνη Та, δοκοῦσα полагающая ὅτι что κηπουρός садовник ἐστιν Он есть, λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господин, εἰ если σὺ Ты ἐβάστασας перенёс αὐτόν, Его, εἰπέ скажи μοι мне ποῦ где ἔθηκας Ты положил αὐτόν, Его, κἀγὼ и я αὐτὸν Его ἀρῶ. возьму.16 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Μαριάμ. Мариам. στραφεῖσα Повернувшаяся ἐκείνη та λέγει говорит αὐτῷ Ему Ἑβραϊστί, По-еврейски, Ραββουνι Раввуни [ὃ которое λέγεται называется Διδάσκαλε]. Учитель.17 λέγει Говорит αὐτῇ ей Ἰησοῦς, Иисус, Μή Не μου Меня ἅπτου, касайся, οὔπω ещё не γὰρ ведь ἀναβέβηκα взошёл Я πρὸς к τὸν πατέρα· Отцу; πορεύου иди δὲ же πρὸς к τοὺς ἀδελφούς братьям μου Моим καὶ и εἰπὲ скажи αὐτοῖς, им, Ἀναβαίνω Восхожу πρὸς к τὸν πατέρα Отцу μου Моему καὶ и πατέρα Отцу ὑμῶν вашему καὶ и θεόν Богу μου Моему καὶ и θεὸν Богу ὑμῶν. вашему.18 ἔρχεται Приходит Μαριὰμ Мариам Μαγδαληνὴ Магдалина ἀγγέλλουσα сообщающая τοῖς μαθηταῖς ученикам ὅτι что Ἑώρακα Я увидела τὸν κύριον, Го́спода, καὶ и ταῦτα это εἶπεν Он сказал αὐτῇ. ей.19 Οὔσης Сущего οὖν итак ὀψίας ве́чера τῇ ἡμέρᾳ [в] день ἐκείνῃ тот τῇ μιᾷ один σαββάτων, суббот, καὶ и τῶν θυρῶν дверей κεκλεισμένων закрытых ὅπου где ἦσαν были οἱ μαθηταὶ ученики διὰ из-за τὸν φόβον страха τῶν Ἰουδαίων, [перед] Иудеями, ἦλθεν пришёл Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἔστη стал εἰς в τὸ μέσον середину καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Εἰρήνη Мир ὑμῖν. вам.20 καὶ И τοῦτο это εἰπὼν сказавший ἔδειξεν Он показал τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и τὴν πλευρὰν бок αὐτοῖς. им. ἐχάρησαν Обрадовались οὖν итак οἱ μαθηταὶ ученики ἰδόντες увидевшие τὸν κύριον. Го́спода.21 εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им [ὁ Ἰησοῦς] Иисус πάλιν, опять, Εἰρήνη Мир ὑμῖν· вам; καθὼς как ἀπέσταλκέν послал με Меня πατήρ, Отец, κἀγὼ и Я πέμπω посылаю ὑμᾶς. вас.22 καὶ И τοῦτο это εἰπὼν сказавший ἐνεφύσησεν Он вдунул καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Λάβετε Прими́те πνεῦμα Духа ἅγιον· Святого;23 ἄν если τινων кого ἀφῆτε простите τὰς ἁμαρτίας грехи ἀφέωνται прощаются αὐτοῖς, им, ἄν τινων кого κρατῆτε будете удерживать κεκράτηνται. они удержаны.24 Θωμᾶς Фома δὲ же εἷς один ἐκ из τῶν δώδεκα, двенадцати, λεγόμενος называемый Δίδυμος, Близнец, οὐκ не ἦν был μετ᾽ с αὐτῶν ними ὅτε когда ἦλθεν пришёл Ἰησοῦς. Иисус.25 ἔλεγον Говорили οὖν итак αὐτῷ ему οἱ ἄλλοι другие μαθηταί, ученики, Ἑωράκαμεν Мы увидели τὸν κύριον. Го́спода. Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἐὰν Если μὴ не ἴδω увижу ἐν в ταῖς χερσὶν руках αὐτοῦ Его τὸν τύπον след τῶν ἥλων гвоздей καὶ и βάλω положу τὸν δάκτυλόν палец μου мой εἰς в τὸν τύπον след τῶν ἥλων гвоздей καὶ и βάλω положу μου мою τὴν χεῖρα руку εἰς в τὴν πλευρὰν бок αὐτοῦ, Его, οὐ нет μὴ не πιστεύσω. поверю.26 Καὶ И μεθ᾽ после ἡμέρας дней ὀκτὼ восьми πάλιν опять ἦσαν были ἔσω внутри οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его καὶ и Θωμᾶς Фома μετ᾽ с αὐτῶν. ними. ἔρχεται Приходит Ἰησοῦς Иисус τῶν θυρῶν дверями κεκλεισμένων, закрытыми, καὶ и ἔστη стал εἰς в τὸ μέσον середину καὶ и εἶπεν, сказал, Εἰρήνη Мир ὑμῖν. вам.27 εἶτα Затем λέγει говорит τῷ Θωμᾷ, Фоме, Φέρε Поднеси τὸν δάκτυλόν палец σου твой ὧδε сюда καὶ и ἴδε посмотри τὰς χεῖράς ру́ки μου, Мои, καὶ и φέρε поднеси τὴν χεῖρά руку σου твою καὶ и βάλε положи εἰς в τὴν πλευράν бок μου, Мой, καὶ и μὴ не γίνου делайся ἄπιστος безверный ἀλλὰ но πιστός. верный.28 ἀπεκρίθη Ответил Θωμᾶς Фома καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, κύριός Господь μου мой καὶ и θεός Бог μου. мой.29 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ὅτι Потому что ἑώρακάς ты увидел με Меня πεπίστευκας; ты поверил? μακάριοι Блаженны οἱ μὴ не ἰδόντες увидевшие καὶ и πιστεύσαντες. поверившие.30 Πολλὰ Многие μὲν ведь οὖν итак καὶ и ἄλλα другие σημεῖα знамения ἐποίησεν сделал Ἰησοῦς Иисус ἐνώπιον перед τῶν μαθητῶν учениками [αὐτοῦ], Его, которые οὐκ не ἔστιν есть γεγραμμένα написаны ἐν в τῷ βιβλίῳ книге τούτῳ· этой;31 ταῦτα это δὲ же γέγραπται написано ἵνα чтобы πιστεύ[σ]ητε вы поверили ὅτι что Ἰησοῦς Иисус ἐστιν есть Χριστὸς Христос υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ, Бога, καὶ и ἵνα чтобы πιστεύοντες верящие ζωὴν жизнь ἔχητε вы имели ἐν в τῷ ὀνόματι имени αὐτοῦ. Его.