keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 10

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший τοὺς δώδεκα двенадцать μαθητὰς учеников αὐτοῦ Его ἔδωκεν дал αὐτοῖς им ἐξουσίαν власть πνευμάτων ду́хов ἀκαθάρτων нечистых ὥστε чтобы ἐκβάλλειν изгонять αὐτὰ их καὶ и θεραπεύειν исцелять πᾶσαν всякую νόσον болезнь καὶ и πᾶσαν всякую μαλακίαν. слабость.2 Τῶν δὲ Же δώδεκα двенадцати ἀποστόλων апостолов τὰ ὀνόματά имена ἐστιν есть ταῦτα· эти; πρῶτος первый Σίμων Симон λεγόμενος называемый Πέτρος Пётр καὶ и Ἀνδρέας Андрей ἀδελφὸς брат αὐτοῦ, его, καὶ и Ἰάκωβος Иаков τοῦ Ζεβεδαίου Зеведея καὶ и Ἰωάννης Иоанн ἀδελφὸς брат αὐτοῦ, его,3 Φίλιππος Филипп καὶ и Βαρθολομαῖος, Варфоломей, Θωμᾶς Фома καὶ и Μαθθαῖος Матфей τελώνης, сборщик податей, Ἰάκωβος Иаков τοῦ Ἁλφαίου Алфея καὶ и Θαδδαῖος, Фаддей,4 Σίμων Симон Καναναῖος Каннаней καὶ и Ἰούδας Иуда Ἰσκαριώτης Искариот который καὶ и παραδοὺς предал αὐτόν. Его.5 Τούτους Этих τοὺς δώδεκα двенадцать ἀπέστειλεν послал Ἰησοῦς Иисус παραγγείλας приказавший αὐτοῖς им λέγων, говоря, Εἰς На ὁδὸν путь ἐθνῶν язычников μὴ не ἀπέλθητε, уйдите, καὶ и εἰς в πόλιν город Σαμαριτῶν Самаритян μὴ не εἰσέλθητε· войдёте;6 πορεύεσθε идите δὲ же μᾶλλον более πρὸς к τὰ πρόβατα овцам τὰ ἀπολωλότα пропавшим οἴκου до́ма Ἰσραήλ. Израильского.7 πορευόμενοι Идущие δὲ же κηρύσσετε возвещайте λέγοντες говорящие ὅτι что Ἤγγικεν Приблизилось βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν. небес.8 ἀσθενοῦντας Болеющих θεραπεύετε, исцеляйте, νεκροὺς мёртвых ἐγείρετε, воскрешайте, λεπροὺς прокажённых καθαρίζετε, очищаете, δαιμόνια демонов ἐκβάλλετε· изгоняйте; δωρεὰν даром ἐλάβετε, взяли, δωρεὰν даром δότε. дайте.9 Μὴ Не κτήσησθε приобретайте χρυσὸν золото μηδὲ и не ἄργυρον серебро μηδὲ и не χαλκὸν медь εἰς в τὰς ζώνας пояса́ ὑμῶν, ваши,10 μὴ не πήραν суму εἰς в ὁδὸν дорогу μηδὲ и не δύο два χιτῶνας хитона μηδὲ и не ὑποδήματα сандалии μηδὲ и не ῥάβδον· посох; ἄξιος достоин γὰρ ведь ἐργάτης работник τῆς τροφῆς пищи αὐτοῦ. его.11 εἰς В ἣν который δ᾽ же ἂν если πόλιν город или κώμην село́ εἰσέλθητε, войдёте, ἐξετάσατε разузнайте τίς кто ἐν в αὐτῇ нём ἄξιός достоин ἐστιν· есть; κἀκεῖ и там μείνατε останьтесь ἕως пока [не] ἂν ἐξέλθητε. выйдете.12 εἰσερχόμενοι Входящие δὲ же εἰς в τὴν οἰκίαν дом ἀσπάσασθε поприветствуйте αὐτήν· его;13 καὶ и ἐὰν если μὲν же будет οἰκία дом ἀξία, достоин, ἐλθάτω придёт εἰρήνη мир ὑμῶν ваш ἐπ᾽ в αὐτήν· него; ἐὰν если δὲ же μὴ не будет ἀξία, достоин, εἰρήνη мир ὑμῶν ваш πρὸς к ὑμᾶς вам ἐπιστραφήτω. возвратится.14 καὶ И ὃς который ἂν если μὴ не δέξηται примет ὑμᾶς вас μηδὲ и не ἀκούσῃ послушает τοὺς λόγους слова́ ὑμῶν, ваши, ἐξερχόμενοι выходящие ἔξω вон τῆς οἰκίας [из] до́ма или τῆς πόλεως го́рода ἐκείνης того ἐκτινάξατε стряхните τὸν κονιορτὸν пыль τῶν ποδῶν [с] ног ὑμῶν. ваших.15 ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀνεκτότερον терпимее ἔσται будет γῇ земле Σοδόμων Содома καὶ и Γομόρρων Гоморры ἐν в ἡμέρᾳ день κρίσεως суда чем τῇ πόλει городу ἐκείνῃ. тому.16 Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἀποστέλλω посылаю ὑμᾶς вас ὡς как πρόβατα овец ἐν по μέσῳ середине λύκων· волков; γίνεσθε делайтесь οὖν итак φρόνιμοι разумные ὡς как οἱ ὄφεις змеи καὶ и ἀκέραιοι чисты ὡς как αἱ περιστεραί. голуби.17 προσέχετε Удерживайтесь δὲ же ἀπὸ от τῶν ἀνθρώπων· людей; παραδώσουσιν будут передавать γὰρ ведь ὑμᾶς вас εἰς в συνέδρια, синедрионы, καὶ и ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах αὐτῶν их μαστιγώσουσιν будут бичевать ὑμᾶς· вас;18 καὶ и ἐπὶ к ἡγεμόνας наместникам δὲ же καὶ и βασιλεῖς царям ἀχθήσεσθε будете ведомы ἕνεκεν из-за ἐμοῦ Меня εἰς для μαρτύριον свидетельства αὐτοῖς им καὶ и τοῖς ἔθνεσιν. язычникам.19 ὅταν Когда δὲ же παραδῶσιν предадут ὑμᾶς, вас, μὴ не μεριμνήσητε позаботьтесь πῶς как или τί что λαλήσητε· сказали бы; δοθήσεται будет дано γὰρ ведь ὑμῖν вам ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ὥρᾳ час τί что λαλήσητε· сказали бы;20 οὐ не γὰρ ведь ὑμεῖς вы ἐστε есть οἱ λαλοῦντες говорящие ἀλλὰ но τὸ πνεῦμα Дух τοῦ πατρὸς Отца ὑμῶν вашего τὸ λαλοῦν говорящий ἐν в ὑμῖν. вас.21 παραδώσει Предаст δὲ же ἀδελφὸς брат ἀδελφὸν брата εἰς на θάνατον смерть καὶ и πατὴρ отец τέκνον, дитя, καὶ и ἐπαναστήσονται восстанут τέκνα дети ἐπὶ на γονεῖς родителей καὶ и θανατώσουσιν умертвят αὐτούς. их.22 καὶ И ἔσεσθε будете μισούμενοι ненавидимы ὑπὸ πάντων всеми διὰ из-за τὸ ὄνομά имени μου· Моего; δὲ же ὑπομείνας выстоявший εἰς до τέλος конца οὗτος этот σωθήσεται. будет спасён.23 ὅταν Когда δὲ же διώκωσιν будут преследовать ὑμᾶς вас ἐν в τῇ πόλει городе ταύτῃ, этом, φεύγετε бегите εἰς в τὴν ἑτέραν· другой; ἀμὴν истинно γὰρ ведь λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не τελέσητε закончите τὰς πόλεις города́ τοῦ Ἰσραὴλ Израиля ἕως пока ἂν ἔλθῃ придёт υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου. человека.24 Οὐκ Не ἔστιν есть μαθητὴς ученик ὑπὲρ над τὸν διδάσκαλον учителем οὐδὲ и не δοῦλος раб ὑπὲρ над τὸν κύριον господином αὐτοῦ. его.25 ἀρκετὸν Довольно τῷ μαθητῇ ученику ἵνα чтобы γένηται сделаться ὡς как διδάσκαλος учитель αὐτοῦ, его, καὶ и δοῦλος рабу ὡς как κύριος господин αὐτοῦ. его. εἰ Если τὸν οἰκοδεσπότην хозяина до́ма Βεελζεβοὺλ Веельзевулом ἐπεκάλεσαν, прозвали, πόσῳ скольким μᾶλλον более τοὺς οἰκιακοὺς домашних αὐτοῦ. его.26 Μὴ Не οὖν итак φοβηθῆτε устрашитесь αὐτούς· их; οὐδὲν ничто γάρ ведь ἐστιν есть κεκαλυμμένον сокровенное которое οὐκ не ἀποκαλυφθήσεται, откроется, καὶ и κρυπτὸν тайное которое οὐ не γνωσθήσεται. будет узнано.27 Которое λέγω говорю ὑμῖν вам ἐν в τῇ σκοτίᾳ, темноте, εἴπατε скажите ἐν в τῷ φωτί· свете; καὶ и которое εἰς на τὸ οὖς ухо ἀκούετε, слышите, κηρύξατε возвестите ἐπὶ на τῶν δωμάτων. крышах.28 καὶ И μὴ не φοβεῖσθε устрашайтесь ἀπὸ от τῶν ἀποκτεννόντων убивающих τὸ σῶμα, тело, τὴν δὲ же ψυχὴν душу μὴ не δυναμένων могущих ἀποκτεῖναι· убить; φοβεῖσθε бойтесь δὲ же μᾶλλον более τὸν δυνάμενον могущего καὶ и ψυχὴν душу καὶ и σῶμα тело ἀπολέσαι уничтожить ἐν в γεέννῃ. геенне.29 οὐχὶ [Разве] не δύο два στρουθία воробья ἀσσαρίου [за] ассарий πωλεῖται; продаются? καὶ И [не] ἓν один ἐξ из αὐτῶν них οὐ не πεσεῖται упадёт ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἄνευ без τοῦ πατρὸς Отца ὑμῶν. вашего.30 ὑμῶν Ваши δὲ же καὶ и αἱ τρίχες волосы τῆς κεφαλῆς головы́ πᾶσαι все ἠριθμημέναι сосчитанные εἰσίν. есть.31 μὴ Не οὖν итак φοβεῖσθε· бойтесь; πολλῶν много [от] στρουθίων воробьёв διαφέρετε отличаетесь ὑμεῖς. вы.32 Πᾶς Всякий οὖν итак ὅστις тот, который ὁμολογήσει признает ἐν во ἐμοὶ Мне ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων, людьми, ὁμολογήσω признаю κἀγὼ и Я ἐν в αὐτῷ нём ἔμπροσθεν перед τοῦ πατρός Отцом μου Моим τοῦ Которым ἐν в [τοῖς] οὐρανοῖς· небесах;33 ὅστις тот, который δ᾽ же ἂν если ἀρνήσηταί отвергнет με Меня ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων, людьми, ἀρνήσομαι отвергну κἀγὼ и Я αὐτὸν его ἔμπροσθεν перед τοῦ πατρός Отцом μου Моим τοῦ Которым ἐν в [τοῖς] οὐρανοῖς. небесах.34 Μὴ Не νομίσητε сочтите ὅτι что ἦλθον пришёл βαλεῖν бросить εἰρήνην мир ἐπὶ на τὴν γῆν· землю; οὐκ не ἦλθον пришёл βαλεῖν бросить εἰρήνην мир ἀλλὰ но μάχαιραν. меч.35 ἦλθον Пришёл γὰρ ведь διχάσαι раздвоить ἄνθρωπον человека κατὰ против τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его καὶ и θυγατέρα дочь κατὰ против τῆς μητρὸς матери αὐτῆς её καὶ и νύμφην невестку κατὰ против τῆς πενθερᾶς свекрови αὐτῆς, её,36 καὶ и ἐχθροὶ враги τοῦ ἀνθρώπου человеку οἱ οἰκιακοὶ домашние αὐτοῦ. его.37 φιλῶν Любящий πατέρα отца или μητέρα мать ὑπὲρ вместо ἐμὲ Меня οὐκ не ἔστιν есть μου Меня ἄξιος· достоин; καὶ и φιλῶν любящий υἱὸν сына или θυγατέρα дочь ὑπὲρ вместо ἐμὲ Меня οὐκ не ἔστιν есть μου Меня ἄξιος· достоин;38 καὶ и ὃς который οὐ не λαμβάνει берёт τὸν σταυρὸν крест αὐτοῦ его καὶ и ἀκολουθεῖ следует ὀπίσω за μου, Мной, οὐκ не ἔστιν есть μου Меня ἄξιος. достоин.39 εὑρὼν Нашедший τὴν ψυχὴν душу αὐτοῦ его ἀπολέσει погубит αὐτήν, её, καὶ и ἀπολέσας потерявший τὴν ψυχὴν душу αὐτοῦ его ἕνεκεν ради ἐμοῦ Меня εὑρήσει найдёт αὐτήν. её.40 δεχόμενος Принимающий ὑμᾶς вас ἐμὲ Меня δέχεται, принимает, καὶ и ἐμὲ Меня δεχόμενος принимающий δέχεται принимает τὸν ἀποστείλαντά Пославшего με. Меня.41 δεχόμενος Принимающий προφήτην пророка εἰς во ὄνομα имя προφήτου пророка μισθὸν плату προφήτου пророка λήμψεται, получит, καὶ и δεχόμενος принимающий δίκαιον праведного εἰς во ὄνομα имя δικαίου праведного μισθὸν плату δικαίου праведного λήμψεται. получит.42 καὶ И ὃς который ἂν ποτίσῃ напоит ἕνα одного τῶν μικρῶν [из] малых τούτων этих ποτήριον чашкой ψυχροῦ холодной [воды́] μόνον только εἰς во ὄνομα имя μαθητοῦ, ученика, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не ἀπολέσῃ потеряет τὸν μισθὸν плату αὐτοῦ. его.