keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 22

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус πάλιν опять εἶπεν сказал ἐν в παραβολαῖς притчах αὐτοῖς им λέγων, говорящий,2 Ὡμοιώθη Уподоблено βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес ἀνθρώπῳ человеку βασιλεῖ, царю, ὅστις который ἐποίησεν сделал γάμους свадебные торжества τῷ υἱῷ сыну αὐτοῦ. его.3 καὶ И ἀπέστειλεν послал τοὺς δούλους рабов αὐτοῦ его καλέσαι пригласить τοὺς κεκλημένους приглашённых εἰς на τοὺς γάμους, свадебные торжества, καὶ и οὐκ не ἤθελον желали ἐλθεῖν. прийти.4 πάλιν Опять ἀπέστειλεν послал ἄλλους других δούλους рабов λέγων, говорящий, Εἴπατε Скажите τοῖς κεκλημένοις, приглашённым, Ἰδοὺ Вот τὸ ἄριστόν обед μου мой ἡτοίμακα, приготовил, οἱ ταῦροί быки μου мои καὶ и τὰ σιτιστὰ откормленный τεθυμένα, заколот, καὶ и πάντα всё ἕτοιμα· готово; δεῦτε идите εἰς на τοὺς γάμους. свадебные торжества.5 οἱ Они δὲ же ἀμελήσαντες пренебрёгшие ἀπῆλθον, ушли, ὃς который μὲν ведь εἰς на τὸν ἴδιον собственное ἀγρόν, поле, ὃς который δὲ же ἐπὶ на τὴν ἐμπορίαν торговлю αὐτοῦ· его;6 οἱ δὲ же λοιποὶ остальные κρατήσαντες схватившие τοὺς δούλους рабов αὐτοῦ его ὕβρισαν оскорбили καὶ и ἀπέκτειναν. убили.7 δὲ Же βασιλεὺς царь ὠργίσθη, разгневался, καὶ и πέμψας пославший τὰ στρατεύματα войска́ αὐτοῦ его ἀπώλεσεν погубил τοὺς φονεῖς убийц ἐκείνους тех καὶ и τὴν πόλιν город αὐτῶν их ἐνέπρησεν. сжёг.8 τότε Тогда λέγει говорит τοῖς δούλοις рабам αὐτοῦ, его, μὲν ведь γάμος свадебное торжество ἕτοιμός готово ἐστιν, есть, οἱ δὲ же κεκλημένοι приглашённые οὐκ не ἦσαν были ἄξιοι· достойны;9 πορεύεσθε идите οὖν итак ἐπὶ на τὰς διεξόδους выходы τῶν ὁδῶν, улиц, καὶ и ὅσους скольких ἐὰν если εὕρητε найдёте καλέσατε пригласите εἰς на τοὺς γάμους. свадебные торжества.10 καὶ И ἐξελθόντες вышедшие οἱ δοῦλοι рабы ἐκεῖνοι те εἰς на τὰς ὁδοὺς улицы συνήγαγον собрали πάντας всех οὓς которых εὗρον, нашли, πονηρούς злых τε καὶ и ἀγαθούς· добрых; καὶ и ἐπλήσθη наполнилось γάμος свадебное торжество ἀνακειμένων. возлежащими.11 εἰσελθὼν Вошедший δὲ же βασιλεὺς царь θεάσασθαι посмотреть τοὺς ἀνακειμένους возлежащих εἶδεν увидел ἐκεῖ там ἄνθρωπον человека οὐκ не ἐνδεδυμένον одетого в ἔνδυμα одежды γάμου· свадебного торжества;12 καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ἑταῖρε, Приятель, πῶς как εἰσῆλθες вошёл ὧδε сюда μὴ не ἔχων имеющий ἔνδυμα одежды γάμου; свадебного торжества? Он δὲ же ἐφιμώθη. промолчал.13 τότε Тогда βασιλεὺς царь εἶπεν сказал τοῖς διακόνοις, слугам, Δήσαντες Связавшие αὐτοῦ ему πόδας но́ги καὶ и χεῖρας ру́ки ἐκβάλετε выбросьте αὐτὸν его εἰς в τὸ σκότος тьму τὸ ἐξώτερον· внешнюю; ἐκεῖ там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων. зубов.14 πολλοὶ Многие γάρ ведь εἰσιν есть κλητοὶ званые ὀλίγοι немногие δὲ же ἐκλεκτοί. выбранные.15 Τότε Тогда πορευθέντες пошедшие οἱ Φαρισαῖοι фарисеи συμβούλιον решение ἔλαβον приняли ὅπως чтобы αὐτὸν Ему παγιδεύσωσιν поставили силок ἐν в λόγῳ. слове.16 καὶ И ἀποστέλλουσιν посылают αὐτῷ [к] Нему τοὺς μαθητὰς учеников αὐτῶν их μετὰ с τῶν Ἡρῳδιανῶν Иродианами λέγοντες, говорящие, Διδάσκαλε, Учитель, οἴδαμεν знаем ὅτι что ἀληθὴς истинен εἶ Ты есть καὶ и τὴν ὁδὸν дороге τοῦ θεοῦ Бога ἐν в ἀληθείᾳ истине διδάσκεις, учишь, καὶ и οὐ не μέλει заботит σοι Тебя περὶ о οὐδενός, ни о ком, οὐ не γὰρ ведь βλέπεις смотришь εἰς на πρόσωπον лицо ἀνθρώπων. людей.17 εἰπὲ Скажи οὖν итак ἡμῖν нам τί что σοι Тебе δοκεῖ· кажется; ἔξεστιν позволяется δοῦναι дать κῆνσον пошлины Καίσαρι Кесарю или οὔ; нет?18 γνοὺς Узнавший δὲ же Ἰησοῦς Иисус τὴν πονηρίαν злонамеренность αὐτῶν их εἶπεν, сказал, Τί Что με Меня πειράζετε, испытываете, ὑποκριταί; лицемеры?19 ἐπιδείξατέ Покажите μοι мне τὸ νόμισμα монету τοῦ κήνσου. ценза. οἱ Они δὲ же προσήνεγκαν преподнесли αὐτῷ Ему δηνάριον. динарий.20 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τίνος Кого εἰκὼν изображение αὕτη это καὶ и ἐπιγραφή; надпись?21 λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Καίσαρος. Кесаря. τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἀπόδοτε Отдайте οὖν итак τὰ Καίσαρος Кесаря Καίσαρι Кесарю καὶ и τὰ τοῦ θεοῦ Бога τῷ θεῷ. Богу.22 καὶ И ἀκούσαντες услышавшие ἐθαύμασαν, удивились, καὶ и ἀφέντες оставившие αὐτὸν Его ἀπῆλθαν. ушли.23 Ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день προσῆλθον подошли к αὐτῷ Нему Σαδδουκαῖοι, саддукеи, λέγοντες говорящие μὴ не εἶναι быть ἀνάστασιν, воскресению [мёртвых], καὶ и ἐπηρώτησαν спросили αὐτὸν Его24 λέγοντες, говорящие, Διδάσκαλε, Учитель, Μωϋσῆς Моисей εἶπεν, сказал, Ἐάν Если τις кто ἀποθάνῃ умрёт μὴ не ἔχων имеющий τέκνα, детей, ἐπιγαμβρεύσει возьмёт в жёны ἀδελφὸς брат αὐτοῦ его τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ его καὶ и ἀναστήσει восстановит σπέρμα семя τῷ ἀδελφῷ брата αὐτοῦ. его.25 ἦσαν Были δὲ же παρ᾽ у ἡμῖν нас ἑπτὰ семь ἀδελφοί· братьев; καὶ и πρῶτος первый γήμας женившийся ἐτελεύτησεν, скончался, καὶ и μὴ не ἔχων имеющей σπέρμα семя ἀφῆκεν оставил τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ его τῷ ἀδελφῷ брату αὐτοῦ· его;26 ὁμοίως подобно καὶ и δεύτερος второй καὶ и τρίτος, третий, ἕως до τῶν ἑπτά. семи.27 ὕστερον Позднее δὲ же πάντων всех ἀπέθανεν умерла γυνή. женщина.28 ἐν В τῇ ἀναστάσει воскресении οὖν итак τίνος кого τῶν ἑπτὰ [из] семи ἔσται будет γυνή; жена? πάντες Все γὰρ ведь ἔσχον взяли αὐτήν. её.29 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πλανᾶσθε Заблуждаетесь μὴ не εἰδότες знающие τὰς γραφὰς Писания μηδὲ и не τὴν δύναμιν силу τοῦ θεοῦ· Бога;30 ἐν в γὰρ ведь τῇ ἀναστάσει воскресении οὔτε и не γαμοῦσιν женятся οὔτε и не γαμίζονται, выходят замуж, ἀλλ᾽ но ὡς как ἄγγελοι ангелы ἐν в τῷ οὐρανῷ небе εἰσιν. есть.31 περὶ О δὲ же τῆς ἀναστάσεως воскресении τῶν νεκρῶν мёртвых οὐκ не ἀνέγνωτε прочли τὸ ῥηθὲν сказанное ὑμῖν вам ὑπὸ от τοῦ θεοῦ Бога λέγοντος, говорящего,32 Ἐγώ Я εἰμι есть θεὸς Бог Ἀβραὰμ Авраама καὶ и θεὸς Бог Ἰσαὰκ Исаака καὶ и θεὸς Бог Ἰακώβ; Иакова? οὐκ Не ἔστιν есть Он [ὁ] θεὸς Бог νεκρῶν мёртвых ἀλλὰ но ζώντων. живущих.33 καὶ И ἀκούσαντες услышавшие οἱ ὄχλοι то́лпы ἐξεπλήσσοντο поражались ἐπὶ на τῇ διδαχῇ учение αὐτοῦ. Его.34 Οἱ δὲ Же Φαρισαῖοι фарисеи ἀκούσαντες услышавшие ὅτι что ἐφίμωσεν заставил замолчать τοὺς Σαδδουκαίους саддукеев συνήχθησαν были собраны ἐπὶ к τὸ αὐτό. Нему.35 καὶ И ἐπηρώτησεν спросил εἷς один ἐξ из αὐτῶν них [νομικὸς] законник πειράζων искушающий αὐτόν, Его,36 Διδάσκαλε, Учитель, ποία какая ἐντολὴ заповедь μεγάλη великая ἐν в τῷ νόμῳ; Законе?37 Он δὲ же ἔφη сказал αὐτῷ, ему, Ἀγαπήσεις Будешь любить κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего ἐν во ὅλῃ всем τῇ καρδίᾳ сердце σου твоём καὶ и ἐν во ὅλῃ всей τῇ ψυχῇ душе́ σου твоей καὶ и ἐν во ὅλῃ всём τῇ διανοίᾳ разуме σου· твоём;38 αὕτη это ἐστὶν есть μεγάλη великая καὶ и πρώτη первая ἐντολή. заповедь.39 δευτέρα Вторая δὲ же ὁμοία подобна αὐτῇ, ей, Ἀγαπήσεις Будешь любить τὸν πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν. тебя самого.40 ἐν В ταύταις этих ταῖς δυσὶν двух ἐντολαῖς заповедях ὅλος весь νόμος закон κρέμαται держится καὶ и οἱ προφῆται. пророки.41 Συνηγμένων Собравшихся δὲ же τῶν Φαρισαίων фарисеев ἐπηρώτησεν спросил αὐτοὺς их Ἰησοῦς Иисус42 λέγων, говорящий, Τί Что ὑμῖν вам δοκεῖ кажется περὶ о τοῦ Χριστοῦ; Христе? τίνος Кого υἱός Сын ἐστιν; есть? λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Τοῦ Δαυίδ. Давида.43 λέγει Говорит αὐτοῖς, им, Πῶς Как οὖν итак Δαυὶδ Давид ἐν в πνεύματι духе καλεῖ называет αὐτὸν Его κύριον Господом λέγων, говорящий,44 Εἶπεν Сказал κύριος Господь τῷ κυρίῳ Господу μου, моему, Κάθου Сиди ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] μου [от] Меня ἕως пока ἂν θῶ положу τοὺς ἐχθρούς врагов σου Твоих ὑποκάτω под τῶν ποδῶν но́ги σου; Твои?45 εἰ Если οὖν итак Δαυὶδ Давид καλεῖ называет αὐτὸν Его κύριον, Господом, πῶς как υἱὸς Сын αὐτοῦ его ἐστιν; есть?46 καὶ И οὐδεὶς никто ἐδύνατο мог ἀποκριθῆναι ответить αὐτῷ Ему λόγον, слово, οὐδὲ и не ἐτόλμησέν осмелился τις кто ἀπ᾽ с ἐκείνης того τῆς ἡμέρας дня ἐπερωτῆσαι спросить αὐτὸν Его οὐκέτι. уже́.