keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 23

Подстрочный перевод Библии

1 Τότε Тогда Ἰησοῦς Иисус ἐλάλησεν сказал τοῖς ὄχλοις толпам καὶ и τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ Его2 λέγων, говорящий, Ἐπὶ На τῆς Μωϋσέως Моисея καθέδρας сидении ἐκάθισαν сели οἱ γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι. фарисеи.3 πάντα Всё οὖν итак ὅσα сколькое ἐὰν если εἴπωσιν сказали ὑμῖν вам ποιήσατε сотвори́те καὶ и τηρεῖτε, сохраняйте, κατὰ по δὲ же τὰ ἔργα делам αὐτῶν их μὴ не ποιεῖτε· делаете; λέγουσιν говорят γὰρ ведь καὶ и οὐ не ποιοῦσιν. делают.4 δεσμεύουσιν Связывают δὲ же φορτία грузы βαρέα тяжёлые [καὶ и δυσβάστακτα] неудобоносимые καὶ и ἐπιτιθέασιν возлагают ἐπὶ на τοὺς ὤμους плечи τῶν ἀνθρώπων, людей, αὐτοὶ сами δὲ же τῷ δακτύλῳ пальцем αὐτῶν их οὐ не θέλουσιν желают κινῆσαι двинуть αὐτά. эти.5 πάντα Все δὲ же τὰ ἔργα дела́ αὐτῶν их ποιοῦσιν делают πρὸς к τὸ θεαθῆναι сделаться видимыми τοῖς ἀνθρώποις· людям; πλατύνουσιν расширяют γὰρ ведь τὰ φυλακτήρια филактерии αὐτῶν их καὶ и μεγαλύνουσιν увеличивают τὰ κράσπεδα, кисти,6 φιλοῦσιν любят δὲ же τὴν πρωτοκλισίαν первое ложе ἐν на τοῖς δείπνοις ужинах καὶ и τὰς πρωτοκαθεδρίας первые сидения ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах7 καὶ и τοὺς ἀσπασμοὺς приветствия ἐν на ταῖς ἀγοραῖς рыночных площадях καὶ и καλεῖσθαι называться ὑπὸ от τῶν ἀνθρώπων, людей, Ῥαββί. Равви.8 ὑμεῖς Вы δὲ же μὴ не κληθῆτε, будьте названы, Ῥαββί, Равви, εἷς один γάρ ведь ἐστιν есть ὑμῶν ваш διδάσκαλος, учитель, πάντες все δὲ же ὑμεῖς вы ἀδελφοί братья ἐστε. есть.9 καὶ И πατέρα отца μὴ не καλέσητε назовите ὑμῶν вашего ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, εἷς один γάρ ведь ἐστιν есть ὑμῶν ваш πατὴρ Отец οὐράνιος. небесный.10 μηδὲ И не κληθῆτε будьте названы καθηγηταί, наставники, ὅτι потому что καθηγητὴς Наставник ὑμῶν ваш ἐστιν есть εἷς один Χριστός. Христос.11 δὲ Же μείζων больший ὑμῶν ваш ἔσται будет ὑμῶν ваш διάκονος. слуга.12 ὅστις Тот, который δὲ же ὑψώσει возвысит ἑαυτὸν самого себя ταπεινωθήσεται, будет принижен, καὶ и ὅστις тот, который ταπεινώσει принизит ἑαυτὸν самого себя ὑψωθήσεται. будет возвышен.13 Οὐαὶ Увы δὲ же ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что κλείετε закрываете τὴν βασιλείαν Царство τῶν οὐρανῶν небес ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων· людьми; ὑμεῖς вы γὰρ ведь οὐκ не εἰσέρχεσθε, вхо́дите, οὐδὲ и не τοὺς εἰσερχομένους входящих ἀφίετε пускаете εἰσελθεῖν. войти.14 15 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что περιάγετε обхо́дите τὴν θάλασσαν море καὶ и τὴν ξηρὰν су́шу ποιῆσαι [чтобы] сделать ἕνα одного προσήλυτον, прозелита, καὶ и ὅταν когда γένηται сбудется ποιεῖτε делаете αὐτὸν его υἱὸν сыном γεέννης геенны διπλότερον вдвое ὑμῶν. вашего.16 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, ὁδηγοὶ поводыри τυφλοὶ слепые οἱ λέγοντες, говорящие, Ὃς Который ἂν ὀμόσῃ поклянётся ἐν в τῷ ναῷ, Святилище, οὐδέν ничто ἐστιν· есть; ὃς который δ᾽ же ἂν ὀμόσῃ поклянётся ἐν в τῷ χρυσῷ золоте τοῦ ναοῦ Святилища ὀφείλει. имеет долг.17 μωροὶ Глупые καὶ и τυφλοί, слепые, τίς что γὰρ ведь μείζων больше ἐστίν, есть, χρυσὸς золото или ναὸς святилище ἁγιάσας освятившее τὸν χρυσόν; золото?18 καί, И, Ὃς Который ἂν ὀμόσῃ поклянётся ἐν в τῷ θυσιαστηρίῳ, жертвеннике, οὐδέν ничто ἐστιν· есть; ὃς который δ᾽ же ἂν ὀμόσῃ поклянётся ἐν в τῷ δώρῳ даре τῷ ἐπάνω сверху на αὐτοῦ нём ὀφείλει. имеет долг.19 τυφλοί, Слепые, τί что γὰρ ведь μεῖζον, больше, τὸ δῶρον дар или τὸ θυσιαστήριον жертвенник τὸ ἁγιάζον освящающий τὸ δῶρον; дар?20 οὖν Итак ὀμόσας поклявшийся ἐν в τῷ θυσιαστηρίῳ жертвеннике ὀμνύει клянётся ἐν в αὐτῷ нём καὶ и ἐν во πᾶσι всем τοῖς ἐπάνω [что] сверху на αὐτοῦ· нём;21 καὶ и ὀμόσας поклявшийся ἐν в τῷ ναῷ Святилище ὀμνύει клянётся ἐν в αὐτῷ нём καὶ и ἐν в τῷ κατοικοῦντι Занимающем αὐτόν· его;22 καὶ и ὀμόσας поклявшийся ἐν в τῷ οὐρανῷ небо ὀμνύει клянётся ἐν в τῷ θρόνῳ престол τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ἐν в τῷ καθημένῳ Сидящего ἐπάνω наверху αὐτοῦ. его.23 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что ἀποδεκατοῦτε отдаёте в десятину τὸ ἡδύοσμον мяту καὶ и τὸ ἄνηθον анис καὶ и τὸ κύμινον, тмин, καὶ а ἀφήκατε упустили τὰ βαρύτερα более весомое τοῦ νόμου, Закона, τὴν κρίσιν суд καὶ и τὸ ἔλεος милость καὶ и τὴν πίστιν· веру; ταῦτα это [δὲ] же ἔδει надлежало ποιῆσαι сделать κἀκεῖνα и то μὴ не ἀφιέναι. упускать.24 ὁδηγοὶ Поводыри τυφλοί, слепые, οἱ διϋλίζοντες процеживающие τὸν κώνωπα комара τὴν δὲ же κάμηλον верблюда καταπίνοντες. проглатывающие.25 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что καθαρίζετε очищаете τὸ ἔξωθεν извне τοῦ ποτηρίου чаши καὶ и τῆς παροψίδος, блюда, ἔσωθεν внутри δὲ же γέμουσιν изобилуют ἐξ из ἁρπαγῆς грабительства καὶ и ἀκρασίας. невоздержания.26 Φαρισαῖε Фарисей τυφλέ, слепой, καθάρισον очисти πρῶτον сначала τὸ ἐντὸς внутри τοῦ ποτηρίου, чаши, ἵνα чтобы γένηται случилось καὶ и τὸ ἐκτὸς снаружи αὐτοῦ неё καθαρόν. чистое.27 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что παρομοιάζετε уподобляетесь τάφοις гробницам κεκονιαμένοις, побелённым, οἵτινες которые ἔξωθεν извне μὲν то φαίνονται кажутся ὡραῖοι прекрасные ἔσωθεν внутри δὲ же γέμουσιν изобилуют ὀστέων костями νεκρῶν мёртвых καὶ и πάσης всякой ἀκαθαρσίας. нечистотой.28 οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς вы ἔξωθεν извне μὲν ведь φαίνεσθε кажетесь τοῖς ἀνθρώποις людям δίκαιοι, праведные, ἔσωθεν внутри δέ же ἐστε вы есть μεστοὶ полные ὑποκρίσεως лицемерия καὶ и ἀνομίας. беззакония.29 Οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, γραμματεῖς книжники καὶ и Φαρισαῖοι фарисеи ὑποκριταί, лицемеры, ὅτι потому что οἰκοδομεῖτε строите τοὺς τάφους гробницы τῶν προφητῶν пророков καὶ и κοσμεῖτε украшаете τὰ μνημεῖα гробницы τῶν δικαίων, праведных,30 καὶ и λέγετε, говорите, Εἰ Если [бы] ἤμεθα мы были ἐν во ταῖς ἡμέραις дни τῶν πατέρων отцов ἡμῶν, наших, οὐκ не ἂν ἤμεθα были [бы] αὐτῶν их κοινωνοὶ сообщники ἐν в τῷ αἵματι крови́ τῶν προφητῶν. пророков.31 ὥστε Так что μαρτυρεῖτε свидетельствуете ἑαυτοῖς себе ὅτι что υἱοί сыновья́ ἐστε вы есть τῶν φονευσάντων убивших τοὺς προφήτας. пророков.32 καὶ И ὑμεῖς вы πληρώσατε наполните τὸ μέτρον меру τῶν πατέρων отцов ὑμῶν. ваших.33 ὄφεις Змеи γεννήματα порождения ἐχιδνῶν, гадюк, πῶς как φύγητε сбежали бы ἀπὸ от τῆς κρίσεως суда τῆς γεέννης; геенны?34 διὰ Через τοῦτο это ἰδοὺ вот ἐγὼ я ἀποστέλλω посылаю πρὸς к ὑμᾶς вам προφήτας пророков καὶ и σοφοὺς мудрых καὶ и γραμματεῖς· книжников; ἐξ из αὐτῶν них ἀποκτενεῖτε будете убивать καὶ и σταυρώσετε, будете распинать, καὶ и ἐξ из αὐτῶν них μαστιγώσετε будете бичевать ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах ὑμῶν ваших καὶ и διώξετε будете гнать ἀπὸ из πόλεως го́рода εἰς в πόλιν· город;35 ὅπως чтобы ἔλθῃ пришла ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас πᾶν вся αἷμα кровь δίκαιον праведная ἐκχυννόμενον проливаемая ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἀπὸ от τοῦ αἵματος кро́ви Ἅβελ Авеля τοῦ δικαίου праведного ἕως до τοῦ αἵματος кро́ви Ζαχαρίου Захарии υἱοῦ сына Βαραχίου, Варахии, ὃν которого ἐφονεύσατε вы убили μεταξὺ между τοῦ ναοῦ святилищем καὶ и τοῦ θυσιαστηρίου. жертвенником.36 ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἥξει придёт ταῦτα это πάντα всё ἐπὶ на τὴν γενεὰν поколение ταύτην. это.37 Ἰερουσαλὴμ Иерусалим Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, ἀποκτείνουσα убивающий τοὺς προφήτας пророков καὶ и λιθοβολοῦσα побивающий камнями τοὺς ἀπεσταλμένους посланных πρὸς к αὐτήν, нему, ποσάκις сколько раз ἠθέλησα Я пожелал ἐπισυναγαγεῖν собрать τὰ τέκνα детей σου, твоих, ὃν каким τρόπον образом ὄρνις птица ἐπισυνάγει собирает τὰ νοσσία птенцов αὐτῆς её ὑπὸ под τὰς πτέρυγας, крылья, καὶ и οὐκ не ἠθελήσατε. пожелали вы.38 ἰδοὺ Вот ἀφίεται оставляется ὑμῖν вам οἶκος дом ὑμῶν ваш ἔρημος. пустой.39 λέγω Говорю γὰρ ведь ὑμῖν, вам, οὐ нет μή не με Меня ἴδητε увидите ἀπ᾽ от ἄρτι ныне ἕως до [тех пор как] ἂν εἴπητε, скажете, Εὐλογημένος Благословен ἐρχόμενος Приходящий ἐν в ὀνόματι имени κυρίου. Го́спода.