keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 7

Подстрочный перевод Библии

1 Μὴ Не κρίνετε, суди́те, ἵνα чтобы μὴ не κριθῆτε· стали судимы;2 ἐν в котором γὰρ ведь κρίματι суждении κρίνετε су́дите κριθήσεσθε, будете судимы, καὶ и ἐν в которой μέτρῳ мере μετρεῖτε мерите μετρηθήσεται будет отмерено ὑμῖν. вам.3 τί Что δὲ же βλέπεις видишь τὸ κάρφος щепку τὸ ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу τοῦ ἀδελφοῦ брата σου, твоего, τὴν δὲ же ἐν в τῷ σῷ твоём ὀφθαλμῷ глазу δοκὸν бревно οὐ не κατανοεῖς; замечаешь?4 Или πῶς как ἐρεῖς скажешь τῷ ἀδελφῷ брату σου, твоему, Ἄφες Оставь ἐκβάλω выну τὸ κάρφος щепку ἐκ из τοῦ ὀφθαλμοῦ гла́за σου, твоего, καὶ и ἰδοὺ вот δοκὸς бревно ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу σοῦ; твоём?5 ὑποκριτά, Лицемер, ἔκβαλε вынь πρῶτον сначала ἐκ из τοῦ ὀφθαλμοῦ гла́за σοῦ твоего τὴν δοκόν, бревно, καὶ и τότε тогда διαβλέψεις разглядишь ἐκβαλεῖν [как] вынуть τὸ κάρφος щепку ἐκ из τοῦ ὀφθαλμοῦ гла́за τοῦ ἀδελφοῦ брата σου. твоего.6 Μὴ Не δῶτε дайте τὸ ἅγιον святое τοῖς κυσίν, псам, μηδὲ и не βάλητε бросьте τοὺς μαργαρίτας жемчужины ὑμῶν ваши ἔμπροσθεν перед τῶν χοίρων, свиней, μήποτε чтобы не καταπατήσουσιν растоптали αὐτοὺς их ἐν в τοῖς ποσὶν ногах αὐτῶν их καὶ и στραφέντες повернувшиеся ῥήξωσιν разорвали ὑμᾶς. вас.7 Αἰτεῖτε, Проси́те, καὶ и δοθήσεται будет дано ὑμῖν· вам; ζητεῖτε, ищите, καὶ и εὑρήσετε· найдёте; κρούετε, стучите, καὶ и ἀνοιγήσεται будет открыто ὑμῖν. вам.8 πᾶς Всякий γὰρ ведь αἰτῶν просящий λαμβάνει получает καὶ и ζητῶν ищущий εὑρίσκει находит καὶ и τῷ κρούοντι стучащему ἀνοιγήσεται. будет открыто.9 Или τίς кто ἐστιν есть ἐξ из ὑμῶν вас ἄνθρωπος, человек, ὃν которого αἰτήσει попросит υἱὸς сын αὐτοῦ его ἄρτον, хлеба, μὴ разве λίθον камень ἐπιδώσει подаст αὐτῷ; ему?10 Или καὶ и ἰχθὺν рыбу αἰτήσει, попросит, μὴ разве ὄφιν змею́ ἐπιδώσει подаст αὐτῷ; ему?11 εἰ Если οὖν итак ὑμεῖς вы πονηροὶ злые ὄντες сущие οἴδατε знаете δόματα дары ἀγαθὰ добрые διδόναι давать τοῖς τέκνοις детям ὑμῶν, вашим, πόσῳ скольким μᾶλλον более πατὴρ Отец ὑμῶν ваш Который ἐν в τοῖς οὐρανοῖς небесах δώσει даст ἀγαθὰ доброе τοῖς αἰτοῦσιν просящим αὐτόν. Его.12 Πάντα Всё οὖν итак ὅσα сколькое ἐὰν если θέλητε желаете ἵνα чтобы ποιῶσιν делали ὑμῖν вам οἱ ἄνθρωποι, люди, οὕτως так καὶ и ὑμεῖς вы ποιεῖτε делаете αὐτοῖς· им; οὗτος это γάρ ведь ἐστιν есть νόμος Закон καὶ и οἱ προφῆται. Пророки.13 Εἰσέλθατε Войдите διὰ через τῆς στενῆς узкие πύλης· воро́та; ὅτι потому что πλατεῖα широки πύλη воро́та καὶ и εὐρύχωρος просторна ὁδὸς дорога ἀπάγουσα уводящая εἰς в τὴν ἀπώλειαν, гибель, καὶ и πολλοί многие εἰσιν есть οἱ εἰσερχόμενοι входящие δι᾽ через αὐτῆς· неё;14 τί [потому] что στενὴ узки πύλη воро́та καὶ и τεθλιμμένη стеснена ὁδὸς дорога ἀπάγουσα уводящая εἰς в τὴν ζωήν, жизнь, καὶ и ὀλίγοι немногие εἰσὶν есть οἱ εὑρίσκοντες находящие αὐτήν. её.15 Προσέχετε Удерживайтесь ἀπὸ от τῶν ψευδοπροφητῶν, лжепророков, οἵτινες которые ἔρχονται приходят πρὸς к ὑμᾶς вам ἐν в ἐνδύμασιν одеждах προβάτων, овец, ἔσωθεν внутри δέ же εἰσιν есть λύκοι волки ἅρπαγες. хищные.16 ἀπὸ Из τῶν καρπῶν плодов αὐτῶν их ἐπιγνώσεσθε узнаете αὐτούς· их; μήτι ведь не συλλέγουσιν собирают ἀπὸ с ἀκανθῶν колючих растений σταφυλὰς грозди винограда или ἀπὸ с τριβόλων репейников σῦκα; инжир?17 οὕτως Так πᾶν всякое δένδρον дерево ἀγαθὸν доброе καρποὺς плоды καλοὺς хорошие ποιεῖ, делает, τὸ δὲ же σαπρὸν гнилое δένδρον дерево καρποὺς плоды πονηροὺς плохие ποιεῖ· делает;18 οὐ не δύναται может δένδρον дерево ἀγαθὸν доброе καρποὺς плоды πονηροὺς плохие ποιεῖν, делать, οὐδὲ и не δένδρον дерево σαπρὸν гнилое καρποὺς плоды καλοὺς хорошие ποιεῖν. делать.19 πᾶν Всякое δένδρον дерево μὴ не ποιοῦν делающее καρπὸν плод καλὸν хороший ἐκκόπτεται вырубается καὶ и εἰς в πῦρ огонь βάλλεται. бросается.20 ἄρα То γε ἀπὸ из τῶν καρπῶν плодов αὐτῶν их ἐπιγνώσεσθε узнаете αὐτούς. их.21 Οὐ Не πᾶς всякий λέγων говорящий μοι, Мне, Κύριε Господи κύριε, Господи, εἰσελεύσεται будет входить εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τῶν οὐρανῶν, небес, ἀλλ᾽ но ποιῶν творящий τὸ θέλημα волю τοῦ πατρός Отца μου Моего τοῦ Которого ἐν в τοῖς οὐρανοῖς. небесах.22 πολλοὶ Многие ἐροῦσίν скажут μοι мне ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ, день, Κύριε Господи κύριε, Господи, οὐ не τῷ σῷ Твоим [ли] ὀνόματι именем ἐπροφητεύσαμεν, мы произносили пророчества, καὶ и τῷ σῷ Твоим ὀνόματι именем δαιμόνια демонов ἐξεβάλομεν, мы изгнали, καὶ и τῷ σῷ Твоим ὀνόματι именем δυνάμεις силы πολλὰς многие ἐποιήσαμεν; мы сделали?23 καὶ И τότε тогда ὁμολογήσω заявлю αὐτοῖς им ὅτι что Οὐδέποτε Никогда ἔγνων узнал ὑμᾶς· вас; ἀποχωρεῖτε удаляйтесь ἀπ᾽ от ἐμοῦ Меня οἱ ἐργαζόμενοι делающие τὴν ἀνομίαν. беззаконие.24 Πᾶς Всякий οὖν итак ὅστις который ἀκούει слушает μου Мои τοὺς λόγους слова́ τούτους эти καὶ и ποιεῖ делает αὐτοὺς их ὁμοιωθήσεται будет подобен ἀνδρὶ человеку φρονίμῳ, умному, ὅστις который ᾠκοδόμησεν построил αὐτοῦ его τὴν οἰκίαν дом ἐπὶ на τὴν πέτραν. скале.25 καὶ И κατέβη сошёл βροχὴ дождь καὶ и ἦλθον пришли οἱ ποταμοὶ ре́ки καὶ и ἔπνευσαν подули οἱ ἄνεμοι ветры καὶ и προσέπεσαν напали на τῇ οἰκίᾳ дом ἐκείνῃ, тот, καὶ и οὐκ не ἔπεσεν, упал, τεθεμελίωτο основан γὰρ ведь ἐπὶ на τὴν πέτραν. скале.26 καὶ И πᾶς всякий ἀκούων слышащий μου Мои τοὺς λόγους слова́ τούτους эти καὶ и μὴ не ποιῶν творящий αὐτοὺς их ὁμοιωθήσεται будет подобен ἀνδρὶ человеку μωρῷ, глупому, ὅστις который ᾠκοδόμησεν построил αὐτοῦ его τὴν οἰκίαν дом ἐπὶ на τὴν ἄμμον. песке.27 καὶ И κατέβη сошёл βροχὴ дождь καὶ и ἦλθον пришли οἱ ποταμοὶ ре́ки καὶ и ἔπνευσαν подули οἱ ἄνεμοι ветры καὶ и προσέκοψαν ударили по τῇ οἰκίᾳ дому ἐκείνῃ, тому, καὶ и ἔπεσεν, упал, καὶ и ἦν было πτῶσις падение αὐτῆς его μεγάλη. великое.28 Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν закончил Ἰησοῦς Иисус τοὺς λόγους слова́ τούτους эти ἐξεπλήσσοντο поражались οἱ ὄχλοι то́лпы ἐπὶ τῇ διδαχῇ учению αὐτοῦ· Его;29 ἦν был γὰρ ведь διδάσκων учащий αὐτοὺς их ὡς как ἐξουσίαν власть ἔχων имеющий, καὶ а οὐχ не ὡς как οἱ γραμματεῖς книжники αὐτῶν. их.