keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 26

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν закончил Ἰησοῦς Иисус πάντας все τοὺς λόγους слова́ τούτους, эти, εἶπεν сказал τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его,2 Οἴδατε Знаете ὅτι что μετὰ после δύο двух ἡμέρας дней τὸ πάσχα Пасха γίνεται, делается, καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοται предаётся εἰς на τὸ σταυρωθῆναι. распинание.3 Τότε Тогда συνήχθησαν были собраны οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старейшины τοῦ λαοῦ народа εἰς во τὴν αὐλὴν двор τοῦ ἀρχιερέως первосвященника τοῦ λεγομένου называемого Καϊάφα, Каиафа,4 καὶ и συνεβουλεύσαντο вместе решили ἵνα чтобы τὸν Ἰησοῦν Иисуса δόλῳ хитростью κρατήσωσιν взяли καὶ и ἀποκτείνωσιν· убили;5 ἔλεγον говорили δέ, же, Μὴ Не ἐν в τῇ ἑορτῇ, праздник, ἵνα чтобы μὴ не θόρυβος шум γένηται случился ἐν в τῷ λαῷ. народе.6 Τοῦ δὲ Же Ἰησοῦ Иисусу γενομένου случившемуся ἐν в Βηθανίᾳ Вифании ἐν в οἰκίᾳ доме Σίμωνος Симона τοῦ λεπροῦ, прокажённого,7 προσῆλθεν подошла к αὐτῷ Нему γυνὴ женщина ἔχουσα имеющая ἀλάβαστρον алебастровый сосуд μύρου мира βαρυτίμου высокоценного καὶ и κατέχεεν проливала ἐπὶ на τῆς κεφαλῆς голову αὐτοῦ Его ἀνακειμένου. возлежащего.8 ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ μαθηταὶ ученики ἠγανάκτησαν вознегодовали λέγοντες, говорящие, Εἰς Для τί чего ἀπώλεια трата αὕτη; эта?9 ἐδύνατο Могло γὰρ ведь τοῦτο это πραθῆναι [быть] продано πολλοῦ многое καὶ и δοθῆναι быть дано πτωχοῖς. нищим.10 γνοὺς Узнавший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что κόπους утруждения παρέχετε доставляете τῇ γυναικί; женщине? ἔργον Дело γὰρ ведь καλὸν хорошее ἠργάσατο сделала εἰς на ἐμέ· Мне;11 πάντοτε всегда γὰρ ведь τοὺς πτωχοὺς нищих ἔχετε имеете μεθ᾽ с ἑαυτῶν, собой, ἐμὲ Меня δὲ же οὐ не πάντοτε всегда ἔχετε· имеете;12 βαλοῦσα положившая γὰρ ведь αὕτη эта τὸ μύρον миро τοῦτο это ἐπὶ на τοῦ σώματός тело μου моё πρὸς к τὸ ἐνταφιάσαι погребению με Меня ἐποίησεν. сделала.13 ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὅπου где ἐὰν если κηρυχθῇ будет возвещено τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦτο это ἐν во ὅλῳ всем τῷ κόσμῳ, мире, λαληθήσεται будет сказано καὶ и которое ἐποίησεν сделала αὕτη эта εἰς в μνημόσυνον воспоминание αὐτῆς. её.14 Τότε Тогда πορευθεὶς пошедший εἷς один τῶν δώδεκα, [из] двенадцати, λεγόμενος называемый Ἰούδας Иуда Ἰσκαριώτης, Искариот, πρὸς к τοὺς ἀρχιερεῖς первосвященникам15 εἶπεν, сказал, Τί Что θέλετέ желаете μοι мне δοῦναι дать κἀγὼ и я ὑμῖν вам παραδώσω передам αὐτόν; Его? οἱ Они δὲ же ἔστησαν установили αὐτῷ ему τριάκοντα тридцать ἀργύρια. серебряников.16 καὶ И ἀπὸ от τότε тогда ἐζήτει искал εὐκαιρίαν удобное время ἵνα чтобы αὐτὸν Его παραδῷ. передал.17 Τῇ δὲ Же πρώτῃ [в] первый [день] τῶν ἀζύμων опресноков προσῆλθον подошли οἱ μαθηταὶ ученики τῷ Ἰησοῦ [к] Иисусу λέγοντες, говорящие, Ποῦ Где θέλεις желаешь ἑτοιμάσωμέν приготовили бы σοι Тебе φαγεῖν съесть τὸ πάσχα; пасху?18 Он δὲ же εἶπεν, сказал, Ὑπάγετε Идите εἰς в τὴν πόλιν город πρὸς к τὸν δεῖνα такому-то καὶ и εἴπατε скажите αὐτῷ, ему, διδάσκαλος Учитель λέγει, говорит, καιρός Время μου Моё ἐγγύς близко ἐστιν· есть; πρὸς у σὲ тебя ποιῶ делаю τὸ πάσχα пасху μετὰ с τῶν μαθητῶν учениками μου. Моими.19 καὶ И ἐποίησαν сделали οἱ μαθηταὶ ученики ὡς как συνέταξεν приказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и ἡτοίμασαν приготовили τὸ πάσχα. пасху.20 Ὀψίας Ве́чера δὲ же γενομένης случившегося ἀνέκειτο возлежал μετὰ с τῶν δώδεκα. двенадцатью.21 καὶ И ἐσθιόντων едящим αὐτῶν им εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что εἷς один ἐξ из ὑμῶν вас παραδώσει предаст με. Меня.22 καὶ И λυπούμενοι печалящиеся σφόδρα очень ἤρξαντο начали λέγειν говорить αὐτῷ Ему εἷς один ἕκαστος, каждый, Μήτι Ведь не ἐγώ я εἰμι, есть, κύριε; Господи?23 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, ἐμβάψας погрузивший μετ᾽ со ἐμοῦ Мной τὴν χεῖρα руку ἐν в τῷ τρυβλίῳ блюде οὗτός этот με Меня παραδώσει. предаст.24 μὲν Ведь υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ὑπάγει идёт καθὼς как γέγραπται написано περὶ о αὐτοῦ, Нём, οὐαὶ увы δὲ же τῷ ἀνθρώπῳ человеку ἐκείνῳ тому δι᾽ через οὗ которого υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοται· предаётся; καλὸν хорошо ἦν было [бы] αὐτῷ ему εἰ если οὐκ не ἐγεννήθη был [бы] рождён ἄνθρωπος человек ἐκεῖνος. тот.25 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ἰούδας Иуда παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его εἶπεν, сказал, Μήτι Ведь не ἐγώ я εἰμι, есть, ῥαββί; равви? λέγει Говорит αὐτῷ, ему, Σὺ Ты εἶπας. сказал.26 Ἐσθιόντων Едящих δὲ же αὐτῶν их λαβὼν взявший Ἰησοῦς Иисус ἄρτον хлеб καὶ и εὐλογήσας благословивший ἔκλασεν разломил καὶ и δοὺς давший τοῖς μαθηταῖς ученикам εἶπεν, сказал, Λάβετε Возьмите φάγετε, съешьте, τοῦτό это ἐστιν есть τὸ σῶμά тело μου. Моё.27 καὶ И λαβὼν взявший ποτήριον чашу καὶ и εὐχαριστήσας поблагодаривший ἔδωκεν дал αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Πίετε Выпейте ἐξ из αὐτοῦ неё πάντες, все,28 τοῦτο это γάρ ведь ἐστιν есть τὸ αἷμά кровь μου Моего τῆς διαθήκης Завета τὸ περὶ за πολλῶν многих ἐκχυννόμενον проливаемая εἰς в ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν. грехов.29 λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не πίω выпью ἀπ᾽ от ἄρτι ныне ἐκ от τούτου этого τοῦ γενήματος плода τῆς ἀμπέλου виноградной лозы ἕως до τῆς ἡμέρας дня ἐκείνης того ὅταν когда αὐτὸ это πίνω буду пить μεθ᾽ с ὑμῶν вами καινὸν новое ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ πατρός Отца μου. Моего.30 Καὶ И ὑμνήσαντες пропевшие гимн ἐξῆλθον они вышли εἰς на τὸ Ὄρος Гору τῶν Ἐλαιῶν. Олив.31 Τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Πάντες Все ὑμεῖς вы σκανδαλισθήσεσθε разуверитесь ἐν во ἐμοὶ Мне ἐν в τῇ νυκτὶ ночь ταύτῃ, эту, γέγραπται написано γάρ, ведь, Πατάξω Поражу τὸν ποιμένα, Пастуха, καὶ и διασκορπισθήσονται рассеются τὰ πρόβατα о́вцы τῆς ποίμνης· ста́да;32 μετὰ после δὲ же τὸ ἐγερθῆναί быть воскрешённым με Мне προάξω пойду вперёд ὑμᾶς вас εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею.33 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Πέτρος Пётр εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если πάντες все σκανδαλισθήσονται разуверятся ἐν в σοί, Тебе, ἐγὼ я οὐδέποτε никогда σκανδαλισθήσομαι. [не] разуверюсь.34 ἔφη Сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю σοι тебе ὅτι что ἐν в ταύτῃ эту τῇ νυκτὶ ночь πρὶν прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать τρὶς трижды ἀπαρνήσῃ откажешься με. [от] Меня.35 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Πέτρος, Пётр, Κἂν Если δέῃ надлежит με мне σὺν с σοὶ Тобой ἀποθανεῖν, умереть, οὐ нет μή не σε Тебя ἀπαρνήσομαι. откажусь. ὁμοίως Подобно καὶ и πάντες все οἱ μαθηταὶ ученики εἶπαν. сказали.36 Τότε Тогда ἔρχεται приходит μετ᾽ с αὐτῶν ними Ἰησοῦς Иисус εἰς на χωρίον место λεγόμενον называемое Γεθσημανί, Гефсимани, καὶ и λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς, ученикам, Καθίσατε Сядьте αὐτοῦ тут ἕως до [οὗ] коле ἀπελθὼν ушедший ἐκεῖ там προσεύξωμαι. помолюсь.37 καὶ И παραλαβὼν забравший τὸν Πέτρον Петра καὶ и τοὺς δύο двух υἱοὺς сыновей Ζεβεδαίου Зеведея ἤρξατο на́чал λυπεῖσθαι печалиться καὶ и ἀδημονεῖν. тосковать.38 τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς, им, Περίλυπός Очень печальна ἐστιν есть ψυχή душа́ μου Моя ἕως до θανάτου· смерти; μείνατε останьтесь ὧδε здесь καὶ и γρηγορεῖτε бодрствуйте μετ᾽ со ἐμοῦ. Мной.39 καὶ И προελθὼν прошедший вперёд μικρὸν немного ἔπεσεν упал ἐπὶ на πρόσωπον лицо αὐτοῦ Его προσευχόμενος молящийся καὶ и λέγων, говорящий, Πάτερ Отец μου, Мой, εἰ если δυνατόν возможно ἐστιν, есть, παρελθάτω пусть минует ἀπ᾽ от ἐμοῦ Меня τὸ ποτήριον чаша τοῦτο· эта; πλὴν однако οὐχ не ὡς как ἐγὼ Я θέλω хочу ἀλλ᾽ но ὡς как σύ. Ты.40 καὶ И ἔρχεται приходит πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам καὶ и εὑρίσκει находит αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, καὶ и λέγει говорит τῷ Πέτρῳ, Петру, Οὕτως Так οὐκ не ἰσχύσατε смогли μίαν один ὥραν час γρηγορῆσαι пободрствовать μετ᾽ со ἐμοῦ; Мной?41 γρηγορεῖτε Бодрствуйте καὶ и προσεύχεσθε, моли́тесь, ἵνα чтобы μὴ не εἰσέλθητε вошли вы εἰς в πειρασμόν· искушение; τὸ μὲν ведь πνεῦμα дух πρόθυμον деятелен δὲ же σὰρξ плоть ἀσθενής. слабая.42 πάλιν Опять ἐκ во δευτέρου второй [раз] ἀπελθὼν ушедший προσηύξατο помолился λέγων, говорящий, Πάτερ Отец μου, Мой, εἰ если οὐ не δύναται может τοῦτο это παρελθεῖν миновать ἐὰν если μὴ не αὐτὸ её πίω, выпью, γενηθήτω пусть сбудется τὸ θέλημά воля σου. Твоя.43 καὶ И ἐλθὼν пришедший πάλιν опять εὗρεν нашёл αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, ἦσαν были γὰρ ведь αὐτῶν их οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ βεβαρημένοι. отягчены.44 καὶ И ἀφεὶς оставивший αὐτοὺς их πάλιν опять ἀπελθὼν ушедший προσηύξατο помолился ἐκ в τρίτου третий [раз] τὸν αὐτὸν Его λόγον слово εἰπὼν сказавший πάλιν. опять.45 τότε Тогда ἔρχεται приходит πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Καθεύδετε Спите [τὸ] λοιπὸν значит καὶ и ἀναπαύεσθε; отдыхаете? ἰδοὺ Вот ἤγγικεν приблизился ὥρα час καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοται предаётся εἰς в χεῖρας ру́ки ἁμαρτωλῶν. грешных.46 ἐγείρεσθε, Вставайте, ἄγωμεν· идёмте; ἰδοὺ вот ἤγγικεν приблизился παραδιδούς предающий με. Меня.47 Καὶ И ἔτι ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего ἰδοὺ вот Ἰούδας Иуда εἷς один τῶν δώδεκα [из] двенадцати ἦλθεν пришёл καὶ и μετ᾽ с αὐτοῦ ним ὄχλος толпа πολὺς многая μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями ἀπὸ от τῶν ἀρχιερέων первосвященников καὶ и πρεσβυτέρων старейшин τοῦ λαοῦ. народа.48 δὲ Же παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его ἔδωκεν дал αὐτοῖς им σημεῖον знак λέγων, говорящий, Ὃν Которого ἂν φιλήσω поцелую αὐτός Он ἐστιν· есть; κρατήσατε схвати́те αὐτόν. Его.49 καὶ И εὐθέως тотчас προσελθὼν подошедший τῷ Ἰησοῦ [к] Иисусу εἶπεν, сказал, Χαῖρε, Здравствуй, ῥαββί· Равви; καὶ и κατεφίλησεν поцеловал αὐτόν. Его.50 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἑταῖρε, Приятель, ἐφ᾽ на которое πάρει. присутствуешь. τότε Тогда προσελθόντες подошедшие ἐπέβαλον наложили τὰς χεῖρας ру́ки ἐπὶ на τὸν Ἰησοῦν Иисуса καὶ и ἐκράτησαν схватили αὐτόν. Его.51 καὶ И ἰδοὺ вот εἷς один τῶν μετὰ с Ἰησοῦ Иисусом ἐκτείνας вытянувший τὴν χεῖρα руку ἀπέσπασεν выхватил τὴν μάχαιραν меч αὐτοῦ его καὶ и πατάξας ударивший τὸν δοῦλον раба τοῦ ἀρχιερέως первосвященника ἀφεῖλεν отнял αὐτοῦ его τὸ ὠτίον. ухо.52 τότε Тогда λέγει говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἀπόστρεψον Возврати τὴν μάχαιράν меч σου твой εἰς на τὸν τόπον место αὐτῆς, его, πάντες все γὰρ ведь οἱ λαβόντες взявшие μάχαιραν меч ἐν в μαχαίρῃ мече ἀπολοῦνται. погибнут.53 Или δοκεῖς полагаешь ὅτι что οὐ не δύναμαι могу παρακαλέσαι попросить τὸν πατέρα Отца μου, Моего, καὶ и παραστήσει предоставит μοι мне ἄρτι ныне πλείω более δώδεκα двенадцати λεγιῶνας легионов ἀγγέλων; ангелов?54 πῶς Как οὖν итак πληρωθῶσιν исполнятся αἱ γραφαὶ Писания [говорящие] ὅτι что οὕτως так δεῖ надлежит γενέσθαι; случиться?55 Ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ὥρᾳ час εἶπεν сказал Ἰησοῦς Иисус τοῖς ὄχλοις, толпам, Ὡς Как ἐπὶ на λῃστὴν разбойника ἐξήλθατε вы вышли μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями συλλαβεῖν взять με; Меня? καθ᾽ Каждый ἡμέραν день ἐν в τῷ ἱερῷ Храме ἐκαθεζόμην сидел διδάσκων уча καὶ и οὐκ не ἐκρατήσατέ схватили με. Меня.56 τοῦτο Это δὲ же ὅλον всё γέγονεν сделалось ἵνα чтобы πληρωθῶσιν исполнились αἱ γραφαὶ Писания τῶν προφητῶν. пророков. Τότε Тогда οἱ μαθηταὶ ученики πάντες все ἀφέντες оставившие αὐτὸν Его ἔφυγον. убежали.57 Οἱ δὲ же κρατήσαντες схватившие τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἀπήγαγον отвели πρὸς к Καϊάφαν Каиафе τὸν ἀρχιερέα, первосвященнику, ὅπου где οἱ γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старейшины συνήχθησαν. были собраны.58 δὲ Же Πέτρος Пётр ἠκολούθει следовал αὐτῷ Ему ἀπὸ из μακρόθεν далека ἕως до τῆς αὐλῆς двора τοῦ ἀρχιερέως, первосвященника, καὶ и εἰσελθὼν вошедший ἔσω внутрь ἐκάθητο сидел μετὰ со τῶν ὑπηρετῶν служителями ἰδεῖν увидеть τὸ τέλος. конец.59 οἱ δὲ Же ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и τὸ συνέδριον синедрион ὅλον весь ἐζήτουν искали ψευδομαρτυρίαν лжесвидетельство κατὰ против τοῦ Ἰησοῦ Иисуса ὅπως чтобы αὐτὸν Его θανατώσωσιν, умертвили,60 καὶ и οὐχ не εὗρον нашли πολλῶν многих προσελθόντων пришедших ψευδομαρτύρων. лжесвидетелей. ὕστερον Позднее δὲ же προσελθόντες подошедшие δύο два61 εἶπαν, сказали, Οὗτος Этот ἔφη, сказал, Δύναμαι Могу καταλῦσαι уничтожить τὸν ναὸν Святилище τοῦ θεοῦ Бога καὶ и διὰ через τριῶν три ἡμερῶν дня οἰκοδομῆσαι. построить.62 καὶ И ἀναστὰς вставший ἀρχιερεὺς первосвященник εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Οὐδὲν Ничто ἀποκρίνῃ; отвечаешь? τί Что οὗτοί эти σου тебя καταμαρτυροῦσιν; против свидетельствуют?63 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус ἐσιώπα. молчал. καὶ И ἀρχιερεὺς первосвященник εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Ἐξορκίζω Заклинаю σε Тебя κατὰ τοῦ θεοῦ Богом τοῦ ζῶντος живущим ἵνα чтобы ἡμῖν нам εἴπῃς сказал εἰ если σὺ Ты εἶ есть Χριστὸς Христос υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ. Бога.64 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Σὺ Ты εἶπας· сказал; πλὴν однако λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀπ᾽ от ἄρτι ныне ὄψεσθε увидите τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека καθήμενον сидящего ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] τῆς δυνάμεως Силы καὶ и ἐρχόμενον приходящего ἐπὶ на τῶν νεφελῶν облаках τοῦ οὐρανοῦ. неба.65 τότε Тогда ἀρχιερεὺς первосвященник διέρρηξεν разорвал τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ его λέγων, говорящий, Ἐβλασφήμησεν· Принёс хулу; τί что ἔτι ещё χρείαν нужду ἔχομεν имеем μαρτύρων; [в] свидетелях? ἴδε Смотри́те νῦν ныне ἠκούσατε вы услышали τὴν βλασφημίαν· хулу;66 τί что ὑμῖν вам δοκεῖ; кажется? οἱ Они δὲ же ἀποκριθέντες ответившие εἶπαν, сказали, Ἔνοχος Повинный θανάτου смерти ἐστίν. есть.67 Τότε Тогда ἐνέπτυσαν плюнули εἰς в τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ Его καὶ и ἐκολάφισαν побили αὐτόν, Его, οἱ другие δὲ же ἐράπισαν ударили68 λέγοντες, говорящие, Προφήτευσον Пророчествуй ἡμῖν, нам, Χριστέ, Христос, τίς кто ἐστιν есть παίσας ударивший σε; Тебя?69 δὲ Же Πέτρος Пётр ἐκάθητο сидел ἔξω вне ἐν во τῇ αὐλῇ· дворе; καὶ и προσῆλθεν подошла к αὐτῷ нему μία одна παιδίσκη служанка λέγουσα, говорящая, Καὶ И σὺ ты ἦσθα был μετὰ с Ἰησοῦ Иисусом τοῦ Γαλιλαίου. Галилеянином.70 Он δὲ же ἠρνήσατο отказался ἔμπροσθεν перед πάντων всеми λέγων, говорящий, Οὐκ Не οἶδα знаю τί что λέγεις. говоришь.71 ἐξελθόντα Вышедшего δὲ же εἰς в τὸν πυλῶνα крытый проход εἶδεν увидела αὐτὸν его ἄλλη другая καὶ и λέγει говорит τοῖς ἐκεῖ, там, Οὗτος Этот ἦν был μετὰ с Ἰησοῦ Иисусом τοῦ Ναζωραίου. Назореем.72 καὶ И πάλιν опять ἠρνήσατο отказался μετὰ с ὅρκου клятвой ὅτι что Οὐκ Не οἶδα знаю τὸν ἄνθρωπον. [того] человека.73 μετὰ После μικρὸν малого [времени] δὲ же προσελθόντες подошедшие οἱ другие ἑστῶτες стоящие εἶπον сказали τῷ Πέτρῳ, Петру, Ἀληθῶς Истинно καὶ и σὺ ты ἐξ из αὐτῶν них εἶ, есть, καὶ и γὰρ ведь λαλιά речь σου твоя δῆλόν явного σε тебя ποιεῖ. делает.74 τότε Тогда ἤρξατο на́чал καταθεματίζειν проклинать καὶ и ὀμνύειν клясться ὅτι что Οὐκ Не οἶδα знаю τὸν ἄνθρωπον. [того] человека. καὶ И εὐθέως тотчас ἀλέκτωρ петух ἐφώνησεν. закричал.75 καὶ И ἐμνήσθη вспомнил Πέτρος Пётр τοῦ ῥήματος слово Ἰησοῦ Иисуса εἰρηκότος сказавшего ὅτι что Πρὶν Прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать τρὶς трижды ἀπαρνήσῃ откажешься με· Меня; καὶ и ἐξελθὼν вышедший ἔξω вон ἔκλαυσεν заплакал πικρῶς. горько.