keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 12

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В ἐκείνῳ то τῷ καιρῷ время ἐπορεύθη шёл Ἰησοῦς Иисус τοῖς σάββασιν [в] субботу διὰ через τῶν σπορίμων· посевы; οἱ δὲ же μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἐπείνασαν, испытывали голод, καὶ и ἤρξαντο начали τίλλειν срывать στάχυας колосья καὶ и ἐσθίειν. есть.2 οἱ δὲ Же Φαρισαῖοι фарисеи ἰδόντες увидевшие εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Ἰδοὺ Вот οἱ μαθηταί ученики σου Твои ποιοῦσιν делают которое οὐκ не ἔξεστιν позволяется ποιεῖν творить ἐν в σαββάτῳ. субботу.3 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οὐκ Не ἀνέγνωτε прочли [ли] τί что́ ἐποίησεν сделал Δαυὶδ Давид ὅτε когда ἐπείνασεν испытывал голод καὶ и οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ; ним?4 πῶς Как εἰσῆλθεν он вошёл εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοὺς ἄρτους хлебы τῆς προθέσεως предложения ἔφαγον, они съели, которые οὐκ не ἐξὸν позволено ἦν было αὐτῷ ему φαγεῖν съесть οὐδὲ и не τοῖς которые μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, εἰ если μὴ не τοῖς ἱερεῦσιν священникам μόνοις; одним?5 Или οὐκ не ἀνέγνωτε прочли ἐν в τῷ νόμῳ Законе ὅτι что τοῖς σάββασιν [по] субботам οἱ ἱερεῖς священники ἐν в τῷ ἱερῷ Храме τὸ σάββατον субботу βεβηλοῦσιν оскверняют καὶ и ἀναίτιοί невиновные εἰσιν; есть?6 λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что τοῦ ἱεροῦ Храма μεῖζόν больший ἐστιν есть ὧδε. здесь.7 εἰ Если δὲ же ἐγνώκειτε вы узнали [бы] τί что ἐστιν, есть, Ἔλεος Милость θέλω хочу καὶ а οὐ не θυσίαν, жертву, οὐκ не ἂν κατεδικάσατε осудили [бы] τοὺς ἀναιτίους. невиновных.8 κύριος Господин γάρ ведь ἐστιν есть τοῦ σαββάτου субботы υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου. человека.9 Καὶ И μεταβὰς перешедший ἐκεῖθεν оттуда ἦλθεν пришёл εἰς в τὴν συναγωγὴν синагогу αὐτῶν· их;10 καὶ и ἰδοὺ вот ἄνθρωπος человек χεῖρα руку ἔχων имеющий ξηράν. сухую. καὶ И ἐπηρώτησαν спросили αὐτὸν Его λέγοντες, говорящие, Εἰ Если ἔξεστιν позволяется τοῖς σάββασιν [в] субботу θεραπεῦσαι; исцелить? ἵνα Чтобы κατηγορήσωσιν они обвинили αὐτοῦ. Его.11 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τίς Кто ἔσται будет ἐξ из ὑμῶν вас ἄνθρωπος человек ὃς который ἕξει будет иметь πρόβατον овцу ἕν, одну, καὶ и ἐὰν если ἐμπέσῃ упадёт τοῦτο эта τοῖς σάββασιν [в] субботу εἰς в βόθυνον, яму, οὐχὶ [разве] не κρατήσει схватит αὐτὸ её καὶ и ἐγερεῖ; поднимет?12 πόσῳ Скольким οὖν итак διαφέρει отличается ἄνθρωπος человек προβάτου. овцы́. ὥστε Так что ἔξεστιν позволяется τοῖς σάββασιν [в] субботу καλῶς добро ποιεῖν. творить.13 τότε Тогда λέγει говорит τῷ ἀνθρώπῳ, человеку, Ἔκτεινόν Вытяни σου твою τὴν χεῖρα. руку. καὶ И ἐξέτεινεν, вытянул, καὶ и ἀπεκατεστάθη была восстановлена ὑγιὴς здоровая ὡς как [и] ἄλλη. другая.14 ἐξελθόντες Вышедшие δὲ же οἱ Φαρισαῖοι фарисеи συμβούλιον решение ἔλαβον приняли κατ᾽ против αὐτοῦ Него ὅπως чтобы αὐτὸν Его ἀπολέσωσιν. они погубили.15 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус γνοὺς узнавший ἀνεχώρησεν удалился ἐκεῖθεν. оттуда. καὶ И ἠκολούθησαν последовали αὐτῷ [за] Ним [ὄχλοι] то́лпы πολλοί, многие, καὶ и ἐθεράπευσεν исцелял αὐτοὺς их πάντας, всех,16 καὶ и ἐπετίμησεν запретил αὐτοῖς им ἵνα чтобы μὴ не φανερὸν явного αὐτὸν Его ποιήσωσιν· сделали;17 ἵνα чтобы πληρωθῇ было исполнено τὸ ῥηθὲν сказанное διὰ через Ἠσαΐου Исаию τοῦ προφήτου пророка λέγοντος, говорящего,18 Ἰδοὺ Вот παῖς ребёнок μου Мой ὃν Которого ᾑρέτισα, Я избрал, ἀγαπητός Любимый μου Мой εἰς в ὃν Котором εὐδόκησεν обрела удовольствие ψυχή душа́ μου· Моя; θήσω положу τὸ πνεῦμά Духа μου Моего ἐπ᾽ на αὐτόν, Него, καὶ и κρίσιν суд τοῖς ἔθνεσιν язычникам ἀπαγγελεῖ. сообщит.19 οὐκ Не ἐρίσει будет спорить οὐδὲ и не κραυγάσει, будет кричать, οὐδὲ и не ἀκούσει услышит τις кто ἐν на ταῖς πλατείαις улицах τὴν φωνὴν голос αὐτοῦ. Его.20 κάλαμον Тростник συντετριμμένον надломленный οὐ не κατεάξει сломает καὶ и λίνον лён τυφόμενον дымящийся οὐ не σβέσει, погасит, ἕως пока [не] ἂν ἐκβάλῃ вынесет εἰς в νῖκος победе τὴν κρίσιν. суд.21 καὶ И τῷ ὀνόματι именем αὐτοῦ Его ἔθνη народы ἐλπιοῦσιν. будут обретать надежду.22 Τότε Тогда προσηνέχθη был доставлен αὐτῷ Ему δαιμονιζόμενος одержимый демонами τυφλὸς слепой καὶ и κωφός· немой; καὶ и ἐθεράπευσεν исцелил αὐτόν, его, ὥστε так чтобы τὸν κωφὸν немой λαλεῖν говорил καὶ и βλέπειν. видел.23 καὶ И ἐξίσταντο изумлялись πάντες все οἱ ὄχλοι то́лпы καὶ и ἔλεγον, говорили, Μήτι Ведь не οὗτός Этот [ли] ἐστιν есть υἱὸς Сын Δαυίδ; Давида?24 οἱ δὲ Же Φαρισαῖοι фарисеи ἀκούσαντες услышавшие εἶπον, сказали, Οὗτος Этот οὐκ не ἐκβάλλει изгоняет τὰ δαιμόνια демонов εἰ если μὴ не ἐν в τῷ Βεελζεβοὺλ Веельзевуле ἄρχοντι начальнике τῶν δαιμονίων. демонов.25 εἰδὼς Знающий δὲ же τὰς ἐνθυμήσεις помыслы αὐτῶν их εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πᾶσα Всякое βασιλεία царство μερισθεῖσα разделённое καθ᾽ против ἑαυτῆς себя ἐρημοῦται, опустошается, καὶ и πᾶσα всякий πόλις город или οἰκία дом μερισθεῖσα разделённый καθ᾽ против ἑαυτῆς себя οὐ не σταθήσεται. устоит.26 καὶ И εἰ если Σατανᾶς Сатана τὸν Σατανᾶν Сатану ἐκβάλλει, изгоняет, ἐφ᾽ в ἑαυτὸν самом себе ἐμερίσθη· был разделён; πῶς как οὖν итак σταθήσεται будет стоять βασιλεία царство αὐτοῦ; его?27 καὶ И εἰ если ἐγὼ Я ἐν в Βεελζεβοὺλ Веельзевуле ἐκβάλλω изгоняю τὰ δαιμόνια, демонов, οἱ υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши ἐν в τίνι ком ἐκβάλλουσιν; изгоняют? διὰ Из-за τοῦτο этого αὐτοὶ они κριταὶ судьи ἔσονται будут ὑμῶν. вам.28 εἰ Если δὲ же ἐν в πνεύματι Духе θεοῦ Бога ἐγὼ Я ἐκβάλλω изгоняю τὰ δαιμόνια, демонов, ἄρα то ἔφθασεν достигло ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ. Бога.29 Или πῶς как δύναταί может τις кто-нибудь εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν οἰκίαν дом τοῦ ἰσχυροῦ сильного καὶ и τὰ σκεύη вещи αὐτοῦ его ἁρπάσαι, разграбить, ἐὰν если μὴ не πρῶτον сначала δήσῃ свяжет τὸν ἰσχυρόν; сильного? καὶ И τότε тогда τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ его διαρπάσει. разграбит.30 μὴ Не ὢν сущий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной κατ᾽ против ἐμοῦ Меня ἐστιν, есть, καὶ и μὴ не συνάγων собирающий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной σκορπίζει. расточает.31 Διὰ Из-за τοῦτο этого λέγω говорю ὑμῖν, вам, πᾶσα всякий ἁμαρτία грех καὶ и βλασφημία хула ἀφεθήσεται будет прощена τοῖς ἀνθρώποις, людям, δὲ же τοῦ πνεύματος [на] Духа βλασφημία хула οὐκ не ἀφεθήσεται. будет прощена.32 καὶ И ὃς который ἐὰν если εἴπῃ скажет λόγον слово κατὰ против τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου, человека, ἀφεθήσεται будет прощено αὐτῷ· ему; ὃς который δ᾽ же ἂν εἴπῃ скажет κατὰ против τοῦ πνεύματος Духа τοῦ ἁγίου, Святого, οὐκ не ἀφεθήσεται будет прощено αὐτῷ ему οὔτε и не ἐν в τούτῳ этом τῷ αἰῶνι веке οὔτε и не ἐν в τῷ μέλλοντι. будущем.33 Или ποιήσατε сделайте τὸ δένδρον дерево καλὸν хорошим καὶ и τὸν καρπὸν плод αὐτοῦ его καλόν, хорошим, или ποιήσατε сделайте τὸ δένδρον дерево σαπρὸν гнилое καὶ и τὸν καρπὸν плод αὐτοῦ его σαπρόν· гнилой; ἐκ от γὰρ ведь τοῦ καρποῦ плода τὸ δένδρον дерево γινώσκεται. узнаётся.34 γεννήματα Порождения ἐχιδνῶν, гадюк, πῶς как δύνασθε можете ἀγαθὰ доброе λαλεῖν говорить πονηροὶ злые ὄντες; будучи? ἐκ От γὰρ ведь τοῦ περισσεύματος изобилия τῆς καρδίας се́рдца τὸ στόμα уста λαλεῖ. говорят.35 ἀγαθὸς Добрый ἄνθρωπος человек ἐκ из τοῦ ἀγαθοῦ доброй θησαυροῦ сокровищницы ἐκβάλλει выносит ἀγαθά, доброе, καὶ и πονηρὸς злой ἄνθρωπος человек ἐκ из τοῦ πονηροῦ злой θησαυροῦ сокровищницы ἐκβάλλει выносит πονηρά. злое.36 λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что πᾶν [за] всякое ῥῆμα слово ἀργὸν праздное которое λαλήσουσιν произнесут οἱ ἄνθρωποι люди ἀποδώσουσιν отдадут περὶ за αὐτοῦ него λόγον отчёт ἐν в ἡμέρᾳ день κρίσεως· суда;37 ἐκ от γὰρ ведь τῶν λόγων слов σου твоих δικαιωθήσῃ, оправдаешься, καὶ и ἐκ от τῶν λόγων слов σου твоих καταδικασθήσῃ. осудишься.38 Τότε Тогда ἀπεκρίθησαν ответили αὐτῷ Ему τινες некоторые τῶν γραμματέων [из] книжников καὶ и Φαρισαίων фарисеев λέγοντες, говорящие, Διδάσκαλε, Учитель, θέλομεν желаем ἀπὸ от σοῦ Тебя σημεῖον знамение ἰδεῖν. увидеть.39 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Γενεὰ Поколение πονηρὰ злое καὶ и μοιχαλὶς распутное σημεῖον знамение ἐπιζητεῖ, ищет, καὶ и σημεῖον знамение οὐ не δοθήσεται будет дано αὐτῇ ему εἰ если μὴ не τὸ σημεῖον знамение Ἰωνᾶ Ионы τοῦ προφήτου. пророка.40 ὥσπερ Как γὰρ ведь ἦν был Ἰωνᾶς Иона ἐν в τῇ κοιλίᾳ утробе τοῦ κήτους кита τρεῖς три ἡμέρας дня καὶ и τρεῖς три νύκτας, но́чи, οὕτως так ἔσται будет υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце τῆς γῆς земли́ τρεῖς три ἡμέρας дня καὶ и τρεῖς три νύκτας. но́чи.41 ἄνδρες Мужи Νινευῖται Ниневитяне ἀναστήσονται встанут ἐν на τῇ κρίσει суд μετὰ с τῆς γενεᾶς поколением ταύτης этим καὶ и κατακρινοῦσιν осудят αὐτήν· его; ὅτι потому что μετενόησαν покаялись они εἰς на τὸ κήρυγμα проповедь Ἰωνᾶ, Ионы, καὶ и ἰδοὺ вот πλεῖον более Ἰωνᾶ Ионы ὧδε. здесь.42 βασίλισσα Царица νότου юга ἐγερθήσεται будет поднята ἐν на τῇ κρίσει суд μετὰ с τῆς γενεᾶς поколением ταύτης этим καὶ и κατακρινεῖ осудит αὐτήν· его; ὅτι потому что ἦλθεν пришла ἐκ от τῶν περάτων пределов τῆς γῆς земли́ ἀκοῦσαι услышать τὴν σοφίαν мудрость Σολομῶνος, Соломона, καὶ и ἰδοὺ вот πλεῖον более Σολομῶνος Соломона ὧδε. здесь.43 Ὅταν Когда δὲ же τὸ ἀκάθαρτον нечистый πνεῦμα дух ἐξέλθῃ выйдет ἀπὸ из τοῦ ἀνθρώπου, человека, διέρχεται проходит δι᾽ через ἀνύδρων безводные τόπων места́ ζητοῦν ищущий ἀνάπαυσιν, покой, καὶ и οὐχ не εὑρίσκει. находит.44 τότε Тогда λέγει, говорит, Εἰς В τὸν οἶκόν дом μου мой ἐπιστρέψω возвращусь ὅθεν откуда ἐξῆλθον· вышел; καὶ и ἐλθὸν пришедший εὑρίσκει находит σχολάζοντα пустующий σεσαρωμένον выметенный καὶ и κεκοσμημένον. убранный.45 τότε Тогда πορεύεται отправляется καὶ и παραλαμβάνει забирает μεθ᾽ с ἑαυτοῦ собой ἑπτὰ семь ἕτερα других πνεύματα ду́хов πονηρότερα злейших ἑαυτοῦ, себя, καὶ и εἰσελθόντα вошедшие κατοικεῖ обитают ἐκεῖ· там; καὶ и γίνεται делаются τὰ ἔσχατα последние τοῦ ἀνθρώπου человека ἐκείνου того χείρονα хуже τῶν πρώτων. первых. οὕτως Так ἔσται будет καὶ и τῇ γενεᾷ поколению ταύτῃ этому τῇ πονηρᾷ. злому.46 Ἔτι Ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего τοῖς ὄχλοις толпам ἰδοὺ вот μήτηρ Мать καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ Его εἱστήκεισαν стояли ἔξω вон ζητοῦντες ищущие αὐτῷ [к] Нему λαλῆσαι. поговорить.47 [εἶπεν Сказал δέ же τις некто αὐτῷ, Ему, Ἰδοὺ Вот μήτηρ Мать σου Твоя καὶ и οἱ ἀδελφοί братья σου Твои ἔξω вне ἑστήκασιν стоя́т ζητοῦντές ищущие σοι Тебя λαλῆσαι.] поговорить.48 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал τῷ λέγοντι говорящему αὐτῷ, Ему, Τίς Кто ἐστιν есть μήτηρ мать μου, Моя, καὶ и τίνες которые εἰσὶν есть οἱ ἀδελφοί братья μου; Мои?49 καὶ И ἐκτείνας вытянувший τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ Его ἐπὶ к τοὺς μαθητὰς ученикам αὐτοῦ Его εἶπεν, сказал, Ἰδοὺ Вот μήτηρ мать μου Моя καὶ и οἱ ἀδελφοί братья μου· Мои;50 ὅστις который γὰρ ведь ἂν ποιήσῃ сделает τὸ θέλημα волю τοῦ πατρός Отца μου Моего τοῦ ἐν в οὐρανοῖς небесах αὐτός тот μου Мой ἀδελφὸς брат καὶ и ἀδελφὴ сестра καὶ и μήτηρ мать ἐστίν. есть.