keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 24

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐξελθὼν вышедший Ἰησοῦς Иисус ἀπὸ из τοῦ ἱεροῦ Храма ἐπορεύετο, шёл, καὶ и προσῆλθον подошли οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἐπιδεῖξαι показать αὐτῷ Ему τὰς οἰκοδομὰς строения τοῦ ἱεροῦ· Храма;2 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οὐ Не βλέπετε видите [ли] ταῦτα это πάντα; всё? ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не ἀφεθῇ будет оставлен ὧδε здесь λίθος камень ἐπὶ на λίθον камне ὃς который [бы] οὐ не καταλυθήσεται. был разрушен.3 Καθημένου Сидящего δὲ же αὐτοῦ Его ἐπὶ на τοῦ Ὄρους Горе́ τῶν Ἐλαιῶν Олив προσῆλθον подошли к αὐτῷ Нему οἱ μαθηταὶ ученики κατ᾽ ἰδίαν отдельно λέγοντες, говорящие, Εἰπὲ Скажи ἡμῖν нам πότε когда ταῦτα это ἔσται, будет, καὶ и τί какое τὸ σημεῖον знамение τῆς σῆς Твоего παρουσίας пришествия καὶ и συντελείας окончания τοῦ αἰῶνος. ве́ка.4 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Βλέπετε Смотри́те μή не τις кто-либо ὑμᾶς вас πλανήσῃ· [чтобы] обманул;5 πολλοὶ многие γὰρ ведь ἐλεύσονται придут ἐπὶ под τῷ ὀνόματί именем μου Моим λέγοντες, говорящие, Ἐγώ Я εἰμι есть Χριστός, Христос, καὶ и πολλοὺς многих πλανήσουσιν. обманут.6 μελλήσετε Будете δὲ же ἀκούειν слышать πολέμους [о] войнах καὶ и ἀκοὰς [о] слухах πολέμων· войн; ὁρᾶτε, смотри́те, μὴ не θροεῖσθε· будьте напуганы; δεῖ надлежит γὰρ ведь γενέσθαι, случиться, ἀλλ᾽ но οὔπω ещё не ἐστὶν есть оно τὸ τέλος. конец.7 ἐγερθήσεται Будет поднят γὰρ ведь ἔθνος народ ἐπὶ на ἔθνος народ καὶ и βασιλεία царство ἐπὶ на βασιλείαν, царство, καὶ и ἔσονται будут λιμοὶ голоды καὶ и σεισμοὶ землетрясения κατὰ по τόπους· местам;8 πάντα всё δὲ же ταῦτα это ἀρχὴ нача́ло ὠδίνων. родовых мук.9 τότε Тогда παραδώσουσιν будут передавать ὑμᾶς вас εἰς на θλῖψιν угнетение καὶ и ἀποκτενοῦσιν будут убивать ὑμᾶς, вас, καὶ и ἔσεσθε будете μισούμενοι ненавидимы ὑπὸ πάντων всеми τῶν ἐθνῶν народами διὰ из-за τὸ ὄνομά имени μου. Моего.10 καὶ И τότε тогда σκανδαλισθήσονται разуверятся πολλοὶ многие καὶ и ἀλλήλους друг друга παραδώσουσιν будут передавать καὶ и μισήσουσιν возненавидят ἀλλήλους· друг друга;11 καὶ и πολλοὶ многие ψευδοπροφῆται лжепророки ἐγερθήσονται поднимутся καὶ и πλανήσουσιν обманут πολλούς· многих;12 καὶ и διὰ через τὸ πληθυνθῆναι умножение τὴν ἀνομίαν беззакония ψυγήσεται охладеет ἀγάπη любовь τῶν πολλῶν. многих.13 δὲ Же ὑπομείνας выстоявший εἰς в τέλος конец οὗτος этот σωθήσεται. будет спасён.14 καὶ И κηρυχθήσεται будет возвещено τοῦτο это τὸ εὐαγγέλιον благовестие τῆς βασιλείας Царства ἐν во ὅλῃ всей τῇ οἰκουμένῃ обитаемой [земле] εἰς во μαρτύριον свидетельство πᾶσιν всем τοῖς ἔθνεσιν, язычникам, καὶ и τότε тогда ἥξει придёт τὸ τέλος. конец.15 Ὅταν Когда οὖν итак ἴδητε увидите τὸ βδέλυγμα мерзость τῆς ἐρημώσεως опустошения τὸ ῥηθὲν сказанную διὰ через Δανιὴλ Даниила τοῦ προφήτου пророка ἑστὸς стоящую ἐν на τόπῳ месте ἁγίῳ, святом, ἀναγινώσκων читающий νοείτω, пусть понимает,16 τότε тогда οἱ которые ἐν в τῇ Ἰουδαίᾳ Иудее φευγέτωσαν пусть бегут εἰς в τὰ ὄρη, го́ры,17 который ἐπὶ на τοῦ δώματος крыше μὴ не καταβάτω пусть сойдёт ἆραι взять τὰ ἐκ из τῆς οἰκίας до́ма αὐτοῦ, его,18 καὶ и который ἐν в τῷ ἀγρῷ поле μὴ не ἐπιστρεψάτω пусть возвратится ὀπίσω назад ἆραι взять τὸ ἱμάτιον накидку αὐτοῦ. его.19 οὐαὶ Увы δὲ же ταῖς ἐν в γαστρὶ утробе ἐχούσαις имеющим καὶ и ταῖς θηλαζούσαις кормящим грудью ἐν в ἐκείναις те ταῖς ἡμέραις. дни.20 προσεύχεσθε Моли́тесь δὲ же ἵνα чтобы μὴ не γένηται случилось φυγὴ бегство ὑμῶν ваше χειμῶνος зимой μηδὲ и не σαββάτῳ· [в] субботу;21 ἔσται будет γὰρ ведь τότε тогда θλῖψις бедствие μεγάλη великое οἵα каковое οὐ не γέγονεν делалось ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла κόσμου мира ἕως до τοῦ νῦν ныне οὐδ᾽ и не οὐ нет μὴ не γένηται. сделается.22 καὶ И εἰ если μὴ не ἐκολοβώθησαν были [бы] сокращены αἱ ἡμέραι дни ἐκεῖναι, те, οὐκ не ἂν ἐσώθη была [бы] спасена πᾶσα какая-либо σάρξ· плоть; διὰ из-за δὲ же τοὺς ἐκλεκτοὺς выбранных κολοβωθήσονται будут сокращены αἱ ἡμέραι дни ἐκεῖναι. те.23 τότε Тогда ἐάν если τις кто-либо ὑμῖν вам εἴπῃ, скажет, Ἰδοὺ Вот ὧδε здесь Χριστός, Христос, ἤ, или, Ὧδε, Здесь, μὴ не πιστεύσητε· поверьте;24 ἐγερθήσονται поднимутся γὰρ ведь ψευδόχριστοι лжехристы καὶ и ψευδοπροφῆται, лжепророки, καὶ и δώσουσιν дадут σημεῖα знамения μεγάλα великие καὶ и τέρατα чудеса ὥστε так чтобы πλανῆσαι, обмануть, εἰ если δυνατόν, возможно, καὶ и τοὺς ἐκλεκτούς· выбранных;25 ἰδοὺ вот προείρηκα предрёк ὑμῖν. вам.26 ἐὰν Если οὖν итак εἴπωσιν сказали ὑμῖν, вам, Ἰδοὺ Вот ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ἐστίν, есть, μὴ не ἐξέλθητε· выйдите; Ἰδοὺ Вот ἐν в τοῖς ταμείοις, комнатах, μὴ не πιστεύσητε· поверьте;27 ὥσπερ как γὰρ ведь ἀστραπὴ молния ἐξέρχεται выходит ἀπὸ от ἀνατολῶν востока καὶ и φαίνεται является ἕως до δυσμῶν, запада, οὕτως так ἔσται будет παρουσία пришествие τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου. человека.28 ὅπου Где ἐὰν если τὸ πτῶμα, труп, ἐκεῖ там συναχθήσονται соберутся οἱ ἀετοί. орлы.29 Εὐθέως Тотчас δὲ же μετὰ после τὴν θλῖψιν бедствия τῶν ἡμερῶν дней ἐκείνων, тех, ἥλιος солнце σκοτισθήσεται, помрачится, καὶ и σελήνη луна οὐ не δώσει даст τὸ φέγγος свет αὐτῆς, её, καὶ и οἱ ἀστέρες звёзды πεσοῦνται упадут ἀπὸ с τοῦ οὐρανοῦ, неба, καὶ и αἱ δυνάμεις силы τῶν οὐρανῶν небес σαλευθήσονται. поколеблются.30 καὶ И τότε тогда φανήσεται явится τὸ σημεῖον знамение τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἐν в οὐρανῷ, небе, καὶ и τότε тогда κόψονται зарыдают πᾶσαι все αἱ φυλαὶ племена τῆς γῆς земли́ καὶ и ὄψονται увидят τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἐρχόμενον приходящего ἐπὶ на τῶν νεφελῶν облаках τοῦ οὐρανοῦ неба μετὰ с δυνάμεως силой καὶ и δόξης славой πολλῆς· многой;31 καὶ и ἀποστελεῖ пошлёт τοὺς ἀγγέλους ангелов αὐτοῦ Его μετὰ с σάλπιγγος трубой μεγάλης, великой, καὶ и ἐπισυνάξουσιν соберут τοὺς ἐκλεκτοὺς избранных αὐτοῦ Его ἐκ от τῶν τεσσάρων четырёх ἀνέμων ветров ἀπ᾽ от ἄκρων краёв οὐρανῶν небес ἕως до [τῶν] ἄκρων краёв αὐτῶν. их.32 Ἀπὸ От δὲ же τῆς συκῆς смоковницы μάθετε изучи́те τὴν παραβολήν· пример; ὅταν когда ἤδη уже́ κλάδος ветвь αὐτῆς её γένηται случится ἁπαλὸς мягкая καὶ и τὰ φύλλα листья ἐκφύῃ, будет выращивать, γινώσκετε знаете ὅτι что ἐγγὺς близко τὸ θέρος· лето;33 οὕτως так καὶ и ὑμεῖς, вы, ὅταν когда ἴδητε увидите πάντα всё ταῦτα, это, γινώσκετε знайте ὅτι что ἐγγύς близко ἐστιν есть ἐπὶ у θύραις. дверей.34 ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐ нет μὴ не παρέλθῃ исчезнет γενεὰ поколение αὕτη это ἕως пока ἂν πάντα всё ταῦτα это γένηται. сбудется.35 οὐρανὸς Небо καὶ и γῆ земля παρελεύσεται, пройдут, οἱ δὲ же λόγοι слова́ μου Мои οὐ нет μὴ не παρέλθωσιν. пройдут.36 Περὶ О δὲ же τῆς ἡμέρας дне ἐκείνης том καὶ и ὥρας часе οὐδεὶς никто οἶδεν, знает, οὐδὲ и не οἱ ἄγγελοι ангелы τῶν οὐρανῶν небес οὐδὲ и не υἱός, Сын, εἰ если μὴ не πατὴρ Отец μόνος. один.37 ὥσπερ Как γὰρ ведь αἱ ἡμέραι дни τοῦ Νῶε, Ноя, οὕτως так ἔσται будет παρουσία пришествие τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου. человека.38 ὡς Как γὰρ ведь ἦσαν были ἐν в ταῖς ἡμέραις дни [ἐκείναις] те ταῖς πρὸ перед τοῦ κατακλυσμοῦ потопом τρώγοντες едящие καὶ и πίνοντες, пьющие, γαμοῦντες женящиеся καὶ и γαμίζοντες, выходящие замуж, ἄχρι до ἧς которого ἡμέρας дня εἰσῆλθεν вошёл Νῶε Ной εἰς в τὴν κιβωτόν, ковчег,39 καὶ и οὐκ не ἔγνωσαν осознали ἕως до ἦλθεν пришествия κατακλυσμὸς потопа καὶ и ἦρεν взял ἅπαντας, всех, οὕτως так ἔσται будет [καὶ] и παρουσία пришествие τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου. человека.40 τότε Тогда δύο два ἔσονται будут ἐν в τῷ ἀγρῷ, поле, εἷς один παραλαμβάνεται забирается καὶ а εἷς один ἀφίεται· оставляется;41 δύο две ἀλήθουσαι молотящие ἐν в τῷ μύλῳ, мельнице, μία одна παραλαμβάνεται забирается καὶ и μία одна ἀφίεται. оставляется.42 γρηγορεῖτε Бодрствуйте οὖν, итак, ὅτι потому что οὐκ не οἴδατε знаете ποίᾳ [в] какой ἡμέρᾳ день κύριος Господь ὑμῶν ваш ἔρχεται. приходит.43 ἐκεῖνο То δὲ же γινώσκετε знаете ὅτι что εἰ если ᾔδει знал [бы] οἰκοδεσπότης хозяин до́ма ποίᾳ [в] какую φυλακῇ стражу κλέπτης вор ἔρχεται, приходит, ἐγρηγόρησεν бодрствовал ἂν καὶ и οὐκ не ἂν εἴασεν позволил διορυχθῆναι подкопать τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ. его.44 διὰ Из-за τοῦτο этого καὶ и ὑμεῖς вы γίνεσθε делайтесь ἕτοιμοι, готовы, ὅτι потому что οὐ не δοκεῖτε полагаете ὥρᾳ час υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἔρχεται. приходит.45 Τίς Кто ἄρα итак ἐστὶν есть πιστὸς верный δοῦλος раб καὶ и φρόνιμος разумный ὃν которого κατέστησεν поставил κύριος господин ἐπὶ над τῆς οἰκετείας челядью αὐτοῦ его τοῦ δοῦναι дать αὐτοῖς им τὴν τροφὴν пищу ἐν во καιρῷ; время?46 μακάριος Счастливый δοῦλος раб ἐκεῖνος тот, ὃν которого ἐλθὼν пришедший κύριος господин αὐτοῦ его εὑρήσει найдёт οὕτως так ποιοῦντα· делающего;47 ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ἐπὶ над πᾶσιν всем τοῖς ὑπάρχουσιν имуществом αὐτοῦ его καταστήσει поставит αὐτόν. его.48 ἐὰν Если δὲ же εἴπῃ скажет κακὸς плохой δοῦλος раб ἐκεῖνος тот ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ, его, Χρονίζει Медлит μου мой κύριος, господин,49 καὶ и ἄρξηται начнёт τύπτειν бить τοὺς συνδούλους товарищей по рабству αὐτοῦ, его, ἐσθίῃ будет есть δὲ же καὶ и πίνῃ будет пить μετὰ с τῶν μεθυόντων, пьянствующими,50 ἥξει придёт κύριος господин τοῦ δούλου раба ἐκείνου того ἐν в ἡμέρᾳ день [в] который οὐ не προσδοκᾷ ожидает καὶ и ἐν в ὥρᾳ час [в] который οὐ не γινώσκει, знает,51 καὶ и διχοτομήσει рассечёт надвое αὐτὸν его καὶ и τὸ μέρος долю αὐτοῦ его μετὰ с τῶν ὑποκριτῶν лицемерами θήσει· положит; ἐκεῖ там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων. зубов.