keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 4

Подстрочный перевод Библии

1 Τότε Тогда Ἰησοῦς Иисус ἀνήχθη был возведён εἰς в τὴν ἔρημον пустыню ὑπὸ τοῦ πνεύματος, Духом, πειρασθῆναι быть искушённым ὑπὸ τοῦ διαβόλου. дьяволом.2 καὶ И νηστεύσας постился ἡμέρας дней τεσσεράκοντα сорок καὶ и νύκτας ночей τεσσεράκοντα сорок ὕστερον позднее ἐπείνασεν. испытал голод.3 Καὶ И προσελθὼν подошедший πειράζων искушающий εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς Сын εἶ Ты есть τοῦ θεοῦ, Бога, εἰπὲ скажи ἵνα чтобы οἱ λίθοι камни οὗτοι эти ἄρτοι хлебы γένωνται. сделались.4 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Γέγραπται, Написано, Οὐκ Не ἐπ᾽ на ἄρτῳ хлебе μόνῳ одном ζήσεται будет жить ἄνθρωπος, человек, ἀλλ᾽ но ἐπὶ παντὶ всяким ῥήματι словом ἐκπορευομένῳ исходящим διὰ из στόματος уст θεοῦ. Бога.5 Τότε Тогда παραλαμβάνει забирает αὐτὸν Его διάβολος дьявол εἰς в τὴν ἁγίαν святой πόλιν, город, καὶ и ἔστησεν поставил αὐτὸν Его ἐπὶ на τὸ πτερύγιον выступ τοῦ ἱεροῦ, Храма,6 καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς сын εἶ Ты есть τοῦ θεοῦ, Бога, βάλε брось σεαυτὸν Тебя Самого κάτω· вниз; γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что: Τοῖς ἀγγέλοις Ангелам αὐτοῦ Его ἐντελεῖται прикажет περὶ о σοῦ Тебе καὶ и ἐπὶ на χειρῶν руках ἀροῦσίν поднимут σε, Тебя, μήποτε чтобы не προσκόψῃς ударил πρὸς о λίθον камень τὸν πόδα ногу σου. Твою.7 ἔφη Сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Πάλιν Опять γέγραπται, написано, Οὐκ Не ἐκπειράσεις будешь искушать κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου. твоего.8 Πάλιν Опять παραλαμβάνει забирает αὐτὸν Его διάβολος дьявол εἰς на ὄρος гору ὑψηλὸν высокую λίαν, очень, καὶ и δείκνυσιν показывает αὐτῷ Ему πάσας все τὰς βασιλείας царства τοῦ κόσμου мира καὶ и τὴν δόξαν славу αὐτῶν, их,9 καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Ταῦτά Это σοι Тебе πάντα всё δώσω дам ἐὰν если πεσὼν павший προσκυνήσῃς поклонишься μοι. мне.10 τότε Тогда λέγει говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ὕπαγε, Иди, Σατανᾶ· Сатана; γέγραπται написано γάρ, ведь, Κύριον Господу τὸν θεόν Богу σου твоему προσκυνήσεις будешь поклоняться καὶ и αὐτῷ Ему μόνῳ одному λατρεύσεις. будешь служить.11 Τότε Тогда ἀφίησιν пускает αὐτὸν Его διάβολος, дьявол, καὶ и ἰδοὺ вот ἄγγελοι ангелы προσῆλθον подошли καὶ и διηκόνουν служили αὐτῷ. Ему.12 Ἀκούσας Услышавший δὲ же ὅτι что Ἰωάννης Иоанн παρεδόθη был предан ἀνεχώρησεν удалился εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею.13 καὶ И καταλιπὼν оставивший τὴν Ναζαρὰ Назарет ἐλθὼν пришедший κατῴκησεν поселился εἰς в Καφαρναοὺμ Капернауме τὴν παραθαλασσίαν приморском ἐν в ὁρίοις пределах Ζαβουλὼν Завулон καὶ и Νεφθαλίμ· Неффалим;14 ἵνα чтобы πληρωθῇ было исполнено τὸ ῥηθὲν сказанное διὰ через Ἠσαΐου Исаию τοῦ προφήτου пророка λέγοντος, говорящего,15 Γῆ Земля Ζαβουλὼν Завулон καὶ и γῆ земля Νεφθαλίμ, Неффалим, ὁδὸν путь θαλάσσης, мо́ря, πέραν за τοῦ Ἰορδάνου, Иорданом, Γαλιλαία Галилея τῶν ἐθνῶν, язычников,16 λαὸς народ καθήμενος сидящий ἐν в σκότει тьме φῶς свет εἶδεν увидел μέγα, великий, καὶ и τοῖς καθημένοις сидящим ἐν в χώρᾳ стране καὶ и σκιᾷ те́ни θανάτου смерти φῶς свет ἀνέτειλεν взошёл αὐτοῖς. им.17 Ἀπὸ От τότε того времени ἤρξατο на́чал Ἰησοῦς Иисус κηρύσσειν возвещать καὶ и λέγειν, говорить, Μετανοεῖτε, Кайтесь, ἤγγικεν приблизилось γὰρ ведь βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν. небес.18 Περιπατῶν Проходящий δὲ же παρὰ у τὴν θάλασσαν мо́ря τῆς Γαλιλαίας Галилеи εἶδεν Он увидел δύο двух ἀδελφούς, братьев, Σίμωνα Симона τὸν λεγόμενον называемого Πέτρον Петром καὶ и Ἀνδρέαν Андрея τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, βάλλοντας бросающих ἀμφίβληστρον сеть εἰς в τὴν θάλασσαν· море; ἦσαν были γὰρ ведь ἁλιεῖς. рыбаки.19 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Δεῦτε Идите ὀπίσω за μου, Мной, καὶ и ποιήσω сделаю ὑμᾶς вас ἁλιεῖς ловцами ἀνθρώπων. людей.20 οἱ Они δὲ же εὐθέως тотчас ἀφέντες оставившие τὰ δίκτυα се́ти ἠκολούθησαν они последовали αὐτῷ. Ему.21 Καὶ И προβὰς прошедший ἐκεῖθεν оттуда εἶδεν увидел ἄλλους других δύο двух ἀδελφούς, братьев, Ἰάκωβον Иакова τὸν τοῦ Ζεβεδαίου [сына] Зеведея καὶ и Ἰωάννην Иоанна τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, ἐν в τῷ πλοίῳ лодке μετὰ с Ζεβεδαίου Зеведеем τοῦ πατρὸς отцом αὐτῶν их καταρτίζοντας латающих τὰ δίκτυα се́ти αὐτῶν· их; καὶ и ἐκάλεσεν призвал αὐτούς. их.22 οἱ Они δὲ же εὐθέως тотчас ἀφέντες оставившие τὸ πλοῖον лодку καὶ и τὸν πατέρα отца αὐτῶν их ἠκολούθησαν последовали αὐτῷ. Ему.23 Καὶ И περιῆγεν ходил ἐν во ὅλῃ всей τῇ Γαλιλαίᾳ, Галилее, διδάσκων учащий ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах αὐτῶν их καὶ и κηρύσσων возвещающий τὸ εὐαγγέλιον благовестие τῆς βασιλείας Царства καὶ и θεραπεύων исцеляя πᾶσαν всякую νόσον болезнь καὶ и πᾶσαν всякую μαλακίαν слабость ἐν в τῷ λαῷ. народе.24 καὶ И ἀπῆλθεν вышел ἀκοὴ слух αὐτοῦ [о] Нём εἰς на ὅλην всю τὴν Συρίαν· Сирию; καὶ и προσήνεγκαν доставили αὐτῷ Ему πάντας всех τοὺς κακῶς плохо ἔχοντας имеющих ποικίλαις различными νόσοις болезнями καὶ и βασάνοις муками συνεχομένους охватываемых [καὶ] и δαιμονιζομένους одержимых бесами καὶ и σεληνιαζομένους страдающих от луны καὶ и παραλυτικούς, парализованных, καὶ и ἐθεράπευσεν исцелял αὐτούς. их.25 καὶ И ἠκολούθησαν последовали αὐτῷ Ему ὄχλοι то́лпы πολλοὶ многие ἀπὸ из τῆς Γαλιλαίας Галилеи καὶ и Δεκαπόλεως Десятиградия καὶ и Ἱεροσολύμων Иерусалима καὶ и Ἰουδαίας Иудеи καὶ и πέραν из-за τοῦ Ἰορδάνου. Иордана.