keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 15

Подстрочный перевод Библии

1 Τότε Тогда προσέρχονται подходят к τῷ Ἰησοῦ Иисусу ἀπὸ из Ἱεροσολύμων Иерусалима Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и γραμματεῖς книжники λέγοντες, говорящие,2 Διὰ Из-за τί чего οἱ μαθηταί ученики σου Твои παραβαίνουσιν преступают τὴν παράδοσιν предание τῶν πρεσβυτέρων; старших? οὐ Не γὰρ ведь νίπτονται моют τὰς χεῖρας ру́ки [αὐτῶν] их ὅταν когда ἄρτον хлеб ἐσθίωσιν. едят.3 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Διὰ Из-за τί чего καὶ и ὑμεῖς вы παραβαίνετε преступаете τὴν ἐντολὴν заповедь τοῦ θεοῦ Бога διὰ из-за τὴν παράδοσιν предания ὑμῶν; вашего?4 γὰρ Ведь θεὸς Бог εἶπεν, сказал, Τίμα Почитай τὸν πατέρα отца καὶ и τὴν μητέρα, мать, καί, и, κακολογῶν Злословящий πατέρα отца или μητέρα мать θανάτῳ смертью τελευτάτω· умрёт;5 ὑμεῖς вы δὲ же λέγετε, говорите, Ὃς Который ἂν εἴπῃ скажет τῷ πατρὶ отцу или τῇ μητρί, матери, Δῶρον Дар которое ἐὰν если ἐξ от ἐμοῦ меня ὠφεληθῇς, ты использовал бы,6 οὐ нет μὴ не τιμήσει почтит τὸν πατέρα отца αὐτοῦ· его; καὶ и ἠκυρώσατε упразднили τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога διὰ из-за τὴν παράδοσιν предания ὑμῶν. вашего.7 ὑποκριταί, Лицемеры, καλῶς хорошо ἐπροφήτευσεν произнёс пророчество περὶ о ὑμῶν вас Ἠσαΐας Исаия λέγων, говорящий,8 λαὸς народ οὗτος этот τοῖς χείλεσίν губами με Меня τιμᾷ, почитает, δὲ же καρδία сердце αὐτῶν их πόρρω далеко ἀπέχει отстоит ἀπ᾽ от ἐμοῦ· Меня;9 μάτην тщетно δὲ же σέβονταί почитают με, Меня, διδάσκοντες учащие διδασκαλίας учения ἐντάλματα заповедей ἀνθρώπων. людей.10 Καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший τὸν ὄχλον толпу εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἀκούετε Слушайте καὶ и συνίετε· понимайте;11 οὐ не τὸ εἰσερχόμενον входящее εἰς в τὸ στόμα уста κοινοῖ оскверняет τὸν ἄνθρωπον, человека, ἀλλὰ но τὸ ἐκπορευόμενον выходящее ἐκ из τοῦ στόματος уст τοῦτο это κοινοῖ оскверняет τὸν ἄνθρωπον. человека.12 Τότε Тогда προσελθόντες подошедшие οἱ μαθηταὶ ученики λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, Οἶδας Знаешь ὅτι что οἱ Φαρισαῖοι фарисеи ἀκούσαντες услышавшие τὸν λόγον слово ἐσκανδαλίσθησαν; возмутились?13 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Πᾶσα Всякое φυτεία растение ἣν которое οὐκ не ἐφύτευσεν посадил πατήρ Отец μου Мой οὐράνιος небесный ἐκριζωθήσεται. искоренится.14 ἄφετε Оставьте αὐτούς· их; τυφλοί слепые εἰσιν они есть ὁδηγοί поводыри [τυφλῶν]· слепых; τυφλὸς слепой δὲ же τυφλὸν слепого ἐὰν если ὁδηγῇ, будет путеводить, ἀμφότεροι оба εἰς в βόθυνον яму πεσοῦνται. упадут.15 Ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Πέτρος Пётр εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Φράσον Объясни ἡμῖν нам τὴν παραβολήν притчу [ταύτην]. эту.16 Он δὲ же εἶπεν, сказал, Ἀκμὴν Даже теперь καὶ и ὑμεῖς вы ἀσύνετοί непонятливые ἐστε; есть?17 οὐ Не νοεῖτε понимаете ὅτι что πᾶν всё τὸ εἰσπορευόμενον входящее εἰς в τὸ στόμα уста εἰς в τὴν κοιλίαν утробу χωρεῖ удаляется καὶ и εἰς в ἀφεδρῶνα отхожее место ἐκβάλλεται; выбрасывается?18 τὰ δὲ Же ἐκπορευόμενα выходящее ἐκ из τοῦ στόματος уст ἐκ из τῆς καρδίας се́рдца ἐξέρχεται, выходит, κἀκεῖνα и то κοινοῖ оскверняет τὸν ἄνθρωπον. человека.19 ἐκ Из γὰρ ведь τῆς καρδίας се́рдца ἐξέρχονται выходят διαλογισμοὶ рассуждения πονηροί, злые, φόνοι, убийства, μοιχεῖαι, прелюбодеяния, πορνεῖαι, блуд, κλοπαί, кражи, ψευδομαρτυρίαι, лжесвидетельства, βλασφημίαι. хулы.20 ταῦτά Это ἐστιν есть τὰ κοινοῦντα оскверняющее τὸν ἄνθρωπον, человека, τὸ δὲ же ἀνίπτοις немытыми χερσὶν руками φαγεῖν съесть οὐ не κοινοῖ оскверняет τὸν ἄνθρωπον. человека.21 Καὶ И ἐξελθὼν вышедший ἐκεῖθεν оттуда Ἰησοῦς Иисус ἀνεχώρησεν удалился εἰς в τὰ μέρη пределы Τύρου Тира καὶ и Σιδῶνος. Сидона.22 καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина Χαναναία Хананеянка ἀπὸ из τῶν ὁρίων пределов ἐκείνων тех ἐξελθοῦσα вышедшая ἔκραζεν кричала λέγουσα, говорящая, Ἐλέησόν Помилуй με, меня, κύριε, Господи, υἱὸς Сын Δαυίδ· Давида; θυγάτηρ дочь μου моя κακῶς плохо δαιμονίζεται. беснуется.23 Он δὲ же οὐκ не ἀπεκρίθη ответил αὐτῇ ей λόγον. [ни] сло́ва. καὶ И προσελθόντες подошедшие οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἠρώτουν просили αὐτὸν Его λέγοντες, говорящие, Ἀπόλυσον Отпусти αὐτήν, её, ὅτι потому что κράζει кричит ὄπισθεν сзади ἡμῶν. нас.24 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Οὐκ Не ἀπεστάλην послан εἰ если μὴ не εἰς к τὰ πρόβατα овцам τὰ ἀπολωλότα пропавшим οἴκου до́ма Ἰσραήλ. Израильского.25 Она δὲ же ἐλθοῦσα пришедшая προσεκύνει простиралась ниц αὐτῷ [перед] ним λέγουσα, говорящая, Κύριε, Господи, βοήθει помоги μοι. мне.26 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Οὐκ Не ἔστιν есть καλὸν хорошо λαβεῖν взять τὸν ἄρτον хлеб τῶν τέκνων детей καὶ и βαλεῖν бросить τοῖς κυναρίοις. щенкам.27 Она δὲ же εἶπεν, сказала, Ναί, Да, κύριε, Господи, καὶ и γὰρ ведь τὰ κυνάρια щенки ἐσθίει едят ἀπὸ от τῶν ψιχίων крошек τῶν πιπτόντων падающих ἀπὸ со τῆς τραπέζης стола τῶν κυρίων господ αὐτῶν. их.28 τότε Тогда ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, О γύναι, женщина, μεγάλη велика σου твоя πίστις· вера; γενηθήτω пусть сбудется σοι тебе ὡς как θέλεις. желаешь. καὶ И ἰάθη была исцелена θυγάτηρ дочь αὐτῆς её ἀπὸ от τῆς ὥρας часа ἐκείνης. того.29 Καὶ И μεταβὰς перешедший ἐκεῖθεν оттуда Ἰησοῦς Иисус ἦλθεν пришёл παρὰ к τὴν θάλασσαν морю τῆς Γαλιλαίας, Галилеи, καὶ и ἀναβὰς взошедший εἰς на τὸ ὄρος гору ἐκάθητο сидел ἐκεῖ. там.30 καὶ И προσῆλθον подошли к αὐτῷ Нему ὄχλοι то́лпы πολλοὶ многие ἔχοντες имеющие μεθ᾽ с ἑαυτῶν собой χωλούς, хромых, τυφλούς, слепых, κυλλούς, калек, κωφούς, немых, καὶ и ἑτέρους других πολλούς, многих, καὶ и ἔρριψαν бросили αὐτοὺς их παρὰ у τοὺς πόδας ног αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐθεράπευσεν исцелял αὐτούς· их;31 ὥστε так что τὸν ὄχλον толпа θαυμάσαι удивилась βλέποντας видящие κωφοὺς немых λαλοῦντας, говорящих, κυλλοὺς калек ὑγιεῖς, здоровых, καὶ и χωλοὺς хромых περιπατοῦντας ходящих καὶ и τυφλοὺς слепых βλέποντας· видящих; καὶ и ἐδόξασαν прославили τὸν θεὸν Бога Ἰσραήλ. Израиля.32 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус προσκαλεσάμενος подозвавший τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ Его εἶπεν, сказал, Σπλαγχνίζομαι Испытываю жалость ἐπὶ к τὸν ὄχλον, толпе, ὅτι потому что ἤδη уже́ ἡμέραι дня τρεῖς три προσμένουσίν остаются μοι [при] Мне καὶ и οὐκ не ἔχουσιν имеют τί что φάγωσιν· поесть; καὶ и ἀπολῦσαι отпустить αὐτοὺς их νήστεις голодных οὐ не θέλω, хочу, μήποτε чтобы не ἐκλυθῶσιν ослабели ἐν в τῇ ὁδῷ. пути.33 καὶ И λέγουσιν говорят αὐτῷ Ему οἱ μαθηταί, ученики, Πόθεν Откуда ἡμῖν [у] нас ἐν в ἐρημίᾳ пустыне ἄρτοι хлебы τοσοῦτοι столькие ὥστε так чтобы χορτάσαι насытить ὄχλον толпу τοσοῦτον; столькую?34 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Πόσους Сколько ἄρτους хлебов ἔχετε; имеете? οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Ἑπτά, Семь, καὶ и ὀλίγα немного ἰχθύδια. рыбы.35 καὶ И παραγγείλας приказавший τῷ ὄχλῳ толпе ἀναπεσεῖν возлечь ἐπὶ на τὴν γῆν землю36 ἔλαβεν Он взял τοὺς ἑπτὰ семь ἄρτους хлебов καὶ и τοὺς ἰχθύας рыбу καὶ и εὐχαριστήσας поблагодаривший ἔκλασεν разломил καὶ и ἐδίδου давал τοῖς μαθηταῖς, ученикам, οἱ δὲ же μαθηταὶ ученики τοῖς ὄχλοις. толпам.37 καὶ И ἔφαγον они поели πάντες все καὶ и ἐχορτάσθησαν, насытились, καὶ и τὸ περισσεῦον остающихся τῶν κλασμάτων кусков ἦραν, взяли, ἑπτὰ семь σπυρίδας корзин πλήρεις. полных.38 οἱ δὲ Же ἐσθίοντες едящих ἦσαν было τετρακισχίλιοι четыре тысячи ἄνδρες мужей χωρὶς без γυναικῶν женщин καὶ и παιδίων. детей.39 Καὶ И ἀπολύσας отпустивший τοὺς ὄχλους то́лпы ἐνέβη взошёл εἰς в τὸ πλοῖον, лодку, καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в τὰ ὅρια пределы Μαγαδάν. Магадан.