keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 25

Подстрочный перевод Библии

1 Τότε Тогда ὁμοιωθήσεται будет подобно βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес δέκα десяти παρθένοις, девушкам, αἵτινες тем, которые λαβοῦσαι взявшие τὰς λαμπάδας светильники ἑαυτῶν с собой ἐξῆλθον вышли εἰς на ὑπάντησιν встречу τοῦ νυμφίου. жениха.2 πέντε Пять δὲ же ἐξ из αὐτῶν них ἦσαν были μωραὶ глупые καὶ а πέντε пять φρόνιμοι. разумные.3 αἱ γὰρ Ведь μωραὶ глупые λαβοῦσαι взявшие τὰς λαμπάδας светильники αὐτῶν их οὐκ не ἔλαβον взяли μεθ᾽ с ἑαυτῶν собой ἔλαιον· масло;4 αἱ δὲ же φρόνιμοι разумные ἔλαβον взяли ἔλαιον масло ἐν в τοῖς ἀγγείοις сосудах μετὰ со τῶν λαμπάδων светильниками ἑαυτῶν. своими.5 χρονίζοντος Медлящего δὲ же τοῦ νυμφίου жениха ἐνύσταξαν задремали πᾶσαι все καὶ и ἐκάθευδον. спали.6 μέσης Посреди δὲ же νυκτὸς но́чи κραυγὴ крик γέγονεν, сделался, Ἰδοὺ Вот νυμφίος, жених, ἐξέρχεσθε выходи́те εἰς на ἀπάντησιν встречу [αὐτοῦ]. его.7 τότε Тогда ἠγέρθησαν поднялись πᾶσαι все αἱ παρθένοι девушки ἐκεῖναι те καὶ и ἐκόσμησαν наладили τὰς λαμπάδας светильники ἑαυτῶν. свои.8 αἱ δὲ Же μωραὶ глупые ταῖς φρονίμοις разумным εἶπαν, сказали, Δότε Дайте ἡμῖν нам ἐκ от τοῦ ἐλαίου ма́сла ὑμῶν, вашего, ὅτι потому что αἱ λαμπάδες светильники ἡμῶν наши σβέννυνται. гаснут.9 ἀπεκρίθησαν Ответили δὲ же αἱ φρόνιμοι разумные λέγουσαι, говорящие, Μήποτε Чтобы οὐ нет μὴ не ἀρκέσῃ достало ἡμῖν нам καὶ и ὑμῖν· вам; πορεύεσθε идите μᾶλλον лучше πρὸς к τοὺς πωλοῦντας продающим καὶ и ἀγοράσατε купи́те ἑαυταῖς. себе.10 ἀπερχομένων Ушедших δὲ же αὐτῶν их ἀγοράσαι купить ἦλθεν пришёл νυμφίος, жених, καὶ и αἱ ἕτοιμοι готовые εἰσῆλθον вошли μετ᾽ с αὐτοῦ ним εἰς на τοὺς γάμους, свадебные торжества, καὶ и ἐκλείσθη была закрыта θύρα. дверь.11 ὕστερον Позднее δὲ же ἔρχονται приходят καὶ и αἱ λοιπαὶ остальные παρθένοι девушки λέγουσαι, говорящие, Κύριε Господин κύριε, господин, ἄνοιξον открой ἡμῖν. нам.12 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐκ не οἶδα знаю ὑμᾶς. вас.13 Γρηγορεῖτε Бодрствуйте οὖν, итак, ὅτι потому что οὐκ не οἴδατε знаете τὴν ἡμέραν дня οὐδὲ и не τὴν ὥραν. часа.14 Ὥσπερ Как γὰρ ведь ἄνθρωπος человек ἀποδημῶν удаляющийся ἐκάλεσεν призвал τοὺς ἰδίους собственных δούλους рабов καὶ и παρέδωκεν передал αὐτοῖς им τὰ ὑπάρχοντα имущество αὐτοῦ, его,15 καὶ и которому μὲν ведь ἔδωκεν дал πέντε пять τάλαντα, талантов, которому δὲ же δύο, два, которому δὲ же ἕν, один, ἑκάστῳ каждому κατὰ по τὴν ἰδίαν собственной δύναμιν, силе, καὶ и ἀπεδήμησεν. удалился. εὐθέως Тотчас16 πορευθεὶς пошедший τὰ πέντε пять τάλαντα талантов λαβὼν получивший ἠργάσατο сделал дело ἐν в αὐτοῖς них καὶ и ἐκέρδησεν приобрёл ἄλλα другие πέντε· пять;17 ὡσαύτως так же который τὰ δύο два ἐκέρδησεν приобрёл ἄλλα другие δύο. два.18 δὲ Же τὸ ἓν один λαβὼν получивший ἀπελθὼν ушедший ὤρυξεν вырыл γῆν землю καὶ и ἔκρυψεν спрятал τὸ ἀργύριον серебро τοῦ κυρίου господина αὐτοῦ. его.19 μετὰ После δὲ же πολὺν многого χρόνον времени ἔρχεται приходит κύριος господин τῶν δούλων рабов ἐκείνων тех καὶ и συναίρει сводит λόγον счёты μετ᾽ с αὐτῶν. ними.20 καὶ И προσελθὼν подошедший τὰ πέντε пять τάλαντα талантов λαβὼν получивший προσήνεγκεν принёс ἄλλα другие πέντε пять τάλαντα талантов λέγων, говорящий, Κύριε, Господин, πέντε пять τάλαντά талантов μοι мне παρέδωκας· передал; ἴδε посмотри ἄλλα другие πέντε пять τάλαντα талантов ἐκέρδησα. приобрёл.21 ἔφη Сказал αὐτῷ ему, κύριος господин αὐτοῦ, его, Εὖ, Хорошо, δοῦλε раб ἀγαθὲ добрый καὶ и πιστέ, верный, ἐπὶ над ὀλίγα немногим ἦς был πιστός, верный, ἐπὶ над πολλῶν многим σε тебя καταστήσω· поставлю; εἴσελθε войди εἰς в τὴν χαρὰν радость τοῦ κυρίου господина σου. твоего.22 προσελθὼν Подошедший [δὲ] же καὶ и который τὰ δύο два τάλαντα таланта εἶπεν, сказал, Κύριε, Господин, δύο два τάλαντά таланта μοι мне παρέδωκας· передал; ἴδε посмотри ἄλλα другие δύο два τάλαντα таланта ἐκέρδησα. приобрёл.23 ἔφη Сказал αὐτῷ ему κύριος господин αὐτοῦ, его, Εὖ, Хорошо, δοῦλε раб ἀγαθὲ добрый καὶ и πιστέ, верный, ἐπὶ над ὀλίγα немногим ἦς был πιστός, верный, ἐπὶ над πολλῶν многим σε тебя καταστήσω· поставлю; εἴσελθε войди εἰς в τὴν χαρὰν радость τοῦ κυρίου господина σου. твоего.24 προσελθὼν Подошедший δὲ же καὶ и τὸ ἓν один τάλαντον талант εἰληφὼς получивший εἶπεν, сказал, Κύριε, Господин, ἔγνων знал σε тебя ὅτι что σκληρὸς жёсткий εἶ ты есть ἄνθρωπος, человек, θερίζων пожинающий ὅπου где οὐκ не ἔσπειρας сеял καὶ и συνάγων собирающий ὅθεν откуда οὐ не διεσκόρπισας· рассыпал;25 καὶ и φοβηθεὶς устрашённый ἀπελθὼν ушедший ἔκρυψα спрятал τὸ τάλαντόν талант σου твой ἐν в τῇ γῇ· земле; ἴδε посмотри ἔχεις имеешь τὸ σόν. твоё.26 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же κύριος господин αὐτοῦ его εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Πονηρὲ Злой δοῦλε раб καὶ и ὀκνηρέ, боязливый, ᾔδεις знал ὅτι что θερίζω пожинаю ὅπου где οὐκ не ἔσπειρα посеял καὶ и συνάγω собираю ὅθεν откуда οὐ не διεσκόρπισα; рассыпал?27 ἔδει Надлежало σε тебе οὖν итак βαλεῖν бросить τὰ ἀργύριά серебряники μου мои τοῖς τραπεζίταις, менялам, καὶ и ἐλθὼν пришедший ἐγὼ я ἐκομισάμην получил [бы] ἂν τὸ ἐμὸν моё σὺν с τόκῳ. прибылью.28 ἄρατε Возьмите οὖν итак ἀπ᾽ от αὐτοῦ него τὸ τάλαντον талант καὶ и δότε дайте τῷ ἔχοντι имеющему τὰ δέκα десять τάλαντα· талантов;29 τῷ γὰρ ведь ἔχοντι имеющему παντὶ всякому δοθήσεται будет дано καὶ и περισσευθήσεται· будет в изобилии; τοῦ [у] δὲ же μὴ не ἔχοντος имеющего καὶ и которое ἔχει имеет ἀρθήσεται будет взято ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.30 καὶ И τὸν ἀχρεῖον негодного δοῦλον раба ἐκβάλετε выбросьте εἰς в τὸ σκότος тьму τὸ ἐξώτερον· внешнюю; ἐκεῖ там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων. зубов.31 Ὅταν Когда δὲ же ἔλθῃ придёт υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐν в τῇ δόξῃ славе αὐτοῦ Его καὶ и πάντες все οἱ ἄγγελοι ангелы μετ᾽ с αὐτοῦ, Ним, τότε тогда καθίσει сядет ἐπὶ на θρόνου престоле δόξης славы αὐτοῦ· Его;32 καὶ и συναχθήσονται соберутся ἔμπροσθεν перед αὐτοῦ Ним πάντα все τὰ ἔθνη, народы, καὶ и ἀφορίσει отделит αὐτοὺς их ἀπ᾽ от ἀλλήλων, друг друга, ὥσπερ как ποιμὴν пастух ἀφορίζει отделяет τὰ πρόβατα овец ἀπὸ от τῶν ἐρίφων, козлов,33 καὶ и στήσει поставит τὰ μὲν ведь πρόβατα овец ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] αὐτοῦ Его τὰ δὲ же ἐρίφια козлов ἐξ с εὐωνύμων. левой [стороны́].34 τότε Тогда ἐρεῖ скажет βασιλεὺς Царь τοῖς которые ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] αὐτοῦ, Его, Δεῦτε, Идите, οἱ εὐλογημένοι благословенные τοῦ πατρός Отца μου, Моего, κληρονομήσατε унаследуйте τὴν ἡτοιμασμένην приготовленное ὑμῖν вам βασιλείαν Царство ἀπὸ от καταβολῆς основания κόσμου· мира;35 ἐπείνασα испытал голод γὰρ ведь καὶ и ἐδώκατέ да́ли μοι Мне φαγεῖν, съесть, ἐδίψησα испытал жажду καὶ и ἐποτίσατέ напоили με, Меня, ξένος чужеземец ἤμην я был καὶ и συνηγάγετέ приняли με, Меня,36 γυμνὸς нагой καὶ и περιεβάλετέ одели με, Меня, ἠσθένησα заболел καὶ и ἐπεσκέψασθέ посетили με, Меня, ἐν в φυλακῇ тюрьме ἤμην Я был καὶ и ἤλθατε пришли πρός ко με. Мне.37 τότε Тогда ἀποκριθήσονται ответят αὐτῷ Ему οἱ δίκαιοι праведные λέγοντες, говорящие, Κύριε, Господи, πότε когда σε Тебя εἴδομεν увидели πεινῶντα голодающего καὶ и ἐθρέψαμεν, накормили, или διψῶντα жаждущего καὶ и ἐποτίσαμεν; напоили?38 πότε Когда δέ же σε Тебя εἴδομεν увидели ξένον чужеземца καὶ и συνηγάγομεν, приняли, или γυμνὸν нагого καὶ и περιεβάλομεν; одели?39 πότε Когда δέ же σε Тебя εἴδομεν увидели ἀσθενοῦντα болеющего или ἐν в φυλακῇ тюрьме καὶ и ἤλθομεν пришли πρός к σε; Тебе?40 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший βασιλεὺς Царь ἐρεῖ скажет αὐτοῖς, им, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐφ᾽ на ὅσον сколько ἐποιήσατε сделали ἑνὶ одному τούτων [из] этих τῶν ἀδελφῶν братьев μου Моих τῶν ἐλαχίστων, наименьших, ἐμοὶ Мне ἐποιήσατε. сделали.41 Τότε Тогда ἐρεῖ скажет καὶ и τοῖς которые ἐξ с εὐωνύμων, левой [стороны́], Πορεύεσθε Идите ἀπ᾽ от ἐμοῦ Меня [οἱ] κατηραμένοι проклятые εἰς в τὸ πῦρ огонь τὸ αἰώνιον вечный τὸ ἡτοιμασμένον приготовленный τῷ διαβόλῳ диаволу καὶ и τοῖς ἀγγέλοις ангелам αὐτοῦ· его;42 ἐπείνασα испытал голод γὰρ ведь καὶ и οὐκ не ἐδώκατέ да́ли μοι Мне φαγεῖν, съесть, ἐδίψησα испытал жажду καὶ и οὐκ не ἐποτίσατέ напоили με, Меня,43 ξένος чужеземец ἤμην Я был καὶ и οὐ не συνηγάγετέ приняли με, Меня, γυμνὸς нагой καὶ и οὐ не περιεβάλετέ одели με, Меня, ἀσθενὴς больной καὶ и ἐν в φυλακῇ тюрьме καὶ и οὐκ не ἐπεσκέψασθέ посетили με. Меня.44 τότε Тогда ἀποκριθήσονται ответят καὶ и αὐτοὶ они λέγοντες, говорящие, Κύριε, Господи, πότε когда σε Тебя εἴδομεν увидели πεινῶντα голодающего или διψῶντα жаждущего или ξένον чужеземца или γυμνὸν нагого или ἀσθενῆ больного или ἐν в φυλακῇ тюрьме καὶ и οὐ не διηκονήσαμέν послужили σοι; Тебе?45 τότε Тогда ἀποκριθήσεται ответит αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐφ᾽ на ὅσον сколько οὐκ не ἐποιήσατε сделали ἑνὶ одному τούτων [из] этих τῶν ἐλαχίστων, наименьших, οὐδὲ и не ἐμοὶ Мне ἐποιήσατε. сделали.46 καὶ И ἀπελεύσονται уйдут οὗτοι эти εἰς на κόλασιν наказание αἰώνιον, вечное, οἱ δὲ же δίκαιοι праведные εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.