keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 17

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И μεθ᾽ после ἡμέρας дней ἓξ шести παραλαμβάνει забирает Ἰησοῦς Иисус τὸν Πέτρον Петра καὶ и Ἰάκωβον Иакова καὶ и Ἰωάννην Иоанна τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, καὶ и ἀναφέρει возводит αὐτοὺς их εἰς на ὄρος гору ὑψηλὸν высокую κατ᾽ ἰδίαν. отдельно.2 καὶ И μετεμορφώθη был преображён ἔμπροσθεν перед αὐτῶν, ними, καὶ и ἔλαμψεν засветилось τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ Его ὡς как ἥλιος, солнце, τὰ δὲ же ἱμάτια одежды αὐτοῦ Его ἐγένετο сделались λευκὰ белые ὡς как τὸ φῶς. свет.3 καὶ И ἰδοὺ вот ὤφθη был сделан видим αὐτοῖς им Μωϋσῆς Моисей καὶ и Ἠλίας Илия συλλαλοῦντες говорящие μετ᾽ с αὐτοῦ. Ним.4 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Πέτρος Пётр εἶπεν сказал τῷ Ἰησοῦ, Иисусу, Κύριε, Господи, καλόν хорошо ἐστιν есть ἡμᾶς нам ὧδε здесь εἶναι· быть; εἰ если θέλεις, желаешь, ποιήσω сделаю ὧδε здесь τρεῖς три σκηνάς, палатки, σοὶ Тебе μίαν одну καὶ и Μωϋσεῖ Моисею μίαν одну καὶ и Ἠλίᾳ Илии μίαν. одну.5 ἔτι Ещё αὐτοῦ его λαλοῦντος говорящего ἰδοὺ вот νεφέλη облако φωτεινὴ светлое ἐπεσκίασεν покрыло αὐτούς, их, καὶ и ἰδοὺ вот φωνὴ голос ἐκ из τῆς νεφέλης о́блака λέγουσα, говорящий, Οὗτός Этот ἐστιν есть υἱός Сын μου Мой ἀγαπητός, любимый, ἐν в Котором εὐδόκησα· обрёл удовольствие; ἀκούετε слушайте αὐτοῦ. Его.6 καὶ И ἀκούσαντες услышавшие οἱ μαθηταὶ ученики ἔπεσαν пали ἐπὶ на πρόσωπον лицо αὐτῶν их καὶ и ἐφοβήθησαν устрашились σφόδρα. очень.7 καὶ И προσῆλθεν подошёл Ἰησοῦς Иисус καὶ и ἁψάμενος коснувшийся αὐτῶν их εἶπεν, сказал, Ἐγέρθητε Поднимитесь καὶ и μὴ не φοβεῖσθε. бойтесь.8 ἐπάραντες Поднявшие δὲ же τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν их οὐδένα никого εἶδον увидели εἰ если μὴ не αὐτὸν одного Ἰησοῦν Иисуса μόνον. только.9 Καὶ И καταβαινόντων сходящих αὐτῶν их ἐκ с τοῦ ὄρους горы́ ἐνετείλατο приказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус λέγων, говорящий, Μηδενὶ Никому εἴπητε расскажите τὸ ὅραμα виде́ние ἕως до οὗ которого [времени] υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐκ из νεκρῶν мёртвых ἐγερθῇ. будет воскрешён.10 καὶ И ἐπηρώτησαν спросили αὐτὸν Его οἱ μαθηταὶ ученики λέγοντες, говорящие, Τί Что οὖν итак οἱ γραμματεῖς книжники λέγουσιν говорят ὅτι что Ἠλίαν Илию δεῖ надлежит ἐλθεῖν прийти πρῶτον; сначала?11 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν, сказал, Ἠλίας Илия μὲν то ἔρχεται приходит καὶ и ἀποκαταστήσει восстановит πάντα· всё;12 λέγω говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что Ἠλίας Илия ἤδη уже́ ἦλθεν, пришёл, καὶ и οὐκ не ἐπέγνωσαν узнали αὐτὸν его ἀλλὰ но ἐποίησαν сделали ἐν с αὐτῷ ним ὅσα сколькое ἠθέλησαν· пожелали; οὕτως так καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека μέλλει готовится πάσχειν претерпевать [страдания] ὑπ᾽ от αὐτῶν. них.13 τότε Тогда συνῆκαν поняли οἱ μαθηταὶ ученики ὅτι что περὶ об Ἰωάννου Иоанне τοῦ βαπτιστοῦ Крестителе εἶπεν сказал αὐτοῖς. им.14 Καὶ И ἐλθόντων пришедших πρὸς к τὸν ὄχλον толпе προσῆλθεν подошёл к αὐτῷ Нему ἄνθρωπος человек γονυπετῶν преклоняющий колена αὐτὸν его15 καὶ и λέγων, говорящий, Κύριε, Господи, ἐλέησόν помилуй μου моего τὸν υἱόν, сына, ὅτι потому что σεληνιάζεται страдает от луны καὶ и κακῶς плохо πάσχει· претерпевает страдание; πολλάκις часто γὰρ ведь πίπτει падает εἰς в τὸ πῦρ огонь καὶ и πολλάκις часто εἰς в τὸ ὕδωρ. воду.16 καὶ И προσήνεγκα доставил αὐτὸν его τοῖς μαθηταῖς ученикам σου, твоим, καὶ и οὐκ не ἠδυνήθησαν смогли αὐτὸν его θεραπεῦσαι. исцелить.17 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, О γενεὰ поколение ἄπιστος безверное καὶ и διεστραμμένη, развращённое, ἕως до πότε коле μεθ᾽ с ὑμῶν вами ἔσομαι; буду? ἕως До πότε когда ἀνέξομαι буду выдерживать ὑμῶν; вас? φέρετέ Ведите μοι [ко] Мне αὐτὸν его ὧδε. сюда.18 καὶ И ἐπετίμησεν запретил αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и ἐξῆλθεν вышел ἀπ᾽ из αὐτοῦ него τὸ δαιμόνιον· демон; καὶ и ἐθεραπεύθη был исцелён παῖς ребёнок ἀπὸ от τῆς ὥρας часа ἐκείνης. того.19 Τότε Тогда προσελθόντες подошедшие οἱ μαθηταὶ ученики τῷ Ἰησοῦ Иисуса κατ᾽ на ἰδίαν едине εἶπον, сказали, Διὰ Из-за τί чего ἡμεῖς мы οὐκ не ἠδυνήθημεν смогли ἐκβαλεῖν изгнать αὐτό; его?20 Он δὲ же λέγει говорит αὐτοῖς, им, Διὰ Из-за τὴν ὀλιγοπιστίαν маловерия ὑμῶν· вашего; ἀμὴν истинно γὰρ ведь λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐὰν если ἔχητε будете иметь πίστιν веру ὡς как κόκκον зерно σινάπεως, горчицы, ἐρεῖτε скажете τῷ ὄρει горе́ τούτῳ, этой, Μετάβα Перейди ἔνθεν отсюда ἐκεῖ, туда, καὶ и μεταβήσεται· перейдёт; καὶ и οὐδὲν ничего ἀδυνατήσει будет [не]возможного ὑμῖν. вам.21 22 Συστρεφομένων Собирающихся δὲ же αὐτῶν их ἐν в τῇ Γαλιλαίᾳ Галилею εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Μέλλει Готовится υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοσθαι быть предаваемым εἰς в χεῖρας ру́ки ἀνθρώπων, людей,23 καὶ и ἀποκτενοῦσιν убьют αὐτόν, Его, καὶ и τῇ τρίτῃ [в] третий ἡμέρᾳ день ἐγερθήσεται. будет воскрешён. καὶ И ἐλυπήθησαν опечалились σφόδρα. очень.24 Ἐλθόντων Пришедших δὲ же αὐτῶν их εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум προσῆλθον подошли οἱ τὰ δίδραχμα дидрахмы λαμβάνοντες берущие τῷ к Πέτρῳ Петру καὶ и εἶπαν, сказали, διδάσκαλος учитель ὑμῶν ваш οὐ не τελεῖ платит по́дать [τὰ] δίδραχμα; дидрахмы?25 λέγει, Говорит, Ναί. Да. καὶ И ἐλθόντα пришедшего εἰς в τὴν οἰκίαν дом προέφθασεν опередил αὐτὸν его Ἰησοῦς Иисус λέγων, говорящий, Τί Как σοι тебе δοκεῖ, кажется, Σίμων; Симон? οἱ βασιλεῖς Цари τῆς γῆς земли́ ἀπὸ от τίνων кого λαμβάνουσιν берут τέλη подати или κῆνσον; пошлины? ἀπὸ От τῶν υἱῶν сыновей αὐτῶν их или ἀπὸ от τῶν ἀλλοτρίων; чужаков?26 εἰπόντος Сказал δέ, же, Ἀπὸ От τῶν ἀλλοτρίων, чужаков, ἔφη говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἄρα Тогда γε ἐλεύθεροί свободные εἰσιν есть οἱ υἱοί. сыновья́.27 ἵνα Чтобы δὲ же μὴ не σκανδαλίσωμεν возмутили αὐτούς, их, πορευθεὶς пошедший εἰς на θάλασσαν море βάλε брось ἄγκιστρον удочку καὶ и τὸν ἀναβάντα поднявшуюся πρῶτον первую ἰχθὺν рыбу ἆρον, возьми, καὶ и ἀνοίξας открывший τὸ στόμα рот αὐτοῦ её εὑρήσεις найдёшь στατῆρα· статир; ἐκεῖνον тот λαβὼν взявший δὸς дай αὐτοῖς им ἀντὶ за ἐμοῦ Меня καὶ и σοῦ. себя.