keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 5

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰδὼν Увидевший δὲ же τοὺς ὄχλους то́лпы ἀνέβη взошёл εἰς на τὸ ὄρος· гору; καὶ и καθίσαντος севшего αὐτοῦ Его προσῆλθαν подошли αὐτῷ [к] Нему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ· Его;2 καὶ и ἀνοίξας открывший τὸ στόμα уста αὐτοῦ Его ἐδίδασκεν учил αὐτοὺς их λέγων, говорящий,3 Μακάριοι Счастливы οἱ πτωχοὶ нищие τῷ πνεύματι, духом, ὅτι потому что αὐτῶν их ἐστιν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν. небес.4 μακάριοι Счастливы οἱ πενθοῦντες, скорбящие, ὅτι потому что αὐτοὶ они παρακληθήσονται. будут утешены.5 μακάριοι Счастливы οἱ πραεῖς, кроткие, ὅτι потому что αὐτοὶ они κληρονομήσουσιν унаследуют τὴν γῆν. землю.6 μακάριοι Счастливы οἱ πεινῶντες алчущие καὶ и διψῶντες жаждущие τὴν δικαιοσύνην, праведности, ὅτι потому что αὐτοὶ они χορτασθήσονται. насытятся.7 μακάριοι Счастливы οἱ ἐλεήμονες, милостивые, ὅτι потому что αὐτοὶ они ἐλεηθήσονται. будут помилованы.8 μακάριοι Счастливы οἱ καθαροὶ чистые τῇ καρδίᾳ, сердцем, ὅτι потому что αὐτοὶ они τὸν θεὸν Бога ὄψονται. увидят.9 μακάριοι Счастливы οἱ εἰρηνοποιοί, миротворцы, ὅτι потому что αὐτοὶ они υἱοὶ сынами θεοῦ Бога κληθήσονται. будут названы.10 μακάριοι Счастливы οἱ δεδιωγμένοι подвергшиеся преследованиям ἕνεκεν из-за δικαιοσύνης, праведности, ὅτι потому что αὐτῶν их ἐστιν есть βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν. небес.11 μακάριοί Счастливы ἐστε вы есть ὅταν когда ὀνειδίσωσιν опозорят ὑμᾶς вас καὶ и διώξωσιν подвергнут преследованиям καὶ и εἴπωσιν скажут πᾶν всё πονηρὸν злое καθ᾽ против ὑμῶν вас [ψευδόμενοι] лгущие ἕνεκεν из-за ἐμοῦ· Меня;12 χαίρετε радуйтесь καὶ и ἀγαλλιᾶσθε, веселитесь, ὅτι потому что μισθὸς плата ὑμῶν ваша πολὺς многая ἐν на τοῖς οὐρανοῖς· небесах; οὕτως так γὰρ ведь ἐδίωξαν подвергли преследованиям τοὺς προφήτας пророков τοὺς πρὸ до ὑμῶν. вас.13 Ὑμεῖς Вы ἐστε есть τὸ ἅλας соль τῆς γῆς· земли́; ἐὰν если δὲ же τὸ ἅλας соль μωρανθῇ, будет сделана глупой, ἐν в τίνι чём ἁλισθήσεται; будет осолена? εἰς В οὐδὲν ничто ἰσχύει может ἔτι ещё εἰ если μὴ не βληθὲν брошенная ἔξω вон καταπατεῖσθαι быть растаптываемой ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. людьми.14 Ὑμεῖς Вы ἐστε есть τὸ φῶς свет τοῦ κόσμου. мира. οὐ Не δύναται может πόλις город κρυβῆναι быть скрытым ἐπάνω наверху ὄρους горы́ κειμένη· располагающийся;15 οὐδὲ и не καίουσιν зажигают λύχνον светильник καὶ и τιθέασιν ставят αὐτὸν его ὑπὸ под τὸν μόδιον модий ἀλλ᾽ но ἐπὶ на τὴν λυχνίαν, подсвечник, καὶ и λάμπει светит πᾶσιν всем τοῖς ἐν в τῇ οἰκίᾳ. доме.16 οὕτως Так λαμψάτω пусть светит τὸ φῶς свет ὑμῶν ваш ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων, людьми, ὅπως чтобы ἴδωσιν они увидели ὑμῶν ваши τὰ καλὰ хорошие ἔργα дела́ καὶ и δοξάσωσιν прославили τὸν πατέρα Отца ὑμῶν вашего τὸν ἐν в τοῖς οὐρανοῖς. небесах.17 Μὴ Не νομίσητε сочтите ὅτι что ἦλθον пришёл καταλῦσαι уничтожить τὸν νόμον закон или τοὺς προφήτας· пророков; οὐκ не ἦλθον пришёл καταλῦσαι уничтожить ἀλλὰ но πληρῶσαι. исполнить.18 ἀμὴν Истинно γὰρ ведь λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἕως пока ἂν παρέλθῃ пройдёт οὐρανὸς небо καὶ и γῆ, земля, ἰῶτα иота ἓν одна или μία одна κεραία черта οὐ нет μὴ не παρέλθῃ исчезнет ἀπὸ из τοῦ νόμου закона ἕως пока [не] ἂν πάντα всё γένηται. сбудется.19 ὃς Который ἐὰν если οὖν итак λύσῃ нарушит μίαν одну τῶν ἐντολῶν [из] заповедей τούτων этих τῶν ἐλαχίστων наименьших καὶ и διδάξῃ научит οὕτως так τοὺς ἀνθρώπους, людей, ἐλάχιστος наименьший κληθήσεται будет назван ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τῶν οὐρανῶν· небес; ὃς который δ᾽ же ἂν ποιήσῃ сделает καὶ и διδάξῃ, научит, οὗτος этот μέγας великий κληθήσεται будет назван ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τῶν οὐρανῶν. небес.20 λέγω Говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что ἐὰν если μὴ не περισσεύσῃ станет изобиловать ὑμῶν ваша δικαιοσύνη праведность πλεῖον более τῶν γραμματέων книжников καὶ и Φαρισαίων, фарисеев, οὐ нет μὴ не εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τῶν οὐρανῶν. небес.21 Ἠκούσατε Вы услышали ὅτι что ἐρρέθη было сказано τοῖς ἀρχαίοις, [для] древних, Οὐ Не φονεύσεις· будешь убивать; ὃς который δ᾽ же ἂν φονεύσῃ, убьёт, ἔνοχος повинный ἔσται будет τῇ κρίσει. суду.22 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πᾶς всякий ὀργιζόμενος прогневляемый τῷ ἀδελφῷ братом αὐτοῦ его ἔνοχος повинный ἔσται будет τῇ κρίσει· суду; ὃς который δ᾽ же ἂν εἴπῃ скажет τῷ ἀδελφῷ брату αὐτοῦ, его, Ῥακά, Рака, ἔνοχος повинный ἔσται будет τῷ συνεδρίῳ· синедриону; ὃς который δ᾽ же ἂν εἴπῃ, скажет, Μωρέ, Глупец, ἔνοχος повинный ἔσται будет εἰς в τὴν γέενναν геенну τοῦ πυρός. огня.23 ἐὰν Если οὖν итак προσφέρῃς будешь приносить τὸ δῶρόν дар σου твой ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον жертвенник κἀκεῖ и там μνησθῇς вспомнишь ὅτι что ἀδελφός брат σου твой ἔχει имеет τι что κατὰ против σοῦ, тебя,24 ἄφες оставь ἐκεῖ там τὸ δῶρόν дар σου твой ἔμπροσθεν перед τοῦ θυσιαστηρίου, жертвенником, καὶ и ὕπαγε иди πρῶτον сначала διαλλάγηθι будь примирён τῷ ἀδελφῷ [с] братом σου, твоим, καὶ и τότε тогда ἐλθὼν пришедший πρόσφερε приноси τὸ δῶρόν дар σου. твой.25 ἴσθι Будь εὐνοῶν благоволящий τῷ ἀντιδίκῳ [к] противнику σου твоему ταχὺ быстро ἕως до ὅτου которого [времени] εἶ ты есть μετ᾽ с αὐτοῦ ним ἐν в τῇ ὁδῷ, пути, μήποτέ чтобы не σε тебя παραδῷ передал ἀντίδικος противник τῷ κριτῇ, судье, καὶ и κριτὴς судья τῷ ὑπηρέτῃ, служителю, καὶ и εἰς в φυλακὴν тюрьму βληθήσῃ· ты был брошен;26 ἀμὴν истинно λέγω говорю σοι, тебе, οὐ нет μὴ не ἐξέλθῃς выйдешь ἐκεῖθεν оттуда ἕως пока [не] ἂν ἀποδῷς отдашь τὸν ἔσχατον последний κοδράντην. кодрант.27 Ἠκούσατε Вы услышали ὅτι что ἐρρέθη, было сказано, Οὐ Не μοιχεύσεις. будешь прелюбодействовать.28 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πᾶς всякий βλέπων смотрящий γυναῖκα [на] женщину πρὸς к τὸ ἐπιθυμῆσαι пожелать αὐτὴν её ἤδη уже́ ἐμοίχευσεν совершил прелюбодеяние αὐτὴν [с] ней ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ. его.29 εἰ Если δὲ же ὀφθαλμός глаз σου твой δεξιὸς правый σκανδαλίζει совращает σε, тебя, ἔξελε вынь αὐτὸν его καὶ и βάλε брось ἀπὸ от σοῦ· тебя; συμφέρει приносит пользу γάρ ведь σοι тебе ἵνα чтобы ἀπόληται погиб ἓν один τῶν μελῶν [из] членов σου твоих καὶ и μὴ не ὅλον всё τὸ σῶμά тело σου твоё βληθῇ было брошено εἰς в γέενναν. геенну.30 καὶ И εἰ если δεξιά правая σου твоя χεὶρ рука σκανδαλίζει совращает σε, тебя, ἔκκοψον отруби αὐτὴν её καὶ и βάλε брось ἀπὸ от σοῦ· тебя; συμφέρει приносит пользу γάρ ведь σοι тебе ἵνα чтобы ἀπόληται погиб ἓν один τῶν μελῶν [из] членов σου твоих καὶ и μὴ не ὅλον всё τὸ σῶμά тело σου твоё εἰς в γέενναν геенну ἀπέλθῃ. ушло.31 Ἐρρέθη Было сказано δέ, же, Ὃς Который ἂν ἀπολύσῃ отпустит τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ, его, δότω пусть даст αὐτῇ ей ἀποστάσιον. разводную.32 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πᾶς всякий ἀπολύων отпускающий τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ его παρεκτὸς кроме λόγου причины πορνείας блуда ποιεῖ подаёт повод αὐτὴν ей μοιχευθῆναι, быть соблазнённой, καὶ и ὃς который ἐὰν если ἀπολελυμένην отпущенную γαμήσῃ возьмёт в жёны μοιχᾶται. прелюбодействует.33 Πάλιν Опять ἠκούσατε вы услышали ὅτι что ἐρρέθη было сказано τοῖς ἀρχαίοις, [для] древних, Οὐκ Не ἐπιορκήσεις, будешь нарушать клятву, ἀποδώσεις будешь исполнять δὲ же τῷ κυρίῳ Господу τοὺς ὅρκους клятвы σου. твои.34 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν вам μὴ не ὀμόσαι поклясться ὅλως· вовсе; μήτε и не ἐν в τῷ οὐρανῷ, небе, ὅτι потому что θρόνος престол ἐστὶν оно есть τοῦ θεοῦ· Бога;35 μήτε и не ἐν в τῇ γῇ, земле, ὅτι потому что ὑποπόδιόν подножие ἐστιν она есть τῶν ποδῶν ног αὐτοῦ· Его; μήτε и не εἰς в Ἱεροσόλυμα, Иерусалим, ὅτι потому что πόλις город ἐστὶν он есть τοῦ μεγάλου великого βασιλέως· Царя;36 μήτε и не ἐν в τῇ κεφαλῇ голове σου твоей ὀμόσῃς, поклянись, ὅτι потому что οὐ не δύνασαι можешь μίαν [ни] один τρίχα волос λευκὴν белый ποιῆσαι сделать или μέλαιναν. чёрный.37 ἔστω Пусть будет δὲ же λόγος слово ὑμῶν ваше ναὶ да ναί, да, οὒ нет οὔ· нет; τὸ δὲ же περισσὸν чрезмерное τούτων этого ἐκ от τοῦ πονηροῦ злого ἐστιν. есть.38 Ἠκούσατε Вы услышали ὅτι что ἐρρέθη, было сказано, Ὀφθαλμὸν Глаз ἀντὶ вместо ὀφθαλμοῦ гла́за καὶ и ὀδόντα зуб ἀντὶ вместо ὀδόντος. зуба.39 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν вам μὴ не ἀντιστῆναι противостоять τῷ πονηρῷ· злому; ἀλλ᾽ но ὅστις тому, который σε тебя ῥαπίζει ударяет εἰς в τὴν δεξιὰν правую σιαγόνα щёку [σου], твою, στρέψον поверни αὐτῷ ему καὶ и τὴν ἄλλην· другую;40 καὶ и τῷ θέλοντί желающему σοι [с] тобой κριθῆναι стать судимым καὶ и τὸν χιτῶνά хитон σου твой λαβεῖν, взять, ἄφες оставь αὐτῷ ему καὶ и τὸ ἱμάτιον· накидку;41 καὶ и ὅστις тот, который σε тебя ἀγγαρεύσει принудит μίλιον милю ἕν, одну [идти], ὕπαγε иди μετ᾽ с αὐτοῦ ним δύο. две.42 τῷ αἰτοῦντί Просящему σε [у] тебя δός, дай, καὶ и τὸν θέλοντα [от] желающего ἀπὸ от σοῦ твоего δανίσασθαι занять μὴ не ἀποστραφῇς. отвернись.43 Ἠκούσατε Вы услышали ὅτι что ἐρρέθη, было сказано, Ἀγαπήσεις Будешь любить τὸν πλησίον ближнего σου твоего καὶ и μισήσεις будешь ненавидеть τὸν ἐχθρόν врага σου. твоего.44 ἐγὼ Я δὲ же λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀγαπᾶτε люби́те τοὺς ἐχθροὺς врагов ὑμῶν ваших καὶ и προσεύχεσθε моли́тесь ὑπὲρ за τῶν διωκόντων преследующих ὑμᾶς, вас,45 ὅπως чтобы γένησθε вы сделались υἱοὶ сыновьями τοῦ πατρὸς Отца ὑμῶν вашего τοῦ ἐν в οὐρανοῖς, небесах, ὅτι потому что τὸν ἥλιον солнце αὐτοῦ Его ἀνατέλλει [Он] возводит ἐπὶ на πονηροὺς злых καὶ и ἀγαθοὺς добрых καὶ и βρέχει проливает дождь ἐπὶ на δικαίους праведных καὶ и ἀδίκους. неправедных.46 ἐὰν Если γὰρ ведь ἀγαπήσητε полю́бите τοὺς ἀγαπῶντας любящих ὑμᾶς, вас, τίνα какую μισθὸν плату ἔχετε; имеете? οὐχὶ [Разве] не καὶ и οἱ τελῶναι сборщики податей τὸ αὐτὸ тоже ποιοῦσιν; делают?47 καὶ И ἐὰν если ἀσπάσησθε поприветствуете τοὺς ἀδελφοὺς братьев ὑμῶν ваших μόνον, только, τί что περισσὸν чрезмерное ποιεῖτε; делаете? οὐχὶ [Разве] не καὶ и οἱ ἐθνικοὶ язычники τὸ αὐτὸ тоже ποιοῦσιν; делают?48 Ἔσεσθε Будьте οὖν итак ὑμεῖς вы τέλειοι совершенны ὡς как πατὴρ Отец ὑμῶν ваш οὐράνιος Небесный τέλειός совершенный ἐστιν. есть.