keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 18

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ὥρᾳ час προσῆλθον подошли οἱ μαθηταὶ ученики τῷ Ἰησοῦ [к] Иисусу λέγοντες, говорящие, Τίς Кто ἄρα же μείζων больший ἐστὶν есть ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τῶν οὐρανῶν; небес?2 καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший παιδίον ребёнка ἔστησεν Он поставил αὐτὸ его ἐν в μέσῳ середине αὐτῶν их3 καὶ и εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐὰν если μὴ не στραφῆτε будете обращены καὶ и γένησθε сделаетесь ὡς как τὰ παιδία, дети, οὐ нет μὴ не εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τῶν οὐρανῶν. небес.4 ὅστις Тот, который οὖν итак ταπεινώσει принизит ἑαυτὸν самого себя ὡς как τὸ παιδίον ребёнок τοῦτο, этот, οὗτός этот ἐστιν есть μείζων больший ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τῶν οὐρανῶν. небес.5 καὶ И ὃς который ἐὰν если δέξηται примет ἓν одного παιδίον ребёнка τοιοῦτο такового ἐπὶ в τῷ ὀνόματί имени μου, Моём, ἐμὲ Меня δέχεται. принимает.6 Ὃς Который δ᾽ же ἂν если σκανδαλίσῃ отвратит от веры ἕνα одного τῶν μικρῶν [из] малых τούτων этих τῶν πιστευόντων верящих εἰς в ἐμέ, Меня, συμφέρει приносит пользу αὐτῷ ему ἵνα чтобы κρεμασθῇ был повешен μύλος жёрнов ὀνικὸς ослиный περὶ вокруг τὸν τράχηλον шеи αὐτοῦ его καὶ и καταποντισθῇ утоплен ἐν в τῷ πελάγει пучине τῆς θαλάσσης. мо́ря.7 οὐαὶ Увы τῷ κόσμῳ миру ἀπὸ от τῶν σκανδάλων· соблазнов; ἀνάγκη необходимо γὰρ ведь ἐλθεῖν прийти τὰ σκάνδαλα, соблазнам, πλὴν однако οὐαὶ увы τῷ ἀνθρώπῳ человеку δι᾽ через οὗ которого τὸ σκάνδαλον совращение ἔρχεται. приходит.8 Εἰ Если δὲ же χείρ рука σου твоя или πούς нога σου твоя σκανδαλίζει совращает σε, тебя, ἔκκοψον отруби αὐτὸν её καὶ и βάλε брось ἀπὸ от σοῦ· тебя; καλόν хорошо σοί тебе ἐστιν есть εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν ζωὴν жизнь κυλλὸν калекой или χωλόν, хромым, чем δύο две χεῖρας руки́ или δύο две πόδας ноги́ ἔχοντα имеющего βληθῆναι быть брошенным εἰς в τὸ πῦρ огонь τὸ αἰώνιον. вечный.9 καὶ И εἰ если ὀφθαλμός глаз σου твой σκανδαλίζει совращает σε, тебя, ἔξελε вынь αὐτὸν его καὶ и βάλε брось ἀπὸ от σοῦ· тебя; καλόν хорошо σοί тебе ἐστιν есть μονόφθαλμον одноглазому εἰς в τὴν ζωὴν жизнь εἰσελθεῖν, войти, чем δύο два ὀφθαλμοὺς гла́за ἔχοντα имеющего βληθῆναι быть брошенным εἰς в τὴν γέενναν геенну τοῦ πυρός. огня.10 Ὁρᾶτε Смотри́те μὴ не καταφρονήσητε презрите ἑνὸς одного τῶν μικρῶν [из] малых τούτων· этих; λέγω говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что οἱ ἄγγελοι ангелы αὐτῶν их ἐν в οὐρανοῖς небесах διὰ во παντὸς всякое [время] βλέπουσι видят τὸ πρόσωπον лицо τοῦ πατρός Отца μου Моего τοῦ ἐν в οὐρανοῖς. небесах.11 12 Τί Что ὑμῖν вам δοκεῖ; кажется? ἐὰν Если γένηταί случилось τινι [у] какого-то ἀνθρώπῳ человека ἑκατὸν сто πρόβατα овец καὶ и πλανηθῇ заблудится ἓν одна ἐξ из αὐτῶν, них, οὐχὶ [разве] не ἀφήσει отпустит τὰ ἐνενήκοντα девяносто ἐννέα девять ἐπὶ на τὰ ὄρη го́ры καὶ и πορευθεὶς пошедший ζητεῖ ищет τὸ πλανώμενον; блуждающую?13 καὶ И ἐὰν если γένηται случится εὑρεῖν найти αὐτό, её, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что χαίρει радуется ἐπ᾽ о αὐτῷ ней μᾶλλον более чем ἐπὶ о τοῖς ἐνενήκοντα девяносто ἐννέα девяти τοῖς μὴ не πεπλανημένοις. заблудившихся.14 οὕτως Так οὐκ не ἔστιν есть θέλημα воля ἔμπροσθεν перед τοῦ πατρὸς Отцом ὑμῶν вашим τοῦ ἐν в οὐρανοῖς небесах ἵνα чтобы ἀπόληται погиб ἓν один τῶν μικρῶν [из] малых τούτων. этих.15 Ἐὰν Если δὲ же ἁμαρτήσῃ согрешит [εἰς против σὲ] тебя ἀδελφός брат σου, твой, ὕπαγε иди ἔλεγξον обличи αὐτὸν его μεταξὺ между σοῦ тобой καὶ и αὐτοῦ им μόνου. одним. ἐάν Если σου тебя ἀκούσῃ, послушает, ἐκέρδησας приобрёл τὸν ἀδελφόν брата σου· твоего;16 ἐὰν если δὲ же μὴ не ἀκούσῃ, послушает, παράλαβε возьми μετὰ с σοῦ тобой ἔτι ещё ἕνα одного или δύο, двоих, ἵνα чтобы ἐπὶ при στόματος устах δύο двух μαρτύρων свидетелей или τριῶν трёх σταθῇ было установлено πᾶν всякое ῥῆμα· слово;17 ἐὰν если δὲ же παρακούσῃ ослушается αὐτῶν, их, εἰπὲ скажи τῇ ἐκκλησίᾳ· церкви; ἐὰν если δὲ же καὶ и τῆς ἐκκλησίας церковь παρακούσῃ, ослушается, ἔστω пусть будет σοι тебе ὥσπερ как ἐθνικὸς язычник καὶ и τελώνης. сборщик податей.18 Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὅσα сколькое ἐὰν если δήσητε свяжете ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἔσται будет δεδεμένα связано ἐν в οὐρανῷ небе καὶ и ὅσα сколькое ἐὰν если λύσητε развяжете ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἔσται будет λελυμένα развязано ἐν в οὐρανῷ. небе.19 Πάλιν Опять [ἀμὴν] истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ἐὰν если δύο двое συμφωνήσωσιν согласятся ἐξ из ὑμῶν вас ἐπὶ на τῆς γῆς земле περὶ о παντὸς всяком πράγματος деле οὗ чего ἐὰν если αἰτήσωνται, попросят, γενήσεται сбудется αὐτοῖς им παρὰ у τοῦ πατρός Отца μου Моего τοῦ ἐν в οὐρανοῖς. небесах.20 οὗ Которые γάρ ведь εἰσιν есть δύο двое или τρεῖς трое συνηγμένοι собранные εἰς в τὸ ἐμὸν Моё ὄνομα, имя, ἐκεῖ там εἰμι Я есть ἐν в μέσῳ середине αὐτῶν. их.21 Τότε Тогда προσελθὼν подошедший Πέτρος Пётр εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, ποσάκις сколько раз ἁμαρτήσει согрешит εἰς против ἐμὲ меня ἀδελφός брат μου мой, καὶ и ἀφήσω прощу αὐτῷ; ему? ἕως До ἑπτάκις; семижды?22 λέγει Говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Οὐ Не λέγω говорю σοι тебе ἕως до ἑπτάκις семижды ἀλλὰ но ἕως до ἑβδομηκοντάκις семидесяти ἑπτά. семи.23 Διὰ Через τοῦτο это ὡμοιώθη уподоблено βασιλεία Царство τῶν οὐρανῶν небес ἀνθρώπῳ человеку βασιλεῖ царю ὃς который ἠθέλησεν пожелал συνᾶραι свести λόγον счёты μετὰ с τῶν δούλων рабами αὐτοῦ. его.24 ἀρξαμένου Начавшего δὲ же αὐτοῦ его συναίρειν сводить προσηνέχθη был доставлен αὐτῷ ему εἷς один ὀφειλέτης должник μυρίων десяти тысяч ταλάντων. талантов.25 μὴ Не ἔχοντος имеющего δὲ же αὐτοῦ его ἀποδοῦναι отдать ἐκέλευσεν приказал αὐτὸν его κύριος господин πραθῆναι продать καὶ и τὴν γυναῖκα жену καὶ и τὰ τέκνα детей καὶ и πάντα всё ὅσα сколькое ἔχει, имеет, καὶ и ἀποδοθῆναι. быть отданным.26 πεσὼν Павший οὖν итак δοῦλος раб προσεκύνει простирался ниц αὐτῷ [перед] ним λέγων, говорящий, Μακροθύμησον Сделайся великодушен ἐπ᾽ на ἐμοί, мне, καὶ и πάντα всё ἀποδώσω отдам σοι. тебе.27 σπλαγχνισθεὶς Сжалившийся δὲ же κύριος господин τοῦ δούλου раба ἐκείνου того ἀπέλυσεν отпустил αὐτόν, его, καὶ и τὸ δάνειον долг ἀφῆκεν простил αὐτῷ. ему.28 ἐξελθὼν Вышедший δὲ же δοῦλος раб ἐκεῖνος тот εὗρεν нашёл ἕνα одного τῶν συνδούλων [из] товарищей по рабству αὐτοῦ его ὃς который ὤφειλεν имел долг αὐτῷ ему ἑκατὸν сто δηνάρια, динариев, καὶ и κρατήσας схвативший αὐτὸν его ἔπνιγεν душил λέγων, говорящий, Ἀπόδος Отдай εἴ если τι какой ὀφείλεις. имеешь долг.29 πεσὼν Павший οὖν итак σύνδουλος товарищ по рабству αὐτοῦ его παρεκάλει просил αὐτὸν его λέγων, говорящий, Μακροθύμησον Сделайся великодушен ἐπ᾽ на ἐμοί, мне, καὶ и ἀποδώσω отдам σοι. тебе.30 Он δὲ же οὐκ не ἤθελεν, желал, ἀλλὰ но ἀπελθὼν ушедший ἔβαλεν бросил αὐτὸν его εἰς в φυλακὴν тюрьму ἕως пока [не] ἀποδῷ отдаст τὸ ὀφειλόμενον. являющееся долгом.31 ἰδόντες Увидевшие οὖν итак οἱ σύνδουλοι товарищи по рабству αὐτοῦ его τὰ γενόμενα случившееся ἐλυπήθησαν опечалились σφόδρα, очень, καὶ и ἐλθόντες пришедшие διεσάφησαν объявили τῷ κυρίῳ господину ἑαυτῶν своему πάντα всё τὰ γενόμενα. случившееся.32 τότε Тогда προσκαλεσάμενος подозвавший αὐτὸν его κύριος господин αὐτοῦ его λέγει говорит αὐτῷ, ему, Δοῦλε Раб πονηρέ, злой, πᾶσαν весь τὴν ὀφειλὴν долг ἐκείνην тот ἀφῆκά простил σοι, тебе, ἐπεὶ поскольку παρεκάλεσάς попросил με· меня;33 οὐκ не ἔδει надлежало καὶ и σὲ тебе ἐλεῆσαι помиловать τὸν σύνδουλόν товарища по рабству σου, твоего, ὡς как κἀγὼ и я σὲ тебя ἠλέησα; помиловал?34 καὶ И ὀργισθεὶς разгневанный κύριος господин αὐτοῦ его παρέδωκεν передал αὐτὸν его τοῖς βασανισταῖς мучителям ἕως пока οὗ не ἀποδῷ отдаст πᾶν всё τὸ ὀφειλόμενον. являющееся долгом.35 Οὕτως Так καὶ и πατήρ Отец μου Мой οὐράνιος небесный ποιήσει сделает ὑμῖν вам ἐὰν если μὴ не ἀφῆτε простите ἕκαστος каждый τῷ ἀδελφῷ брата αὐτοῦ его ἀπὸ от τῶν καρδιῶν сердец ὑμῶν. ваших.