keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 6

Подстрочный перевод Библии

1 Προσέχετε Удерживайтесь [δὲ] же τὴν δικαιοσύνην праведность ὑμῶν вашу μὴ не ποιεῖν творить ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων людьми πρὸς чтобы τὸ θεαθῆναι сделаться видимыми αὐτοῖς· им; εἰ если δὲ же μή нет , μισθὸν плату οὐκ не ἔχετε имеете παρὰ у τῷ πατρὶ Отца ὑμῶν вашего τῷ ἐν в τοῖς οὐρανοῖς. небесах.2 Ὅταν Когда οὖν итак ποιῇς будешь творить ἐλεημοσύνην, милостыню, μὴ не σαλπίσῃς протруби ἔμπροσθέν перед σου, тобой, ὥσπερ как οἱ ὑποκριταὶ лицемеры ποιοῦσιν делают ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах καὶ и ἐν на ταῖς ῥύμαις, улицах, ὅπως чтобы δοξασθῶσιν были прославлены ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· [от] людей; ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀπέχουσιν получают сполна τὸν μισθὸν плату αὐτῶν. их.3 σοῦ Тебя δὲ же ποιοῦντος творящего ἐλεημοσύνην милостыню μὴ не γνώτω узнает пусть ἀριστερά левая [рука] σου твоя τί что ποιεῖ делает δεξιά правая [рука] σου, твоя,4 ὅπως чтобы σου твоя ἐλεημοσύνη милостыня ἐν в τῷ κρυπτῷ· тайном [была]; καὶ и πατήρ Отец σου твой βλέπων видящий ἐν в τῷ κρυπτῷ тайном ἀποδώσει отдаст σοι. тебе.5 Καὶ И ὅταν когда προσεύχησθε, будете молиться, οὐκ не ἔσεσθε будьте ὡς как οἱ ὑποκριταί· лицемеры; ὅτι потому что φιλοῦσιν любят ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах καὶ и ἐν на ταῖς γωνίαις углах τῶν πλατειῶν улиц ἑστῶτες стоящие προσεύχεσθαι, молиться, ὅπως чтобы φανῶσιν сделались явны τοῖς ἀνθρώποις· людям; ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀπέχουσιν получают сполна τὸν μισθὸν плату αὐτῶν. их.6 σὺ Ты δὲ же ὅταν когда προσεύχῃ, будешь молиться, εἴσελθε войди εἰς в τὸ ταμεῖόν комнату σου твою καὶ и κλείσας закрывший τὴν θύραν дверь σου твою πρόσευξαι помолись τῷ πατρί Отцу σου твоему τῷ ἐν в τῷ κρυπτῷ· тайном; καὶ и πατήρ Отец σου твой βλέπων видящий ἐν в τῷ κρυπτῷ тайном ἀποδώσει отдаст σοι. тебе.7 Προσευχόμενοι Молящиеся δὲ же μὴ не βατταλογήσητε наговорите пустого ὥσπερ как οἱ ἐθνικοί, язычники, δοκοῦσιν полагают γὰρ ведь ὅτι что ἐν в τῇ πολυλογίᾳ многословии αὐτῶν их εἰσακουσθήσονται. будут услышаны.8 μὴ Не οὖν итак ὁμοιωθῆτε уподобляйтесь αὐτοῖς, им, οἶδεν знает γὰρ ведь πατὴρ Отец ὑμῶν ваш ὧν [в] чём χρείαν нужду ἔχετε имеете πρὸ прежде τοῦ ὑμᾶς вам αἰτῆσαι попросить αὐτόν. Его.9 Οὕτως Так οὖν итак προσεύχεσθε моли́тесь ὑμεῖς· вы; Πάτερ Отец ἡμῶν наш ἐν в τοῖς οὐρανοῖς, небесах, ἁγιασθήτω пусть будет освящено τὸ ὄνομά имя σου, Твоё,10 ἐλθέτω пусть придёт βασιλεία Царство σου, Твоё, γενηθήτω пусть сбудется τὸ θέλημά воля σου, Твоя, ὡς как ἐν в οὐρανῷ небе καὶ и ἐπὶ на γῆς. земле.11 Τὸν ἄρτον Хлеб ἡμῶν наш τὸν ἐπιούσιον насущный δὸς дай ἡμῖν нам σήμερον· сегодня;12 καὶ и ἄφες оставь ἡμῖν нам τὰ ὀφειλήματα долги ἡμῶν, наши, ὡς как καὶ и ἡμεῖς мы ἀφήκαμεν оставили τοῖς ὀφειλέταις должникам ἡμῶν· нашим;13 καὶ и μὴ не εἰσενέγκῃς введи ἡμᾶς нас εἰς в πειρασμόν, искушение, ἀλλὰ но ῥῦσαι избавь ἡμᾶς нас ἀπὸ от τοῦ πονηροῦ. злого.14 Ἐὰν Если γὰρ ведь ἀφῆτε простите τοῖς ἀνθρώποις людям τὰ παραπτώματα проступки αὐτῶν, их, ἀφήσει отпустит καὶ и ὑμῖν вам πατὴρ Отец ὑμῶν ваш οὐράνιος· Небесный;15 ἐὰν если δὲ же μὴ не ἀφῆτε простите τοῖς ἀνθρώποις, людям, οὐδὲ и не πατὴρ Отец ὑμῶν ваш ἀφήσει отпустит τὰ παραπτώματα проступки ὑμῶν. ваши.16 Ὅταν Когда δὲ же νηστεύητε, будете поститься, μὴ не γίνεσθε делайтесь ὡς как οἱ ὑποκριταὶ лицемеры σκυθρωποί, мрачные, ἀφανίζουσιν обезображивают γὰρ ведь τὰ πρόσωπα ли́ца αὐτῶν их ὅπως чтобы φανῶσιν сделались явны τοῖς ἀνθρώποις людям νηστεύοντες· постящиеся; ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀπέχουσιν получают сполна τὸν μισθὸν плату αὐτῶν. их.17 σὺ Ты δὲ же νηστεύων постящийся ἄλειψαί помажь σου твою τὴν κεφαλὴν голову καὶ и τὸ πρόσωπόν лицо σου твоё νίψαι, умой,18 ὅπως чтобы μὴ не φανῇς сделался явен τοῖς ἀνθρώποις людям νηστεύων постящийся ἀλλὰ но τῷ πατρί Отцу σου твоему τῷ ἐν в τῷ κρυφαίῳ· тайном; καὶ и πατήρ Отец σου твой βλέπων видящий ἐν в τῷ κρυφαίῳ тайном ἀποδώσει отдаст σοι. тебе.19 Μὴ Не θησαυρίζετε собирайте ὑμῖν вам θησαυροὺς сокровища ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ὅπου где σὴς моль καὶ и βρῶσις ржавчина ἀφανίζει, уничтожают, καὶ и ὅπου где κλέπται воры διορύσσουσιν прокапывают καὶ и κλέπτουσιν· крадут;20 θησαυρίζετε собирайте δὲ же ὑμῖν вам θησαυροὺς сокровища ἐν в οὐρανῷ, небе, ὅπου где οὔτε и не σὴς моль οὔτε и не βρῶσις ржавчина ἀφανίζει, уничтожают, καὶ и ὅπου где κλέπται воры οὐ не διορύσσουσιν прокапывают οὐδὲ и не κλέπτουσιν· крадут;21 ὅπου где γάρ ведь ἐστιν есть θησαυρός сокровище σου, твоё, ἐκεῖ там ἔσται будет καὶ и καρδία сердце σου. твоё.22 λύχνος Светильник τοῦ σώματός те́ла ἐστιν есть ὀφθαλμός. глаз. ἐὰν Если οὖν итак ὀφθαλμός глаз σου твой ἁπλοῦς, простой, ὅλον всё τὸ σῶμά тело σου твоё φωτεινὸν светлое ἔσται· будет;23 ἐὰν если δὲ же ὀφθαλμός глаз σου твой πονηρὸς злой ᾖ, будет, ὅλον всё τὸ σῶμά тело σου твоё σκοτεινὸν тёмное ἔσται. будет. εἰ Если οὖν итак τὸ φῶς свет τὸ который ἐν в σοὶ тебе σκότος тьма ἐστίν, есть, τὸ σκότος тьма πόσον. сколь велика.24 Οὐδεὶς Никто δύναται может δυσὶ двум κυρίοις господам δουλεύειν· служить; или γὰρ ведь τὸν ἕνα одного μισήσει будет ненавидеть, καὶ а τὸν ἕτερον другого ἀγαπήσει, будет любить, или ἑνὸς одного ἀνθέξεται будет держаться, καὶ а τοῦ ἑτέρου другим καταφρονήσει· будет пренебрегать; οὐ не δύνασθε можете θεῷ Богу δουλεύειν служить καὶ и μαμωνᾷ. мамоне.25 Διὰ Из-за τοῦτο этого λέγω говорю ὑμῖν, вам, μὴ не μεριμνᾶτε заботьтесь τῇ ψυχῇ [о] жизни ὑμῶν вашей τί что φάγητε вы съели [бы] [ἢ τί что πίητε,] вы выпили [бы], μηδὲ и не τῷ σώματι [о] теле ὑμῶν вашем τί что ἐνδύσησθε· вы надели [бы]; οὐχὶ [разве] не ψυχὴ жизнь πλεῖόν больше ἐστιν есть τῆς τροφῆς пищи καὶ и τὸ σῶμα тело τοῦ ἐνδύματος; одежды?26 ἐμβλέψατε Взгляните εἰς на τὰ πετεινὰ птиц τοῦ οὐρανοῦ неба ὅτι что οὐ не σπείρουσιν сеют οὐδὲ и не θερίζουσιν жнут οὐδὲ и не συνάγουσιν собирают εἰς в ἀποθήκας, хранилища, καὶ и πατὴρ Отец ὑμῶν ваш οὐράνιος Небесный τρέφει питает αὐτά· их; οὐχ [разве] не ὑμεῖς вы μᾶλλον более διαφέρετε отличаетесь αὐτῶν; их?27 τίς Кто δὲ же ἐξ из ὑμῶν вас μεριμνῶν заботящийся δύναται может προσθεῖναι прибавить ἐπὶ к τὴν ἡλικίαν росту αὐτοῦ его πῆχυν локоть ἕνα; один?28 καὶ И περὶ за ἐνδύματος одежды τί что μεριμνᾶτε; заботьтесь? καταμάθετε Заметьте τὰ κρίνα лилии τοῦ ἀγροῦ по́ля πῶς как αὐξάνουσιν· растут; οὐ не κοπιῶσιν трудятся οὐδὲ и не νήθουσιν· прядут;29 λέγω говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что οὐδὲ и не Σολομὼν Соломон ἐν во πάσῃ всей τῇ δόξῃ славе αὐτοῦ его περιεβάλετο оделся ὡς как ἓν одна τούτων. [из] этих.30 εἰ Если δὲ же τὸν χόρτον траву τοῦ ἀγροῦ по́ля σήμερον сегодня ὄντα сущую, καὶ а αὔριον завтра εἰς в κλίβανον печь βαλλόμενον бросаемую θεὸς Бог οὕτως так ἀμφιέννυσιν, одевает, οὐ не πολλῷ многим [ли] μᾶλλον более ὑμᾶς, вас, ὀλιγόπιστοι; маловеры?31 μὴ Не οὖν итак μεριμνήσητε позаботьтесь λέγοντες, говорящие, Τί Что φάγωμεν; мы съели бы? ἤ, Или, Τί Что πίωμεν; мы выпили бы? ἤ, Или, Τί Что περιβαλώμεθα; мы надели бы?32 πάντα Всё γὰρ ведь ταῦτα это τὰ ἔθνη язычники ἐπιζητοῦσιν· разыскивают; οἶδεν знает γὰρ ведь πατὴρ Отец ὑμῶν ваш οὐράνιος Небесный ὅτι что χρῄζετε нуждаетесь τούτων [в] этом ἁπάντων. всём.33 ζητεῖτε Ищите δὲ же πρῶτον сначала τὴν βασιλείαν Царство [τοῦ θεοῦ] Бога καὶ и τὴν δικαιοσύνην праведности αὐτοῦ, Его, καὶ и ταῦτα это πάντα всё προστεθήσεται будет приложено ὑμῖν. вам.34 μὴ Не οὖν итак μεριμνήσητε позаботьтесь εἰς на τὴν αὔριον, завтра, γὰρ ведь αὔριον завтра μεριμνήσει позаботится ἑαυτῆς· [о] себе; ἀρκετὸν довольно τῇ ἡμέρᾳ дню κακία беды́ αὐτῆς. его.